Chủ Đề 424 Chương Trình 401(k)

Chương trình 401(k) là một chương trình tiền lương hoãn thuế đủ tiêu chuẩn. Nếu đủ điều kiện theo chương trình thì thông thường quý vị có thể lựa chọn để chủ nhân đóng góp một phần lương bằng tiền mặt của quý vị vào chương trình trên căn bản trước thuế. Thông thường, tiền lương hoãn thuế của quý vị (thường được gọi là đóng góp tự chọn) không bị khấu lưu thuế lợi tức khi được trì hoãn, và quý vị không báo cáo là tiền lương trên Mẫu 1040, Đơn Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân Hoa Kỳ hoặc Mẫu 1040-SR, Tờ Khai Thuế Hoa Kỳ dành cho Người Cao Niên (Tiếng Anh) vì tiền đó không nằm trong ô 1, tiền lương chịu thuế trên Mẫu W-2, Khai Trình Thuế và Lương Bổng (Tiếng Anh). Tuy nhiên, tiền đó được tính như tiền lương khấu lưu thuế an sinh xã hội và Medicare. Ngoài ra, các chủ nhân phải báo cáo các phần đóng góp tự chọn như là tiền lương chịu thuế thất nghiệp liên bang. Một số chương trình cũng cho quý vị đóng góp tự chọn trên căn bản sau thuế như là đóng góp Roth được chỉ định.

Phần Đóng Góp

Luật Thuế Vụ hạn chế số tiền một nhân viên có thể trì hoãn vào chương trình 401(k). Các tiền đóng góp tự chọn của quý vị cũng có thể bị giới hạn dựa trên các điều khoản của chương trình 401(k) và được báo cáo như là phần thông tin trong ô số 12 của Mẫu W-2. Xin xem Ấn Bản 525, Lợi Tức Chịu Thuế và Không Chịu Thuế (Tiếng Anh) để biết thêm thông tin về các khoản đóng góp tự chọn. Chủ nhân nên xem Ấn Bản 560, Chương Trình Hưu Trí cho Doanh Nghiệp Nhỏ (Các Chương Trình SEP, SIMPLE và Đủ Điều Kiện) (Tiếng Anh) để có thông tin về việc thiết lập và duy trì các chương trình hưu trí cho nhân viên, kể cả chương trình 401(k).

Phân Phối

Chương trình sẽ nêu rõ hình thức phân phối. Một số phân phối từ chương trình 401(k) có thể hội đủ điều kiện để tùy chọn phân phối trọn một lần hoặc được chuyển đổi miễn là sự phân phối đủ các điều kiện cho mỗi lựa chọn. Để biết thêm thông tin, xin xem Chủ Đề 412, Rút Trọn Một Lần, Tôi Có Cần Báo Cáo Việc Chuyển Sang hay Chuyển Qua của IRA hay Chương Trình Hưu Trí trên Tờ Khai Thuế Không? (Tiếng Anh) và Chủ Đề 413, Chuyển Đổi từ Chương Trình Hưu Trí. Để xác định xem khoản phân phối của quý vị có chịu thuế hay không, xin tham khảo Tiền Lương Hưu hoặc Niên Kim Của Tôi Có Phải Chịu Thuế Không? (Tiếng Anh)

Rút Tiền vì Hoàn Cảnh Khó Khăn - Nhiều chương trình 401(k) cho phép các nhân viên rút tiền vì hoàn cảnh khó khăn (Tiếng Anh) khi có các nhu cầu tài chính khẩn cấp và lớn lao. Thông thường, rút tiền vì hoàn cảnh khó khăn từ một chương trình 401(k) bị giới hạn tới số tiền đóng góp tự chọn của nhân viên mà thôi, và không bao gồm bất cứ lợi tức nào thu được trên số tiền trì hoãn. Tuy nhiên, sau năm 2018, chương trình này có thể mở rộng nguồn quỹ dành cho việc rút tiền vì hoàn cảnh khó khăn. Rút tiền vì hoàn cảnh khó khăn không được tính như phân phối chuyển đổi đủ điều kiện.

Thuế Thêm 10% - Rút tiền trước 59 tuổi rưỡi có thể bị 10% thuế thêm, trừ khi một ngoại lệ được áp dụng. Tiêu chuẩn rút tiền vì hoàn cảnh khó khăn không phải là ngoại lệ cho 10% tiền thuế thêm. Để biết thêm thông tin, tham khảo Chủ Đề 558 hay Tôi Có Đáp Ứng Ngoại Lệ đối với Thuế Bổ Sung trên Khoản Tiền Rút Sớm từ IRA hay Chương Trình Hưu Trí Không? (Tiếng Anh). Việc đủ điều kiện để rút tiền vì hoàn cảnh khó khăn không phải là ngoại lệ đối với thuế thêm 10%. Để biết thêm thông tin về việc giám định tiền rút ra từ chương trình hưu trí, xin xem Ấn Bản 575, Lợi Tức Hưu Bổng và Niên Kim (Tiếng Anh). Để biết thông tin về việc cứu trợ cho người đóng thuế bị ảnh hưởng bởi COVID-19 và nhận được tiền phân phối hoặc khoản vay từ chương trình hưu trí, xin tham khảo Thông Báo 2020-50 (Tiếng Anh)  PDF và IR-2020-124 (Tiếng Anh).