Chủ Đề 761 Tiền Tip – Khấu Lưu và Báo Cáo

Những nhân viên nhận được tiền tip có trị giá $20 trở lên trong một tháng trong khi làm việc cho quý vị, bắt buộc phải báo cáo tổng số tiền boa mà họ nhận được cho quý vị. Nhân viên phải cung cấp cho quý vị văn bản báo cáo vào ngày thứ mười của tháng tiếp theo. Những nhân viên nhận được tiền tip dưới $20 trong một tháng sẽ không phải báo cáo tiền tip của họ cho quý vị, nhưng phải khai báo số tiền này như lợi tức trên tờ khai thuế và nộp thuế, nếu áp dụng.

Tip bằng tiền mặt bao gồm tiền tip nhận trực tiếp từ khách hàng, tiền tip từ các nhân viên khác theo thỏa thuận ăn chia và tiền tip khách hàng ghi vào trong hóa đơn của họ (chẳng hạn như thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ) mà quý vị phân chia cho nhân viên. Cả nhân viên nhận tiền tip trực tiếp và nhân viên nhận tiền tip gián tiếp đều phải báo cáo số tiền nhận được cho chủ thuê của họ.

Phí dịch vụ được gộp vào một hóa đơn hoặc được ấn định bởi chủ thuê lao động mà khách hàng phải trả, khi trả cho nhân viên sẽ không cấu thành tiền tip mà chính xác là lương bổng không phải tiền tip. Lương bổng không phải tiền tip phải chịu thuế an sinh xã hội, thuế Medicare và khấu lưu thuế lợi tức liên bang. Ngoài ra, chủ thuê lao đông cũng không được sử dụng lương bổng không phải tiền tip khi tính tín thuế có sẵn theo đoạn 45B của Bộ Luật Thuế bởi vì số tiền không phải là tiền tip. Các ví dụ thông thường về phí dịch vụ (đôi khi được gọi là "tiền tip tự động") trong ngành dịch vụ là:

  • Tính tiền trong nhà hàng khi có nhóm khách đông,
  • Phí khui rượu (nhà hàng và hộp đêm),
  • Phí tiền phòng (khách sạn và khu nghỉ dưỡng),
  • Phí giúp lấy hành lý (khách sạn và khu nghỉ dưỡng), và
  • Phí giao hàng bắt buộc (pizza hay dịch vụ giao hàng khác).

Lưu Giữ Hồ Sơ

Nhân viên có thể sử dụng Mẫu 4070A, Ghi Chép Hàng Ngày Tiền Tip của Nhân Viên để giữ bản ghi chép hàng ngày tiền tip của họ và Mẫu 4070, Báo Cáo Tiền Tip của Nhân Niên cho Chủ Thuê Lao Động. Cả hai mẫu này đều có trong Ấn Bản 1244, Ghi Chép Hàng Ngày Tiền Tip của Nhân Viên và Báo Cáo cho Chủ Thuê Lao Động (Tiếng Anh). Quý vị cũng có thể đưa ra cách khác để nhân viên có thể báo cáo tiền tip cho quý vị, chẳng hạn như hệ thống nhân viên báo cáo tiền tip bang phương tiện điện tử.

Khấu Lưu Thuế

Khi quý vị nhận được báo cáo tiền tip từ nhân viên, hãy sử dụng số tiền đó để tính tiền thuế an sinh xã hội, thuế Medicare và thuế lợi tức cần khấu lưu cho kỳ lương cho cả lương bổng và tiền tip được báo cáo. Quý vị có trách nhiệm chi trả phần thuế an sinh xã hội và thuế Medicare dành cho chủ thuê lao động.

Thuế Medicare Phụ Trội sẽ áp dụng cho lương bổng Medicare của cá nhân nào vượt ngưỡng dựa trên tình trạng khai thuế của người đóng thuế. Chủ thuê lao động có trách nhiệm khấu lưu 0.9% Thuế Medicare Phụ Trội trên lương bổng Medicare của cá nhân trên $200,000 trong năm bất kể tình trạng khai thuế như thế nào. Chủ thuê lao động phải bắt đầu khấu lưu Thuế Medicare Phụ Trội trong kỳ lương trả cho nhân viên vượt quá $200,000 và phải tiếp tục khấu lưu trong mỗi kỳ lương cho đến hết năm. Không áp dụng phần đóng góp của chủ thuê lao động tương ứng vào Thuế Medicare Phụ Trội. Để biết thêm thông tin, xin tham khảo Hướng Dẫn cho Mẫu 8959 (Tiếng Anh) và Thắc Mắc và Giải Đáp về Thuế Medicare Phụ Trội (Tiếng Anh).

Quý vị có thể thu phần thuế này từ tiền lương của nhân viên hoặc từ số tiền mà nhân viên đưa cho quý vị. Nếu quý vị không có đủ tiền từ tiền lương của nhân viên và số tiền mà nhân viên đưa cho quý vị, hãy khấu lưu thuế theo thứ tự sau đây:

  1. Tất cả các loại thuế đánh vào lương bổng của nhân viên (loại trừ tiền tip),
  2. Thuế an sinh xã hội, thuế Medicare, thuế Medicare phụ trội hoặc thuế hưu trí hỏa xa đánh vào tiền tip đã báo cáo của nhân viên, và
  3. Thuế thu nhập liên bang, tiểu bang và địa phương đánh vào tiền tip đã báo cáo của nhân viên.

Quý vị có thể khấu lưu tiền thuế còn lại từ lương bổng tiếp theo của nhân viên, cho đến cuối năm. Tuy nhiên, nếu quý vị không có thể thu tất cả các thuế an sinh xã hội và thuế Medicare đánh vào tiền tip của nhân viên trước ngày 10 trong tháng theo tháng mà nhân viên báo cáo tiền tip thì quý vị không cần phải thu thuế. Ghi số tiền thất thu là một điều chỉnh trên đơn khai thuế việc làm của quý vị (chẳng hạn, Mẫu 941, Đơn Khai Thuế Liên Bang HÀNG QUÝ của Chủ Thuê Lao Động (Tiếng Anh)). Ngoài ra, nhớ báo cáo tiền thuế an sinh xã hội và thuế Medicare thất thu trong ô thích hợp trên Mẫu W-2, Khai Trình Thuế và Lương Bổng (Tiếng Anh) của nhân viên nhưng không ghi bất cứ tiền Thuế Medicare Phụ Trội thất thu trên Mẫu W-2. Quý vị nên thông báo cho nhân viên nhận được tiền tip là nếu tất cả các thuế lợi tức và Thuế Medicare Phụ Trội đánh vào tiền lương và tiền tip của họ không được thu vào cuối năm, nhân viên có thể phải trả tiền thuế ước tính. Nếu nhân viên không trả đủ tiền thuế trong năm, qua cách khấu lưu hoặc trả tiền thuế ước tính thì họ có thể bị phạt vì trả thiếu tiền thuế ước tính. Nhân viên nên tham khảo Ấn Bản 505, Khấu Lưu Thuế và Thuế Ước Tính (Tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Khi soạn Mẫu W-2 của nhân viên, xin ghi tiền lương, tiền tip và tiền thù lao khác trong ô có nhãn "Tiền lương, tiền tip, tiền thù lao khác". Ghi tiền lương và tiền tip Medicare và tiền tip an sinh xã hội trong các ô tương ứng. Khi tính trách nhiệm thuế thất nghiệp liên bang của chủ thuê lao động, hãy cộng tiền tip được báo cáo vào lương bổng của nhân viên.

Tiền Tip Được Phân Bổ

Nếu quý vị điều hành một cơ sở lớn bán thức ăn hoặc đồ uống, quý vị phải nộp Mẫu 8027, Tờ Khai Thông Tin Hàng Năm của Chủ Thuê Lao Động về Lợi Tức Tiền Tip và Tiền Tip Được Phân Bổ (Tiếng Anh) cho mỗi năm và có thể phải phân bổ tiền tip cho nhân viên. Quý vị điều hành một cơ sở lớn bán thức ăn hoặc đồ uống nếu tiền tip là một thông lệ, có phục vụ thức ăn và nước uống tại nơi đó và quý vị có hơn 10 người làm việc chung hơn 80 giờ trong một ngày bình thường. Nếu quý vị có hơn một cơ sở lớn bán thức ăn hoặc đồ uống, quý vị phải nộp Mẫu 8027 riêng cho mỗi cơ sở. Mẫu 8027 có ngày đến hạn nộp là ngày cuối của tháng Hai năm tiếp theo (hoặc ngày 31 tháng Ba nếu quý vị nộp mẫu qua đường điện tử). Nếu quý vị đủ tiêu chuẩn để nộp Mẫu 8027 nhưng lại không nộp thì luật pháp quy định tiền phạt cho mỗi lần không nộp kịp thời tờ khai thông tin chính xác, kể cả không nộp qua đường điện tử, nếu được yêu cầu.

Nếu tổng số tiền tip được báo cáo bởi tất cả nhân viên dưới 8 phần trăm tổng doanh thu của quý vị (ngoại trừ tỷ lệ thấp hơn đã được Sở Thuế Vụ (IRS) chấp thuận) thì quý vị phải phân bổ chênh lệch giữa lợi tức tiền tip thực tế đã khai báo và 8 phần trăm tổng doanh thu trong số các nhân viên nhận được tiền tip. Việc phân bổ có thể dựa trên mỗi phần chia của nhân viên đối với tổng doanh thu hoặc phần chia của tổng số giờ làm việc hoặc trên văn bản thỏa thuận giữa quý vị và nhân viên. Xin ghi số tiền được phân bổ trong ô có nhãn, "Tiền Tip Được Phân Bổ " trên Mẫu W-2 của mỗi nhân viên có tiền tip. Quý vị có thể bị phạt do không nộp và không cung cấp Mẫu W-2 chính xác, trong đó quý vị không ghi thông tin bắt buộc. Không khấu lưu thuế thu nhập, thuế an sinh xã hội, thuế Medicare, thuế Medicare Phụ Trội hoặc thuế hưu trí hỏa xa đánh vào tiền tip được phân bổ khi nhân viên chưa báo cáo số tiền này cho quý vị.

Cho dù quý vị có bắt buộc phải phân bổ tiền tip hay không, nhân viên phải tiếp tục báo cáo toàn bộ tiền tip cho quý vị, và quý vị phải sử dụng số tiền mà họ báo cáo để tính thuế lương.

Chương Trình Ấn Định Tỉ Lệ Tiền Tip và Giáo Dục

Chủ thuê lao động có thể tham gia trong Chương Trình Ấn Định Tỷ Lệ Tiền Tip và Giáo Dục. Chương trình này chủ yếu bao gồm các thỏa thuận tuân hành tiền tip tự nguyện được phát triển để cải tiến việc báo cáo lợi tức tiền tip bằng cách giúp đỡ người đóng thuế hiểu rõ và đáp ứng các trách nhiệm báo cáo tiền tip của họ. Các thỏa thuận tuân hành tiền tip tự nguyện này cung cấp nhiều lợi ích cho cả chủ thuê lao động và nhân viên. Hai trong số các thỏa thuận này là Thỏa Thuận Ấn Định Tỷ Lệ Tiền Tip (Tip Rate Determination Agreement, TRDA) và Cam Kết Báo Cáo Tiền Tip Theo Cách Khác (Tip Reporting Alternative Commitment, TRAC). Thỏa Thuận Tuân Hành Tiền Tip trong Ngành Cờ Bạc (Gaming Industry Tip Compliance Agreement, GITCA) hiện có sẵn cho ngành cờ bạc (sòng bạc). Để biết thêm thông tin về các thỏa thuận GITCA, TRDA hoặc TRAC, tìm kiếm Hiểu Biết về Phân Khúc Thị Trường (Market Segment Understanding, MSU) bằng cách dùng từ khóa "MSU" trên IRS.gov.

Thông Tin Khác

Để biết thêm thông tin về trách nhiệm của chủ thuê lao động, xin tham khảo Ấn Bản 15, (THông Tư E), Hướng Dẫn Thuế cho Chủ Thuê Lao Động (Tiếng Anh). Để biết thêm thông tin về trách nhiệm của nhân viên, xin tham khảo Ấn Bản 531, Báo Cáo Lợi Tức Tiền Tip, Lợi Tức Tiền Tip Của Tôi Có Chịu Thuế Không? (Tiếng Anh)Báo Cáo Lợi Tức Tiền Thuế – Show của Jill và Jason (Tiếng Anh). Phán Quyết Thuế Vụ 2012-18 (Tiếng Anh) hướng dẫn chủ thuê lao động và nhân viên dưới dạng thắc mắc và giải đáp về thuế an sinh xã hội và thuế Medicare đánh vào tiền tip, kể cả thông tin về sự khác nhau giữa tiền tip và phí dịch vụ, báo cáo tiền chia sẻ thuế an sinh xã hội và thuế Medicare của chủ thuê lao động theo đoạn 3121(q) và tín thuế theo đoạn 45B.