Chủ đề 804 Hồ sơ kiểm tra Hệ thống FIRE và Chương trình Khai Kết hợp Liên bang Tiểu bang (CF/SF)

FIRE

Những người khai thuế điện tử lần đầu tiên được khuyến khích (nhưng không bắt buộc) nộp một hồ sơ kiểm tra Nộp Tờ khai Thông tin Điện tử (FIRE) (tiếng Anh). Tuy nhiên, hồ sơ kiểm tra là bắt buộc khi đăng ký tham gia Chương trình Khai Kết hợp Liên bang/Tiểu bang (CF/SF).

Chương trình CF/SF chuyển tiếp các tờ khai thông tin gốc và đã sửa đổi được nộp qua đường điện tử thông qua Hệ thống Nộp Tờ khai Thông tin Điện tử (FIRE) (tiếng Anh) cho các tiểu bang tham gia và miễn phí cho những người khai được chấp thuận, loại bỏ việc phải báo cáo riêng cho các tiểu bang tham gia. Các tờ khai thông tin mà có thể được nộp theo Chương trình CF/SF là:

  • Mẫu đơn 1099-B, Tiền thu được từ các giao dịch môi giới và trao đổi
  • Mẫu đơn 1099-DIV, Cổ tức và tiền phân phối
  • Mẫu đơn 1099-G, Một số khoản thanh toán của chính phủ
  • Mẫu đơn 1099-INT, Thu nhập tiền lãi
  • Mẫu đơn 1099-K, Thẻ thanh toán và giao dịch mạng lưới của bên thứ ba
  • Mẫu đơn 1099-MISC, Thu nhập khác
  • Mẫu đơn 1099-OID, Giảm giá gốc lúc mua
  • Mẫu đơn 1099-PATR, Tiền phân phối chịu thuế nhận được từ các hợp tác xã
  • Mẫu đơn 1099-R, Tiền phân phối từ lương hưu, niên kim, chương trình hưu trí hoặc chia sẻ lợi nhuận, IRA, hợp đồng bảo hiểm, v.v.,, và
  • Mẫu đơn 5498, Thông tin đóng góp cho IRA

Một hồ sơ kiểm tra FIRE (tiếng Anh) bắt buộc phải được mã hóa chính xác cho chương trình này khi đăng ký tham gia Chương trình CF/SF. Mặc dù hồ sơ kiểm tra chỉ là bắt buộc cho năm đầu tiên, nhưng chúng tôi rất khuyến khích rằng hồ sơ kiểm tra được gửi hàng năm. Nếu hồ sơ kiểm tra CF/SF được chấp nhận thì IRS sẽ gửi cho người khai một thư chấp thuận. Các hồ sơ CF/SF phải được mã hóa bằng mã hai chữ số được chỉ định cho các tiểu bang tham gia từ bảng trong Ấn phẩm 1220, Thông số Kỹ thuật cho việc Nộp đơn Điện tử các Mẫu đơn 1097, 1098, 1099, 3921, 3922, 5498 và W-2G (tiếng Anh) PDF.

Để biết thông tin về cách lấy Mã Kiểm soát Người gửi, thông tin buộc phải có để chuyển hồ sơ qua Hệ thống FIRE, hãy tham khảo Chủ đề 802, Xin nộp Tờ khai Thông tin Điện tử (tiếng Anh).