Chủ Đề 552 Tiền Thuế và Tín Thuế Được Tính bởi IRS

Nếu quý vị đủ tiêu chuẩn thì quý vị có quyền nhờ IRS tính dùm tiền thuế và một số loại tín thuế theo Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040-SR (Tiếng Anh). Quý vị vẫn có quyền này ngay cả khi quý vị không phải khai thuế nhưng muốn yêu cầu được hoàn lại tiền thuế đã trả hoặc xin hưởng một số loại tín thuế, chẳng hạn như tín thuế lợi tức do lao động hoặc tín thuế dành cho người cao niên hoặc người tàn tật. Để biết thêm thông tin về việc nhờ IRS tính dùm tiền thuế và tín thuế, bao gồm cả thông tin mà quý vị phải cung cấp cho IRS và những trường hợp không được IRS tính thuế dùm, xin tham Ấn Bản 17 (Tiếng Anh).

Sau khi IRS tính thuế xong, quý vị sẽ được hoàn lại tiền nếu quý vị nộp thuế vượt mức quy định, hoặc nhận được hóa đơn nếu quý vị chưa nộp đủ tiền thuế. Để tránh phát sinh tiền lãi và bị phạt do nộp trễ sau khi nhận được hóa đơn, quý vị nên trả số tiền muộn nhất là, tùy theo ngày nào đến sau, 1) 21 ngày làm việc sau ngày ghi trên hóa đơn (10 ngày làm việc nếu hóa đơn có giá trị $100), hoặc 2) ngày đến hạn nộp tờ khai thuế. Xin lưu ý rằng quý vị có thể bị phạt do nộp thiếu thuế ước tính, nếu áp dụng. Xin tham khảo Chủ Đề 306, Phạt do Nộp Thiếu Thuế Ước Tính.