Chủ Đề 155 Nhận Các Biểu Mẫu và Ấn Bản

Bằng Điện Tử hoặc Qua Đường Bưu Điện - Quý vị có cần biểu mẫu thuế hoặc ấn bản của IRS không? Cách lấy dễ nhất là dùng máy vi tính. Có thể tải về rồi in các biểu mẫu và ấn bản (Tiếng Anh) hoặc yêu cầu cung cấp chúng tại trang Các Biểu Mẫu và Ấn Bản Gửi Qua Dịch Vụ Thư Tín Hoa Kỳ của chúng tôi. Muốn biết tờ khai thuế chủ thuê và thông tin, vào Đặt Lấy Trực Tuyến Tờ Khai Thông Tin và Tờ Khai của Chủ Thuê (Tiếng Anh)

Qua Điện Thoại - Cũng có thể đặt lấy các mẫu đơn và ấn bản bằng cách gọi số 800-TAX-FORM (800-829-3676), thứ Hai đến thứ Sáu, 7:00 sáng - 7:00 tối, giờ địa phương (Alaska & Hawaii dùng giờ Thái Bình Dương). Muốn gọi nhanh chóng thì nên lập sẵn danh sách những gì cần thiết trước khi gọi. Tài liệu yêu cầu sẽ được gửi đến trong vòng 10 ngày làm việc. Nếu không có sẵn tài liệu khi quý vị đặt lấy thì chúng tôi sẽ gửi càng sớm càng tốt khi có. Không cần thiết phải đặt thêm.

Nếu quý vị gọi hay viết thư để đặt lấy các biểu mẫu thì xin nhớ nêu số biểu mẫu hoặc ấn bản, chứ không theo tựa đề.

Trực Tiếp - Cũng có thể lấy các biểu mẫu thường dùng ở nhiều bưu điện và thư viện. Các văn phòng IRS tại địa phương có sẵn một vài biểu mẫu thường được yêu cầu, chẳng hạn như Mẫu 1040, Tờ Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân tại Hoa Kỳ. Họ không có Mẫu W-2 (Tiếng Anh), Mẫu W-3 (Tiếng Anh), Mẫu W-4 hoặc các loại Mẫu 1099.