Chủ Đề 556 Thuế Tối Thiểu Thay Thế

Theo luật thuế vụ, một số quyền lợi thuế có thể giảm đáng kể số tiền thuế thông thường cho người đóng thuế. Thuế tối thiểu thay thế (alternative minimum tax, AMT) áp dụng cho người đóng thuế có lợi tức kinh tế cao bằng cách đặt ra giới hạn cho những quyền lợi này. AMT giúp những người đóng thuế này trả ít nhất là mức thuế tối thiểu.

AMT Được Tính Như Thế Nào?

AMT là hiệu số giữa thuế tối thiểu tạm định và thuế thông thường. Vì vậy, chỉ có AMT nếu thuế tối thiểu tạm định cho một năm lớn hơn thuế thông thường cho năm đó. Thuế tối thiểu tạm định được tính khác với cách tính thuế thông thường. Nhìn chung, tính thuế tối thiểu tạm định bằng cách:

  1. Tính lợi tức chịu thuế để loại bỏ hoặc giảm bớt một số ngoại lệ và khấu trừ và tính đến chênh lệch về một số mục nhất định được kể đến khi tính lợi tức chịu thuế thông thường và lợi tức chịu thuế tối thiểu thay thế (alternative minimum taxable income, AMTI),
  2. Trừ thêm khoản miễn giảm AMT,
  3. Nhân trị số tính được từ mục (2) với thuế suất AMT thích hợp, và
  4. Trừ đi tín thuế AMT nước ngoài.

Luật pháp ấn định khoản miễn giảm AMT và thuế suất AMT. Người đóng thuế có thể áp dụng thuế suất lãi vốn đặc biệt hiện hành cho thuế thông thường nếu thuế suất này thấp hơn thuế suất AMT thông thường. Ngoài ra, một số tín thuế thường giảm bớt trách nhiệm nộp thuế thông thường vẫn không giảm bớt trách nhiệm nộp thuế AMT.

Tôi Có Bị Tính AMT Không?

Để xem liệu quý vị có bị tính AMT hay không, xin tham khảo dòng hướng dẫn Thuế Tối Thiểu Thay Thế (alternative minimum tax, AMT) trong Hướng Dẫn cho Mẫu 1040 và Mẫu 1040-SR. Nếu quý vị phải chịu AMT, quý vị có thể phải hoàn thành và đính kèm Mẫu 6251, Thuế Tối Thiểu Thay Thế - Cá Nhân (Tiếng Anh). Xin xem Hướng Dẫn cho Mẫu 6251 (Tiếng Anh).

Tôi Có Đủ Điều Kiện Được Tín Thuế Không?

Nếu quý vị không phải nộp AMT năm nay nhưng đã trả số tiền này trong một hoặc nhiều năm trước thì quý vị có thể đủ tiêu chuẩn được hưởng tín thuế tối thiểu đặc biệt trên tiền thuế thông thường vào năm nay. Nếu quý vị hội đủ điều kiện, quý vị phải hoàn thành và đính kèm Mẫu 8801, Tín Dụng cho Thuế Tối Thiểu theo Năm Trước Đó - Cá Nhân, Tài Sản và Tín Thác (Tiếng Anh) để yêu cầu tín thuế tối thiểu.