Chủ Đề Số 556 Thuế Tối Thiểu Thay Thế

Theo pháp luật, một số quyền lợi thuế có thể giảm đáng kể số tiền thuế thông thường cho người đóng thuế. Thuế tối thiểu thay thế (alternative minimum tax, AMT) áp dụng cho người đóng thuế có thu nhập kinh tế cao bằng cách đặt ra giới hạn cho những quyền lợi này. AMT giúp những người đóng thuế này trả ít nhất là mức thuế tối thiểu.

AMT Được Tính Như Thế Nào?

AMT là phần vượt quá mức thuế tối thiểu dự kiến và thuế thông thường. Vì vậy, chỉ có nợ AMT nếu thuế tối thiểu dự kiến trong năm lớn hơn thuế thông thường cho năm đó. Thuế tối thiểu dự kiến được tính khác với cách tính thuế thông thường. Nhìn chung, tính thuế tối thiểu dự kiến bằng cách:

  1. Tính thu nhập chịu thuế và loại bỏ hoặc giảm bớt một số ngoại lệ và khấu trừ và tính đến chênh lệch về một số mục nhất định được kể đến khi tính thu nhậpchịu thuế thông thường và thu nhập chịu thuế tối thiểu thay thế (alternative minimum taxable income, AMTI),
  2. Trừ thêm khoản miễn trừ AMT,
  3. Nhân trị số tính được từ mục (2) với thuế suất AMT thích hợp, và
  4. Trừ đi tín thuế nước ngoài của AMT.

Luật pháp ấn định khoản miễn giảm AMT và thuế suất AMT. Người đóng thuế có thể áp dụng thuế suất lãi vốn đặc biệt hiện hành cho thuế thông thường nếu thuế suất này thấp hơn thuế suất AMT thông thường. Ngoài ra, một số tín thuế thường giảm bớt nợ thuế thông thường vẫn không giảm bớt nợ thuế AMT.

Tôi Có Bị Tính AMT Không?

Để xem liệu quý vị có bị tính AMT hay không, xin tham khảo dòng hướng dẫn Thuế Tối Thiểu Thay Thế (AMT) trong Hướng Dẫn cho Mẫu 1040 (và Mẫu 1040-SR). Nếu quý vị phải chịu AMT, quý vị có thể phải hoàn thành và đính kèm Mẫu 6251, Thuế Tối Thiểu Thay Thế - Cá Nhân (tiếng Anh). Xin xem Hướng Dẫn cho Mẫu 6251 (tiếng Anh) PDF.

Tôi Có Đủ Điều Kiện Được Tín Thuế Không?

Nếu quý vị không nợ AMT năm nay nhưng đã trả AMT trong một hoặc nhiều năm trước thì quý vị có thể đủ điều kiện được hưởng tín thuế tối thiểu đặc biệt trên tiền thuế thông thường vào năm nay. Nếu quý vị đủ điều kiện, quý vị phải hoàn thành và đính kèm Mẫu 8801, Tín Thuế cho Thuế Tối Thiểu Năm Trước - Cá Nhân, Di Sản và Quỹ Tín Thác (tiếng Anh) để yêu cầu tín thuế tối thiểu.