Chủ Đề Số 761 Tiền Boa– Khấu Lưu và Khai Báo

Những nhân viên nhận được tiền boa từ $20 trở lên trong một tháng trong khi làm việc cho bạn, bắt buộc phải báo cáo tổng số tiền boa mà họ nhận được cho bạn. Nhân viên phải cung cấp cho bạn văn bản khai báo vào ngày thứ mười của tháng tiếp theo. Những nhân viên nhận được tiền boa dưới $20 trong một tháng sẽ không phải báo cáo tiền boa của họ cho bạn, nhưng phải khai báo số tiền này như thu nhập trên tờ khai thuế và đóng thuế, nếu áp dụng.

Tiền boa bằng tiền mặt bao gồm tiền boa nhận trực tiếp từ khách hàng, tiền boa từ các nhân viên khác theo thỏa thuận ăn chia và tiền boa khách hàng ghi vào trong hóa đơn của họ (chẳng hạn như thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ) mà bạn phân chia cho nhân viên. Cả nhân viên nhận tiền boa trực tiếp và nhân viên nhận tiền boa gián tiếp đều phải báo cáo số tiền nhận được cho chủlao động của họ.

Phí dịch vụ được cộng vào một hóa đơn hoặc được ấn định bởi chủ lao động mà khách hàng phải trả, khi trả cho nhân viên, sẽ không tạo thành tiền boa mà là lương không phải tiền boa. Lương không phải tiền boa phải chịu thuế an sinh xã hội, thuế Medicare và khấu lưu thuế thu nhập liên bang. Ngoài ra, chủ lao đông cũng không được sử dụng lương không phải tiền boa khi tính tín thuế có sẵn theo đoạn 45B của Bộ Luật Thuế Vụ bởi vì số tiền đó không phải là tiền boa. Các ví dụ thông thường về phí dịch vụ (đôi khi được gọi là "tiền boa tự động") trong ngành dịch vụ là:

  • Phí cho nhóm khách đông (nhà hàng),
  • Phí khui rượu (nhà hàng và hộp đêm),
  • Phí tiền phòng (khách sạn và khu nghỉ dưỡng),
  • Phí hỗ trợ hành lý theo hợp đồng (khách sạn và khu nghỉ dưỡng), và
  • Phí giao hàng bắt buộc (pizza hay dịch vụ giao hàng khác).

Lưu giữ hồ sơ

Nhân viên có thể sử dụng Mẫu 4070A, Bản ghi tiền boa hàng ngày của Nhân viên để ghi chép tiền boa hàng ngày của họ và Mẫu 4070, Khai báo tiền boa của Nhân viên cho Chủ lao động. Cả hai mẫu này đều có trong Ấn phẩm 1244, Bản ghi tiền boa hàng ngày của Nhân viên và khai báo cho Chủ lao động (tiếng Anh)PDF. Bạn cũng có thể đưa ra cách khác để nhân viên có thể khai báo tiền boa cho bạn, chẳng hạn như hệ thống khai báo tiền boa cho nhân viên bằng điện tử.

Khấu lưu thuế

Khi bạn nhận được khai báo tiền boa từ nhân viên, hãy sử dụng số tiền đó để tính tiền thuế an sinh xã hội, thuế Medicare và thuế thu nhập cần khấu lưu cho kỳ lương cho cả tiền lương và tiền boa được khai báo. Bạn có trách nhiệm chi trả phần thuế an sinh xã hội và thuế Medicare dành cho chủ lao động.

Thuế Medicare bổ sung sẽ áp dụng cho tiền lương Medicare của cá nhân nào vượt ngưỡng dựa trên tình trạng khai thuế của người đóng thuế. Chủ lao động có trách nhiệm khấu lưu 0.9% thuế Medicare bổ sung trên tiền lương Medicare của cá nhân trên $200,000 trong năm bất kể tình trạng khai thuế như thế nào. Chủ lao động phải bắt đầu khấu lưu thuế Medicare bổ sung trong kỳ lương trả cho nhân viên vượt quá $200,000 và phải tiếp tục khấu lưu trong mỗi kỳ lương cho đến hết năm. Không áp dụng phần đóng góp của chủ lao động tương ứng vào thuế Medicare bổ sung. Để biết thêm thông tin, xin tham khảo Hướng dẫn cho Mẫu 8959 (tiếng Anh) và  Hỏi và Đáp về thuế Medicare bổ sung (tiếng Anh).

Bạn có thể thu phần thuế này từ tiền lương của nhân viên hoặc từ số tiền mà nhân viên đưa cho bạn. Nếu bạn không có đủ tiền từ tiền lương của nhân viên và số tiền mà nhân viên đưa cho bạn, hãy khấu lưu thuế theo thứ tự sau đây:

  1. Tất cả các loại thuế trên tiền lương của nhân viên (loại trừ tiền boa),
  2. An sinh xã hội, Medicare, Medicare bổ sung trên tiền boa đã khai báo của nhân viên, và
  3. Thuế thu nhập liên bang, tiểu bang và địa phương trên tiền boa đã khai báo của nhân viên.

Bạn có thể khấu lưu tiền thuế còn lại từ tiền lương tiếp theo của nhân viên, cho đến cuối năm. Tuy nhiên, nếu bạn không có thể thu tất cả các thuế an sinh xã hội và thuế Medicare trên tiền boa của nhân viên trước ngày 10 trong tháng theo tháng mà nhân viên khai báo tiền boa thì bạn không cần phải thu những thuế này. Ghi số tiền thất thu là một điều chỉnh trên tờ khai thuế việc làm của bạn (chẳng hạn, Mẫu 941, Tờ khai thuế Liên bang HÀNG QUÝ của Chủ lao động (tiếng Anh)). Ngoài ra, nhớ khai báo tiền thuế an sinh xã hội và thuế Medicare thất thu trong ô thích hợp trên Mẫu W-2, Báo cáo Tiền lương và Thuế (tiếng Anh) của nhân viên nhưng không ghi bất cứ tiền thuế Medicare bổ sung thất thu trên Mẫu W-2. Bạn nên thông báo cho nhân viên nhận được tiền boa là nếu tất cả các thuế thu nhập và Thuế Medicare Bổ Sung trên tiền lương và tiền boa của họ không được thu vào cuối năm, nhân viên có thể phải trả tiền thuế ước tính. Nếu nhân viên không trả đủ tiền thuế trong năm, qua cách khấu lưu hoặc trả tiền thuế ước tính thì họ có thể bị phạt vì trả thiếu tiền thuế ước tính. Nhân viên nên tham khảo Ấn phẩm 505, Khấu lưu thuế và Thuế ước tính (tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Khi soạn Mẫu W-2 của nhân viên, xin ghi tiền lương, tiền boa và tiền thù lao khác trong ô có nhãn "Wages, tips, other compensation” ("Tiền lương, tiền boa, tiền thù lao khác"). Ghi tiền lương và tiền boa Medicare và tiền boa an sinh xã hội trong các ô tương ứng. Khi tính trách nhiệm thuế thất nghiệp liên bang của chủ lao động, hãy cộng tiền boa được báo cáo vào lương bổng của nhân viên.

Tiền boa được phân bổ

Nếu bạn điều hành một cơ sở bán thức ăn hoặc đồ uống lớn, bạn phải nộp Mẫu 8027, Tờ khai thông tin hàng năm của Chủ lao động cho thu nhập tiền boa và tiền boa được phân bổ (tiếng Anh) cho mỗi năm và có thể phải phân bổ tiền boa cho nhân viên. Bạn điều hành một cơ sở bán thức ăn hoặc đồ uống lớn nếu tiền boa là một thông lệ, có phục vụ thức ăn và nước uống tại nơi đó, và bạn tuyển dụng hơn 10 người mà họ làm việc chung trung bình hơn 80 giờ trong một ngày bình thường. Nếu bạn có hơn một cơ sở lớn bán thức ăn hoặc đồ uống, bạn phải nộp Mẫu 8027 riêng cho mỗi cơ sở. Mẫu 8027 có ngày đến hạn nộp là ngày cuối của tháng Hai năm tiếp theo (hoặc ngày 31 tháng Ba nếu bạn nộp mẫu bằng điện tử). Nếu bạn đủ tiêu chuẩn để nộp Mẫu 8027 nhưng lại không nộp thì luật pháp quy định tiền phạt cho mỗi lần không nộp kịp thời tờ khai thông tin chính xác, kể cả không nộp bằng điện tử, nếu được yêu cầu.

Nếu tổng số tiền boa được khai báo bởi tất cả nhân viên tại cơ sở bán thức ăn hoặc đồ uống lớn của bạn dưới 8 phần trăm tổng doanh thu của bạn (ngoại trừ tỷ lệ thấp hơn đã được IRS chấp thuận) thì bạn phải phân bổ chênh lệch giữa thu nhập tiền boa thực tế đã khai báo và 8 phần trăm tổng doanh thu trong số các nhân viên nhận được tiền boa. Việc phân bổ có thể dựa trên mỗi phần chia của nhân viên đối với tổng doanh thu hoặc phần chia của tổng số giờ làm việc hoặc trên văn bản thỏa thuận giữa bạn và nhân viên. Xin ghi số tiền được phân bổ trong ô có nhãn "Allocated Tips" ("Tiền boa Được Phân Bổ") trên Mẫu W-2 của mỗi nhân viên có tiền boa. Bạn có thể bị phạt do không nộp và không cung cấp Mẫu W-2 chính xác, trong đó bạn không ghi thông tin bắt buộc. Không khấu lưu thuế thu nhập, thuế an sinh xã hội, thuế Medicare, thuế Medicare Phụ Trội hoặc thuế hưu trí hỏa xa trên tiền boa được phân bổ khi nhân viên chưa báo cáo số tiền này cho bạn.

Cho dù bạn có bắt buộc phải phân bổ tiền boa hay không, nhân viên phải tiếp tục báo cáo toàn bộ tiền boa cho bạn, và bạn phải sử dụng số tiền mà họ báo cáo để tính thuế lương.

Chương trình Ấn định tỷ lệ tiền boa và Giáo dục

Chương trình Ấn định tỷ lệ tiền boa và Giáo dục (TRD/EP) được IRS thiết kế để nâng cao việc tuân thủ thuế thông qua các chương trình giáo dục và sử dụng các thỏa thuận khai báo tiền boa tự nguyện thay vì các kỹ thuật kiểm toán truyền thống. Các chương trình khai báo tiền boa cải thiện việc khai báo thu nhập tiền boa bằng cách giúp người đóng thuế hiểu và đáp ứng trách nhiệm khai báo tiền boa của họ, đồng thời mang lại nhiều lợi ích cho chủ lao động và nhân viên. Chương trình Thỏa thuận tuân thủ tiền boa trong ngành dịch vụ (SITCA) gần đây đã được đề xuất để thay thế hai chương trình khai báo tiền boa hiện có của TRD/EP, Thỏa thuận ấn định tỷ lệ tiền boa (TRDA) và Cam kết báo cáo thay thế của tiền boa (TRAC). SITCA sẽ được cung cấp cho các chủ lao động trong tất cả các ngành dịch vụ ngoại trừ các chủ lao động trong ngành cờ bạc. Chương trình Thỏa thuận tuân thủ tiền boa trong ngành cờ bạc (GITCA) dành cho các chủ lao động trong ngành cờ bạc (sòng bạc). Để biết thêm thông tin về các thỏa thuận GITCA, TRDA hoặc TRAC, tìm kiếm Market Segment Understanding (Thỏa thuận của phân khúc Thị trường) (MSU) bằng cách dùng từ khóa "MSU" trên trang IRS.gov Ấn phẩm 3144, Mẹo cho tiền boa (Hướng dẫn khai báo thu nhập tiền boa cho Chủ lao động trong Doanh nghiệp có thu nhập tiền boa là thông lệ) (tiếng Anh)PDF.

Thông tin bổ sung

Để biết thêm thông tin về trách nhiệm của chủ lao động, xin tham khảo Ấn phẩm 15 (Thông tư E), Hướng dẫn thuế cho Chủ lao động (tiếng Anh). Để biết thêm thông tin về trách nhiệm của nhân viên, xin tham khảo Ấn phẩm 531, Khai báo thu nhập tiền boa (tiếng Anh), Tiền boa của tôi có chịu thuế không? (tiếng Anh) và Khai báo thu nhập tiền boa– Show của Jill và Jason (tiếng Anh). Phán quyết Thuế vụ 2012-18 (tiếng Anh) cung cấp hướng dẫn cho chủ lao động và nhân viên dưới dạng hỏi và đáp về thuế an sinh xã hội và thuế Medicare trên tiền boa, kể cả thông tin về sự khác nhau giữa tiền boa và phí dịch vụ, khai báo tiền chia sẻ thuế an sinh xã hội và thuế Medicare của chủ lao động theo đoạn 3121(q) và tín thuế theo đoạn 45B.