Topic 612 - The Premium Tax Credit

Người đóng thuế mua bảo hiểm sức khỏe từ Health Insurance Marketplace (Thị Trường Bảo Hiểm Sức Khỏe) có thể đủ tiêu chuẩn được khấu trừ (được tín chỉ) cho chính họ hay những người khác trong gia đình phải chịu thuế của họ (xem Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn 8962) có thể đủ tiêu chuẩn hưởng tín thuế bảo phí. Tín thuế này sẽ giúp người có lợi tức từ thấp đến trung bình mua được bảo hiểm sức khỏe với giá phải chăng hơn. Tín thuế bảo phí có thể được hoàn lại, do đó ngay cả khi có ít hay không có trách nhiệm đóng thuể lợi tức thì quý vị vẫn có thể được lợi. Người đóng thuế đủ điều kiện có thể yêu cầu Thị Trường Bảo Hiểm Sức Khỏe trả trước phần tín thuế bảo phí trực tiếp cho hãng bảo hiểm sức khỏe của quý vị để trang trải bảo phí hàng tháng.

Tiền Trả Tín Thuế Trước

Nếu quý vị được quyền lợi trả trước cho tín thuế bảo phí để trả bảo phí bảo hiểm thì điều quan trọng là quý vị nên thông báo cho Thị Trường về bất cứ thay đổi nào về thông tin Thị Trường dùng để tính số tiền tín thuế trả trước của quý vị. Quý vị nên nhanh chóng báo cáo bất cứ thay đổi nào về lợi tức gia đình, số người trong gia đình, và địa chỉ, cũng như những thay đổi về người trong gia đình đóng thuế của quý vị (quý vị, người hôn phối, nếu đã kết hôn, và người thuộc quyền) đủ tiêu chuẩn ghi danh vào bảo hiểm sức khỏe thông qua hãng làm hay chương trình chánh phủ như Medicare, cho Thị Trường Bảo Hiểm Sức Khỏe khi có thay đổi. Báo cáo thay đổi sẽ giúp quý vị bớt trả lại số tiền đáng kể của tiền tín thuế trả trước thay mặt quý vị, có thể tạo thành tiền nợ bất ngờ khi quý vị khai thuế liên bang. Nhanh chóng báo cáo thay đổi cũng có thể giúp quý vị được quyền lợi tiền tín thuế trả trước nhiều hơn để trang trải bảo phí.

Khai Thuế

Quý vị phải khai thuế để xin tín thuế bảo phí. Ngoài ra, trong bất cứ năm nào quý vị được quyền lợi tiền tín thuế trả trước thì quý vị phải khai thuế lợi tức liên bang cho năm đó để cân bằng, hay so sánh, số tiền tín thuế trả trước với số tiền tín thuế bảo phí được cho phép. Quý vị phải nộp Mẫu Đơn 8962, Tín Thuế Bảo Phí (Form 8962, Premium Tax Credit (PTC)), để yêu cầu tín thuế bảo phí và cân bằng tiền tín thuế trả trước với số tiền tín thuế bảo phí cho phép. Đính kèm Mẫu Đơn 8962 và các bản khai phù hợp vào Mẫu Đơn 1040 (Form 1040), Bản Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân Hoa Kỳ, hay Mẫu Đơn 1040NR, Bản Khai Thuế Lợi Tức của Ngoại Nhân Không Thường Trú Hoa Kỳ (Form 1040NR, U.S. Nonresident Alien Income Tax Return).

Ghi Danh

Mỗi năm Marketplace đưa ra thời hạn ghi danh mở rộng để mua bảo hiểm sức khỏe để được bảo trả trong năm kế tiếp. Trong một số trường hợp, những cá nhân đủ tiêu chuẩn có thể đủ điều kiện được Thời Hạn Ghi Danh Đặc Biệt để ghi danh vào chương trình sức khỏe thông qua Thị Trường. Ban Dịch Vụ Sức Khỏe và Nhân Sự quản lý các đòi hỏi cho các Thị Trường và chương trình sức khỏe mà họ cung cấp. Muốn biết thêm thông tin về các lựa chọn bao trả, trợ giúp tài chánh và Thị Trường thì xin đến mạng lưới HealthCare.gov.

Thông Tin Thêm

Muốn biết thêm thông tin về chủ đề này, tham khảo trang Tín Thuế Bảo Phí (The Premium Tax Credit) và Tôi Có Đủ Tiêu Chuẩn Yêu Cầu Khấu Trừ Thuế Bảo Phí Hay Không? (Am I eligible to claim the Premium Tax Credit?) Xem Ấn Bản 974, Tín Thuế Bảo Phí (Publication 974, Premium Tax Credit (PTC)), Ấn Bản 5120 – Tờ Thông Tin – Tín Thuế Bảo Phí: Tín Thuế của Quý Vị, Lựa Chọn của Quý Vị (Tiếng Anh  PDF(PDF) | Tiếng Tây Ban Nha  PDF(PDF), và Ấn Bản 5152 – Tờ Thông Tin – Báo cáo thay đổi cho Thị Trường khi có thay đổi ((Tiếng Anh PDF)(PDF)| Tiếng Tây Ban Nha).

Muốn biết thêm thông tin về những điều này và những điều khoản thuế vụ khác có trong Đạo Luật Chăm Sóc với Giá Phải Chăng, xin xem trang Điều Khoản Thuế Vụ theo Đạo Luật Chăm Sóc với Giá Phải Chăng (Affordable Care Act, hay ACA).

Đến mạng lưới Bộ Dịch Vụ Sức Khỏe và Nhân Sự (Department of Health and Human Services) và HealthCare.gov để biết thêm thông tin về các lựa chọn bao trả bảo hiểm, trợ giúp tài chánh và Thị Trường Bảo Hiểm Sức Khỏe.