Chủ Đề Số 458 Khấu Trừ Chi Phí của Nhà Giáo Dục

Nếu quý vị là nhà giáo dục đủ điều kiện thì quý vị có thể khấu trừ lên đến $300($600 nếu là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế và cả hai vợ chồng đều là nhà giáo dục đủ điều kiện nhưng không quá $300 cho mỗi người) chi phí buôn bán hoặc kinh doanh không được bồi hoàn. Chi phí đủ điều kiện là số tiền mà quý vị đã trả hoặc chi ra để tham gia vào các khóa học phát triển nghề nghiệp, mua sách, đồ dùng, thiết bị máy tính (kể cả phần mềm và các dịch vụ liên quan), thiết bị khác và các tài liệu bổ túc mà quý vị sử dụng trong lớp học. Đối với các khóa học về y tế hoặc giáo dục thể chất, chi phí cho đồ dùng phải là dụng cụ thể thao. Chi phí đủ điều kiện cũng bao gồm thiết bị bảo hộ cá nhân, chất khử trùng và các đồ dùng khác được sử dụng để ngăn ngừa sự lây lan của vi rút corona. Khấu trừ này áp dụng cho chi phí được trả hay phát sinh trong năm tính thuế. Quý vị khai báo phần khấu trừ trên Mẫu 1040Mẫu 1040-SR (tiếng Anh), hoặc Mẫu 1040-NR (tiếng Anh), (đính kèm Bảng 1 (Mẫu 1040) (tiếng Anh)PDF).

Quý vị là nhà giáo dục đủ điều kiện nếu trong năm thuế, quý vị là giáo viên từ bậc mẫu giáo đến lớp 12, giảng viên, cố vấn, hiệu trưởng hoặc phụ tá làm việc ít nhất 900 giờ trong năm học tại trường tiểu học hoặc trung học theo quy định của luật tiểu bang.

Chi phí đủ điều kiện chỉ được khấu trừ đến mức mà số tiền chi phí này vượt quá các khoản tiền sau đây cho năm thuế:

  • Tiền lời trái phiếu tiết kiệm Hoa Kỳ Loại EE và I mà quý vị đã không tính vào lợi tức do quý vị đã trả phí giáo dục đại học đủ điều kiện,
  • Bất kỳ sự phân phối nào từ một chương trình học phí đủ điều kiện của tiểu bang mà quý vị đã không tính vào lợi tức,
  • Bất kỳ khoản tiền rút ra nào miễn thuế từ trương mục tiết kiệm giáo dục Coverdell của quý vị,
  • Bất kỳ số tiền bồi hoàn nào mà quý vị nhận được đối với các chi phí không báo cáo cho quý vị ở ô số 1 của Mẫu W-2 (tiếng Anh).

Để biết thêm thông tin về khấu trừ một số chi phí nhất định của nhà giáo dục đủ điều kiện, xin tham khảo Hướng dẫn cho Mẫu 1040 (và Mẫu 1040-SR) (tiếng Anh)PDF hoặc Hướng dẫn cho Mẫu 1040-NR (tiếng Anh)PDF.