Topic 552 - Tax and Credits Figured by the IRS 

Nếu quý vị hội đủ tiêu chuẩn thì có thể nhờ IRS tính dùm tiền thuế và một số dạng tín thuế theo Mẫu Đơn 1040. Quý vị vẫn được lựa chọn này ngay cả khi  không bị bắt buộc phải khai thuế nhưng lại muốn yêu cầu được hoàn lại số tiền đã trả hoặc muốn xin một vài dạng tín thuế, chẳng hạn như tín thuế lợi tức do lao động hay tín thuế cho người cao niên hoặc tàn tật. Muốn biết thêm thông tin về việc nhờ IRS tính dùm tiền thuế và tín thuế, kể cả dữ liệu quý vị phải cung cấp cho IRS và những trường hợp không được IRS tính thuế dùm, xin xem Chương 28 của Ấn Bản 17, Thuế Lợi Tức Liên Bang dành cho Cá Nhân (Publication 17, Your Federal Income Tax For Individuals).

Sau khi IRS tính thuế xong, quý vị sẽ được hoàn tiền nếu nộp dư thuế, hoặc lãnh hóa đơn thu tiền nếu chưa trả đủ thuế. Muốn khỏi bị phạt và tính tiền lời trả trễ sau khi nhận được hóa đơn thì nên trang trải số tiền còn thiếu trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm ghi trên hóa đơn, hoặc trước khi đáo hạn khai thuế, tùy điều nào trễ hơn. Lưu ý: quý vị có thể bị phạt vì trả thiếu thuế phỏng định (estimated tax), nếu thích hợp. Xin xem Chủ Đề 306, Tiền Phạt do Chưa Trả Đủ Tiền Thuế Ước Tính, để biết thêm thông tin.