Chủ Đề 804 Hồ Sơ Kiểm Tra Hệ Thống FIRE và Chương Trình Khai Kết Hợp Liên Bang Tiểu Bang (CF/SF)

FIRE

Những người khai thuế điện tử lần đầu được khuyến khích (nhưng không bắt buộc) nộp Hồ sơ kiểm tra Nộp Tờ Khai Thông Tin Qua Phương Tiện Điện Tử (Filing Information Returns Electronically, FIRE) (Tiếng Anh). Tuy nhiên, hồ sơ kiểm tra là bắt buộc khi đăng ký tham gia Chương Trình Khai Kết Hợp Liên Bang/Tiểu Bang (Combined Federal/State Filing, CF/SF).

Chương Trình CF/SF chuyển tiếp các tờ khai thông tin gốc và đã sửa đổi được nộp qua đường điện tử qua Hệ Thống Nộp Tờ Khai Thông Tin Qua Phương Tiện Điện Tử (FIRE) (Tiếng Anh) cho các tiểu bang tham gia và miễn phí cho những người khai được chấp thuận, loại bỏ việc khai báo riêng cho các tiểu bang tham gia. Các tờ khai thông tin có thể được nộp theo Chương Trình CF/SF là:

  • Mẫu 1099-B, Tiền Thu Được từ Các Giao Dịch Môi Giới và Trao Đổi
  • Mẫu 1099-DIV, Cổ Tức và Tiền Phân Phối
  • Mẫu 1099-G, Một Số Khoản Thanh Toán của Chính Phủ
  • Mẫu 1099-INT, Lợi Tức từ Tiền Lời
  • Mẫu 1099-K, Thẻ Thanh Toán và Giao Dịch với Mạng Lưới Các Bên Thứ Ba
  • Mẫu 1099-MISC, Lợi Tức Khác
  • Mẫu 1099-OID, Chiết Khấu Ngay Lúc Phát Hành
  • Mẫu 1099-PATR, Tiền Phân Phối Chịu Thuế Nhận Được từ Hợp Tác Xã
  • Mẫu 1099-R, Tiền Phân Phối từ Lương Hưu, Niên Kim, Chương Trinh Hưu Trí hoặc Chia Sẻ Lợi Nhuận, IRA, Hợp Đồng Bảo Hiểm, v.v. và
  • Mẫu 5498, Thông Tin về Tiền Đóng Góp Cho IRA

Hồ sơ kiểm tra FIRE (Tiếng Anh) bắt buộc phải được mã hóa chính xác cho chương trình này khi đăng ký tham gia Chương Trình CF/SF. Mặc dù hồ sơ kiểm tra chỉ bắt buộc cho năm đầu tiên nhưng chúng tôi rất khuyến khích hồ sơ kiểm tra được gửi hàng năm. Nếu hồ sơ kiểm tra CF/SF được chấp nhận thì IRS sẽ gửi thư chấp thuận cho người khai. Hồ sơ CF/SF phải được mã hóa bằng mã số gồm hai chữ số được chỉ định cho các tiểu bang tham gia từ bảng trong Ấn Bản 1220, Thông Số Kỹ Thuật cho việc Nộp Mẫu 1097, Mẫu 1098, Mẫu 1099, Mẫu 3921, Mẫu 3922, Mẫu 5498 và Mẫu W-2G qua Phương Tiện Điện Tử (Tiếng Anh) PDF.

Để biết thông tin về cách lấy Mã Số Kiểm Soát Người Gửi, bắt buộc phải chuyển hồ sơ qua Hệ Thống FIRE, xin tham khảo Chủ Đề 802, Xin Nộp Tờ Khai Thông Tin Qua Phương Tiện Điện Tử (Tiếng Anh).