Topic 401 - Wages and Salaries

Tất cả tiền công, tiền lương và tiền típ một nhân viên thu được khi cung cấp dịch vụ theo tư cách nhân viên cho một chủ hãng sở phải được tính vào tổng thu nhập của quý vị. Các số tiền thuế khấu trừ, bao gồm nhưng không giới hạn thuế thu nhập, An Sinh Xã Hội, và thuế bảo hiểm y tế (Medicare) được coi là "tiền nhận" và phải được tính vào tổng thu nhập trong năm được khấu trừ. Thông thường, số tiền đóng góp của một chủ hãng sở vào một chương trình hưu bổng đủ điều kiện cho quý vị, thì không tính vào tổng thu nhập tại thời điểm được đóng góp. Ngoài ra, tiền lương được khấu trừ theo thỏa thuận giảm tiền lương với người chủ hãng sở của quý vị thường được trừ khỏi tổng thu nhập, số tiền đó có thể được tính trong tiền công chịu thuế An Sinh Xã Hội và thuế Medicare trong năm được khấu trừ. Xin xem Ấn Bản 17, Chương 5, Tiền Lương và Các Lợi Tức Khác, và Chương 6, Lợi Tức Tiền Tip, để có thông tin rõ ràng.

Chủ nhân của quý vị phải cung cấp cho quý vị một Mẫu Đơn W-2, Khai Tiền Lương và Thuế cho thấy tổng thu nhập của quý vị và tiền khấu lưu. Quý vị phải tính hết tất cả các tiền lương và tiền khấu lưu từ tất cả các Mẫu Đơn W-2 mà quý vị nhận được, và nếu khai thuế chung, quý vị cũng phải đính kèm tất cả thu nhập và khấu lưu từ các Mẫu Đơn W-2 của chồng hoặc vợ. Xin đính kèm một bản sao của mỗi mẫu đơn W-2 vào mặt trước của đơn khai thuế của quý vị, như được chỉ dẫn trong bản hướng dẫn. Để biết thông tin về tiền tip, xin xem  Ấn Bản 531, Báo Cáo Thu Nhập Tiền Típ, Ấn Bản 1244 PDF, Ghi Số Tiền Típ Hàng Ngày của Nhân Viên và Báo Cáo cho Chủ Nhân, Chủ Đề 761, Tiền Tip – Báo Cáo và Khấu Trừ, và Thu Nhập Tiền Típ Có Chịu Thuế Không. Để biết thông tin về khấu trừ thuế An Sinh Xã Hội hay hỏa xa dư thừa, xin xem Chủ Đề 608, Khẩu Trừ Thuế An Sinh Xã Hội và RRTA Dư Thừa. Xin lưu ý rằng thu nhập tư doanh thường được khai trên Mẫu Đơn 1099-MISC, Lợi Tức Khác. Xin xem Chủ Đề 407, Lợi Tức Kinh Doanh, Ấn Bản 334, Hướng Dẫn Thuế cho Tiểu Thương, và Lợi Tức Tư Doanh để biết thêm thông tin.

Nếu quý vị nhận Mẫu Đơn W-2 sau khi đã khai thuế, khai thuế điều chỉnh, Mẫu Đơn 1040X. Để biết thêm thông tin về đơn khai thuế điều chỉnh, xin xem Chủ Đề 308, và  Tôi có phải nộp bản khai thuế được điều chỉnh không (Should I file an amended return)? Quý vị sẽ nhận được Mẫu Đơn W-2 trước ngày 31 Tháng Giêng, 2019. Muốn biết thông tin về Mẫu Đơn W-2 sai hay không nhận được, xin xem Chủ Đề 154, Mẫu Đơn W-2 và Mẫu Đơn 1099-R (Làm Gì nếu Không Đúng hay Không Nhận Được).