Topic 104 - Taxpayer Advocate Service – Your Voice at the IRS

Dịch Vụ Giúp Đỡ về Thuế (TAS), hay Dịch Vụ Biện Thuế, hoặc Dịch Vụ Biện Hộ Người Đóng Thuế là tiếng nói của quý vị tại IRS. Nhiệm vụ của chúng tôi là giúp quý vị được đối xử công bằng, đồng thời cũng biết và hiểu rõ quyền hạn của mình. Chúng tôi có thể giúp đỡ miễn phí để giải quyết nhiều vấn đề với IRS mà quý vị không thể tự giải quyết. Chúng tôi biết tiến trình này có thể rối rắm, nhưng điều đáng ngại nhất là quý vị không làm gì cả!

TAS có thể giúp nếu quý vị không thể giải quyết vấn đề của mình với IRS, và:

  • Vấn đề này gây khó khăn tài chánh cho bản thân, gia đình hoặc doanh nghiệp của quý vị.
  • Quý vị (hay doanh thương) phải đối mặt với mối đe dọa tức thời ngoài ý muốn.
  • Quý vị (hoặc doanh nghiệp) sẽ bị thương tổn không thể hàn gắn, hoặc ảnh hưởng bất lợi lâu dài không thể hồi phục; hoặc
  • Quý vị đã cố gắng liên lạc với IRS nhiều lần nhưng không có ai hồi âm, hoặc IRS không trả lời vào ngày đã hứa.

Nếu quý vị đủ tiêu chuẩn được giúp đỡ thì chúng tôi sẽ chỉ định một người biện hộ có nhiệm vụ theo sát từng bước và làm mọi việc khả dĩ để giải quyết vấn đề. Chúng tôi có văn phòng ở mọi tiểu bang, tại Quận Columbia,và Puerto Rico, và phục vụ hoàn toàn miễn phí.

Vào tháng Sáu 2014, IRS đã thông qua Đạo Luật về Quyền Hạn Người Đóng Thuế (Taxpayer Bill of Rights), trong đó nêu 10 quyền căn bản của mọi người nộp thuế khi lo giải quyết công việc với IRS. Vào tháng Chạp 2015, Quốc Hội theêm Đạo Luật về Quyền Hạn Người Đóng Thuế và Luật Thuế Vụ. – Xem mục IRC § 7803(a)(3). Bộ Công Cụ Thuế Vụ (Tax Toolkit) trực tuyến của chúng tôi tại TaxpayerAdvocate.irs.gov có thể giúp quý vị hiểu rõ quyền hạn này là gì, ý nghĩa của Đạo Luật về Quyền Hạn của Người Đóng Thuế, và cách áp dụng vào những trường hợp cụ thể với IRS.

Nếu quý vị cần TAS giúp đỡ thì nên gọi biện hộ viên tại địa phương; xem mục Liên Lạc Biện Thuế Địa Phương, hoặc gọi chúng tôi theo số miễn phí 877-777-4778.

TAS cũng giải quyết những vấn đề có quy mô rộng lớn hoặc toàn thể, ảnh hưởng tới nhiều người đóng thuế. Nếu quý vị biết một trong những vấn đề quan trọng này thì nên trình báo qua Hệ Thống Điều Quản Biện Hộ Toàn Thể (Systemic Advocacy Management System) của chúng tôi.