Topic 556 - Alternative Minimum Tax

Theo luật thuế vụ, một số quyền lợi thuế có thể giảm đáng kể số tiền thuế thông thường cho người đóng thuế. Thuế tối thiểu thay thế (alternative minimum tax, hay AMT) áp dụng cho người đóng thuế có lợi tức kinh tế cao bằng cách đề ra giới hạn cho những quyền lợi này. AMT giúp những người đóng thuế này trả ít nhất mức thuế tối thiểu.

AMT Được Tính Như Thế Nào?

AMT là hiệu số giữa thuế tối thiểu tạm phỏng định và thuế thông thường. Vì vậy, sẽ chỉ có AMT nếu thuế tối thiểu tạm phỏng định lớn hơn thuế thông thường. Thuế tối thiểu tạm phỏng định được tính khác với cách tính thuế thông thường. Nói chung hãy chiết tính thuế tối thiểu tạm phỏng định bằng cách:

  1. Tính lợi tức chịu thuế để hạ giảm hoặc trừ bớt một số dạng ngoại lệ và khấu giảm và tính đến sự khác biệt về một số mục được kể đến khi tính lợi tức chịu thuế thông thường và lợi tức chịu thuế tối thiểu thay thế (Alternative minimum taxable income, hay AMTI),
  2. Trừ thêm khoản miễn giảm AMT,
  3. Nhân trị số tính được từ mục (2) với phân suất AMT thích hợp, và
  4. Trừ đi tín thuế AMT ngoại quốc.

Luật pháp ấn định khoản miễn giảm AMT và thuế suất AMT. Người đóng thuế có thể áp dụng phân suất lời vốn đặc biệt hiện hành cho thuế thường kỳ nếu phân suất này thấp hơn thuế suất AMT thông thường. Ngoài ra, một vài loại tín thuế thường hạ giảm trách nhiệm nộp thuế thường lệ vẫn không giảm thiểu trách nhiệm nộp thuế AMT.

Tôi Có Bị Tính AMT Không?

Muốn xem quý vị có bị tính AMT không, xin tham khảo dòng hướng dẫn Thuế tối thiểu thay thế (alternative minimum tax, hay AMT) trong Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn 1040 (Form 1040 Instructions).

Tôi Có Đủ Điều Kiện Được Tín Thuế Không?

Nếu quý vị không phải nộp AMT vào năm nay nhưng đã từng trả số tiền này trong một hoặc nhiều năm trước, thì có thể hội đủ tiêu chuẩn được tín thuế tối thiểu đặc biệt trên tiền thuế thông thường vào năm nay. Nếu hội đủ tiêu chuẩn thì phải điền đầy đủ và đính kèm Mẫu Đơn 8801, Tín Dụng cho Thuế Tối Thiểu theo Năm Trước Đó - đối với Cá Nhân, Tài Sản, và Tín Thác (Form 8801  PDF(PDF), Credit for Prior Year Minimum Tax - Individuals, Estates, and Trusts) để đòi tín thuế tối thiểu.