Topic 757 - Form 941 and 944 - Deposit Requirements 

Là hãng sở, quý vị thường phải ký gởi tiền thuế lao động đã báo cáo trên Mẫu Đơn 941, Tờ Khai Thuế Liên Bang MỖI TAM CÁ NGUYỆT của Hãng Sở, hoặc Mẫu Đơn 944, Tờ Khai Thuế Liên Bang HÀNG NĂM của Hãng Sở. Cả hai mẫu này đều trình báo thuế lợi tức liên bang đã khấu lưu từ nhân viên, cùng với phần góp (chia sẻ) của hãng sở và nhân viên trong thuế An Sinh Xã Hội và Medicare.  Số tiền thuế lao động quý vị báo cáo trên Mẫu Đơn 941 hay 944 sẽ cho biết phải dùng mẫu nào và theo thời hạn nào, mỗi tháng hay mỗi hai tuần. Muốn biết các điều lệ về đòi hỏi đệ nộp, tham khảo Chủ Đề 758.

Tiền nợ dưới $2,500: Nếu quý vị phải nộp Mẫu Đơn 941 và số tiền thuế lao động (trong tam cá nguyệt trước đó hay hiện hành) lại ít hơn $2,500, thì có thể trang trải thuế cho tam cá nguyệt hiện hành mà mình đã kịp thời nộp tờ khai - thay vì ký thác - với điều kiện là không xảy ra trường hợp có nghĩa vụ ký gởi $100,000 trong ngày kế tiếp suốt tam cá nguyệt hiện hành.

Tương tự, nếu phải nộp Mẫu Đơn 944 và tiền nợ thuế việc làm trong năm của quý vị chưa đến $2,500, thì quý vị có thể đóng tiền thuế trong năm với bản khai thuế đã nộp đúng hạn thay vì ký thác. Nếu phải nộp Mẫu Đơn 944 và tiền nợ thuế việc làm cho tam cá nguyệt thứ tư chưa đến $2,500, quý vị có thể đóng tiền nợ tam cá nguyệt thứ tư với bản khai thuế đã nộp đúng hạn, miễn là quý vị đã ký thác cho tam cá nguyệt thứ nhất, thứ hai, và thứ ba theo các điều lệ ký thác hiện dụng. Hãng làm dưới ngưỡng mức $2,500, không bị đòi hỏi phải ký thác và thay vào đó chuyển tiền thuế việc làm với Mẫu Đơn 941 hay Mẫu Đơn 944, thì có thể ký thác tiền thuế, trả số tiền đến hạn trên Mẫu Đơn 941 hay Mẫu Đơn 944 như đã nêu trong hướng dẫn trên mẫu đơn.

Tiền nợ là $2,500 hay nhiều hơn: Trừ khi quý vị đủ tiêu chuẩn trả tiền với bản khai thuế, quý vị phải ký thác tiền thuế. Nếu là người nộp Mẫu Đơn 941 và không biết rõ tổng số tiền nợ thuế cho tam cá nguyệt hiện tại chưa đến $2,500 hay không, (và tiền nợ cho tam cá nguyệt trước không hơn $2,500), thì quý vị ký thác sử dụng điều lệ hai lần một tuần hay hàng tháng để không bị phạt do không ký thác. 

Khi Nào Ký Gởi

Quý vị phải ký gởi tiền theo một trong hai lịch biểu - hàng tháng hoặc hai lần một tuần.Phải ký thác theo một trong hai thời biểu ký thác, hàng tháng hoặc hai lần một tuần. Lịch biểu dùng suốt niên lịch hiện hành còn tùy vào khoản thuế đã báo cáo trong thời kỳ kiểm ngược (lookback). Nếu quý vị chỉ nộp Mẫu Đơn 941 thì thời kỳ kiểm ngược là 12 tháng - gồm bốn tam cá nguyệt và kết thúc vào ngày 30 tháng Sáu của năm trước đó. Nếu quý vị nộp Mẫu Đơn 944 ở một trong hai năm trước, hoặc đang nộp Mẫu Đơn 944 trong năm hiện tại, thì thời gian cứu xét là năm lịch thứ hai trước đây. (Xin xem Chương 11 của Ấn Bản 15 (Thông Tư E, Hướng Dẫn về Thuế cho Hãng Sở) (Publication 15, (Circular E), Employer's Tax Guide).

Người Ký Gởi theo Lịch Biểu Hàng Tháng - Nếu quý vị báo cáo khoản thuế $50,000 trở xuống trong thời kỳ kiểm ngược thì là người ký gởi theo lịch biểu hàng tháng, và nói chung phải nộp tiền thuế lao động trên các đợt lương đã trả trong tháng đã định - nghĩa là vào hoặc trước ngày 15 của tháng tiếp theo. Thí dụ: quý vị phải nộp tiền thuế trên đợt lương trong khoảng từ tháng Giêng đến hết ngày 15 tháng Hai. Nếu ngày 15 của bất cứ tháng nào lại đúng nhằm Thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày nghỉ lễ hợp pháp, thì ký thác này đáo hạn vào ngày làm việc kế tiếp của ngân hàng. 

Người Ký Thác theo Thời Biểu Hai Lần Một Tuần - Nếu báo cáo tiền thuế nhiều hơn $50,000 trong thời gian kiểm ngược thì quý vị là người ký thác theo thời biểu hai lần một tuần, và thông thường phải ký thác tiền thuế việc làm dựa theo thời biểu sau đây:

  1. Nếu ngày lãnh lương của quý vị là thứ Tư, thứ Năm, và/hoặc thứ Sáu, thì quý vị phải ký thác tiền thuế trước thứ Tư tiếp theo.
  2. Nếu ngày lãnh lương của quý vị là thứ Bảy, Chủ Nhật, thứ Hai, và/hoặc thứ Ba, thì quý vị phải ký thác tiền thuế trước thứ Sáu tiếp theo.

Nếu phải nộp tiền vào ngày không phải là ngày làm việc, thì số tiền đó được coi là kịp thời nếu đã gởi trước khi kết thúc ngày làm việc kế tiếp. Ngày làm việc là bất cứ ngày nào ngoài thứ Bảy, Chủ Nhật, hay ngày lễ hợp pháp. Thí dụ: nếu phải nộp tiền vào Thứ Sáu, và ngày Thứ Sáu đó lại là ngày lễ chánh thức, thì sẽ xem là ký gởi kịp thời nếu được làm xong trước khi kết thúc ngày thứ Hai tiếp nối (nếu thứ Hai là ngày làm việc). Thuật ngữ "ngày lễ hợp pháp" nghĩa là bất cứ ngày nghỉ lễ nào đúng theo pháp luật tại Quận Columbia (xem Chương 11 của Ấn Bản 15). Ngày lễ hợp pháp trên toàn tiểu bang, ngoài những ngày đã nêu, không trì hoãn ngày đến hạn ký thác thuế liên bang. Người ký thác theo thời biểu hai lần một tuần có ít nhất 3 ngày làm việc sau khi kết thúc giai đoạn ký thác hai lần một tuần để ký thác. Nếu bất cứ ngày nào trong 3 ngày trong tuần sau khi kết thúc thời kỳ hai lần một tuần thì quý vị sẽ có thêm một ngày cho mỗi ngày là ngày lễ hợp pháp để ký thác.

Điều Lệ Ký Thác Ngày Kế Tiếp $100,000 - Bất kể quý vị là người ký thác theo thời biểu hàng tháng hay hai lần một tuần, nếu quý vị tích lũy tiền thuế đến $100,000 hay nhiều hơn trong thời gian ký thác thì quý vị phải ký thác các tiền thuế trước ngày làm việc kế tiếp sau khi tích lũy khoản tiền $100,000 này. Nếu điều này xảy ra thì quý vị sẽ là người ký thác hai lần một tuần trong ít nhất thời gian còn lại của năm lịch và cho năm lịch tiếp theo. Muốn biết thêm thông tin về Điều Lệ Ký Thác Ngày Kế Tiếp $100,000, xin nên xem Chương 11 của Ấn Bản 15.

Hãng Làm Mới - Nếu là hãng làm mới thì tiền thuế trong thời gian cứu xét lại được xem là số không cho bất cứ tam cá nguyệt nào trước khi quý vị khởi sự hay tiếp nhận kinh doanh. Do đó, trong năm đầu kinh doanh, quý vị là người ký thác theo thời biểu hàng tháng trừ khi áp dụng điều lệ ký thác ngày kế tiếp $100,000.

Cách Ký Gởi

Quý vị phải nộp tất cả tiền thuế liên bang theo cách chuyển ngân điện tử. Nói chung, chuyển ngân điện tử được thực hiện bằng cách sử dụng Hệ Thống Nộp Thuế Liên Bang dạng Điện Tử (Electronic Federal Tax Payment System, hay EFTPS). . EFTPS là dịch vụ miễn phí do Bộ Ngân Khố cung cấp. . Muốn nộp tiền đúng thời hạn theo EFTPS thì phải sắp xếp giao dịch trước 8:00 tối (Giờ Chuẩn tại Miền Đông) vào ngày trước khi đáo hạn ký gởi. Muốn ghi danh vào EFTPS, đến mạng lưới EFTPS.gov hay gọi số 800-555-4477. Quý vị cũng có thể xem thông tin phụ trội trong Ấn Bản 966, Hệ Thống Nộp Thuế Liên Bang Điện Tử: Hướng Dẫn Khởi Sự. Nếu quý vị không muốn sử dụng EFTPS, quý vị có thể nhờ một chuyên viên thuế, cơ sở tài chánh, dịch vụ tiền lương hoặc đệ tam nhân ủy thác khác để ký thác điện tử thay mặt quý vị.Dịch vụ do đệ tam nhân cung cấp có thể tính phí và thời gian giới hạn khác nhau.

Nếu không bắt đầu giao dịch ký thác trên EFTPS trước 8:00 tối Giờ Miền Đông vào ngày trước ngày đáo hạn ký thác thì quý vị vẫn có thể ký thác đúng hạn bằng cách sử dụng Dịch Vụ Thu Thuế Liên Bang (Federal Tax Collection Service, hay FTCS) để trả tiền trong cùng ngày. Nếu quý vị dự trù mình sẽ cần dùng phương cách trả tiền cùng ngày thì phải dàn xếp trước với cơ sở tài chánh. Xin hỏi cơ sở tài chánh để biết lúc nào họ nhận tiền, hạn chót, và chi phí gởi tiền. Cơ sở tài chánh có thể tính phí quý vị khi trả tiền theo cách này. 

Quý vị phải ký thác 100% tiền nợ thuế vào hay trước ngày đáo hạn ký thác. Quý vị có thể bị phạt khi ký thác trễ, ký thác chưa đúng số tiền bắt buộc, hoặc gởi tiền trả trực tiếp đến IRS thay vì ký thác. IRS có thể miễn trừ tiền phạt trong một số trường hợp. Nên xem Ấn Bản 15, để biết thêm thông tin chính xác về các điều lệ ký thác và phạt vạ.

Thông Tin Thêm

Muốn biết thông tin chi tiết, xin xem Ấn Bản 3151-A, Căn Bản về FTD: Hướng Dẫn Tham Khảo để Hiểu Ký Thác Thuế Liên Bang