Chủ Đề Số 310 Tài Khoản Tiết Kiệm Giáo Dục Coverdell

Tài khoản tiết kiệm giáo dục Coverdell (Coverdell ESA) là một quỹ ủy thác hoặc tài khoản bảo quản được thiết lập tại Hoa Kỳ chỉ để trả các chi phí giáo dục đủ điều kiện cho người thụ hưởng được chỉ định trong tài khoản. Quyền lợi này không chỉ áp dụng cho các chi phí giáo dục cao đẳng/đại học đủ điều kiện mà còn cho các chi phí giáo dục tiểu học và sau tiểu học. Cần có một số điều kiện để thiết lập một tài khoản Coverdell ESA:

  • Khi tài khoản được thiết lập thì người thụ hưởng được chỉ định phải dưới 18 tuổi hoặc là người thụ hưởng có các nhu cầu đặc biệt.
  • Tài khoản này phải được chỉ định tài khoản là một tài khoản Coverdell ESA khi thiết lập.
  • Tài liệu lập ra và quản lý tài khoản phải bằng văn bản và phải hội đủ một số điều kiện.

Các Khoản Đóng Góp

Quý vị có thể đóng góp vào một Coverdell ESA để tài trợ chi phí giáo dục cho một người thụ hưởng đủ điều kiện. Tiền đóng góp phải bằng tiền mặt, và không phải là tiền khầu trừ. Bất cứ người nào có tổng lợi tức điều chỉnh dưới giới hạn đề ra cho năm thuế mới có thể đóng góp. Các tổ chức, như công ty và công ty ủy thác cũng có thể đóng góp bất kể tổng lợi tức điều chỉnh của họ. Người đóng góp phải đóng góp trước ngày hết hạn khai thuế của người đóng góp (không kể thời gian gia hạn). Không có giới hạn số tài khoản có thể được thiết lập cho một người thụ hưởng cụ thể; tuy nhiên, tổng số đóng góp cho tất cả các tài khoản thay mặt cho một người thụ hưởng trong bất cứ năm nào không thể vượt quá $2,000.

Các Khoản Phân Phối

Thông thường, người thụ hưởng được chỉ định của một tài khoản Coverdell ESA có thể nhận được tiền phân phối miễn thuế để trả các khoản chi phí giáo dục đủ điều kiện. Tiền phân phối được miễn thuế trong phạm vi số tiền này không vượt quá chi phí giáo dục đủ điều kiện của người thụ hưởng. Nếu tiền phân phối vượt quá chi phí giáo dục đủ điều kiện của người thụ hưởng, một phần của tiền hưởng cho người hưởng sẽ phải chịu thuế. Số tiền còn lại trong tài khoản phải được phân phối trong vòng 30 ngày sau khi người thụ hưởng đủ 30 tuổi, trừ khi người thụ hưởng là người có nhu cầu đặc biệt. Nếu người thụ hưởng qua đời trước 30 tuổi, số tiền còn lại trong tài khoản phải được phân phối trong vòng 30 ngày sau ngày qua đời. Một số chuyển khoản cho các thành viên trong gia đình của người thụ hưởng được cho phép.

Quý vị sẽ nhận được Mẫu 1099-Q, Các Khoản Thanh Toán từ Chương Trình Giáo Dục Đủ Điều Kiện (Theo Đoạn 529 và 530) (tiếng Anh) từ mỗi tài khoản Coverdell ESA mà quý vị nhận được tiền phân phối. Mẫu 1099-Q,sẽ được cung cấp cho quý trước ngày 31 tháng 1, 2024.

Thông Tin Bổ Sung

Để biết thông tin về các khoản đóng góp cách xác định phần tiền phân phối phải chịu thuế, xin tham khảo Chương 6 của Ấn Phẩm 970, Lợi Ích Thuế cho Giáo Dục (tiếng Anh).