Topic 761 - Tips - Withholding and Reporting 

Các nhân viên nhận được tiền típ $20 hoặc nhiều hơn trong một tháng dương lịch trong khi làm việc cho quý vị, bắt buộc phải báo cáo cho quý vị tổng số tiền típ mà họ nhận được. Các nhân viên phải cung cấp cho quý vị báo cáo bằng văn bản vào ngày mười của tháng tiếp theo. Những nhân viên nhận tiền típ ít hơn $20 trong một tháng dương lịch thì không phải báo cáo tiền típ của họ cho quý vị, nhưng phải báo cáo các số tiền này như lợi tức và nộp thuế vào đó.

Típ bằng tiền mặt bao gồm tiền típ nhận trực tiếp từ khách hàng, tiền típ từ các nhân viên khác theo cách ăn chia, và tiền típ khách hàng ghi vào trong hóa đơn của họ (như thẻ tín dụng, thẻ lấy tiền) và quý vị đưa lại cho nhân viên. Cả nhân viên nhận tiền típ trực tiếp hay gián tiếp đều phải báo cáo số tiền nhận được cho chủ nhân.

Phí dịch vụ được thêm vào một hóa đơn hoặc số tiền cố định ấn định bởi chủ nhân mà khách hàng phải trả, khi trả cho nhân viên thì không được coi là tiền típ mà đúng hơn là tiền công. Phải đóng thuế an sinh xã hội, thuế Medicare, và khấu lưu liên bang cho số tiền không phải típ này. Ngoài ra, chủ nhân không được sử dụng các tiền công này khi tính tính thuế có sẵn theo đoạn 45B của Bộ Luật Thuế, bởi vì số tiền không phải là tiền típ. Các thí dụ thông thường về phí dịch vụ (có lúc gọi là “tự động trả”) trong ngành này là:

  • Tính tiền trong nhà hàng khi có nhóm khách đông,
  • Phí khui rượu (nhà hàng, hộp đêm),
  • Phí tiền phòng (khách sạng, nhà nghĩ mát),
  • Phí giúp lấy hành lý (khách sạng, nhà nghĩ mát), và
  • Phí giao hàng bắt buộc (pizza hay các dịch vụ giao hàng khác).

Lưu Giữ Hồ Sơ

Nhân viên có thể sử dụng Mẫu Đơn 4070A PDF, Ghi Nhận Tiền Típ Hàng Ngày của Nhân Viên, để giữ một hồ sơ hàng ngày các tiền típ của họ, và Mẫu Đơn 4070 PDF, Báo Cáo Tiền Típ của Nhân Niên cho Chủ Nhân. Cả hai mẫu này ở trong Ấn Bản 1244, Ghi Nhận Tiền Típ Hàng Ngày của Nhân Viên và Báo Cáo cho Chủ Nhân. Quý vị cũng có thể có cách khác cho nhân viên báo cáo tiền típ cho quý vị, như hệ thống nhân viên báo cáo tiền típ bằng điện tử.

Khấu Lưu Thuế

Khi quý vị nhận được báo cáo tiền típ của nhân viên của quý vị, hãy sử dụng số đó để tính tiền thuế an sinh xã hội, Medicare, và thuế lợi tức cần khấu lưu cho kỳ lương cho cả lương và tiền típ được báo cáo. Quý vị có trách nhiệm chi trả phần thuế an sinh xã hội và thuế Medicare của chủ nhân. Quý vị phải thu phần thuế an sinh xã hội và thuế Medicare và thuế lợi tức liên bang của nhân viên.

Thuế Medicare Phụ Trội sẽ áp dụng cho tiền lương Medicare của cá nhân nào vượt ngưỡng mức theo cách khai của người trả thuế. Chủ nhân có trách nhiệm khấu lưu 0.9% Thuế Medicare Phụ Trội trên tiền lương Medicare nào của cá nhân trên $200,000 trong năm lịch, mà không cần biết đã khai như thế nào. Chủ nhân phải bắt đầu khấu lưu Thuế Medicare Phụ Trội trong kỳ lương nào trả cho nhân viên vượt quá mức $200,000 và phải tiếp tục khấu lưu mỗi kỳ lương cho đến hết năm lịch. Không có phần chủ nhân trả tương ứng cho Thuế Medicare Phụ Trội. Muốn có thêm thông tin về Thuế Medicare Phụ Trội, xin xem phần “Hỏi và Đáp cho Thuế Medicare Phụ Trội”.

Quý vị có thể thu các tiền thuế này từ tiền lương của nhân viên hoặc từ các số tiền khác mà nhân viên đưa cho quý vị. Nếu quý vị không có đủ tiền từ tiền lương của nhân viên và các số tiền khác, xin khấu lưu tiền thuế theo thứ tự sau đây:

  1. Tất cả các loại thuế trên tiền lương của nhân viên,
  2. Thuế an sinh xã hội, Medicare, thuế Medicare bổ sung hay thuế hưu trí xe lửa trên tiền típ báo cáo của nhân viên, và
  3. Thuế thu nhập liên bang, tiểu bang và địa phương trên tiền típ báo cáo của nhân viên.

Quý vị có thể khấu lưu các tiền thuế còn lại từ tiền lương tiếp theo của nhân viên, cho đến cuối năm lịch. Tuy nhiên, nếu quý vị không có thể thu tất cả các thuế an sinh xã hội và thuế Medicare trên tiền típ của nhân viên trước ngày 10 trong tháng theo tháng nhân viên báo cáo tiền típ, thì quý vị không cần thu thuế. Xin ghi số tiền thất thu như là một điều chỉnh trên đơn khai thuế làm việc của quý vị (chẳng hạn, Mẫu Đơn 941, Đơn Khai Thuế Liên Bang HÀNG TAM CÁ NGUYỆT của Chủ nhân). Ngoài ra, nhớ báo cáo tiền thuế an sinh xã hội và Medicare thất thu trong ô thích hợp trên Mẫu Đơn W-2 của nhân viên, Báo Cáo Tiền Công và Thuế, nhưng không ghi bất cứ tiền Thuế Medicare Phụ Trội thất thu trên Mẫu Đơn W-2.Quý vị nên thông báo cho các nhân viên hưởng tiền típ của quý vị là nếu tất cả các thuế lợi tức và Thuế Medicare Phụ Trội trên tiền lương và tiền típ của họ không được thu vào cuối năm, nhân viên có thể phải một phần thuế ước tính. Nếu nhân viên không trả đủ thuế trong năm, qua cách khấu lưu hay phải một phần thuế ước tính, họ có thể bị tiền phạt vì trả thiếu tiền thuế ước tính. Nhân viên nên tham khảo Ấn Bản 505, Khấu Lưu Thuế và Thuế Ước Tính, để biết thêm thông tin.

Khi soạn Mẫu W-2 của một nhân viên, xin ghi tiền lương, tiền típ và các đền bù khác trong ô có nhãn "Tiền lương, tiền típ, đền bù khác". Ghi tiền lương và tiền típ Medicare, và tiền típ an sinh xã hội trong các ô tương ứng. Khi tính trách nhiệm thuế thất nghiệp liên bang của chủ nhân, cộng tiền típ được báo cáo vào tiền lương của nhân viên.

Tiền Típ Được Phân Bố

Nếu quý vị điều hành một cơ sở lớn bán thức ăn và nước giải khát, quý vị phải nộp Mẫu Đơn 8027, Đơn Khai Thông Tin Hàng Năm của Chủ Nhân về Lợi Tức Tiền Típ và Tiền Típ được Phân Bổ, cho mỗi năm lịch, và có thể phải cho nhân viên tiền típ. Quý vị có một cơ sở lớn bán thức ăn hoặc đồ uống nếu tiền típ là một thông lệ, có phục vụ thức ăn và nước uống tại nơi đó, và quý vị có hơn 10 người làm việc chung hơn 80 giờ trong một ngày tiêu biểu. Nếu quý vị có hơn một cơ sở lớn bán thức ăn hoặc đồ uống, quý vị phải nộp Mẫu Đơn 8027 riêng biệt cho mỗi cơ sở. Mẫu Đơn 8027 có ngày đáo hạn nộp là ngày cuối của tháng Hai năm tiếp theo (hoặc ngày 31 tháng Ba nếu quý vị nộp đơn điện tử). Nếu quý vị đủ tiêu chuẩn để nộp Mẫu Đơn 8027, nhưng lại không nộp, luật pháp quy định tiền phạt cho mỗi lần không nộp kịp thời một đơn khai thông tin chính xác, kể cả không khai bằng điện tử, nếu bị đòi hỏi.

Nếu tổng số tiền típ được báo cáo của tất cả nhân viên ít hơn 8 phần trăm của tổng doanh thu của quý vị (ngoại trừ một tỷ lệ thấp hơn đã được Sở Thuế Vụ (IRS) chấp thuận), quý vị phải phân bổ sự khác biệt giữa lợi tức tiền típ thực sự đã khai và 8 phần trăm tổng doanh thu trong số các nhân viên nhận tiền típ. Việc phân bổ có thể được dựa trên mỗi phần chia của nhân viên đối với tổng doanh thu hoặc phần chia của tổng số giờ làm việc, hoặc trên một hợp đồng viết ra giữa quý vị và nhân viên của quý vị. Xin ghi số tiền được phân bổ trong ô có nhãn, “Tiền Típ được Phân bổ ", trên Mẫu Đơn W-2 của mỗi nhân viên có tiền típ. Có thể bị phạt cả do không khai và không nộp đúng Mẫu Đơn W-2 quý vị không bao gồm trong thông tin đòi hỏi. Đừng khấu lưu thuế thu nhập, an sinh xã hội, Medicare, Medicare bổ sung hoặc thuế hưu trí xe lửa trên tiền típ được phân bổ vì các số tiền này chưa được nhân viên của quý vị báo cáo.

Cho dù quý vị có bị bắt buộc hay không phải phân bổ các tiền típ, nhân viên của quý vị phải tiếp tục báo cáo tất cả các tiền típ cho quý vị, và quý vị phải sử dụng số tiền họ báo cáo để tính toán thuế lương.

Chương Trình Ấn Định Tỉ Lệ Tiền Típ và Giáo Dục

Chủ nhân có thể tham gia trong Chương Trình Ấn Định Tỷ Lệ Tiền Típ và Giáo Dục. Chương trình này chủ yếu bao gồm các hợp đồng tự nguyện được phát triển để cải tiến việc báo cáo lợi tức tiền típ bằng cách giúp đỡ người nộp thuế hiểu và đáp ứng các trách nhiệm báo cáo tiền típ của họ. Các hợp đồng tự nguyện tuân hành này cung cấp nhiều lợi ích cho chủ nhân và nhân viên. Hai trong số các hợp đồng là Hợp Đồng Ấn Định Tỷ Lệ Tiền Típ (Tip Rate Determination Agreement, hay TRDA) và Cam Kết Báo Cáo Tiền Típ Cách Khác (Tip Reporting Alternative Commitment, hay TRAC). Một hợp đồng tiền típ, Hợp Đồng Tuân Hành Tiền Típ trong Ngành Cờ Bạc (Gaming Industry Tip Compliance Agreement, hay GITCA), hiện có sẵn cho ngành kỹ nghệ cờ bạc (casino). Để có được thêm thông tin về các hợp đồng GITCA, TRDA, hoặc TRAC, tìm kiếm các hợp đồng Hiểu Biết về Phân Đoạn Thị Trường (Market Segment Understanding, hay MSU) bằng cách dùng từ khóa "MSU tips" trên IRS.gov.

Thông Tin Thêm

Để biết thêm thông tin về trách nhiệm của chủ nhân, xin tham chiếu Ấn Bản 15, (Thông Tư E), Hướng Dẫn Thuế cho Hãng Sở. Để biết thêm thông tin về trách nhiệm của nhân viên, xin tham chiếu Ấn Bản 531, Báo Cáo Lợi Tức Tiền Típ, Lợi Tức Tiền Típ Có Chịu Thuế Không? và Reporting Tip Income - The Jill and Jason Show. Nên xem Revenue Ruling 2012-18 hướng dẫn chủ nhân và nhân viên theo dạng hỏi và đáp về các thuế an sinh xã hội và Medicare áp đặt trên tiền típ, kể cả thông tin về sự khác biệt giữa tiền típ và phí dịch vụ, báo cáo tiền chia sẽ thuế an sinh xã hội và Medicare của chủ nhân theo đoạn 3121(q), và đoạn tín dụng 45B.