Chủ Đề Số 612 Tín Thuế Bảo Phí

Người đóng thuế mua bảo hiểm sức khỏe từ Thị Trường Bảo Hiểm Sức Khỏe (Health Insurance Marketplace) cho bản thân hay những người khác trong gia đình họ phải chịu thuế (xem Hướng Dẫn cho Mẫu 8962 (tiếng Anh)) có thể đủ tiêu chuẩn được hưởng tín thuế bảo phí. Tín thuế này sẽ giúp người có lợi tức từ thấp đến trung bình có thể mua bảo hiểm sức khỏe với giá phải chăng hơn. Tín thuế bảo phí có thể được hoàn lại, vì vậy ngay cả khi có ít hay không có trách nhiệm đóng thuế lợi tức thì quý vị vẫn có thể được lợi. Người đóng thuế đủ điều kiện có thể yêu cầu Thị Trường Bảo Hiểm Sức Khỏe trả trước tín thuế bảo phí trực tiếp cho công ty bảo hiểm sức khỏe của quý vị để trang trải bảo phí hàng tháng.

Thanh Toán Tín Thuế Trả Trước

Nếu quý vị được quyền trả trước tín thuế bảo phí để trả phí bảo hiểm thì điều quan trọng là quý vị cần phải khai báo cho Thị Trường về bất kỳ thay đổi nào về thông tin Thị Trường dùng để tính số tiền tín thuế trả trước của quý vị. Quý vị nên nhanh chóng báo cáo bất kỳ thay đổi nào trong lợi tức gia đình, số người trong gia đình và địa chỉ, cũng như những thay đổi về người trong gia đình đóng thuế của quý vị (quý vị, người phối ngẫu, nếu đã kết hôn và khai chung hồ sơ thuế, và người phụ thuộc) đủ tiêu chuẩn ghi danh vào bảo hiểm sức khỏe thông qua chủ lao động hay chương trình chính phủ, chẳng hạn như Medicare, cho Thị Trường Bảo Hiểm Sức Khỏe khi có thay đổi. Khai báo thay đổi sẽ giúp quý vị giảm thiểu khả năng phải trả lại số tiền tín thuế trả trước đáng kể đã trả thay cho quý vị, có thể cấu thành tiền nợ bất ngờ khi quý vị khai thuế liên bang. Nhanh chóng khai báo thay đổi cũng có thể giúp quý vị được quyền trả trước tín thuế nhiều hơn để trang trải bảo phí.

Khai Thuế

Quý vị phải khai thuế để xin tín thuế bảo phí. Ngoài ra, trong bất cứ năm nào mà quý vị được quyền trả trước tín thuế thì quý vị phải khai thuế lợi tức liên bang cho năm đó để cân bằng hoặc so sánh số tiền tín thuế trả trước với số tiền tín thuế bảo phí được cho phép. Quý vị phải nộp Mẫu 8962, Tín Thuế Bảo Phí (Premium Tax Credit, PTC) (tiếng Anh) để yêu cầu tín thuế bảo phí và cân bằng số tiền tín thuế trả trước với số tiền tín thuế bảo phí cho phép. Đính kèm Mẫu 8962 và các bản khai hiện hành vào Mẫu 1040, Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Hoa KỳMẫu 1040-SR, Tờ Khai Thuế Hoa Kỳ dành cho Người Cao Niên (tiếng Anh) hoặc Mẫu 1040-NR, Tờ Khai Thuế Thu Nhập cho Người Nước Ngoài không là Người Thường Trú tại Hoa Kỳ (tiếng Anh).

Ghi Danh

Mỗi năm Thị Trường đưa ra giai đoạn ghi danh mở rộng để mua bảo hiểm sức khỏe nhằm mục đích được bảo hiểm bao trả trong năm kế tiếp. Trong một số trường hợp nhất định, những người hội đủ điều kiện có thể đủ tiêu chuẩn được ghi danh vào chương trình bảo hiểm sức khỏe thông qua Thị Trường trong Giai Đoạn Ghi Danh Đặc Biệt (tiếng Anh)Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh (tiếng Anh) quản chế các yêu cầu về Thị Trường và chương trình bảo hiểm sức khỏe mà họ cung cấp. Để biết thêm thông tin về các lựa chọn bao trả, trợ giúp tài chính và Thị Trường, vui lòng truy cập HealthCare.gov (tiếng Anh) hoặc liên hệ với Thị Trường của quý vị. Tham khảo "Marketplace Contact Information" (Thông Tin Liên Hệ của Thị Trường) trong Thị Trường Bảo Hiểm Sức Khỏe (tiếng Anh).

Thông Tin Khác

Để biết thêm thông tin về chủ đề này, xin tham khảo trang Tín Thuế Bảo Phí (tiếng Anh) và Tôi Có Đủ Tiêu Chuẩn Xin Tín Thuế Bảo Phí Không? (tiếng Anh). Xem Ấn Phẩm 974, Tín Thuế Bảo Phí (Premium Tax Credit, PTC) (tiếng Anh), Ấn Phẩm 5120, Tờ Rơi– Tín Thuế Bảo Phí (tiếng Anh) và Ấn Phẩm 5152, Tờ Rơi – Khai báo cáo thay đổi cho Thị Trường khi xảy ra (tiếng Anh).

Để biết thêm thông tin về những điều này và điều khoản thuế vụ khác có trong Đạo Luật Chăm Sóc với Giá Phải Chăng, xin truy cập trang Điều Khoản Thuế Vụ theo Đạo Luật Chăm Sóc với Giá Phải Chăng (Affordable Care Act, ACA) (tiếng Anh).

Truy cập trang mạng của Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh (tiếng Anh) và HealthCare.gov (tiếng Anh) để biết thêm thông tin về các lựa chọn bao trả, trợ giúp tài chính và Thị Trường Bảo Hiểm Sức Khỏe.