Topic 858 - Alien Tax Clearance

Nếu quý vị là ngoại nhân thường trú hoặc không thường trú và muốn rời khỏi Hoa Kỳ thì nói chung phải chứng tỏ mình tuân hành luật thuế lợi tức Hoa Kỳ rồi mới có thể xuất cảnh. Phải thực hiện điều này bằng cách xin giấy thông quan thuế vụ (từ IRS), thường gọi là "Giấy phép xuất cảnh" hay "Giấy phép khởi hành".

Không cần xin thông quan thuế vụ cho ngoại nhân

Sau đây là sáu hạng loại người không bị bắt buộc phải xin giấy phép xuất cảnh hoặc giấy phép khởi hành:

 • Loại 1 - Đại diện của chánh phủ ngoại quốc (đã nhập cảnh với hộ chiếu ngoại giao), thành viên gia hộ và người phục dịch đi chung với họ.
 • Loại 2 - Nhân viên của tổ chức quốc tế và chánh phủ ngoại quốc (trừ khi được miễn trừ theo loại 1) và thành viên gia hộ của họ.

  * Lưu ý: Ngoại nhân thuộc loại (1) hoặc (2) đã nộp đơn từ bỏ theo §247 (b) của Đạo Luật Di Trú và Quốc Tịch, phải có giấy phép xuất cảnh hoặc khởi hành ngay cả khi thu nhập của họ được miễn thuế của Hoa Kỳ do hiệp ước thuế, thỏa thuận lãnh sự hoặc quốc tế.
   
 • Loại 3 - Học sinh ngoại quốc, thực tập sinh kỹ nghệ, khách viếng thuộc diện trao đổi văn hóa (kể cả người hôn phối và các con của họ) đã nhập cảnh theo chiếu khán F-1, F-2, H-3, H-4, J-1, J-2, hoặc Q và người không có lợi tức từ các nguồn Hoa Kỳ trong lúc ở tại Hoa Kỳ theo các chiếu khán này ngoài những ngoại lệ trình bày trong Ấn Bản 519, Hướng Dẫn Thuế Hoa Kỳ cho Ngoại Nhân (Publication 519U.S. Tax Guide for Aliens).
 • Loại 4 - Học sinh ngoại quốc (và người hôn phối và các con của họ) đã nhập cảnh theo chiếu khán M-1 hoặc M-2 và người không có lợi tức từ các nguồn Hoa Kỳ trong lúc ở tại Hoa Kỳ theo các chiếu khán này ngoài những ngoại lệ trình bày trong Ấn Bản 519 .
 • Loại 5 - Một số ngoại nhân khác tạm thời có mặt tại Hoa Kỳ (ví dụ, (1) khách đến thăm có visa B-2; (2) khách kinh doanh có visa B-1 hay B-2 mà không ở lại Hoa Kỳ quá 90 ngày và (3) cư dân Canada/Mexico thường xuyên đi đến và về từ Hoa Kỳ để làm việc và có tiền lương phải chịu thuế Mỹ), trừ khi IRS tin rằng họ có thu nhập chịu thuế trong năm và việc họ rời Hoa Kỳ sẽ cản trở việc thu thuế. Xem Ấn phẩm 519 để biết danh sách đầy đủ những người không cư trú trong danh mục này.

Muốn biết thông tin thêm về những hạng loại được miễn trừ này, xin tham khảo Ấn Bản 519 Hướng Dẫn Thuế cho Ngoại Nhân và Thông Quan cho Ngoại Nhân Xuất Cảnh (Departing Alien Clearance).

Nếu quý vị không thuộc bất cứ hạng loại nào đã nêu ở trên thì phải xin giấy phép xuất cảnh hoặc khởi hành mà phải xuất trình ở nơi khởi hành. Lấy giấy phép bằng cách nộp Mẫu Đơn 2063, Khai Thuế Lợi Tức Ngoại Nhân Xuất Cảnh Hoa Kỳ (Form 2063 PDF (PDF), U.S. Departing Alien Income Tax Statement), hoặc Mẫu 1040-C, Mẫu Đơn Thuế Lợi Tức cho Ngoại Nhân Xuất Cảnh Hoa Kỳ (Form 1040-C PDF) (PDF), U.S. Departing Alien Income Tax Return), lên văn phòng IRS tại địa phương (theo buổi hẹn) trước khi quý vị rời Hoa Kỳ.

Mẫu Đơn 2063

Mẫu đơn ngắn gọn này hỏi một số thông tin nhưng không có phần tính toán tiền thuế. Những ngoại nhân sau đây có thể xin giấy phép xuất cảnh hoặc giấy phép khởi hành bằng cách đệ nộp Mẫu Đơn 2063:

 • Ngoại nhân (bất kể có thường trú hay không) chẳng có lợi tức chịu thuế trong niên thuế này và năm trước đó (tính đến và kể cả ngày xuất cảnh), nếu thời kỳ nộp tờ khai thuế lợi tức cho năm đó vẫn chưa qua
 • Ngoại nhân thường trú có lợi tức chịu thuế trong niên thuế hoặc năm trước đó, và việc xuất cảnh vẫn không gây trở ngại cho việc thu thuế như được quyết định bởi Giám đốc Khu vực.

Tuy nhiên, nếu IRS được biết là ngoại nhân muốn ra đi để tránh nộp thuế lợi tức thì ngoại nhân phải nộp Mẫu Đơn 1040-C.

Đối với ngoại nhân thuộc một trong những hạng loại này, nếu họ chưa nộp tờ khai thuế lợi tức hoặc chưa trả tiền thuế lợi tức trong niên thuế bất kỳ nào thì phải khai trình và nộp thuế rồi mới được cấp giấy phép xuất cảnh hay giấy phép khởi hành theo Mẫu Đơn 2063.

Mẫu Đơn 1040-C

Nếu quý vị phải xin giấy phép xuất cảnh hoặc khởi hành nhưng lại không hội đủ tiêu chuẩn điền Mẫu Đơn 2063 thì hãy nộp Mẫu Đơn 1040-C.

Thường thì quý vị phải trình rõ ở Mẫu Đơn 1040-C và phải nộp thuế trên toàn bộ lợi tức đã thâu nhận hoặc được dự kiến hợp lý sẽ có trong niên thuế (tính đến và kể cả ngày xuất cảnh). Khi quý vị trả xong mọi khoản thuế đáo hạn đã ghi trên Mẫu Đơn 1040-C, nộp xong mọi tờ khai và trả toàn bộ tiền thuế đáo hạn ở những năm trước, thì sẽ được cấp giấy phép xuất cảnh hoặc khởi hành. Tuy nhiên, có thể IRS sẽ cho phép quý vị xuất trình giấy bảo lãnh chứng minh sẽ chi trả thay vì trang trải tiền thuế trong một số năm đã định.

Thời Điểm và Cách Thức Nộp Đơn Xin Giấy Phép Xuất Cảnh hoặc Khởi Hành

Phải lấy giấy phép xuất cảnh hoặc khởi hành trước khi rời khỏi Hoa Kỳ. Phải nộp đơn xin giấy phép xuất cảnh hoặc khởi hành không sớm hơn 30 ngày trước lúc dự định rời đi, và phải nộp ít nhất hai tuần trước thời điểm xuất cảnh. Muốn lấy giấy phép xuất cảnh thì nên lấy hẹn tại Trung Tâm Trợ Giúp Người Đóng Thuế gần nhất. Nếu quý vị đã kết hôn với ngoại nhân và người đó cũng ra đi cùng lúc thì cả hai người đều phải đến văn phòng IRS.

Quý vị phải đem theo mọi hồ sơ và thông tin sau đây cho năm hiện tại của mình:

 1. Hộ chiếu hợp lệ và thẻ đăng bạ ngoại nhân hoặc chiếu khán.
 2. Bản sao tờ khai thuế lợi tức Hoa Kỳ đã nộp cho hai năm chót nhất. Nếu quý vị ở tại Hoa Kỳ chưa đến hai năm thì mang theo bản khai thuế lợi tức đã nộp cho thời hạn đó.
 3. Bằng chứng đã trả hết mọi khoản nợ đáo hạn.
 4. Tài liệu chứng minh các khoản khấu trừ, doanh phí, và những người thuộc quyền đã kê khai trên đơn khai thuế
 5. Bản khai trình từ mỗi hãng sở, trong đó cho thấy lương bổng đã trả và tiền thuế đã khấu lưu kể từ ngày 1 tháng Giêng của năm hiện tại tới ngày xuất cảnh nếu quý vị là nhân viên.
 6. Bằng chứng đã nộp bất cứ khoản thuế ước tính nào cho năm ngoái và năm nay.
 7. Tài liệu ghi rõ mọi tiền lời hay lỗ do bán tài sản cá nhân và/hoặc địa ốc, bao gồm tiền vốn và hàng hóa.
 8. Tài liệu liên quan đến học bổng (sinh viên hoặc nghiên cứu sinh) đã nhận.
 9. Tài liệu chỉ rõ quý vị hội đủ tiêu chuẩn hưởng quyền lợi đặc biệt theo hiệp ước thuế vụ đã khai.
 10. Tài liệu xác nhận ngày xuất cảnh khỏi Hoa Kỳ, chẳng hạn như vé máy bay.
 11. Tài liệu kiểm chứng mã số thuế tại Hoa Kỳ, chẳng hạn như thẻ An Sinh Xã Hội hoặc Thông Báo CP 565 (do IRS cấp) có nêu rõ ITIN (Individual Taxpayer Identification, hay Mã Số Thuế Cá Nhân) của quý vị.

Lưu ý: Nếu quý vị kết hôn và cư ngụ tại tiểu bang tài sản cộng đồng thì cũng mang theo tài liệu nêu trên cho người hôn phối dù người hôn phối của quý vị có yêu cầu giấy phép hay không.

Nếu quý vị có sẵn những tài liệu này và đã trả xong mọi khoản thuế đáo hạn thì sẽ được cấp giấy phép xuất cảnh hoặc khởi hành ngay lập tức. Tham khảo Ấn Bản 519, Hướng Dẫn Thuế Hoa Kỳ cho Ngoại Nhân (Publication 519U.S. Tax Guide for Aliens) để biết thêm thông tin và quy định phụ trội.