Chủ đề số 804, Tệp kiểm tra Hệ thống FIRE và Chương trình nộp kết hợp Liên bang/Tiểu bang (CF/SF)

Tệp kiểm tra Hệ thống FIRE

Những người nộp bằng điện tử lần đầu được khuyến khích (nhưng không bắt buộc) nộp Tệp kiểm tra Nộp Tờ khai thông tin bằng điện tử (FIRE) (tiếng Anh) để kiểm tra phần cứng và phần mềm. Tuy nhiên, tệp kiểm tra là bắt buộc khi đăng ký tham gia Chương trình nộp kết hợp Liên bang/Tiểu bang (CF/SF).

Hệ thống sản xuất FIRE và Hệ thống kiểm tra FIRE không giao tiếp với nhau. Bạn phải tạo và giữ một tài khoản riêng cho từng tài khoản FIRE.

Chương trình nộp kết hợp Liên bang/Tiểu bang (CF/SF)

Chương trình CF/SF chuyển tiếp các tờ khai thông tin gốc và đã sửa đổi được nộp qua đường điện tử qua Hệ thống FIRE (tiếng Anh) cho các tiểu bang tham gia và miễn phí cho những người khai được chấp thuận, loại bỏ việc khai báo riêng cho các tiểu bang tham gia. Các tờ khai thông tin có thể được nộp theo Chương trình CF/SF là:

 • Mẫu 1099-B, Tiền thu từ Giao dịch môi giới và Giao dịch trao đổi
 • Mẫu 1099-DIV, Cổ tức và khoản phân phối
 • Mẫu 1099-G, Một số khoản thanh toán nhất định của Chính phủ
 • Mẫu 1099-INT, Thu nhập từ tiền lãi
 • Mẫu 1099-K, Giao dịch qua thẻ thanh toán và mạng của bên thứ ba
 • Mẫu 1099-MISC, Thông tin hỗn hợp
 • Mẫu 1099-NEC, Thù lao cho Người không phải là Nhân viên
 • Mẫu 1099-OID, Giảm giá phát hành gốc
 • Mẫu 1099-PATR, Các khoản phân phối chịu thuế nhận được từ các Hợp tác xã
 • Mẫu 1099-R, Phân phối từ Lương hưu, Niên kim, Chương trình hồi hưu hoặc chia lãi, IRA, Hợp đồng Bảo hiểm, v.v. và
 • Mẫu 5498, Thông tin về đóng góp cho IRA

Để yêu cầu phê duyệt tham gia Chương trình CF/SF, tệp kiểm tra điện tử được mã hóa cho chương trình phải được gửi tới Hệ thống kiểm tra FIRE (tiếng Anh). Tham khảo FIRE (tiếng Anh) để biết ngày có thể kiểm tra FIRE. Mặc dù tệp kiểm tra chỉ được yêu cầu trong năm đầu tiên người nộp hồ sơ tham gia chương trình, chúng tôi khuyến khích tệp kiểm tra được gửi hàng năm. Nếu tệp kiểm tra CF/SF được chấp nhận thì IRS sẽ gửi thư chấp thuận cho người nộp. Các hồ sơ CF/SF phải được mã hóa bằng cách sử dụng mã hai chữ số được ấn định cho các tiểu bang tham gia từ bảng trong Ấn phẩm 1220, Chi tiết kỹ thuật để nộp Mẫu 1097, 1098, 1099, 3921, 3922, 5498 và W-2G bằng điện từ hoặc điện tử (tiếng Anh)PDF.

Một số tiểu bang tham gia yêu cầu một thông báo riêng rằng nhà phát hành đang nộp đơn theo cách này. IRS chỉ hoạt động như một đại diện chuyển tiếp. Trách nhiệm của nhà phát hành là liên hệ với (các) tiểu bang thích hợp để biết thêm thông tin.

Để biết thông tin về cách lấy Mã kiểm soát người gửi (TCC), bắt buộc để chuyển tệp qua Hệ thống FIRE, xin tham khảo Chủ đề số 802, Đơn xin nộp tờ khai thông tin bằng điện tử.