Chủ Đề Số 760 Mẫu 943 – Yêu Cầu Khai Báo và Ký Gửi cho Chủ Lao Động Nông Nghiệp

Chủ lao động trả lương cho nhân viên nông nghiệp phải đóng thuế thu nhập, khấu lưu thuế an sinh xã hội hoặc thuế Medicare, phải nộp Mẫu 943, Tờ Khai Thuế Liên Bang Hàng Năm của Chủ Lao Động cho Nhân Viên Nông Nghiệp (tiếng Anh) để khai báo lương bổng.

Ngoài ra, quý vị phải khấu lưu lương bổng nếu:

  • Quý vị trả tiền lương tiền mặt cho nhân viên từ $150 trở lên trong năm cho lao động nông nghiệp, hoặc
  • Tổng chi phí mà quý vị trả cho lao động nông nghiệp trong năm là $2.500.

Có một số ngoại lệ cho nhân viên thu hoạch bằng tay và quý vị trả cho họ thấp hơn $150 trong năm. Xem "Ngoại Lệ" ở phần "Thử Thách $150 hay Thử Thách $2.500" trong Ấn Phẩm 51, (Thông Tư A), Hướng Dẫn Thuế cho Chủ Lao Động Nông nghiệp (tiếng Anh).

Nhìn chung, quý vị phải nộp Mẫu 943 trước ngày 31 tháng Một của năm sau khi trả lương, trừ khi quý vị đã ký gửi đúng hạn trong năm để trả toàn bộ tiền nợ thuế đến hạn phải trả cho năm đó. Trong trường hợp này, quý vị phải nộp trước ngày 10 tháng Hai. Quý vị cũng phải nộp Mẫu W-2, Báo Cáo Tiền Lương và Thuế (tiếng Anh) trước ngày 31 tháng Một. Nhìn chung, quý vị phải cung cấp Bản Sao B, C của Mẫu W-2 cho nhân viên muộn nhất là ngày 31 tháng Một. Xem Hướng Dẫn Chung cho Mẫu W-2 và Mẫu W-3 (tiếng Anh)PDF để biết thêm thông tin về việc đáp ứng yêu cầu cung cấp và/hoặc yêu cầu gia hạn thời gian cung cấp Mẫu W-2. Nếu ngày đến hạn rơi vào ngày thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày nghỉ lễ hợp pháp thì ngày đến hạn sẽ được dời sang ngày làm việc kế tiếp. Để nộp Mẫu 943 bằng điện tử, hãy xem Nộp Mẫu Đơn Khai Thuế Việc Làm Bằng Điện Tử (tiếng Anh).

Nếu tổng tiền thuế việc làm vượt quá $2.500 trong năm thì quý vị sẽ phải ký gửi điện tử để trả tiền thuế trong năm theo lịch hàng tháng hoặc mỗi hai tuần. Khi ký gửi tiền thuế, thường dùng EFTPS: Hệ Thống Nộp Thuế Liên Bang Điện Tử, quý vị sẽ phải ký gửi muộn nhất là vào 8 giờ tối theo giờ Miền Đông vào ngày trước ngày đến hạn để được coi là ký gửi đúng hạn.

Ngoài ra, nếu tiền nợ thuế của quý vị dồn tích đến $100.000 trong bất kỳ thời gian ký gửi nào thì quý vị phải ký gửi tiền thuế, trong đó sử dụng EFTPS muộn nhất là vào 8 giờ tối EST của ngày tiếp theo.

Quý vị sẽ sử dụng giai đoạn kiểm lại để xác định xem liệu quý vị phải đóng thuế hàng tháng hay mỗi hai tuần. Đối với Mẫu 943, giai đoạn kiểm lại là năm thứ hai trước năm hiện tại. Ví dụ: giai đoạn kiểm lại cho năm 2022 là năm 2020. Nếu trong giai đoạn kiểm lại, quý vị khai thuế từ $50.000 trở xuống trên Mẫu 943 thì quý vị phải ký gửi hàng tháng. Nếu quý vị có nợ thuế trên $50.000 trên Mẫu 943 thì quý vị phải ký gửi theo lịch mỗi hai tuần.

Xem đoạn 7 trong Ấn Phẩm 51, (Thông Tư A), Hướng Dẫn Thuế cho Chủ Lao Động Nông Nghiệp (tiếng Anh) để biết thêm thông tin và các quy định, để xác định xem quý vị phải ký gửi theo lịch hàng tháng hay mỗi hai tuần.

Thông Tin cho Chủ Lao Động có Nhân Viên Làm Việc Theo Diện Thị Thực H-2A

Nhân viên nông nghiệp là người ngoại quốc tạm thời nhập cảnh vào Hoa Kỳ theo diện thị thực H-2A được miễn thuế an sinh xã hội Hoa Kỳ và thuế Medicare khi trả tiền cho các dịch vụ theo diện thị thực H-2A. Tiền thù lao của họ không được coi là lương bổng cho mục đích khấu lưu thuế thu nhập liên bang và không phải khấu lưu thuế thu nhập bắt buộc, trừ khi áp dụng khấu lưu dự phòng.

Quý vị có thể tự nguyện khấu lưu thuế thu nhập liên bang Hoa Kỳ từ lương bổng của nhân viên làm việc theo diện thị thực H-2A nếu cả quý vị và nhân viên đều đồng ý.

Qúy vị phải khai báo lương bổng trả cho nhân viên làm việc theo diện thị thực H-2A trên Mẫu W-2, Báo Cáo Tiền Lương và Thuế (tiếng Anh) nếu nhân viên đó có số an sinh xã hội Hoa Kỳ và được trả từ $600 trở lên trong năm.

Quý vị không phải khai báo lương bổng cho Medicare hay an sinh xã hội hoặc thuế an sinh xã hội hoặc thuế an sinh xã hội trong các ô áp dụng trên Mẫu W-2 của nhân viên làm việc theo diện thị thực H-2A.

Phải khấu lưu dự phòng lương bổng theo tỷ lệ 24 phần trăm nếu nhân viên làm việc theo diện thị thực H-2A không có số an sinh xã hội Hoa Kỳ hoặc ITIN do IRS cấp và gộp chung lương bổng cả năm trả cho nhân viên làm việc theo diện thị thực H-2A ít nhất $600. Nếu áp dụng khấu lưu dự phòng thì sau đó quý vị phải khai báo lương bổng bị khấu lưu dự phòng và thuế thu nhập liên bang Hoa Kỳ bị khấu lưu từ lương bổng trên Mẫu 1099-MISC, Thu Nhập Hỗn Hợp (tiếng Anh) và Mẫu 945, Tờ Khai Thuế Khấu Lưu Liên Bang Hàng Năm (tiếng Anh). Nếu chủ lao động không khấu lưu đúng 24 phần trăm từ lương bổng thì chủ lao động có thể phải trả số tiền thuế đáng ra bị khấu lưu.

Tài Nguyên Bổ Sung