Chủ đề số 425, Các hoạt động thụ động – Lỗ và Tín thuế

Thông thường, lỗ từ hoạt động thụ động mà cao hơn thu nhập từ hoạt động thụ động là không được phép dùng cho năm hiện tại. Bạn có thể chuyển tiếp lỗ thụ động không được phép dùng sang năm tính thuế tiếp theo. Một nguyên tắc tương tự áp dụng đối với các tín thuế từ các hoạt động thụ động.

Tham gia thực sự và tích cực

Hoạt động thụ động bao gồm các hoạt động thương mại kinh doanh trong đó bạn không thực sự tham gia. Bạn thực sự tham gia vào một hoạt động nếu bạn dính líu đến hoạt động trên căn bản thường xuyên, liên tục và đáng kể. Thông thường, hoạt động cho thuê, kể cả các hoạt động cho thuê bất động sản, là hoạt động thụ động cho dù là bạn có thực sự tham gia. Tuy nhiên, hoạt động cho thuê bất động sản, mà bạn thực sự tham gia, không phải là hoạt động thụ động nếu bạn đủ điều kiện là một chuyên gia bất động sản. Ngoài ra, có một giới hạn ngoại lệ của quy tắc hoạt động thụ động về việc cho thuê bất động sản mà bạn tích cực tham gia. Sự tham gia tích cực là một tiêu chuẩn ít nghiêm ngặt hơn so với sự tham gia thực sự. Bạn có thể tìm các hướng dẫn để ấn định sự tham gia thực thụ và các điều lệ để biết được ai là chuyên gia bất động sản và tích cực tham gia là gì, và các điều lệ đặc biệt áp dụng cho thu nhập và thua lỗ từ hoạt động thụ động thông qua hợp doanh thương mại công khai (Publicly traded partnership, PTP) trong Ấn phẩm 925, Quy tắc về các hoạt động thụ động và rủi ro (tiếng Anh).

Xử lý tất cả quyền lợi

  • Thông thường, bạn có thể khấu lưu đầy đủ các tiền lỗ hoạt động thụ động trước đây không được phép dùng cho năm bạn phát mãi ất cả quyền lợi của bạn đối với hoạt động này.
  • Ngược lại, bạn không thể khai các tín thuế chưa sử dụng từ hoạt động thụ động đơn thuần vì bạn phát mãi tất cả quyền lợi của bạn đối với hoạt động này. Tuy nhiên, bạn có thể lựa chọn tăng giá gốc của tài sản tín thuế bằng một số tiền tương đương với phần tín thuế chưa sử dụng mà trước đó làm giảm giá gốc của tài sản tín thuế.

Mẫu 8582 và Mẫu 8582-CR

Xin dùng Mẫu 8582, Giới hạn lỗ cho hoạt động thụ động (tiếng Anh) để tóm tắt thu nhập và các khoản lỗ từ hoạt động thụ động và tính các khoản lỗ được khấu trừ.

Xin dùng Mẫu 8582-CR, Giới hạn tín thuế cho hoạt động thụ động (tiếng Anh) để tóm tắt các tín thuế từ các hoạt động thụ động và để tính tín thuế hoạt động thụ động được phép dùng. Bạn cũng có thể sử dụng Mẫu 8582-CR để lựa chọn gia tăng giá gốc tài sản tín thuế khi bạn phát mãi tài sản.