Topic 458 - Educator Expense Deduction

Nếu là một nhà giáo dục đủ điều kiện, quý vị có thể khấu trừ cho đến $250 ($500 nếu kết hôn khai chung và cả hai vợ chồng là giáo dục viên đủ điều kiện, nhưng không nhiều hơn $250 cho mỗi người) các tiền chi phí thương mại hoặc kinh doanh không được bồi hoàn. Phí tổn hội đủ tiêu chuẩn là số tiền quý vị đã trả hoặc thực hiện để tham gia vào các hoạt động phát triển nghề nghiệp, mua sách, tiếp liệu, thiết bị máy tính (kể cả nhu liệu và dịch vụ liên quan), các thiết bị khác, và các tài liệu bổ túc mà quý vị sử dụng trong lớp học. Đối với các khóa học về y tế hay thể dục, các chi phí cho tiếp liệu phải là cho vật dụng cho thể thao. Khấu trừ này dành cho chi phí được trả hay thực hiện trong năm tính thuế. Quý vị khai phần khấu giảm trên Mẫu Đơn 1040 (đính kèm Bản Khai 1 (Mẫu Đơn 1040)) hay Mẫu Đơn 1040-NR.

Quý vị là nhà giáo dục đủ điều kiện nếu, trong năm thuế quý vị là giáo viên từ mẫu giáo đến lớp 12, giảng viên, cố vấn, hiệu trưởng hay phụ tá được ít nhất 900 giờ một năm học tại trường tiểu học hay trung học theo quy định của luật tiểu bang.

Chi phí đủ điều kiện chỉ được khấu trừ đến mức số tiền chi phí này cao hơn các số tiền sau đây cho năm thuế:

  • Tiền lời trái phiếu tiết kiệm Hoa Kỳ Loại EE và I mà quý vị đã không tính vào lợi tức bởi vì quý vị đã chi phí giáo dục cao cấp đủ tiêu chuẩn,
  • Bất cứ sự phân phối nào từ một chương trình học phí đủ tiêu chuẩn tiểu bang mà quý vị đã không tính vào lợi tức,
  • Bất cứ số tiền phân phát nào miễn thuế từ trương mục tiết kiệm giáo dục Coverdell của quý vị,
  • Bất cứ bồi hoàn nào quý vị nhận cho các chi phí không báo cáo cho quý vị ở ô 1 của Mẫu Đơn W-2 (Form W-2).

Để biết thêm thông tin về các tiền khấu trừ một số chi phí giáo dục giáo dục viên đủ điều kiện, xin xem Ấn Bản 17, Thuế Lợi Tức Liên Bang đối với Cá Nhân (Publication 17, Your Federal Income Tax For Individuals) hay Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn 1040NR.