Chủ đề số 102, Trợ giúp thuế cho Người khuyết tật

Người khuyết tật sẽ được hỗ trợ đặc biệt. Nếu quý vị không thể điền tờ khai thuế vì bị khuyết tật thì có thể nương nhờ Tình nguyện hỗ trợ thuế thu nhập (VITA) do IRS bảo trợ. Muốn biết thêm thông tin về các dịch vụ IRS hiện có thì nên tham khảo Chủ đề số 101Ấn phẩm 5136, Hướng dẫn về các dịch vụ của IRS (tiếng Anh) PDF hoặc Thông tin liên quan đến khuyết tật - dành cho Cá nhân, Doanh nghiệp và các Đối tác cung cấp dịch vụ (tiếng Anh).

Người khiếm thính và lãng tai được trợ giúp sử dụng điện thoại qua thiết bị TTY/TTD (điện văn). Người sử dụng TTY/TDD có thể gọi số 800-829-4059 (xem trợ giúp qua điện thoại để biết giờ giấc làm việc) để nêu thắc mắc về thuế hay đặt lấy các mẫu đơn và ấn phẩm của IRS.

IRS chào mừng các cuộc gọi qua dịch vụ tiếp âm. Người đóng thuế khiếm thính hay lãng tai dùng dịch vụ tiếp âm có thể gọi bất kỳ số miễn phí nào của chúng tôi.

Nên đến trang IRS.gov Trợ năng để xem danh sách những sản phẩm thuế vụ hiện hành có thể tải về. Nếu muốn sản phẩm thuế vụ bằng bản in, chẳng hạn như chữ nổi Braille hay bản in khổ lớn thì gọi IRS theo số 800-TAX-FORM (800-829-3676). Để biết thông tin về việc chọn nhận thư ở định dạng thay thế mà bạn chọn, hãy tham khảo Mẫu 9000, Phương tiện thay thế ưa chuộn (tiếng Anh) PDFThông tin về Trung tâm truyền thông thay thế (tiếng Anh).

Chúng tôi cũng cung cấp các video trên YouTube bằng Ngôn ngữ ký hiệu của Mỹ (ASL) (tiếng Anh)

Muốn biết thông tin thêm về những tiêu đề này, và nhiều lĩnh vực khác liên quan đến người khuyết tật, thì tham khảo Ấn phẩm 907, Những điểm nổi bật về thuế cho Người khuyết tật (tiếng Anh) và Ấn phẩm 3966, Sống và làm việc khi bị khuyết tật (tiếng Anh) PDF (bằng tiếng Tây Ban Nha PDF).