Chủ Đề Số 552 Tiền Thuế và Tín Thuế Được Tính bởi IRS

Nếu quý vị đủ tiêu chuẩn thì quý vị có quyền nhờ IRS tính dùm tiền thuế và một số loại tín thuế theo Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040-SR (Tiếng Anh). Quý vị vẫn có quyền này ngay cả khi quý vị không phải khai thuế nhưng muốn yêu cầu được hoàn lại tiền thuế đã trả hoặc xin hưởng một số loại tín thuế, chẳng hạn như tín thuế thu nhập kiếm được hoặc tín thuế dành cho người cao niên hoặc người khuyết tật. Để biết thêm thông tin về việc nhờ IRS tính dùm tiền thuế và tín thuế, bao gồm cả thông tin mà quý vị phải cung cấp cho IRS và những trường hợp không được IRS tính thuế dùm, xin tham khảo Chương 13 của Ấn Phẩm 17.

Sau khi IRS tính thuế xong, quý vị sẽ được hoàn lại tiền nếu quý vị trả tiền thuế quá nhiều, hoặc nhận được hóa đơn nếu quý vị chưa trả đủ tiền thuế. Nếu nhận được hóa đơn, quý vị có thể tránh tiền lãi và tiền phạt do trả trễ nếu quý vị trả số tiền đến hạn muộn nhất là ngày của, 1) 30 ngày sau ngày ghi trên hóa đơn, hoặc 2) ngày đến hạn của tờ khai thuế. Xin lưu ý rằng quý vị có thể bị phạt do trả thiếu thuế ước tính, nếu áp dụng. Xin tham khảo Chủ Đề Số 306, Hình Phạt Cho Việc Trả Thiếu Thuế Ước Tính.