Chủ Đề Số 401 Tiền Công và Tiền Lương

Tất cả tiền lương, tiền công và tiền boa quý vị nhận được khi thực hiện các dịch vụ với tư cách là nhân viên của một chủ lao động phải được tính vào tổng thu nhập của quý vị. Các khoản bị khấu lưu cho thuế, bao gồm nhưng không giới hạn ở thuế thu nhập, thuế an sinh xã hội và thuế Medicare, được coi là "đã nhận" và phải được tính vào tổng thu nhập trong năm mà chúng bị khấu lưu. Nói chung, khoản đóng góp của chủ lao động cho một kế hoạch hưu trí đủ tiêu chuẩn dành cho quý vị không được tính vào tổng thu nhập tại thời điểm nó được đóng góp. Ngoài ra, mặc dù số tiền bị khấu lưu theo các thỏa thuận giảm lương nhất định với chủ lao động của quý vị thượng được loại trừ khỏi tổng thu nhập, nhưng số tiền đó có thể phải được bao gồm trong tiền lương chịu thuế an sinh xã hội và Medicare trong năm bị khấu lưu. Xem Ấn Phẩm 17 cho thông tin cụ thể

Chủ lao động của quý vị phải cung cấp cho quý vị Mẫu W-2, Báo Cáo Tiền Lương và Thuế (tiếng Anh) cho thấy tổng thu nhập của quý vị và tiền khấu lưu. Quý vị phải tính hết tất cả các tiền lương và tiền khấu lưu từ tất cả các Mẫu W-2 mà quý vị nhận được, và nếu khai chung hồ sơ thuế, quý vị cũng phải đính kèm tất cả thu nhập và khấu lưu từ các Mẫu W-2 của người vợ/chồng. Xin đính kèm một bản sao của mỗi mẫu đơn W-2 vào mặt trước của đơn khai thuế của quý vị, như được chỉ dẫn trong bản hướng dẫn. Để biết thông tin về tiền tip, xin xem Ấn Phẩm 531, Báo Cáo Thu Nhập Tiền Boa (tiếng Anh)Ấn Phẩm 1244, Bản Ghi Số Tiền Boa Hàng Ngày của Nhân Viên và Báo Cáo cho Chủ Lao Động (tiếng Anh)Chủ Đề Số 761, Tiền Boa – Khấu Lưu và Khai Báo và Thu Nhập Tiền Boa của Tôi Có Chịu Thuế không? (tiếng Anh). Để biết thông tin về khấu trừ thuế an sinh xã hội hay đường sắt dư thừa, xin xem Chủ Đề Số 608, Khẩu Trừ Dư Thừa Thuế An Sinh Xã Hội và RRTA. Xin lưu ý rằng thu nhập do tự kinh doanh thường được khai báo trên Mẫu 1099-NEC, Thù Lao Cho Người Không Phải là Nhân Viên (tiếng Anh). Xin xem Chủ Đề Số 407, Thu Nhập từ Kinh Doanh và Ấn Phẩm 334, Hướng Dẫn về Thuế cho Doanh Nghiệp Nhỏ (tiếng Anh) để biết thêm thông tin về thu nhập từ kinh doanh.

Nếu quý vị nhận Mẫu W-2 sau khi đã khai thuế, nộp tờ khai được điều chỉnh, Mẫu 1040-X, Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Hoa Kỳ Được Điều Chỉnh. Để biết thêm thông tin về đơn khai thuế điều chỉnh, xin xem Chủ Đề Số 308, Tờ Khai Được Điều Chỉnh, và Tôi Có Phải Nộp Tờ Khai Được Điều Chỉnh không? (tiếng Anh). Quý vị sẽ nhận được Mẫu W-2 muộn nhất là vào ngày 31 tháng 1, 2023. Muốn biết thông tin về Mẫu Đơn W-2 sai hay không nhận được, xin xem Chủ Đề Số 154, Mẫu W-2 và Mẫu 1099-R (Cần Làm Gì nếu Không Đúng hoặc Không Nhận Được)