Chủ Đề. 401 Tiền Công và Tiền Lương

Tất cả tiền công, tiền lương và tiền típ một nhân viên thu được khi cung cấp dịch vụ theo tư cách nhân viên cho một chủ hãng sở phải được tính vào tổng thu nhập của quý vị. Các số tiền thuế khấu trừ, bao gồm nhưng không giới hạn thuế thu nhập, an sinh xã hội, và thuế bảo hiểm y tế (Medicare) được coi là "tiền nhận" và phải được tính vào tổng thu nhập trong năm được khấu trừ. Thông thường, số tiền đóng góp của một chủ hãng sở vào một chương trình hưu bổng đủ điều kiện cho quý vị, thì không tính vào tổng thu nhập tại thời điểm được đóng góp. Ngoài ra, tiền lương được khấu trừ theo thỏa thuận giảm tiền lương với người chủ hãng sở của quý vị thường được trừ khỏi tổng thu nhập, số tiền đó có thể được tính trong tiền công chịu thuế An Sinh Xã Hội và thuế Medicare trong năm được khấu trừ. Xin xem Ấn Bản 17 (Tiếng Anh).

Chủ nhân của quý vị phải cung cấp cho quý vị một Mẫu W-2, Khai Tiền Lương và Thuế (Tiếng Anh) cho thấy tổng thu nhập của quý vị và tiền khấu lưu. Quý vị phải tính hết tất cả các tiền lương và tiền khấu lưu từ tất cả các Mẫu Đơn W-2 mà quý vị nhận được, và nếu khai thuế chung, quý vị cũng phải đính kèm tất cả thu nhập và khấu lưu từ các Mẫu Đơn W-2 của chồng hoặc vợ. Xin đính kèm một bản sao của mỗi mẫu đơn W-2 vào mặt trước của đơn khai thuế của quý vị, như được chỉ dẫn trong bản hướng dẫn. Để biết thông tin về tiền tip, xin xem  Ấn Bản 531, Báo Cáo Thu Nhập Tiền Típ (Tiếng Anh), Ấn Bản 1244, Bản Ghi Số Tiền Típ Hàng Ngày của Nhân Viên và Báo Cáo cho Chủ Thuê (Tiếng Anh), Chủ Đề 761, Tiền Típ – Báo Cáo và Khấu TrừThu Nhập Tiền Típ Có Chịu Thuế không? (Tiếng Anh). Để biết thông tin về khấu trừ thuế an sinh xã hội hay hỏa xa dư thừa, xin xem Chủ Đề 608, Khẩu Trừ Thuế An Sinh Xã Hội và RRTA Dư Thừa. Xin lưu ý rằng thu nhập tư doanh thường được khai báo trên Mẫu 1099-NEC, Lợi Tức Khác. Xin xem Chủ Đề 407, Lợi Tức Kinh Doanh và Ấn Bản 334, Hướng Dẫn về Thuế cho Doanh Nghiệp Nhỏ (Tiếng Anh) để biết thêm thông tin về lợi tức kinh doanh.

Nếu quý vị nhận Mẫu W-2 sau khi đã khai thuế, khai thuế điều chỉnh, Mẫu 1040-X, Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Hoa Kỳ Được Điều Chỉnh. Để biết thêm thông tin về đơn khai thuế điều chỉnh, xin xem Chủ Đề 308, và Tôi Có Phải Nộp Bản Khai Thuế Được Điều Chỉnh không? (Tiếng Anh). Quý vị sẽ nhận được Mẫu W-2 muộn nhất là vào ngày 1 tháng Hai, 2021. Muốn biết thông tin về Mẫu Đơn W-2 sai hay không nhận được, xin xem Chủ Đề 154, Mẫu W-2 và Mẫu 1099-R (Quý Vị Nên Làm Gì nếu Mẫu Không Đúng hoặc Không Nhận Được Mẫu).