Chủ đề số 155, Nhận các Mẫu đơn và Ấn phẩm

Bằng điện tử hoặc qua đường Bưu điện – Bạn có cần mẫu đơn thuế hoặc ấn phẩm của IRS không? Cách lấy dễ nhất là dùng máy vi tính. Có thể tải về rồi in các mẫu đơn và ấn phẩm (tiếng Anh) hoặc yêu cầu cung cấp chúng tại trang Các Mẫu đơn và Ấn phẩm bằng Bưu tín Hoa Kỳ của chúng tôi. Cho chủ lao động và tờ khai thông tin, vào Đặt trực tuyến Tờ khai thông tin và Tờ khai cho Chủ lao động (tiếng Anh).

Qua điện thoại – Cũng có thể đặt lấy các mẫu đơn và ấn phẩm bằng cách gọi số 800-TAX-FORM (800-829-3676). Muốn gọi nhanh chóng thì nên lập sẵn danh sách những gì cần thiết trước khi gọi. Nếu sản phẩm không có sẵn khi bạn đặt thì chúng tôi sẽ gửi càng sớm càng tốt khi có. Không cần thiết phải đặt thêm một lần nữa.

Nếu bạn gọi hay viết thư để đặt lấy các mẫu đơn thì xin nhớ nêu số mẫu đơn hoặc ấn phẩm, chứ không theo tựa đề. Bạn sẽ nhận được đơn đặt hàng trong vòng 10-15 ngày làm việc.

Trực tiếp – Cũng có thể lấy các mẫu đơn thường dùng ở nhiều bưu điện và thư viện. Các văn phòng IRS tại địa phương có sẵn một vài mẫu đơn thường được yêu cầu, chẳng hạn như Mẫu 1040, Tờ khai thuế thu nhập Hoa Kỳ cho Cá nhân (tiếng Anh) PDF. Họ không có Mẫu W-2 (tiếng Anh)Mẫu W-3 (tiếng Anh)Mẫu W-4 hoặc các loại Mẫu 1099.

Các sản phẩm trợ năng về thuế của IRS – Kiểm tra các Các Mẫu đơn và Ấn phẩm trợ năng (tiếng Anh) để biết các phiên bản dành cho người khuyết tật.