Chủ đề số 612, Tín thuế Bảo phí

Người đóng thuế mua bảo hiểm sức khỏe từ Thị trường Bảo hiểm Sức khỏe cho bản thân hay những người khác trong gia đình thuế của họ (xem Hướng dẫn cho Mẫu 8962 (tiếng Anh)) có thể đủ điều kiện được hưởng tín thuế bảo phí. Tín thuế này sẽ giúp người có thu nhập từ thấp đến trung bình có thể mua bảo hiểm sức khỏe với giá phải chăng hơn. Tín thuế bảo phí có thể được hoàn lại, vì vậy ngay cả khi có ít hay không có nợ thuế thu nhập thì bạn vẫn có thể được lợi. Người đóng thuế đủ điều kiện có thể yêu cầu Thị trường Bảo hiểm Sức khỏe ứng trước tín thuế bảo phí trực tiếp cho công ty bảo hiểm sức khỏe của bạn để trang trải bảo phí hàng tháng.

Khoản ứng trước của tín thuế

Nếu bạn được hưởng quyền lợi ứng trước tín thuế bảo phí để trả phí bảo hiểm thì điều quan trọng là bạn cần phải khai báo cho Thị trường về bất kỳ thay đổi nào về thông tin mà Thị trường dùng để tính số tiền ứng trước của tín thuế của bạn. Bạn nên nhanh chóng khai báo bất kỳ thay đổi nào trong thu nhập gia đình, số người trong gia đình và địa chỉ, cũng như những thay đổi về người trong gia đình thuế của bạn (bạn, người phối ngẫu, nếu đã kết hôn và khai chung hồ sơ thuế, và người phụ thuộc) mà đủ điều kiện ghi danh cho bảo hiểm sức khỏe thông qua chủ lao động hay chương trình của chính phủ, chẳng hạn như Medicare, cho Thị trường Bảo hiểm Sức khỏe khi xảy ra. Khai báo thay đổi sẽ giúp bạn giảm thiểu khả năng phải trả lại số tiền ứng trước của tín thuế đáng kể đã trả thay cho bạn, có thể cấu thành tiền nợ bất ngờ khi bạn khai thuế liên bang. Nhanh chóng khai báo thay đổi cũng có thể giúp bạn được hưởng nhiều khoản ứng trước của tín thuế hơn để trang trải bảo phí.

Nộp Tờ khai thuế

Bạn phải khai thuế để yêu cầu tín thuế bảo phí. Ngoài ra, trong bất cứ năm nào mà bạn được khoản ứng trước của tín thuế thì bạn phải khai thuế thu nhập liên bang cho năm đó để điều chỉnh hoặc so sánh số tiền ứng trước của tín thuế với số tiền tín thuế bảo phí được cho phép. Bạn (hoặc bất kỳ ai đã đăng ký cho bạn) phải nhận được Mẫu 1095-A, Báo cáo của Thị trường Bảo hiểm Sức khỏe (tiếng Anh), từ Thị trường cùng với thông tin về bảo hiểm của bạn và bất kỳ khoản ứng trước nào của tín thuế. Bạn phải nộp Mẫu 8962, Tín thuế Bảo phí (PTC) (tiếng Anh) để yêu cầu tín thuế bảo phí và điều chỉnh số tiền tín thuế ứng trước với số tiền tín thuế bảo phí cho phép. Đính kèm Mẫu 8962 và các bản khai hiện hành vào Mẫu 1040, Tờ khai thuế thu nhập Hoa Kỳ cho Cá nhân , Mẫu 1040-SR, Tờ khai thuế Hoa Kỳ cho Người cao niên (tiếng Anh) hoặc Mẫu 1040-NR, Tờ khai thuế thu nhập Hoa Kỳ cho Người nước ngoài tạm trú (tiếng Anh). Nếu tờ khai thuế của bạn bị từ chối vì thiếu Mẫu 8962, xin vui lòng tham khảo Làm cách nào để sửa đổi tờ khai điện tử bị từ chối do thiếu Mẫu 8962 (tiếng Anh) để biết thêm thông tin về sự từ chối và cách để sửa đổi.

Đăng ký

Mỗi năm Thị trường đưa ra giai đoạn ghi danh mở rộng để mua bảo hiểm sức khỏe nhằm mục đích được bảo hiểm trong năm kế tiếp. Trong một số trường hợp nhất định, những người hội đủ điều kiện có thể đủ điều kiện được ghi danh vào chương trình bảo hiểm sức khỏe thông qua Thị trường trong Giai đoạn đăng ký đặc biệt (tiếng Anh)Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân Sinh (tiếng Anh) quản chế các yêu cầu về Thị trường và chương trình bảo hiểm sức khỏe mà họ cung cấp. Để biết thêm thông tin về các lựa chọn bao trả, trợ giúp tài chính và Thị trường, vui lòng truy cập HealthCare.gov (tiếng Anh) hoặc liên hệ với Thị trường của bạn. Tham khảo "Marketplace Contact Information (Thông tin liên hệ của Thị trường)" trong Thị trường Bảo hiểm Sức khỏe (tiếng Anh).

Thông tin bổ sung