Chủ Đề Số 424 Chương Trình 401(k)

Chương trình 401(k) là một chương trình tiền lương hoãn thuế đủ tiêu chuẩn. Nếu đủ điều kiện theo chương trình thì thông thường quý vị có thể lựa chọn để chủ nhân đóng góp một phần lương bằng tiền mặt của quý vị vào chương trình trên căn bản trước thuế. Thông thường, tiền lương hoãn thuế của quý vị (thường được gọi là đóng góp tự chọn) không bị khấu lưu thuế thu nhập khi được trì hoãn, và quý vị không báo cáo là tiền lương trên Mẫu 1040, Tờ Khai Thuế Thu Nhập Hoa Kỳ cho Cá Nhân hoặc Mẫu 1040-SR, Tờ Khai Thuế Hoa Kỳ dành cho Người Cao Niên (tiếng Anh) vì tiền đó không nằm trong ô 1, tiền lương chịu thuế trên Mẫu W-2, Báo Cáo Tiền Lương và Thuế (tiếng Anh). Tuy nhiên, tiền đó được tính như tiền lương khấu lưu thuế an sinh xã hội và Medicare. Ngoài ra, các chủ nhân phải báo cáo các phần đóng góp tự chọn như là tiền lương chịu thuế thất nghiệp liên bang. Một số chương trình cũng cho quý vị đóng góp tự chọn trên căn bản sau thuế như là đóng góp Roth được chỉ định.

Đóng Góp

Bộ Luật Thuế Vụ hạn chế số tiền một nhân viên có thể trì hoãn vào chương trình 401(k). Các tiền đóng góp tự chọn của quý vị cũng có thể bị giới hạn dựa trên các điều khoản của chương trình 401(k) và được báo cáo như là phần thông tin trong ô số 12 của Mẫu W-2. Xin xem Ấn Phẩm 525, Thu Nhập Chịu Thuế và Không Chịu Thuế (tiếng Anh) để biết thêm thông tin về các khoản đóng góp tự chọn. Chủ nhân nên xem Ấn Phẩm 560, Chương Trình Hưu Trí cho Doanh Nghiệp Nhỏ (SEP, SIMPLE và Các Chương Trình Đủ Điều Kiện) (tiếng Anh) để có thông tin về việc thiết lập và duy trì các chương trình hưu trí cho nhân viên, kể cả chương trình  401(k)

Phân Phối

Chương trình sẽ nêu rõ hình thức phân phối. Một số phân phối từ chương trình 401(k) có thể hội đủ điều kiện để tùy chọn phân phối trọn một lần hoặc được chuyển đổi miễn là sự phân phối đủ các điều kiện cho mỗi lựa chọn. Để biết thêm thông tin, xin xem Chủ Đề Số 412, Phân Phối Một LầnTôi Có Cần Khai Báo việc Chuyển Đổi hay Chuyển Tiếp của IRA hay Chương Trình Hưu Trí trên Tờ Khai Thuế Không? (tiếng Anh) và  Chủ Đề Số 413, Mang Sang từ Chương Trình Hưu Trí. Để xác định xem khoản phân phối của quý vị có chịu thuế hay không, xin tham khảo Lương Hưu hoặc Niên Kim Của Tôi Có Phải Chịu Thuế Không? (tiếng Anh)

Rút Tiền vì Hoàn Cảnh Khó Khăn - Nhiều chương trình 401(k) cho phép các nhân viên rút tiền vì hoàn cảnh khó khăn khi có các nhu cầu tài chính khẩn cấp và lớn lao. Trước đây, rút tiền vì hoàn cảnh khó khăn (tiếng Anh) từ một chương trình 401(k) thông thường bị giới hạn tới số tiền đóng góp tự chọn của nhân viên mà thôi, và không bao gồm bất cứ thu nhập nào thu được trên số tiền trì hoãn. Tuy nhiên, từ năm 2019, chương trình này có thể mở rộng nguồn quỹ dành cho việc rút tiền vì hoàn cảnh khó khăn. Rút tiền vì hoàn cảnh khó khăn không được tính như phân phối mang sang đủ điều kiện.

Thuế Bổ Sung 10% - Rút tiền trước 59 tuổi rưỡi có thể bị 10% thuế bổ sung, trừ khi một ngoại lệ được áp dụng. Tiêu chuẩn rút tiền vì hoàn cảnh khó khăn không phải là ngoại lệ cho 10% tiền thuế bổ sung. Để biết thêm thông tin, tham khảo Chủ Đề Số 558 Thuế Bổ Sung cho Tiền Phân Phối Sớm từ Các Chương Trình Hưu Trí Ngoài IRA hay Tôi Có Đáp Ứng Ngoại Lệ đối với Thuế Bổ Sung trên Khoản Tiền Rút Sớm từ IRA hay Chương Trình Hưu Trí Không? (tiếng Anh). Việc đủ điều kiện để rút tiền vì hoàn cảnh khó khăn không phải là ngoại lệ đối với thuế thêm 10%. Để biết thêm thông tin về việc giám định tiền rút ra từ chương trình hưu trí, xin xem Ấn Phẩm 575, Thu Nhập Lương Hưu và Niên Kim (tiếng Anh).