Chủ Đề 654 Hiểu Rõ Thông Báo CP75 hoặc CP75A Yêu Cầu Cung Cấp Giấy Tờ Chứng Minh

Quý vị nhận được thông báo này bởi vì IRS đang kiểm xét tờ khai thuế của quý vị. Chúng tôi muốn có thêm thông tin để xác minh các mục mà quý vị đã khai trên tờ khai thuế. Quý vị phải gửi giấy tờ cần thiết để hoàn tất kiểm xét hoặc chúng tôi sẽ gửi cho quý vị báo cáo đánh giá kiểm tra cho biết các thay đổi được đề xuất.

Vui lòng không bỏ qua thông báo này. Điều quan trọng là chúng tôi được quý vị trả lời chậm nhất là vào ngày ghi trên thông báo. Nếu quý vị cần thêm thời gian để thu thập tất cả các thông tin bắt buộc, vui lòng gọi đến số ghi trên thông báo và báo cho chúng tôi biết. Ngoài ra, điều quan trọng là chúng tôi có thể liên lạc với quý vị trong suốt thời gian kiểm xét. Nếu quý vị thay đổi chỗ ở hoặc đổi số điện thoại, xin hãy cho chúng tôi biết bằng cách gọi đến số điện thoại miễn cước ghi trên thông báo hoặc gửi fax phần trả lời trên thông báo. Số fax được ghi trên thông báo của quý vị.

Thông báo này cho biết IRS đang kiểm xét mục nào trên tờ khai thuế của quý vị. Chúng tôi cũng gửi kèm các mẫu đơn hoặc ấn bản khác có chứa thông tin quan trọng về những gì quý vị phải gửi cho chúng tôi và những điều quý vị cần biết liên quan đến quyền hạn của mình trong thời gian kiểm xét và nhiều hơn thế nữa. Chúng tôi sẽ cho quý vị biết từng bước cần làm và khi nào thì cần xem tài liệu khác. Quý vị nên có bản sao tờ khai thuế khi quý vị đọc thông báo này.

Trước khi chúng tôi bắt đầu, sau đây là một số lời khuyên quan trọng:

 • Ở trên cùng bên phải của thông báo, chúng tôi cho biết năm thuế mà chúng tôi đang kiểm xét. Khi chúng tôi dùng thuật ngữ năm thuế, chúng tôi đang đề cập đến năm đó.
 • Bất kỳ tài liệu nào mà quý vị gửi cho chúng tôi cần phải bao gồm năm chúng tôi đang kiểm xét.
 • Không gửi giấy tờ bản chính. Gửi cho chúng tôi bản sao.

Tín Thuế Lợi Tức do Lao Động (EIC)

Mục đầu tiên là tín thuế lợi tức do lao động (EIC). Gói thông tin của quý vị gồm có Mẫu 886-H-EIC (Tiếng Anh)  PDFnêu rõ tất cả các loại giấy tờ mà quý vị có thể gửi để chứng minh quý vị có thể xin hưởng EIC cho một hoặc nhiều đứa con hội đủ tiêu chuẩn. Quý vị có thể gửi kết hợp những giấy tờ này để cung cấp thông tin mà chúng tôi cần. Xem Bản Khai EIC (Tiếng Anh) mà quý vị đã nộp cùng tờ khai thuế và hoàn tất các bước sau đây cho mỗi đứa con hội đủ điều kiện:

 • Đầu tiên, quý vị phải chứng minh mình sống với con ở Hoa Kỳ trong hơn nửa năm thuế:
  • Nếu đứa con sống cùng quý vị tại địa chỉ ghi trên thông báo thì quý vị cần phải gửi giấy tờ cho biết con quý vị sống cùng địa chỉ đó trong hơn nửa năm thuế. Ví dụ: quý vị có thể gửi bản sao học bạ của con mình có tên của quý vị và địa chỉ của con mình trên đó. Các ngày ghi trên giấy tờ phải trong hơn nửa năm thuế (đối với học bạ mà quý vị có thể cần gửi học bạ của hơn một học kỳ để cho biết hơn nửa năm thuế).
  • Nếu quý vị chuyển nơi ở, quý vị và con mình sống ở địa chỉ khác thì quý vị phải gửi giấy tờ chứng minh cả hai sống cùng địa chỉ trong hơn nửa năm thuế.
  • Nếu con quý vị không đi học thì quý vị có thể gửi bản sao hồ sơ y tế hoặc bản khai từ người giữ trẻ ban ngày.
  • Nếu quý vị cần bản khai từ ngôi trường nơi con mình theo học, nơi giữ trẻ ban ngày hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế của trẻ thì quý vị có thể tìm các mẫu tại đây (Tiếng Anh). Trường học hoặc nhà cung cấp có thể sao chụp và dán mẫu vào giấy có tiêu đề để bảo đảm cung cấp tất cả những thông tin cần thiết.
  • Đừng quên kiểm tra Mẫu 886-H-EIC (Tiếng Anh)  PDFđể biết thêm ví dụ về những giấy tờ mà quý vị có thể gửi cho chúng tôi.
  • Nếu quý vị không thể chứng minh người con sống cùng với mình trong hơn nửa năm thuế thì quý vị không thể nhận được EIC.
 • Thứ hai, quý vị phải xác thực quý vị có mối quan hệ như thế nào với đứa trẻ. Đứa trẻ phải có mối quan hệ với quý vị theo một trong những cách sau:
  • Con trai, con gái, con nuôi, con ghẻ, con nuôi tạm thời hoặc hậu thế của bất cứ người nào trong số đó, chẳng hạn như cháu nội/cháu ngoại của quý vị
  • Anh chị em ruột, anh chị em khác mẹ hoặc khác cha, anh chị em kế hoặc hậu thế của bất cứ người nào trong số đó, chẳng hạn như cháu gái hoặc cháu trai con của anh chị em

Mẫu 886-H-EIC (Tiếng Anh) PDF đưa ra ví dụ về những giấy tờ cần gửi để chứng minh mối quan hệ của quý vị.

 • Thứ ba, nếu con của quý vị từ 19 tuổi trở lên thì quý vị phải xác thực rằng:
  • Con của quý vị dưới 24 tuổi và đồng thời là học sinh toàn thời gian trong ít nhất năm tháng của năm thuế (quý vị có thể làm việc này bằng cách gửi bản sao học bạ chính thức), hoặc
  • Con của quý vị bị tàn tật vĩnh viễn và hoàn toàn (quý vị có thể làm việc này bằng cách gửi bản sao của một trong những giấy tờ chính thức nêu rõ trên Mẫu 886-H-EIC (Tiếng Anh PDF).
 • Thứ tư, quý vị phải chứng minh rằng quý vị, người phối ngẫu (nếu nộp tờ khai thuế chung) và con của quý vị có số SSN hợp lệ:
  • Để yêu cầu EIC, quý vị (và người phối ngẫu, nếu nộp tờ khai thuế chung) phải có số SSN hợp lệ do Cơ Quan An Sinh Xã Hội (Social Security Administration, SSA) phát hành chậm nhất là vào ngày đến hạn nộp tờ khai thuế 2020 (kể cả thời gian gia hạn).
  • Bất kỳ đứa con nào hội đủ điều kiện được liệt kê trong Bản Khai EIC cũng phải có số SSN hợp lệ chậm nhất là vào ngày đến hạn nộp tờ khai thuế 2020 (kể cả thời gian gia hạn).

Quý vị chỉ có thể xin hưởng EIC nếu đứa con sống cùng quý vị trong hơn nửa năm thuế ở Hoa Kỳ. Đứa con cũng phải có mối quan hệ với quý vị theo một trong những cách đã nêu ở Mẫu 886-H-EIC (Tiếng Anh) PDF và ở độ tuổi hội đủ điều kiện. Con quý vị phải đáp ứng tất cả ba yêu cầu trong số các yêu cầu này thì quý vị mới được hưởng EIC. Nếu quý vị không thể chứng minh con mình đáp ứng tất cả các yêu cầu này thì quý vị có thể vẫn đủ điều kiện được hưởng EIC mà không cần có đứa con đủ tiêu chuẩn.

Người Phụ Thuộc

Mục tiếp theo là những người phụ thuộc mà quý vị đã khai báo. Người phụ thuộc của quý vị được nêu tên ở giữa trang đầu tiên trên tờ khai thuế của quý vị. Mẫu 886-H-DEP (Tiếng Anh) PDF liệt kê tất cả các giấy tờ hoặc kết hợp các giấy tờ mà quý vị có thể sử dụng để chứng minh quý vị có thể khai từng đứa trẻ có tên là người phụ thuộc của mình. Để khai một đứa trẻ là người phụ thuộc đủ điều kiện thì đứa trẻ đó phải sống cùng quý vị trong hơn nửa năm thuế (kiểm tra tình trạng thường trú), có mối quan hệ với quý vị (kiểm tra mối quan hệ), ở độ tuổi nhất định (kiểm tra độ tuổi) và không cung cấp hơn một nửa tiền cấp dưỡng cho cá nhân trẻ (kiểm tra tiền cấp dưỡng).

 • Nếu mỗi đứa trẻ có tên trên Bản Khai EIC cũng là đứa trẻ mà quý vị đã khai báo là người phụ thuộc thì quý vị có thể dùng giấy tờ tương tự xin hưởng EIC để chứng minh đứa trẻ vượt qua các kiểm tra đứa trẻ là người phụ thuộc đủ điều kiện. Quý vị không phải gửi bản sao của giấy tờ tương tự hoặc tìm những giấy tờ khác. Tuy nhiên, quý vị phải dùng Mẫu 886-H-DEP (Tiếng Anh) PDF để biết thông tin nào mà quý vị phải cung cấp nhằm xác thực rằng đứa trẻ vượt qua kiểm tra về tiền cấp dưỡng.
 • Kiểm Tra Tiền Cấp Dưỡng
  • Để vượt qua kiểm tra về tiền cấp dưỡng, đứa trẻ không thể tự chi trả hơn một nửa tiền sinh hoạt của chính mình.
  • Quý vị không cần gửi bằng chứng về tiền cấp dưỡng vào lúc này.

Nếu quý vị nhận được thông báo CP75 này, quý vị đã khai báo đứa trẻ là người phụ thuộc đủ tiêu chuẩn. Nếu quý vị thấy đứa trẻ không đáp ứng những quy định là đứa trẻ đủ tiêu chuẩn thì quý vị có thể khai đứa trẻ là người thân đủ tiêu chuẩn với tư cách người phụ thuộc. Xem quy định trên Mẫu 886-H-DEP (Tiếng Anh) PDF để biết thông tin về người thân đủ tiêu chuẩn. Nếu đứa trẻ đáp ứng các quy định thì quý vị cần gửi các giấy tờ nêu trên Mẫu 886-H-DEP (Tiếng Anh) PDF để đứa trẻ được xem là người thân đủ tiêu chuẩn.

Tình Trạng Khai Thuế

Mục tiếp theo là tình trạng khai thuế. Xem trang đầu tiên trên tờ khai thuế của quý vị, dòng đầu tiên cho biết tình trạng khai thuế của quý vị.

Nếu quý vị khai thuế với tư cách là chủ gia hộ thì quý vị cần xem Mẫu 886-H-HOH (Tiếng Anh) PDF cho biết tất cả các giấy tờ hoặc kết hợp các giấy tờ mà quý vị cần gửi để chứng minh quý vị có thể khai thuế theo diện này.

Để khai thuế với tư cách là chủ gia hộ, quý vị phải đáp ứng ba kiểm tra: kiểm tra tình trạng kết hôn, kiểm tra người đủ tiêu chuẩn và kiểm tra phí tổn để duy trì nhà ở.

 • Thứ nhất, quý vị phải đáp ứng kiểm tra tình trạng kết hôn:
  • Nếu quý vị chưa từng kết hôn hoặc là góa phụ, góa phu thì quý vị không cần phải nộp bất kỳ thứ gì để kiểm tra tình trạng kết hôn. Chỉ nộp những giấy tờ để kiểm tra người đủ điều kiện và phí tổn để duy trì nhà ở.
  • Nếu quý vị đã kết hôn và sống chung với người phối ngẫu bất cứ lúc nào trong sáu tháng cuối cùng trong năm thì quý vị không thể khai thuế với tư cách là chủ gia hộ trừ khi người phối ngẫu của quý vị là ngoại kiều không phải thường trú nhân vào bất cứ lúc nào trong năm thuế. Tuy nhiên, quý vị phải khai thuế theo diện kết hôn khai thuế chung hoặc kết hôn khai thuế riêng.
  • Nếu quý vị ly hôn hoặc ly thân hợp pháp muộn nhất là vào ngày 31 tháng Mười Hai của năm thuế ghi trên thông báo thì quý vị phải gửi bản sao quyết định ly hôn hoặc giấy ly thân.
  • Nếu quý vị đã kết hôn nhưng không sống chung trong sáu tháng cuối cùng trong năm thuế ghi trên thông báo của quý vị thì quý vị phải gửi cho chúng tôi giấy tờ, chẳng hạn như bản sao thỏa thuận thuê nhà, cho biết quý vị và người phối ngẫu sống ở các địa chỉ khác nhau.
 • Tiếp theo là kiểm tra người đủ tiêu chuẩn: Giấy tờ mà quý vị gửi để xin hưởng EIC và chứng minh rằng quý vị có người phụ thuộc đủ điều kiện phải cho thấy quý vị đáp ứng kiểm tra này. Vì vậy, quý vị không phải gửi cho chúng tôi bất kỳ giấy tờ nào cho kiểm tra này.
 • Thứ ba là kiểm tra phí tổn để duy trì nhà ở:
  • Nếu quý vị không đáp ứng cả kiểm tra tình trạng kết hôn và người đủ tiêu chuẩn thì quý vị không thể khai thuế với tư cách chủ gia hộ.
  • Nếu quý vị đáp ứng cả kiểm tra tình trạng kết hôn và kiểm tra người đủ tiêu chuẩn thì quý vị phải gửi giấy tờ cho biết quý vị đã chi trả hơn một nửa phí tổn duy trì nhà ở mà người đủ tiêu chuẩn và quý vị sống ở đó trong hơn nửa năm thuế. Quý vị phải gửi cho chúng tôi giấy tờ chứng minh quý vị đã chi trả hơn một nửa chi phí cho gia hộ, chẳng hạn như tiền thuê nhà, phí dịch vụ tiện ích, chi phí thực phẩm, chi phí sửa chữa và duy tu. Nếu người đủ tiêu chuẩn là cha mẹ của quý vị thì quý vị không cần sống cùng cha mẹ nhưng quý vị phải chứng minh rằng mình đã chi trả hơn một nửa phí tổn duy trì nhà ở cho cha mẹ trong cả năm thuế.
  • Nếu dùng tình trạng khai thuế khác ngoài chủ gia hộ thì quý vị không phải gửi bất kỳ giấy tờ nào vào lúc này.

Tín Thuế Cơ Hội cho Người Mỹ

Mục tiếp theo là về tín thuế cơ hội cho người Mỹ (AOTC). Nếu quý vị xin hưởng AOTC thì quý vị phải điền thông tin vào Mẫu 8863, Tín Thuế Giáo Dục (Tín Thuế Học Tập Trọn Đời và Cơ Hội cho Người Mỹ) (Tiếng Anh) PDF và gửi mẫu này cùng tờ khai thuế của quý vị. Ngoài ra, hãy tìm xem một hoặc hai mục trên tờ khai thuế trên dòng đề "Education credits" (tín thuế giáo dục) hoặc "American opportunity credit" (tín thuế cơ hội cho người Mỹ). Nếu tờ khai thuế cho thấy quý vị không xin hưởng tín thuế thì quý vị không cần phải gửi giấy tờ để chứng minh tín thuế này.

Nếu quý vị xin hưởng AOTC thì học sinh khai trên Mẫu 8863 phải nhận được Mẫu 1098-T, Kê Khai Học Phí (Tiếng Anh) PDF. Trường học phải gửi mẫu này cho tất cả các học sinh đủ điều kiện trừ khi áp dụng ngoại lệ. Nếu học sinh không nhận được mẫu này và đủ điều kiện được hưởng AOTC, xin liên hệ với trường học để hỏi về mẫu này.

Nếu quý vị nhận được khoản thanh toán chi phí giáo dục từ chủ thuê lao động, hỗ trợ giáo dục của cựu chiến binh hoặc quyền lợi khác thì quý vị không được xin hưởng chi phí cho tín thuế này. Quý vị phải trừ chi phí đã được bù đắp bởi các khoản thanh toán này khỏi tổng số tiền học phí và chi phí đủ điều kiện khác.

 • Nếu quý vị xin hưởng AOTC thì chúng tôi cần bằng chứng cho thấy rằng mỗi học sinh có tên trên Mẫu 8863 (Tiếng Anh) đủ điều kiện. Ô số 1 trên Mẫu 1098-T (Tiếng Anh) cho biết số tiền chi phí giáo dục đủ tiêu chuẩn đã chi trả. Chúng tôi cần bản sao của mẫu đó.
 • Nếu chi phí của quý vị cao hơn số tiền nêu rõ ở ô số 1 của Mẫu 1098-T (Tiếng Anh) thì chúng tôi cần ngân phiếu đã hủy hoặc giấy biên nhận các khoản phí, sách và dụng cụ cần phải có cho các khóa học.

Nếu Quý Vị Có Thêm Các Mục

Trên thông báo của quý vị có thể nêu nhiều mục hơn, chẳng hạn như lợi tức Tín Thuế Bảo Phí hoặc Bản Khai C. Đầu tiên, hãy xét đến các thông tin quan trọng khác mà quý vị cần biết.

Nếu Quý Vị Không Trả Lời Chúng Tôi

Quý vị phải gửi thư hoặc fax tất cả các giấy tờ cần thiết muộn nhất là vào ngày ghi trong đoạn này. Nếu quý vị cần thêm thời gian để thu thập tất cả các giấy tờ, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số ở trên cùng bên phải của trang.

Tuy nhiên, nếu quý vị xem lại tờ khai thuế và thông báo và nhận thấy mình không đủ tiêu chuẩn được hưởng bất kỳ mục nào có trên thông báo, vui lòng không gửi bất cứ thứ gì. Chúng tôi sẽ liên hệ lại với quý vị và cho biết báo cáo kiểm tra sau hạn chót ghi trên thông báo.

Mẫu Phản Hồi

Phần cuối cùng của thông báo là mẫu phản hồi. Nếu quý vị có giấy tờ chứng minh mình có thể xin hưởng một hoặc hai mục nêu trên thì quý vị cần điền thông tin vào mẫu phản hồi và:

 • Gửi fax mẫu phản hồi cho chúng tôi cùng bản sao hồ sơ, giấy tờ và bản khai theo số fax miễn cước trên thông báo của quý vị.
 • Gửi lại cho chúng tôi mẫu phản hồi đã điền thông tin cùng bản sao hồ sơ, giấy tờ và bản khai trong phong thư gửi trả lại có trong gói thông tin hoặc gửi đến địa chỉ ghi trên thông báo.

Sau Khi Chúng Tôi Nhận Được Thông Tin

Phải mất ít nhất 30 ngày để xem lại giấy tờ mà quý vị gửi cho chúng tôi. Quý vị không cần phải làm gì cả cho đến khi quý vị nhận được phản hồi từ chúng tôi.

Nếu quý vị gửi cho chúng tôi bản sao giấy tờ chứng minh đủ điều kiện được hưởng các mục mà quý vị xin hưởng trên tờ khai thuế thì chúng tôi sẽ gửi cho quý vị thông báo chúng tôi đã kiểm xét xong. Nếu chúng tôi giữ tiền hoàn thuế thì quý vị sẽ nhận được tiền hoàn thuế trong tám tuần nếu quý vị không nợ tiền thuế hoặc khoản nợ khác mà chúng tôi phải thu.

Nếu giấy tờ mà quý vị gửi không cung cấp thông tin mà chúng tôi cần hoặc chỉ xác thực một số mục thì chúng tôi sẽ gửi cho quý vị báo cáo đánh giá kiểm tra. Báo cáo này sẽ giải thích những thay đổi được đề xuất và cho biết tiền thuế mà quý vị nợ hoặc tiền hoàn thuế đã điều chỉnh mà quý vị có thể nhận được.

Quyền Hạn của Quý Vị Trong Quá Trình Kiểm Xét

Gói thông tin của quý vị gồm:

Nơi Nhận Trợ Giúp Thêm

Chúng tôi nêu rõ các số và trang mạng quan trọng trên thông báo để quý vị cần trợ giúp thêm. Quý vị có thể tìm thông tin này dưới tiêu đề thông tin thêm. Ngoài ra, quý vị cũng có thể:

 • Lấy bản ghi thông tin trong tờ khai thuế trực tuyến.
 • Truy cập EITC để biết thêm thông tin cần thiết về EIC và đường dẫn đến các chủ đề khác đã được bàn thảo. Nếu quý vị không chắc mình đủ tiêu chuẩn được EIC hoặc đủ tiêu chuẩn trong năm nay hoặc tình trạng khai thuế của mình trong năm nay là gì, vui lòng sử dụng Trợ Giúp EITC.
 • Dùng Bộ Công Cụ cho Mẫu 886-H-EIC (Tiếng Anh) để giúp quý vị xác định xem mình cần cung cấp những giấy tờ nào để chứng minh quý vị có thể yêu cầu EITC với đứa con đủ điều kiện.

Các Mục Khác trên Thông Báo của Quý Vị

Bản Khai C

Nếu thông báo của quý vị liệt kê lợi tức trên Bản Khai C (Mẫu 1040), vui lòng xem Mẫu 11652, Bảng Câu Hỏi và Giấy Tờ Chứng Minh, Mẫu 1040 Bản Khai C (Lợi Nhuận hoặc Thua Lỗ từ Hoạt Động Kinh Doanh (Tiếng Anh) PDF. Mẫu này cho biết các giấy tờ mà quý vị phải gửi để hỗ trợ cho lợi tức và chi phí đã khai Bản Khai C. Vui lòng xem lại từng dòng của mẫu này và nhớ phải trả lời chính xác mọi câu hỏi. Gửi lại Mẫu 11652 cùng với giấy tờ chứng minh được yêu cầu, chẳng hạn như bản sao hồ sơ kinh doanh, Mẫu 1099-MISC (Tiếng Anh) và giấy phép kinh doanh của quý vị.

Điều quan trọng là quý vị cần phải lưu giữ tất cả giấy tờ dùng để hoàn thành tờ khai thuế. Các giấy tờ được lưu giữ nên bao gồm giấy tờ chứng minh lợi tức, chi phí, khoản khấu trừ hoặc tín thuế mà quý vị đã yêu cầu, chẳng hạn như hóa đơn, giấy biên nhận, nhật ký quãng đường đi và bản sao kê tài khoản séc cho biết số tiền đã trả và bất kỳ bằng chứng trả tiền nào khác. Giấy tờ cần được tổ chức tốt để giải đáp mọi thắc mắc nào khi tờ khai thuế của quý vị được chọn lựa để kiểm xét. Giấy tờ chứng minh các mục trên tờ khai thuế nên được lưu giữ trong thời gian ít nhất ba năm sau khi quý vị nộp tờ khai thuế.

Khi tờ khai thuế của quý vị được chọn lựa để kiểm xét, quý vị phải gửi bản sao giấy tờ chứng minh tổng doanh thu và chi phí kinh doanh đã khai trên Bản Khai C.

 • Tổng doanh thu là lợi tức từ hoạt động kinh doanh của quý vị. Bằng chứng về tổng doanh thu bao gồm sổ thu chi tiền mặt, bản sao kê của ngân hàng, giấy ký thác nhà băng, sổ thu, hóa đơn bán hàng, biên lai trả tiền bằng thẻ tín dụng và Mẫu 1099-MISC.
 • Chi phí kinh doanh là các phí tổn để thực hiện hoạt động kinh doanh của quý vị và bằng chứng về chi phí gồm ngân phiếu đã hủy hoặc bản sao kê tài khoản séc cho biết các chi phí đã trả, sổ thu chi tiền mặt, bản thanh toán, biên lai trả tiền bằng thẻ tín dụng và hóa đơn.

Sau khi quý vị điền vào phần phản hồi, vui lòng xem Mẫu 11652 (Tiếng Anh) PDF để đảm bảo chắc chắn rằng quý vị đã cho biết tất cả các thông tin cần thiết.

Nếu quý vị cần thêm thông tin về việc lưu giữ hồ sơ, vui lòng xem Ấn Bản 583, Khởi Nghiệp Kinh Doanh và Lưu Giữ Hồ Sơ (Tiếng Anh).

Tín Thuế Bảo Phí

Nếu thông báo nêu rõ Tín Thuế Bảo Phí (PTC) (Tiếng Anh), vui lòng xem Mẫu 14950, Xác Nhận Tín Thuế Bảo Phí (Tiếng Anh) PDF. Mẫu này cho biết những giấy tờ mà quý vị cần đệ nộp để chứng minh mình đủ tiêu chuẩn được hưởng loại tín thuế này.

Quý vị phải có bảo hiểm sức khỏe qua một trung tâm giao dịch hoặc thị trường bảo hiểm để được hưởng loại tín thuế này. Nếu quý vị không có bảo hiểm sức khỏe qua một trung tâm giao dịch hoặc thị trường bảo hiểm thì quý vị sẽ không đủ điều kiện được hưởng PTC và không cần phải gửi bất kỳ thông tin nào để chứng minh loại tín thuế này.

Nếu quý vị đã mua bảo hiểm sức khỏe qua một trung tâm giao dịch hoặc thị trường bảo hiểm thì quý vị phải gửi bản sao của những giấy tờ dùng để chứng minh cho các thông tin nhập vào ở Phần 4, Phân Bổ Tiền Khế Ước Bảo Hiểm hoặc Phần 5, Cách Tính Thay Thế cho năm Kết Hôn trên Mẫu 8962, Tín Thuế Bảo Phí (PTC) (Tiếng Anh). Chúng tôi cần loại giấy tờ liệt kê những người mà chương trình bảo hiểm sức khỏe của quý vị đài thọ. Danh sách này có trên mẫu đơn ghi danh bảo hiểm của quý vị hoặc trên bản khai từ nhà cung cấp bảo hiểm cho quý vị. Nếu quý vị trả tiền bảo phí, vui lòng nộp bằng chứng đã trả tiền. Bằng chứng này có thể là giấy biên nhận trả tiền, bản sao kê thẻ tín dụng, bản sao kê của ngân hàng cho biết người trả tiền hoặc bản sao cả hai mặt của ngân phiếu đã hủy.

Quý vị cũng phải gửi bản sao của Mẫu 1095-A, Bản Kê Khai từ Thị Trường Bảo Hiểm Sức Khỏe (Tiếng Anh). Nếu quý vị không nhận được mẫu này hoặc không lưu giữ nó, xin liên hệ với người quản lý chương trình bảo hiểm của quý vị.