Topic 155 - Obtaining Forms and Publications

Bằng điện tử hay qua bưu điện - Quý vị có cần biểu mẫu thuế hay ấn phẩm của IRS không? Cách lấy dễ nhất là dùng máy vi tính. Có thể tải về rồi in các mẫu đơn và ấn bản (forms and publications), hoặc đặt lấy (qua bưu điện) tại trang Forms and Publications by U.S. Mail của chúng tôi. Muốn biết tờ khai thuế chủ nhân và thông tin, vào Đặt Lấy Trực Tuyến Tờ Khai Thông Tin và Tờ Khai của Chủ Nhân

Qua điện thoại - Cũng có thể đặt lấy các mẫu đơn và ấn bản bằng cách gọi số 800-TAX-FORM (800-829-3676), thứ Hai tới thứ Sáu, 7:00 sáng - 7:00 tối, giờ địa phương (Alaska & Hạ Uy Di dùng giờ Thái Bình Dương). Muốn gọi nhanh chóng thì nên lập sẵn danh sách những gì cần thiết trước khi gọi. Tài liệu yêu cầu sẽ được gởi đến trong vòng 10 ngày làm việc. Nếu không có sẵn tài liệu khi quý vị đặt lấy thì chúng tôi sẽ gởi càng sớm càng tốt khi có. Xin đừng đặt thêm.

Nếu quý vị gọi hay viết thư để đặt lấy mẫu đơn thì nhớ nêu số mẫu đơn hay ấn bản, chứ đừng theo tựa suông.

Trực tiếp

Cũng có thể lấy những mẫu đơn căn bản ở nhiều bưu điện và thư viện. Các văn phòng IRS tại địa phương có sẵn một vài biểu mẫu thường dùng nhất, chẳng hạn như Mẫu đơn 1040, Tờ Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân tại Hoa Kỳ. Họ không có các loại Mẫu Đơn W-2, Mẫu Đơn W-3, Mẫu Đơn W-4, hoặc Mẫu Đơn 1099.