Chủ Đề 102 Trợ Giúp Thuế Vụ cho Người Tàn Tật

Người tàn tật sẽ được hỗ trợ đặc biệt. Nếu quý vị không thể điền tờ khai thuế vì bị khuyết tật thì có thể nương nhờ Chương Trình Thiện Nguyện Trợ Giúp Khai Thuế Lợi Tức (VITA) do IRS bảo trợ. Muốn biết thêm thông tin về các dịch vụ IRS hiện có thì nên tham khảo Chủ Đề 101,Ấn Bản 5136, Hướng Dẫn về Các Dịch Vụ IRS (Tiếng Anh) hoặc Thông Tin Liên Quan Đến Khuyết Tật - dành cho Cá Nhân, Doanh Nghiệp và Đối Tác Cung Cấp Dịch Vụ (Tiếng Anh).

Người khiếm thính và lãng tai được trợ giúp sử dụng điện thoại qua thiết bị TTY/TTD (điện văn). Người sử dụng TTY/TDD có thể gọi số 800-829-4059 (xem trợ giúp qua điện thoại và tại địa phương để biết giờ giấc làm việc) để nêu thắc mắc về thuế hay đặt lấy các mẫu đơn và ấn bản của IRS. Người khiếm thính hay lãng tai nào chưa có thiết bị này sẽ có thể liên lạc qua dịch vụ chuyển tiếp của liên bang hoặc tiểu bang.

IRS chào mừng các cú gọi qua dịch vụ tiếp âm – dù quý vị dùng tiếp âm qua Videophone, AIM, máy điện toán, điện thoại có chú thích (Captel) hoặc TTY. Người đóng thuế khiếm thính hay lãng tai dùng dịch vụ tiếp âm có thể gọi bất kỳ số miễn phí nào của chúng tôi.

Nên đến trang IRS.gov Accessibility để xem danh sách những sản phẩm thuế vụ hiện hành có thể tải về. Nếu muốn sản phẩm thuế vụ bằng bản in, chẳng hạn như chữ nổi Braille hay bản in khổ lớn thì gọi IRS theo số 800-TAX-FORM (800-829-3676).

Muốn biết thông tin thêm về những tiêu đề này, và nhiều lĩnh vực khác liên quan đến người tàn tật, thì tham khảo Ấn Bản 907, Những Nét Chính về Thuế cho Người Tàn Tật (Tiếng Anh)Ấn Bản 3966, Sống và Làm Việc Khi Bị Tàn Tật (Tiếng Anh) (bằng Tiếng Tây Ban Nha).