Topic 654 - Understanding Your CP75 or CP75A Notice Request for Supporting Documentation

Quý vị nhận thông báo này vì IRS đang kiểm xét khai thuế của quý vị. Chúng tôi muốn có thêm thông tin để xác minh các mục quý vị khai trên tờ khai thuế. Quý vị phải gửi giấy tờ cần thiết để hoàn tất kiểm xét.

Xin đừng bỏ qua thông báo này. Điều quan trọng là chúng tôi được quý vị trả lời trước ngày nêu trên thông báo. Nếu quý vị cần thêm thời gian để thâu thập tất cả các thông tin yêu cầu thì xin gọi số trên thông báo và cho chúng tôi biết. Ngoài ra, điều quan trọng là chúng tôi có thể liên lạc với quý vị trong suốt thời gian kiểm xét. Nếu quý vị thay đổi chỗ ở hoặc đổi số điện thoại thì hãy cho chúng tôi biết bằng cách gọi số miễn phí trên thông báo hoặc gửi điện sao (fax) phần trả lời trên thông báo của quý vị. Xem số điện sao trên thông báo của quý vị.

Thông báo này cho biết IRS đang kiểm xét mục nào trên khai thuế của quý vị. Chúng tôi cũng gửi kèm các mẫu đơn hoặc ấn bản khác có thông tin quan trọng về những gì quý vị phải gửi cho chúng tôi và quý vị cần biết điều gì về quyền hạn của mình khi bị kiểm xét và nhiều hơn thế nữa. Chúng tôi sẽ cho quý vị biết từng bước cần làm và khi nào thì cần xem tài liệu khác. Quý vị nên có bản sao khai thuế khi quý vị đọc thông báo này.

Trước khi chúng tôi bắt đầu thì sau đây là một số chỉ dẫn quan trọng:

 • Ở trên cùng bên phải của thông báo, chúng tôi cho biết năm thuế đang bị kiểm xét. Khi chúng tôi dùng thuật ngữ năm thuế là nói đến năm đó.
 • Bất cứ tài liệu nào quý vị gửi cho chúng tôi phải vào năm chúng tôi đang kiểm xét.
 • Đừng gửi cho chúng tôi giấy tờ bản chánh.  Gửi cho chúng tôi bản sao.

Tín Dụng Lợi Tức Lao Động

Mục đầu tiên là tín dụng lợi tức do lao động. Gói thông tin của quý vị gồm Mẫu Đơn 886-H-EIC (Form 886-H-EIC) nêu tất cả những giấy tờ khác nhau có thể gửi để chứng minh quý vị xin hưởng EIC cho một hoặc nhiều đứa con đủ tiêu chuẩn. Quý vị có thể gửi kết hợp những giấy tờ này để cung cấp thông tin chúng tôi cần. Xem Bản Khai EIC (Form 1040A or 1040, Schedule EIC) nộp cùng khai thuế và hoàn tất các bước sau đây cho mỗi đứa con đủ điều kiện:

 • Đầu tiên, quý vị phải chứng minh mình sống với con ở Hoa Kỳ trong hơn nửa năm thuế:
  • Nếu con sống cùng quý vị ở địa chỉ có trên thông báo thì quý vị cần gửi giấy tờ chứng minh con quý vị sống cùng địa chỉ đó trong hơn nửa năm thuế. Thí dụ: quý vị có thể gửi các bản sao học bạ của con mình có tên của quý vị và địa chỉ của con mình trên đó. Ngày trên giấy tờ phải trong hơn nửa năm thuế (với học bạ thì quý vị có thể cần gửi học bạ của hơn một học kỳ để cho thấy hơn nửa năm thuế).
  • Nếu quý vị chuyển nơi ở, quý vị và con quý vị sống ở địa chỉ khác thì phải gửi giấy tờ chứng minh cả hai sống cùng địa chỉ trong hơn nửa năm thuế.
  • Nếu con quý vị không đi học thì có thể gửi bản sao hồ sơ y tế hoặc bản khai từ người giữ trẻ ban ngày.
  • Nếu cần bản khai từ trường học, nơi giữ trẻ ban ngày hay người chăm sóc y tế của trẻ thì quý vị có thể tìm các mẫu ở đây. Trường học hay người chăm sóc có thể sao chụp và dán mẫu vào giấy có tiêu đề để bảo đảm cung cấp tất cả những thông tin cần thiết.
  • Đừng quên kiểm tra Mẫu Đơn 886-H-EIC (Form 886-H-EIC PDF) (PDF) để biết thêm những thí dụ về những giấy tờ quý vị có thể gửi cho chúng tôi.
  • Nếu không thể chứng minh con sống cùng với mình trong hơn nửa năm thuế thì quý vị không thể nhận được EIC.
 • Thứ hai, quý vị phải chứng minh quý vị có mối quan hệ thế nào với đứa trẻ. Đứa trẻ phải có mối quan hệ với quý vị theo một trong những cách nêu trên Mẫu Đơn 886-H-EIC (Form 886-H-EIC PDF). Mẫu đơn cho các thí dụ về những giấy tờ cần gửi để chứng minh mối quan hệ.
 • Thứ ba, nếu con của quý vị từ 19 tuổi trở lên thì quý vị phải chứng minh một trong hai điều sau đây:
  • Con quý vị dưới 24 tuổi và là học sinh toàn thời gian trong ít nhất năm tháng của năm thuế (quý vị có thể chứng minh điều này bằng cách gửi bản sao học bạ chánh thức), hoặc
  • Con của quý vị bị tàn tật vĩnh viễn và hoàn toàn (quý vị có thể làm việc này bằng cách gửi bản sao một trong những giấy tờ chánh thức nêu ở Mẫu Đơn 886-H-EIC (Form 886-H-EIC PDF).

Quý vị chỉ có thể xin hưởng tín thuế lợi tức do lao động nếu con quý vị sống cùng quý vị trong hơn nửa năm thuế ở Hoa Kỳ. Con quý vị cũng phải có mối quan hệ với quý vị theo một trong những cách nêu ở Mẫu Đơn 886-H-EIC (Form 886-H-EIC), và ở độ tuổi đủ điều kiện. Con quý vị phải đáp ứng tất cả các đòi hỏi này thì quý vị mới được tín dụng. Nếu không thể chứng minh con mình đáp ứng tất cả những đòi hỏi này thì quý vị có thể vẫn đủ điều kiện được tín dụng mà không cần có con đủ tiêu chuẩn.

Người thuộc quyền

Mục tiếp theo là những người phụ thuộc quý vị khai báo. Người phụ thuộc của quý vị được nêu tên ở giữa trang đầu tiên trên khai thuế của quý vị.  Đoạn trên Mẫu Đơn 886-H-DEP (Form 886-H-DEP) về trẻ đủ điều kiện cho biết tất cả các giấy tờ hoặc kết hợp các giấy tờ quý vị có thể trình để chứng minh quý vị có thể khai từng trẻ có tên là người thuộc quyền của mình. Để khai một đứa trẻ là trẻ thuộc quyền đủ điều kiện thì trẻ phải sống cùng quý vị trong hơn nửa năm thuế (kiểm tra cư ngụ), có mối quan hệ với quý vị (kiểm tra mối quan hệ), ở độ tuổi nhất định (kiểm tra độ tuổi), và không tự cung cấp hơn một nửa tiền cấp dưỡng cho cá nhân trẻ (kiểm tra tiền cấp dưỡng).

 • Nếu mỗi trẻ có tên trên Bản Khai EIC cũng là trẻ quý vị khai báo là người thuộc quyền thì có thể dùng giấy tờ tương tự xin hưởng EIC để chứng minh trẻ đáp ứng các kiểm tra là trẻ thuộc quyền đủ điều kiện. Quý vị không phải gửi các bản sao của giấy tờ tương tự hay tìm những giấy tờ khác. Nhưng quý vị phải xem Mẫu Đơn 886-H-DEP (Form 886-H-DEP) để biết thông tin nào quý vị phải cung cấp nhằm xác minh xem trẻ có đáp ứng kiểm tra về tiền cấp dưỡng không.
 • Kiểm Tra Tiền Cấp Dưỡng
  • Để đáp ứng kiểm tra về tiền cấp dưỡng thì trẻ không thể tự chi trả hơn một nửa tiền sinh hoạt của chính mình.
  • Quý vị không cần gửi bằng chứng về tiền cấp dưỡng vào lúc này.

Nếu nhận thông báo CP75 này, quý vị đã khai báo con là trẻ thuộc quyền đủ tiêu chuẩn. Nếu thấy con quý vị không đáp ứng những quy định là trẻ em đủ tiêu chuẩn thì quý vị có thể khai trẻ là người thân thuộc quyền đủ tiêu chuẩn. Xem quy định trên Mẫu Đơn 886-H-DEP để biết thông tin về người thân đủ tiêu chuẩn. Nếu trẻ đáp ứng các quy định thì quý vị cần gửi các giấy tờ nêu trên Mẫu Đơn 886-H-DEP để trẻ được xem là người thân đủ tiêu chuẩn.

Tình trạng khai thuế

Mục tiếp theo là tình trạng khai thuế. Xem trang đầu tiên khai thuế của quý vị (bên dưới tên và địa chỉ) để biết tình trạng khai thuế của mình.

Nếu quý vị khai thuế với tư cách là chủ gia hộ thì cần xem Mẫu Đơn 886-H-HOH (Form 886-H-HOH) cho biết các giấy tờ khác nhau hoặc kết hợp giấy tờ quý vị cần gửi để chứng minh quý vị có thể khai thuế theo diện này.

Để khai thuế với tư cách là chủ gia hộ, quý vị phải đáp ứng ba kiểm tra sau đây: kiểm tra tình trạng kết hôn, kiểm tra người đủ tiêu chuẩn và kiểm tra phí tổn để duy trì nhà ở.

 • Thứ nhất, quý vị phải đáp ứng kiểm tra tình trạng kết hôn:
  • Nếu quý vị chưa bao giờ kết hôn hoặc là góa phụ, góa phu thì không cần phải nộp bất cứ thứ gì để kiểm tra tình trạng kết hôn. Chỉ nộp những giấy tờ để kiểm tra người đủ điều kiện và phí tổn để duy trì nhà ở.
  • Nếu quý vị không thể kết hôn và sống chung với người hôn phối rồi khai khuế theo diện là chủ gia hộ trừ khi người hôn phối của quý vị là ngoại nhân không thường trú vào bất cứ lúc nào trong năm thuế.
  • Nếu quý vị đã kết hôn và sống chung với người hôn phối bất cứ lúc nào trong sáu tháng cuối cùng trong năm thì không thể khai thuế với tư cách là chủ gia hộ trừ khi người hôn phối của quý vị là ngoại nhân không thường trú vào bất cứ lúc nào trong năm thuế. Tuy nhiên, quý vị phải khai thuế theo diện kết hôn khai thuế chung hoặc kết hôn khai thuế riêng.
  • Nếu quý vị ly hôn hoặc ly thân hợp pháp trước ngày 31 tháng Mười Hai của năm thuế nêu trên thông báo thì phải gửi bản sao sắc lệnh ly hôn hoặc giấy ly thân.
  • Nếu quý vị đã kết hôn nhưng không sống chung trong sáu tháng cuối cùng trong năm thuế nêu trên thông báo của quý vị thì phải gửi cho chúng tôi giấy tờ, như bản sao thỏa thuận thuê nhà, cho biết quý vị và người hôn phối sống ở địa chỉ khác nhau.
 • Tiếp theo là kiểm tra người đủ tiêu chuẩn: Giấy tờ quý vị gửi để xin hưởng EIC và khai người thuộc quyền của quý vị phải cho thấy quý vị đáp ứng kiểm tra này. Vì vậy, quý vị không phải gửi cho chúng tôi bất cứ giấy tờ nào cho kiểm tra này.
 • Thứ ba là kiểm tra phí tổn để duy trì nhà ở:
  • Nếu quý vị không đáp ứng cả kiểm tra tình trạng kết hôn và người đủ tiêu chuẩn thì không thể khai thuế với tư cách là chủ gia hộ.
  • Nếu quý vị đáp ứng cả kiểm tra tình trạng kết hôn và người đủ tiêu chuẩn thì phải gửi giấy tờ cho biết quý vị chi trả hơn một nửa phí tổn duy trì nhà ở mà người đủ tiêu chuẩn và quý vị sống ở đó trong hơn nửa năm thuế. Quý vị phải gửi cho chúng tôi giấy tờ chứng minh quý vị chi trả hơn một nửa chi phí cho gia hộ, như tiền thuê nhà, tiền tiện ích, thực phẩm, sửa chữa và duy tu. Nếu người đủ tiêu chuẩn là cha mẹ của quý vị, quý vị không cần sống chung với cha mẹ nhưng phải chứng minh rằng mình chi trả hơn một nửa phí tổn duy trì nhà ở cho cha mẹ mình trong cả năm thuế.
  • Nếu đánh dấu vào ô tình trạng khai thuế khác ngoài chủ gia hộ thì không phải gửi bất cứ giấy tờ nào vào lúc này.

Tín Dụng Cơ Hội cho Người Mỹ

Đoạn tiếp theo là về tín dụng cơ hội cho người Mỹ. Nếu quý vị nộp đơn xin tín dụng này thì phải điền thông tin vào Mẫu Đơn 8863, Tín Dụng Giáo Dục (Form 8863, Education Credits), và gửi mẫu đơn này cùng khai thuế của quý vị. Ngoài ra, tìm xem một hoặc hai thông tin trên tờ khai thuế của quý vị trên dòng đề “Education credits” ("Tín dụng giáo dục") hoặc “American opportunity credit” ("tín dụng cơ hội cho người Mỹ"). Nếu khai thuế cho thấy quý vị không xin hưởng tín dụng thì quý vị không phải gửi giấy tờ để chứng minh mình được tín dụng này.

Nếu quý vị xin tín dụng này thì học sinh khai trên Mẫu Đơn 8863 phải được Mẫu Đơn 1098-T, Kê Khai Học Phí (Form 1098-T, Tuition Statement). Trường học buộc phải gửi mẫu đơn này cho tất cả học sinh đủ điều kiện trừ khi áp dụng ngoại lệ. Nếu học sinh không nhận mẫu đơn này và đủ điều kiện được AOTC thì liên lạc với trường học để được mẫu này.

Nếu quý vị được trả tiền chi phí giáo dục từ hãng sở, hỗ trợ giáo dục của cựu chiến binh hoặc quyền lợi khác thì quý vị không được xin hưởng chi phí cho tín thuế này. Quý vị phải trừ các chi phí đã được bù đắp bởi chi trả và quyền lợi này khỏi tổng số tiền học phí và các chi phí đủ điều kiện khác.

 • Nếu quý vị xin hưởng tín dụng giáo dục thì chúng tôi cần bằng chứng cho thấy mỗi học sinh có tên trên Mẫu Đơn 8863 đều đủ điều kiện. Ô 1 trên Mẫu Đơn 1098-T cho biết số tiền chi phí giáo dục đủ tiêu chuẩn đã chi trả. Chúng tôi cần bản sao của mẫu đơn này.
 • Nếu chi phí của quý vị cao hơn số tiền nêu ở ô 1 của Mẫu Đơn 1098-T thì chúng tôi cần ngân phiếu đã hủy hoặc biên nhận cho các khoản phí, sách và tiếp liệu cần phải có cho khóa học hoặc các khóa học.

Nếu Quý Vị Có Thêm Các Mục

Trên thông báo của quý vị có thể nêu nhiều mục hơn như Tín Thuế Bảo Phí hoặc Bản Khai C. Đầu tiên, hãy xét đến các thông tin quan trọng quý vị cần biết.

Nếu Quý Vị Không Trả Lời Chúng Tôi

Quý vị phải gửi thư hoặc điện sao tất cả các giấy tờ cần thiết trước ngày nêu trong đoạn này. Nếu quý vị cần thêm thời gian để thâu thập tất cả các giấy tờ thì gọi cho chúng tôi theo số có ở trên cùng bên phải của trang.

Nhưng nếu quý vị xem lại giấy khai thuế và thông báo và nhận thấy mình không đủ điều kiện được bất kỳ mục nào ở thông báo thì đừng gửi gì cả. Chúng tôi sẽ liên lạc lại với quý vị và cho biết báo cáo kiểm xét sau ngày hạn định nêu trên thông báo.

Mẫu Trả Lời:

Phần cuối cùng của thông báo là mẫu trả lời. Nếu quý vị có giấy tờ chứng minh mình có thể xin hưởng một hoặc hai mục nêu trên thì cần điền thông tin vào mẫu trả lời và hoặc:

 • Gửi điện sao mẫu trả lời cho chúng tôi cùng bản sao các hồ sơ, giấy tờ và bản khai theo số điện sao miễn phí trên thông báo của quý vị.
 • Gửi lại cho chúng tôi mẫu trả lời đã điền thông tin cùng các bản sao hồ sơ, giấy tờ và bản khai trong phong thư gửi lại có trong gói thông tin hoặc gửi đến địa chỉ có trên thông báo.

Sau Khi Chúng Tôi Nhận Thông Tin

Phải mất ít nhất 30 ngày dể duyệt xét giấy tờ quý vị gửi cho chúng tôi. Quý vị không cần làm gì cả cho đến khi nhận được phản hồi từ chúng tôi.

Nếu quý vị gửi cho chúng tôi bản sao các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện được các mục quý vị xin hưởng trên khai thuế của mình thì chúng tôi sẽ gửi cho quý vị thông báo chúng tôi đã kiểm xét xong.

Nếu giấy tờ quý vị gửi không cho thông tin chúng tôi cần hoặc chỉ chứng minh được một số mục thì chúng tôi sẽ gửi cho quý vị báo cáo kiểm xét. Báo cáo sẽ giải thích những thay đổi đề nghị và cho biết tiền thuế quý vị nợ hoặc sửa tiền hoàn thuế quý vị được.

Nếu chúng tôi giữ tiền hoàn thuế thì quý vị sẽ nhận hoàn thuế trong tám tuần nếu không nợ tiền thuế nào khác hoặc nợ chúng tôi phải truy thâu.

Quyền Hạn của Quý Vị khi Bị Kiểm Xét

Gói thông tin của quý vị gồm:

 • Ấn Bản 3498-A PDF, Tiến Trình Kiểm Tra (Kiểm Xét qua Thư). Ấn bản này cho biết những gì xảy ra khi bị kiểm xét, quyền hạn của quý vị khi bị kiểm xét và quyền khiếu nại kết quả kiểm xét. Ấn bản này cũng cho biết nhiều tài nguyên có thể trợ giúp quý vị.
 • Ấn Bản 4134 PDF, Danh Sách Các Nơi Tiếp Trợ Người Đóng Thuế Có Lợi Tức Thấp. Nơi tiếp trợ người đóng thuế có lợi tức thấp (Low-income taxpayer clinics, hay LITCs) không thuộc IRS, nhưng LITC có thể giúp quý vị về việc kiểm xét, khiếu nại hay vấn đề truy thâu, miễn phí hoặc chỉ với một khoản phí nhỏ.
 • Ấn Bản 1, Quyền Của Quý Vị Với Tư Cách Là Người Đóng Thuế. Ấn bản này cho biết về các quyền của quý vị và chứa các thông tin về quy trình kiếm trả và thu thập thông tin. Ấn bản này có trong thông báo kiểm tra và thu thập thông tin người liên lạc đầu tiên được chọn.

Nơi Trợ Giúp Thêm

Chúng tôi cũng nêu trên thông báo các số và mạng lưới quan trọng để quý vị có thể dùng nếu muốn được trợ giúp thêm. Quý vị có thể tìm thông tin này dưới tiêu đề thông tin thêm. Ngoài ra, quý vị có thể:

 • Lấy bản ghi thông tin trong tờ khai thuế trực tuyến
 • Đến EITC để biết thêm thông tin cần thiết về EIC và các đường nối đến chủ đề khác được bàn thảo ở đây. Nếu quý vị không chắc mình đủ tiêu chuẩn được EIC, hoặc đủ tiêu chuẩn trong năm nay hay tình trạng khai thuế của mình trong năm nay là gì, thì tìm đường nối đến Trợ Giúp EITC (EITC Assistant).

Các Mục Thêm trên Thông Báo của Quý Vị

Bản Khai C

Nếu thông báo của quý vị có Mẫu Đơn 1040, Bản Khai C (Form 1040, Schedule C) về lợi tức thì xem Mẫu Đơn 11652, Bản Câu Hỏi và Giấy Tờ Chứng Minh, Mẫu Đơn 1040 Bản Khai C (Lợi Nhuận hoặc Thua Lỗ từ Doanh Thương) (Form 11652 PDF (PDF), Questionnaire and Supporting Documentation, Form 1040 Schedule C, (Profit or Loss from Business)). Mẫu này cho biết các giấy tờ quý vị phải gửi để chứng minh lợi tức và chi phí của mình. Xin xem lại từng dòng của mẫu đơn này và nhớ phải trả lời mọi câu hỏi. Gửi trả lại Mẫu Đơn 11652 cùng với giấy tờ chứng minh yêu cầu như bản sao hồ sơ doanh thương, Mẫu Đơn 1099-MISC (Form 1099-MISC), và giấy phép doanh thương của quý vị.

Trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi không đòi hỏi quý vị lưu giữ hồ sơ của mình theo cách đặc biệt nhưng quý vị phải giữ tất cả giấy tờ dùng để khai thuế của mình. Quý vị phải lưu giữ hồ sơ chứng minh lợi tức, chi phí, khấu trừ hoặc tín dụng quý vị xin như hóa đơn, biên nhận, sổ dặm lái xe, và kiểm tra bản kê trương mục cho biết số tiền đã chi trả, và bất cứ bằng chứng trả tiền nào khác. Quý vị cần sắp xếp hồ sơ ngăn nắp để trả lời bất cứ thắc mắc nào khi khai thuế của quý vị bị kiểm xét. Và quý vị cần lưu giữ hồ sơ chứng minh các mục trên khai thuế của mình trong ít nhất ba năm sau khi khai thuế.

Quý vị phải gửi bản sao hồ sơ chứng minh lợi tức kiếm được từ lao động khai ở Phụ LụcBản Khai C. Quý vị phải gửi đủ bản sao hồ sơ và giấy tờ để chứng minh mình điều hành doanh thương trong năm thuế bị kiểm xét, như giấy tờ chứng minh tổng thâu nhập và chi phí của quý vị. Quý vị phải báo cáo tất cả lợi tức và tất cả chi phí của mình. Quý vị không thể không cần khai chi phí nào hay chỉ khai một số chi phí.

 • Tổng thâu nhập là lợi tức từ doanh thương của quý vị. Bằng chứng về tổng thâu nhập gồm sổ thu chi tiền mặt, giấy ký thác nhà băng, sổ thu, hóa đơn, giấy báo thẻ tín dụng, và Mẫu Đơn 1099-MISC.
 • Chi phí là các phí tổn để thực hiện doanh thương của quý vị và bằng chứng về chi phí gồm ngân phiếu đã hủy hoặc bản kê trương mục vãng lai mà cho thấy rõ các chi phí đã chi trả, sổ thu chi tiền mặt, giấy báo thẻ tín dụng và hóa đơn.

Sau khi quý vị điền xong phần trả lời thì xem Mẫu Đơn 11652  PDFđể chắc chắn quý vị đã cho biết tất cả thông tin cần thiết.

Nếu quý vị cần thêm thông tin về lưu giữ hồ sơ thì xem Ấn Bản 583, Khởi Nghiệp Doanh Thương và Lưu Giữ Hồ Sơ (Publication 583, Starting a Business and Keeping Records).

Tín Thuế Bảo Phí

Nếu thông báo có nêu Tín Thuế Bảo Phí (Premium Tax Credit, hay PTC), thì xem Mẫu Đơn 14950, Xác Nhận Tín Thuế Bảo Phí (Form 14950 PDF, Premium Tax Credit Verification). Mẫu này cho biết giấy tờ hoặc các giấy tờ gì quý vị cần đệ nộp để chứng minh mình đủ điều kiện được tín dụng này.

Quý vị phải có bảo hiểm sức khỏe thông qua trao đổi hoặc thị trường bảo hiểm để được hưởng tín dụng này. Nếu quý vị không có bảo hiểm sức khỏe qua trao đổi hoặc thị trường bảo hiểm thì quý vị không đủ điều kiện được PTC và không cần phải gửi bất cứ thông tin nào để chứng minh tín dụng này.

Nếu quý vị mua bảo hiểm qua trao đổi hoặc thị trường bảo hiểm thì phải gửi bản sao các giấy tờ dùng để chứng minh thông tin nhập vào ở Phần 4, Phân Bổ Tiền Hợp Đồng Bảo Hiểm, hoặc Phần 5, Cách Tính Thay Thế cho năm Kết Hôn, trên Mẫu Đơn 8962, Tín Thuế Bảo Phí (Form 8962, Premium Tax Credit (PTC)). Chúng tôi cần giấy tờ mà liệt kê những người chương trình của quý vị bảo hiểm. Danh sách này có trên mẫu ghi danh bảo hiểm của quý vị hoặc trên bản khai từ người cung cấp bảo hiểm cho quý vị. Nếu quý vị trả tiền bảo phí thì nộp bằng chứng trả tiền. Bằng chứng này có thể là biên nhận trả tiền, bản khai thẻ tín dụng, bản khai nhà băng cho biết người trả tiền, hoặc bản sao cả hai mặt của ngân phiếu đã hủy.

Quý vị cũng phải đệ nộp bản sao của Mẫu Đơn 1095-A, Bản Kê từ Thị Trường Bảo Hiểm Sức Khỏe (Form 1095-A, Health Insurance Marketplace Statement), Nếu quý vị không nhận được những mẫu này hoặc không lưu giữ nó thì liên lạc với người quản lý chương trình.