Topic 760 - Form 943 – Reporting and Deposit Requirements for Agricultural Employers

Hãng sở trả lương cho nhân viên canh nông phải đóng thuế lợi tức, khấu lưu tiền an sinh xã hội hoặc Medicare, phải nộp Mẫu Đơn 943, Khai Thuế Liên Bang Hàng Năm của Hãng Sở cho Nhân Viên Canh Nông, để khai báo lương bổng.

Ngoài ra, quý vị phải khấu lưu lương bổng nếu:

  • Quý vị trả tiền lương tiền mặt cho nhân viên từ $150 trở lên trong năm cho công việc canh nông, hoặc
  • Tổng tiền lương (tiền mặt và phi tiền mặt) quý vị trả cho nhân viên canh nông trong năm là $2,500.

Trong Ấn Bản 51, (Thông Tư A), Hướng Dẫn Thuế Vụ cho Hãng Sở Canh Nông, có một vài ngoại lệ cho nhân viên làm việc canh nông bằng tay, và quý vị trả họ thấp hơn $150 trong năm.

Nói chung, quý vị phải nộp Mẫu Đơn 943 trước ngày 31 tháng Giêng của năm sau khi trả lương trừ khi đã ký thác đúng hạn trong năm để trả toàn bộ tiền nợ thuế của quý vị phải trả cho năm đó. Trong trường hợp này, quý vị phải nộp trước ngày 10 tháng Hai. Quý vị cũng phải nộp Mẫu Đơn W-2 PDF, Khai Trình Thuế và Lương Bổng, trước ngày 31 tháng Giêng. Xem Hướng Dẫn Chung cho Mẫu Đơn W-2 và W-3 để biết thêm thông tin về đáp ứng đòi hỏi cung cấp và/hoặc yêu cầu gia hạn thời gian để cung cấp Mẫu Đơn W-2. Nếu ngày đáo hạn rơi vào ngày thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày nghỉ lễ hợp pháp, thì được dời sang ngày làm việc kế tiếp. Để khai thuế điện tử Mẫu Đơn 943 của quý vị, hãy xem Mẫu Đơn khai thuế điện tử 940, 941, 943, 944 or 945 dành cho Doanh Nghiệp Nhỏ.

Nếu tổng thuế việc làm vượt $2,500 trong năm thì quý vị sẽ phải ký thác điện tử để trả tiền thuế trong năm theo lịch biểu hàng tháng hoặc mỗi hai tuần. Khi ký thác trả tiền thuế, thường dùng Hệ Thống Trả Tiền Điện Tử Thuế Liên Bang (Electronic Federal Tax Payment System) (EFTPS), quý vị sẽ phải ký thác trước 8 giờ tối, giờ Miền Đông vào ngày trước ngày đáo hạn để được coi là ký thác đúng hạn.

Ngoài ra, nếu tiền nợ thuế của quý vị tích lũy đến $100,000 trong bất kỳ thời gian ký thác nào thì quý vị phải ký thác trả tiền thuế, dùng EFTPS trước 8 giờ tối, EST của ngày tiếp theo.

Quý vị sẽ có thời gian kiểm lại để xem có phải trả thuế hàng tháng hay mỗi hai tuần không. Đối với Mẫu Đơn 943, thời gian kiểm lại là năm thứ hai trước năm hiện tại. Thí dụ, thời gian kiểm lại cho năm 2019 là năm 2017. Nếu trong thời gian kiểm lại, quý vị khai thuế từ $50,000 trở xuống trên Mẫu Đơn 943 thì quý vị phải ký thác hàng tháng. Nếu quý vị có nợ thuế trên $50,000 trên Mẫu Đơn 943 thì phải ký thác mỗi hai tuần.

Xem đoạn 7 trong Ấn Bản 51, (Thông Tư A), Hướng Dẫn Thuế Vụ cho Hãng Sở Canh Nông, để biết thêm thông tin và các quy định, để xem quý vị phải ký thác theo lịch biểu hàng tháng hay mỗi hai tuần.

Thông Tin cho Hãng Sở có Nhân Viên Làm Việc Theo Chiếu Khán H-2A

Nhân viên canh nông là người ngoại quốc tạm thời nhập cảnh vào Hoa Kỳ theo chiếu khán H-2A được miễn thuế an sinh xã hội Hoa Kỳ và Medicare khi trả tiền cho các dịch vụ theo chiếu khán H-2A. Thù lao của họ không được coi là lương bổng cho mục đích khấu lưu thuế lợi tức liên bang và không phải khấu lưu thuế lợi tức bắt buộc trừ khi áp dụng khấu lưu dự phòng.

Quý vị có thể tự nguyện khấu lưu thuế lợi tức liên bang Hoa Kỳ từ lương cho công nhân làm việc theo chiếu khán H-2A nếu cả quý vị và nhân viên đều đồng ý.

Qúy vị phải khai báo lương bổng trả cho nhân viên làm việc theo diện H-2A trên Mẫu Đơn W-2, Khai Trình Thuế và Lương Bổng, nếu nhân viên có số an sinh xã hội Hoa Kỳ và được trả từ $600 trở lên trong năm.

Quý vị không phải khai báo lương bổng cho Medicare hay an sinh xã hội hoặc thuế khấu lưu an sinh xã hội trong các ô áp dụng trên Mẫu Đơn W-2 của nhân viên làm việc theo diện H-2A.

Phải khấu lưu dự phòng lương bổng theo tỷ lệ 24 phần trăm nếu nhân viên làm việc theo diện H-2A không có số an sinh xã hội Hoa Kỳ hoặc ITIN do IRS cấp và gộp chung lương bổng cả năm trả cho nhân viên làm việc theo diện H-2A ít nhất $600. Nếu áp dụng khấu lưu dự phòng thì sau đó quý vị phải khai báo lương bổng bị khấu lưu dự phòng và thuế lợi tức liên bang Hoa Kỳ bị khấu lưu từ lương trên Mẫu Đơn 1099-MISC, Lợi Tức Khác, và Mẫu Đơn 945, Khai Thuế Lợi Tức Liên Bang Khấu Lưu Hàng Năm. Nếu hãng sở không khấu lưu đúng 24 phần trăm từ tiền lương chi trả này thì có thể phải trả số tiền thuế đáng ra bị khấu lưu.

Tài Nguyên Thêm

  • Trang dành cho Nhân Viên Canh Nông Ngoại Quốc (Foreign Agricultural Workers)
  • Hướng Dẫn Mẫu Đơn 943, Khai Thuế Liên Bang Hàng Năm của Hãng Sở cho Nhân Viên Canh Nông (Form 943 Instructions, Employer's Annual Federal Tax Return for Agricultural Employers)
  • Thông Báo 931, Đòi Hỏi Ký Thác Thuế Việc Làm (Notice 931, Deposit Requirements for Employment Taxes)
  • Ấn Bản 515, Khấu Lưu Thuế cho Ngoại Kiều Không Phải Thường Trú Nhân và Thực Thể Ngoại Quốc (Publication 515, Withholding of Tax on Nonresident Aliens and Foreign Entities)
  • Ấn Bản 519, Hướng Dẫn Thuế Vụ Hoa Kỳ cho Ngoại Kiều (Publication 519, U.S. Tax Guide for Aliens)
  • Ấn Bản 5144, Khấu Lưu Thuế Lợi Tức Liên Bang và FICA cho Nhân Viên Canh Nông là Ngoại Quốc Làm Việc theo Chiếu Khán H-2A (Publication 5144 PDF (PDF), Federal Income Tax and FICA Withholding for Foreign Agricultural Workers with an H-2A Visa))