Chủ Đề 757 Mẫu 941 và Mẫu 944 – Các Quy Định về Ký Gửi

Với tư cách là chủ thuê lao động, quý vị thường phải ký gửi tiền thuế việc làm đã khai báo trên Mẫu 941, Tờ Khai Thuế Liên Bang HÀNG QUÝ của Chủ Thuê Lao Động (Tiếng Anh) hoặc Mẫu 944, Tờ Khai Thuế Liên Bang HÀNG NĂM của Chủ Thuê Lao Động (Tiếng Anh). Cả hai mẫu này đều khai báo thuế lợi tức liên bang đã khấu lưu từ nhân viên, cùng với phần đóng góp của chủ thuê lao động và nhân viên vào thuế an sinh xã hội và thuế Medicare. Tiền thuế việc làm mà quý vị khai báo trên Mẫu 941 hoặc Mẫu 944 sẽ cho biết phải dùng mẫu nào và theo thời hạn nào, hàng tháng hay mỗi hai tuần. Thuật ngữ "người ký gửi theo lịch hàng tháng" và "người ký gửi theo lịch mỗi hai tuần" không đề cập đến tần suất doanh nghiệp của quý vị trả lương cho nhân viên hay thậm chí là mức độ thường xuyên mà quý vị cần phải ký gửi. Các thuật ngữ này xác định quy tắc ký gửi mà quý vị phải tuân theo khi phát sinh trách nhiệm nộp thuế việc làm. Các quy tắc ký gửi dựa trên ngày mà tiền lương được trả (trên cơ sở tiền mặt), chứ không phải khi các khoản nợ thuế được tích lũy cho mục đích kế toán. Để biết các điều lệ về yêu cầu đệ nộp, xin tham khảo Chủ Đề 758.

Tiền nợ dưới $2,500: Nếu quý vị phải nộp Mẫu 941 và tiền thuế việc làm (trong quý trước đó hoặc hiện tại) ít hơn $2,500 thì quý vị có thể nộp thuế cho quý hiện tại mà mình đã kịp thời nộp tờ khai thay vì ký gửi, với điều kiện là không xảy ra trường hợp có nghĩa vụ ký gửi $100,000 vào ngày kế tiếp trong quý hiện tại.

Tương tự, nếu quý vị phải nộp Mẫu 944 và tiền nợ thuế việc làm trong năm chưa đến $2,500 thì quý vị có thể đóng tiền thuế trong năm với bản khai thuế đã nộp đúng hạn thay vì ký gửi. Nếu quý vị phải nộp Mẫu 944 và tiền nợ thuế việc làm trong quý thứ tư chưa đến $2,500 thì quý vị có thể đóng tiền nợ thuế của quý thứ tư với bản khai thuế đã nộp đúng hạn, miễn là quý vị đã ký gửi trong các quý thứ nhất, thứ hai và thứ ba theo quy tắc ký gửi hiện hành. Chủ thuê lao động dưới ngưỡng $2,500 và không phải ký gửi có thể chọn ký gửi tiền thuế hoặc trả số tiền đến hạn trên Mẫu 941 hoặc Mẫu 944 khi họ nộp các mẫu đó, như đã nêu rõ trong hướng dẫn trên mẫu đơn.

Tiền nợ là $2,500 trở lên: Trừ khi quý vị đủ tiêu chuẩn trả tiền với bản khai thuế, quý vị phải ký gửi tiền thuế. Nếu quý vị là người nộp Mẫu 941 và không biết rõ tổng số tiền nợ thuế trong quý hiện tại chưa đến $2,500 hay không, (và tiền nợ trong quý trước đó không dưới $2,500) thì quý vị ký gửi bằng cách sử dụng quy tắc một tuần hai lần hoặc hàng tháng để không bị phạt do không ký gửi.

Khi Nào Ký Gửi

Quý vị phải ký gửi theo một trong hai lịch ký gửi - hàng tháng hoặc một tuần hai lần. Lịch biểu dùng trong năm hiện hành tùy thuộc vào khoản thuế đã khai báo trong giai đoạn kiểm lại. Nếu quý vị chỉ nộp Mẫu 941 thì giai đoạn kiểm lại là 12 tháng (gồm bốn quý) kết thúc vào ngày 30 tháng Sáu của năm trước đó. Nếu quý vị nộp Mẫu 944 ở một trong hai năm trước hoặc đang nộp Mẫu 944 trong năm hiện tại thì giai đoạn kiểm lại là hai năm trước năm mà quý vị đang ký gửi (xem Chương 11 của Ấn Bản 15, (Thông Tư E), Hướng Dẫn Thuế cho Chủ Thuê Lao Động (Tiếng Anh)).

Người Ký Gửi Theo Lịch Hàng Tháng - Nếu quý vị khai báo tiền thuế $50,000 trở xuống trong giai đoạn kiểm lại thì quý vị là người ký gửi theo lịch hàng tháng và quý vị thường phải nộp tiền thuế việc làm đánh vào tiền lương đã trả trong tháng đã định vào ngày hoặc trước ngày 15 của tháng tiếp theo. Ví dụ: quý vị phải ký gửi thuế đánh vào tiền lương đã trả trong tháng Một chậm nhất là vào ngày 15 tháng Hai. Nếu ngày 15 của bất kỳ tháng nào rơi vào Thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày nghỉ lễ hợp pháp ở Quận Columbia thì khoản ký gửi này sẽ đến hạn vào ngày làm việc kế tiếp. Một ngày làm việc là bất kỳ ngày nào không phải Thứ Bảy, Chủ Nhật hay ngày nghỉ lễ hợp pháp ở Quận Columbia.

Người Ký Gửi Theo Lịch Một Tuần Hai Lần - Nếu quý vị khai báo tiền thuế nhiều hơn $50,000 trong giai đoạn kiểm lại thì quý vị là người ký gửi theo lịch một tuần hai lần và quý vị thường phải ký gửi tiền thuế việc làm theo lịch sau đây:

  1. Nếu ngày lãnh lương của quý vị là thứ Tư, thứ Năm và/hoặc thứ Sáu thì quý vị phải ký gửi tiền thuế chậm nhất là vào ngày thứ Tư tiếp theo.
  2. Nếu ngày lãnh lương của quý vị là thứ Bảy, Chủ Nhật, thứ Hai và/hoặc thứ Ba thì quý vị phải ký gửi tiền thuế chậm nhất là vào ngày thứ Sáu tiếp theo.

Tham khảo Hoãn lại các khoản ký gửi và thanh toán tiền thuế việc làm cho đến hết ngày 31 tháng Mười Hai, 2020 (Tiếng Anh) để biết thông tin về việc hoãn lại các khoản ký gửi và thanh toán tiền thuế việc làm trong phần đóng góp vào thuế An Sinh Xã Hội của chủ thuê lao động. Tham khảo Thông Báo 2020-65 (Tiếng Anh) và Thông Báo 2021-11 (Tiếng Anh) để biết thông tin cho phép chủ thuê lao động hoãn lại việc khấu lưu và thanh toán phần đóng góp của chủ thuê lao động vào thuế An Sinh Xã Hội của một số nhân viên.

Nếu quý vị phải ký gửi vào ngày không phải là ngày làm việc thì số tiền đó được coi là ký gửi kịp thời nếu quý vị đã ký gửi trước khi kết thúc ngày làm việc kế tiếp. Ví dụ: nếu quý vị phải ký gửi vào Thứ Sáu, và ngày Thứ Sáu đó là ngày nghỉ lễ chính thức ở Quận Columbia thì số tiền đó sẽ coi là ký gửi kịp thời nếu quý vị ký gửi chậm nhất là vào ngày thứ Hai tiếp theo (nếu ngày thứ Hai đó là ngày làm việc). Ngày nghỉ lễ hợp pháp trên toàn tiểu bang không phải là ngày nghỉ lễ ở Quận Columbia sẽ không trì hoãn ngày đến hạn ký gửi thuế liên bang. Người ký gửi theo lịch một tuần hai lần có ít nhất 3 ngày làm việc để ký gửi sau khi kết thúc thời kỳ một tuần hai lần. Nếu bất cứ ngày nào trong 3 ngày trong tuần sau khi kết thúc thời kỳ một tuần hai lần thì quý vị sẽ có thêm một ngày cho mỗi ngày đó để ký gửi theo quy định.

Quy Tắc Ký Gửi Ngày Kế Tiếp $100,000 - Bất kể quý vị là người ký gửi theo lịch hàng tháng hay một tuần hai lần, nếu quý vị dồn tích tiền thuế đến $100,000 trở lên trong thời gian ký gửi thì quý vị phải ký gửi tiền thuế chậm nhất là vào ngày làm việc kế tiếp sau khi dồn tích $100,000. Nếu điều này xảy ra thì quý vị sẽ là người ký gửi theo lịch một tuần hai lần trong ít nhất thời gian còn lại của năm lịch và trong năm tiếp theo. Để biết thêm thông tin về Quy Tắc Ký Gửi Ngày Kế Tiếp $100,000, xin tham khảo Chương 11 của Ấn Bản 15 (Tiếng Anh).

Chủ Thuê Lao Động Mới - Nếu quý vị là chủ thuê lao động mới thì tiền thuế trong giai đoạn kiểm lại được xem là số không trong bất kỳ quý nào trước khi quý vị khởi nghiệp hay tiếp nhận kinh doanh. Do đó, trong năm đầu kinh doanh, quý vị là người ký gửi theo lịch hàng tháng trừ khi áp dụng quy tắc ký gửi ngày kế tiếp $100,000.

Cách Ký Gửi

Quý vị phải nộp toàn bộ tiền thuế liên bang theo cách chuyển ngân điện tử. Chuyển ngân điện tử thường được thực hiện bằng cách sử dụng EFTPS: Hệ Thống Nộp Thuế Liên Bang Điện Tử. EFTPS là dịch vụ miễn phí do Bộ Ngân Khố cung cấp. Để nộp tiền đúng hạn theo EFTPS, quý vị phải lập lịch ký gửi chậm nhất là vào 8:00 tối (Giờ Chuẩn Miền Đông) vào ngày trước khi đến hạn ký gửi. Để ghi danh vào EFTPS, vui lòng truy cập EFTPS.gov (TIếng Anh) hoặc gọi số 800-555-4477. Quý vị cũng có thể xem thông tin khác trong Ấn Bản 966, Hệ Thống Nộp Thuế Liên Bang Điện Tử: Hướng Dẫn Bắt Đầu (Tiếng Anh). Nếu quý vị không muốn sử dụng EFTPS, quý vị có thể nhờ một chuyên viên thuế vụ, tổ chức tài chính, dịch vụ tiền lương hoặc bên thứ ba được ủy thác để ký gửi dưới hình thức điện tử thay mặt cho quý vị. Dịch vụ do bên thứ ba cung cấp có thể tính phí và có thời điểm ngừng giao dịch trong ngày khác nhau.

Nếu quý vị không bắt đầu giao dịch ký gửi trên EFTPS chậm nhất là vào 8:00 tối Giờ Miền Đông vào ngày trước ngày đến hạn ký gửi thì quý vị vẫn có thể ký gửi đúng hạn bằng cách sử dung Dịch Vụ Thu Thuế Liên Bang (Federal Tax Collection Service, FTCS) (Tiếng Anh) để trả tiền trong cùng ngày. Nếu quý vị dự trù rằng mình sẽ cần sử dụng phương thức thanh toán trong cùng ngày thì quý vị phải dàn xếp trước với tổ chức tài chính. Hãy hỏi tổ chức tài chính về tình trạng sẵn có, hạn chót và chi phí. Tổ chức tài chính có thể tính phí quý vị khi trả tiền theo cách này.

Quý vị phải ký gửi 100% tiền nợ thuế vào ngày hoặc trước ngày đến hạn ký gửi. Quý vị có thể bị phạt khi ký gửi trễ, ký gửi thấp hơn số tiền bắt buộc hoặc gửi tiền trả trực tiếp cho IRS qua đường bưu điện thay vì ký gửi. IRS có thể miễn trừ tiền phạt trong một số trường hợp. Xem Ấn Bản 15 (Tiếng Anh) để biết thêm thông tin về các quy tắc ký gửi và tiền phạt.

Thông Tin Khác

Để biết thông tin chi tiết, xin tham khảo Ấn Bản 3151-A, Những Điều Căn Bản về FTD: Hướng Dẫn về Nguồn Tham Khảo giúp Hiểu Rõ Ký Gửi Thuế Liên Bang (Tiếng Anh).