Topic 206 - Dishonored Payments

Trả lời thắc mắc của người khai thuế:

Chi phiếu (Tiền trả) của tôi bị từ chối. Bây giờ làm sao?

  • Đôi khi người khai thuế sẽ gọi cho IRS (Sở Thuế Vụ), bởi vì họ nhận được một Lá Thư 608C, Giải Thích Tiền Phạt vì Chi Phiếu bị Từ Chối, cho biết là chi phiếu của họ bị cơ sở tài chánh từ chối và trả lại. Khi gởi thư này cho người khai thuế, thì chi phiếu được xác định là chưa trả và IRS sẽ không nộp lại để được trả tiền. IRS không trình chi phiếu hoặc các văn kiện thanh toán thương mại khác lần thứ hai để được trả tiền.
  • Trung tâm chuyển phiếu, chứ không phải IRS, sẽ xác định có nên trình lại tiền trả hay không, do đó IRS không biết  văn kiện thanh toán  sẽ được trung tâm chuyển phiếu đệ trình lần thứ hai hay không. Đó là tùy quý vị xác định xem có nên chờ đợi và xem trung tâm chuyển phiếu có tái trình với ngân hàng, hay quý vị nên trả một số tiền khác.
  • Nếu chi phiếu của quý vị hoặc văn kiện thanh toán thương mại khác được tái trình và có đủ tiền trong trương mục ngân hàng của quý vị để trang trải, chi phiếu sẽ được trả và không bị gửi lại cho IRS, như vậy, quý vị sẽ không bị tính tiền phạt cho chi phiếu chưa trả. Tuy nhiên, nếu trả tiền sau ngày đáo hạn, quý vị có thể phải trả tiền phạt và tiền lời do trả trễ. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị khi nào đáo hạn trả tiền còn lại trong trương mục (thuế) của quý vị.

Cách Tính Tiền Phạt Như Thế Nào?

Khi chi phiếu hoặc văn kiện thanh toán thương mại mà IRS nhận được để trả tiền thuế bị ngân hàng từ chối, thông thường một số tiền phạt được áp dụng là 2 phần trăm của số tiền của chi phiếu hoặc văn kiện thanh toán thương mại khác. Tuy nhiên, nếu số tiền trên chi phiếu hoặc văn kiện thanh toán thương mại khác ít hơn $1,250, tiền phạt sẽ là $25, hoặc số tiền trên chi phiếu, hoặc văn kiện thanh toán thương mại khác, tùy theo số tiền nào ít hơn. Vì vậy, nếu số tiền trên chi phiếu hoặc văn kiện thanh toán thương mại khác từ $25 đến $1,250, thì tiền phạt sẽ là $25.

Yêu Cầu Giảm Tiền Phạt

IRS có thể giảm (hủy bỏ) tiền phạt này trong một số trường hợp. Quý vị có thể xin giảm tiền phạt bằng cách giải thích lý do tại sao tiền trả bị từ chối. Quý vị phải yêu cầu bằng văn bản và chỉ yêu cầu sau khi quý vị đã nhận được Thư 608C thông báo về tiền phạt.

Ngưng Trả Tiền

Tiền phạt chi phiếu bị từ chối  không được tính vào chi phiếu hoặc các văn kiện thanh toán khác quý vị  ngưng trả tiền. Nếu quý vị bị tính tiền phạt thì xin gửi một bản sao của yêu cầu ngưng trả tiền cùng với yêu cầu giảm tiền phạt đến địa chỉ trung tâm dịch vụ trên Thư 608C của quý vị.