Chủ đề số 427, Quyền chọn mua cổ phiếu

Nếu quý vị nhận được một quyền mua cổ phiếu như là tiền trả dịch vụ thì quý vị có thể có thu nhập khi quý vị nhận được quyền mua này, khi quý vị thực thi quyền mua, hoặc dẹp bỏ quyền mua hoặc cổ phiếu nhận được khi quý vị thực thi quyền mua. Có hai loại quyền mua cổ phiếu:

  • Các quyền mua được cấp theo chương trình nhân viên mua cổ phiếu hoặc chứng khoán là một chương trình quyền mua cổ phiếu khuyến khích (incentive stock option, ISO) được coi là quyền mua cổ phiếu theo luật định.
  • Quyền mua cổ phiếu không được cấp theo chương trình nhân viên mua cổ phiếu hoặc chương trình quyền mua cổ phiếu khuyến khích (ISO) là quyền mua cổ phiếu phi luật định.

Xin xem Ấn Phẩm 525, Thu nhập chịu thuế và không chịu thuế (tiếng Anh) để được hỗ trợ ấn định xem quý vị có được cấp một lựa chọn cổ phần theo luật định hoặc phi luật định.

Quyền mua cổ phiếu theo luật định

Nếu hãng làm cấp cho quý vị một lựa chọn cổ phiếu theo luật định, quý vị thường không tính bất cứ số tiền nào vào trong thu nhập gộp của quý vị khi quý vị nhận hoặc thi hành các quyền mua. Tuy nhiên, quý vị có thể phải chịu thuế tối thiểu thay thế trong năm quý vị thực hiện một ISO. Để biết thêm thông tin, xin xem Hướng Dẫn cho Mẫu 6251 (tiếng Anh). Quý vị có thu nhập chịu thuế hoặc tiền lỗ được khấu trừ khi quý vị bán cổ phiếu mà quý vị mua được khi thi hành quyền mua. Thông thường, quý vị xem số tiền này như là tiền lời vốn hoặc lỗ vốn. Tuy nhiên, nếu không đáp ứng đủ các điều kiện đặc biệt về thời kỳ nắm giữ, quý vị sẽ phải xem thu nhập từ việc bán cổ phiếu như là thu nhập bình thường. Thêm những số tiền này, được xem là tiền công, vào căn bản của cố phiếu khi xác định lời hay lỗ khi sử dụng cổ phiếu. Xin xem Ấn Phẩm 525 (tiếng Anh) để biết chi tiết rõ ràng về các loại quyền mua cổ phiếu cũng như các điều lệ, về lúc nào báo cáo thu nhập và cách thức báo cáo thu nhập cho các mục đích thuế thu nhập.

Quyền mua cổ phiếu khuyến khích - Sau khi thi hành một ISO, quý vị sẽ nhận từ chủ thuê Mẫu 3921, Thực thi quyền mua cổ phiếu khuyến khích theo Đoạn 422(b) (tiếng Anh). Mẫu này báo cáo những ngày và con số quan trọng cần thiết để chiết tính chính xác phần vốn và thu nhập thông thường (nếu áp dụng) cần khai trên giấy thuế.

Chương trình nhân viên mua cổ phiếu - Sau lần đầu chuyển hay bán cổ phiếu từ quyền lựa chọn có được từ chương trình nhân viên mua cổ phiếu, quý vị sẽ nhận từ chủ thuê Mẫu 3922, Chuyển cổ phiếu từ quyền lựa chọn có được từ chương trình nhân viên mua cổ phiếu theo Đoạn 423(c) (tiếng Anh). Mẫu này báo cáo những ngày và con số quan trọng cần thiết để chiết tính chính xác phần vốn và thu nhập thông thường cần khai trên giấy thuế.

Quyền mua cổ phiếu phi luật định

Nếu hãng làm cấp cho quý vị một quyền mua cổ phiếu phi luật định, số tiền của thu nhập được tính và thời gian để tính tùy thuộc giá trị thị trường phải chăng của quyền mua có thể ấn định dễ dàng hay không.

Giá trị thị trường phải chăng được ấn định sẵn - Nếu một quyền mua được tích cực giao dịch trên một thị trường có sẵn, quý vị có thể dễ dàng ấn định giá trị thị trường phải chăng của quyền mua. Xin xem Ấn Phẩm 525 (tiếng Anh) cho các trường hợp khác mà quý vị có thể ấn định dễ dàng giá trị thị trường phải chăng của một quyền mua và các điều lệ để ấn định khi nào quý vị nên báo cáo thu nhập cho một quyền mua với giá trị thị trường phải chăng có thể ấn định dễ dàng.

Giá trị thị trường phải chăng không được ấn định sẵn - Hầu hết các quyền mua phi luật định không có giá trị thị trường phải chăng dễ ấn định. Đối với quyền mua phi luật định không có một giá trị thị trường phải chăng dễ ấn định, thì không có việc đánh thuế khi quyền mua được cấp, nhưng quý vị phải tính vào thu nhập giá thị trường phải chăng của cổ phiếu nhận khi thi hành, trừ số tiền thanh toán, khi quý vị thực thi quyền mua. Quý vị có thu nhập chịu thuế hoặc tiền lỗ khấu trừ khi quý vị bán cổ phiếu mà quý vị nhận được khi thực thi quyền mua. Thông thường quý vị xem số tiền này như là một tiền lời vốn hoặc tiền lỗ vốn. Để có thông tin rõ ràng và các điều kiện báo cáo, xin xem Ấn Phẩm 525 (tiếng Anh).