Chủ Đề 310 Trương Mục Tiết Kiệm Giáo Dục Coverdell

Trương Mục Tiết Kiệm Giáo Dục Coverdell (Coverdell Education Savings Account, Coverdell ESA) là một quỹ ủy thác hoặc trương mục bảo quản được thiết lập tại Hoa Kỳ chỉ để trả các chi phí giáo dục đủ điều kiện cho người hưởng quyền lợi được chỉ định trong trương mục. Quyền lợi này không chỉ áp dụng cho các chi phí giáo dục cao đẳng/đại học đủ điều kiện mà còn cho các chi phí giáo dục tiểu học và sau tiểu học. Cần có một số điều kiện để thiết lập một trương mục Coverdell ESA:

  • Khi trương mục được thiết lập thì người hưởng quyền lợi được chỉ định phải dưới 18 tuổi hoặc là người hưởng quyền lợi có các nhu cầu đặc biệt.
  • Trương mục này phải được chỉ định trương mục là một trương mục Coverdell ESA khi thiết lập.
  • Tài liệu lập ra và quản lý trương mục phải bằng văn bản và phải hội đủ một số điều kiện.

Các Khoản Đóng Góp

Quý vị có thể đóng góp vào một Coverdell ESA để tài trợ chi phí giáo dục cho một người hưởng quyền lợi đủ điều kiện. Tiền đóng góp phải bằng tiền mặt, và không phải là tiền khầu trừ. Bất cứ người nào có tổng lợi tức điều chỉnh dưới giới hạn đề ra cho năm thuế mới có thể đóng góp. Các tổ chức, như công ty và công ty ủy thác cũng có thể đóng góp bất kể tổng lợi tức điều chỉnh của họ. Người đóng góp phải đóng góp trước ngày hết hạn khai thuế của người đóng góp (không kể thời gian gia hạn). Không có giới hạn số trương mục có thể được thiết lập cho một người hưởng quyền lợi cụ thể; tuy nhiên, tổng số đóng góp cho tất cả các trương mục thay mặt cho một người hưởng quyền lợi trong bất cứ năm nào không thể vượt quá $2,000.

Các Khoản Phân Phối

Thông thường, người hưởng quyền lợi được chỉ định của một trương mục Coverdell ESA có thể nhận được tiền phân phối miễn thuế để trả các khoản chi phí giáo dục đủ điều kiện. Tiền phân phối được miễn thuế trong phạm vi số tiền này không vượt quá chi phí giáo dục đủ điều kiện của người hưởng quyền lợi. Nếu tiền phân phối vượt quá chi phí giáo dục đủ điều kiện của người hưởng quyền lợi, một phần của tiền hưởng cho người hưởng sẽ phải chịu thuế. Số tiền còn lại trong trương mục phải được phân phối khi người hưởng quyền lợi đủ 30 tuổi, trừ khi người hưởng quyền lợi là người có nhu cầu đặc biệt. Được phép thực hiện một số chuyển nhượng cho các thành viên trong gia đình của người hưởng quyền lợi.

Quý vị sẽ nhận được Mẫu 1099-Q, Các Khoản Thanh Toán từ Chương Trình Giáo Dục Đủ Điều Kiện (Theo Mục 529 và 530) (Tiếng Anh) từ mỗi trương mục Coverdell ESA mà quý vị nhận được tiền phân phối. Mẫu 1099-Q sẽ được gửi cho quý vị muộn nhất là ngày 1 tháng Hai, 2021.

Thông Tin Khác

Để biết thông tin về các khoản đóng góp cách xác định phần tiền phân phối phải chịu thuế, xin tham khảo Chương 7 của Ấn Bản 970, Lợi Ích Thuế cho Giáo Dục (Tiếng Anh).