Chủ đề số 760, Mẫu 943 – Yêu cầu khai báo và ký gửi cho Chủ lao động nông nghiệp

Chủ lao động trả lương cho nhân viên nông nghiệp (lao động nông nghiệp) mà phải chịu khấu lưu thuế thu nhập liên bang hoặc thuế an sinh xã hội và Medicare, phải nộp Mẫu 943, Tờ khai thuế Liên bang hàng năm của Chủ lao động dành cho Nhân viên Nông nghiệp (tiếng Anh). Sau khi nộp Mẫu 943 đầu tiên, bạn phải tờ khai mỗi năm, ngay cả khi bạn không có khoản thuế nào để khai báo, cho đến khi bạn nộp tờ khai cuối cùng.

Tất cả tiền lương mà bạn trả cho lao động nông nghiệp đều phải chịu khấu lưu thuế thu nhập liên bang, thuế an sinh xã hội và Medicare cho bất kỳ năm dương lịch nào trong đó:

  • Bạn trả tiền lương tiền mặt cho nhân viên từ $150 trở lên trong năm cho lao động nông nghiệp (việc nông nghiệp), hoặc
  • Tổng (tiền mặt hoặc phi tiền mặt) lương mà bạn trả cho tất cả lao động nông nghiệp trong năm là $2.500 hoặc nhiều hơn.

Có một số ngoại lệ cho nhân viên thu hoạch bằng tay và bạn trả cho họ thấp hơn $150 trong năm.

Nhìn chung, bạn phải nộp Mẫu 943 trước ngày 31 tháng 1của năm sau khi trả lương. Nếu bạn ký gửi tất cả thuế của Mẫu 943 khi đến hạn, bạn có thể nộp trước ngày 10 tháng 2. Khi ngày đến hạn rơi vào ngày thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày nghỉ lễ hợp pháp thì ngày đến hạn sẽ được dời sang ngày làm việc kế tiếp. Để nộp Mẫu 943 bằng điện tử, hãy xem E-file Mẫu thuế việc làm.

Nếu tổng tiền thuế việc làm vượt quá $2.500 trong năm thì bạn sẽ phải ký gửi điện tử để trả tiền thuế trong năm với tư cách là người ký gửi theo lịch hàng tháng hoặc người ký gửi theo lịch mỗi hai tuần.

Bạn sẽ sử dụng thời gian xem lại của mình để xác định xem bạn phải nộp thuế theo lịch ký gửi hàng tháng hay mỗi hai tuần. Đối với Mẫu 943, giai đoạn kiểm lại là năm thứ hai trước năm hiện tại. Ví dụ: giai đoạn kiểm lại cho năm 2024 là năm 2022. Nếu trong giai đoạn kiểm lại, bạn khai thuế từ $50.000 trở xuống trên Mẫu 943 thì bạn là người ký gửi theo lịch hàng tháng. Nếu bạn có nợ thuế của Mẫu 943 $50.000 thì bạn là người ký gửi theo lịch mỗi hai tuần.

Ngoài ra, nếu tiền nợ thuế của bạn dồn tích đến $100.000 trong bất kỳ thời gian ký gửi nào thì bạn phải ký gửi tiền thuế muộn nhất là ngày tiếp theo cho dù bạn là người ký gửi theo lịch hàng tháng hay người ký gửi theo lịch mỗi hai tuần. Nếu bạn là người gửi tiền theo lịch hàng tháng và tích lũy khoản nợ thuế $100.000 vào bất kỳ ngày nào trong tháng theo lịch, thì bạn trở thành người ký gửi theo lịch mỗi hai tuần vào ngày hôm sau và duy trì như vậy ít nhất cho phần còn lại của năm dương lịch và cho năm dương lịch tiếp theo.

Thông thường, bạn phải sử dụng trích ngân điện tử (EFT) khi ký gửi tiền thuế. Khi ký gửi thuế bằng EFTPS: Hệ thống thanh toán thuế Liên bang bằng điện tử, bạn sẽ phải ký gửi muộn nhất là vào 8 giờ tối giờ Miền Đông vào ngày trước ngày đến hạn để được coi là ký gửi đúng hạn.

Tham khảo Ấn phẩm 15 (tiếng Anh) (Đoạn 11, Depositing Taxes (Ký gửi thuế)) để biết thêm thông tin. Xem thêm Chủ đề số 752, Nộp Mẫu W-2 và W-3 và Chủ đề số 759, Mẫu 940,Tờ khai thuế Thất nghiệp Liên bang (FUTA) hàng năm của Chủ lao động – Yêu cầu nộp và ký gửi.

Thông cin cho Chủ lao động có nhân viên làm việc theo diện Thị thực H-2A

Nhân viên nông nghiệp là người ngoại quốc tạm thời nhập cảnh vào Hoa Kỳ theo diện thị thực H-2A được miễn thuế an sinh xã hội Hoa Kỳ và thuế Medicare khi trả tiền cho các dịch vụ theo diện thị thực H-2A. Tiền thù lao của họ không phải khấu lưu thuế thu nhập bắt buộc, trừ khi áp dụng khấu lưu dự phòng.

Bạn có thể tự nguyện khấu lưu thuế thu nhập liên bang Hoa Kỳ từ lương bổng của nhân viên làm việc theo diện thị thực H-2A nếu cả bạn và nhân viên đều đồng ý. Trong trường hợp đó, người lao động phải cung cấp cho chủ lao động Mẫu W-4 đã điền đầy đủ. Số tiền thuế thu nhập liên bang bị khấu lưu được ghi vào Mẫu W-2, Báo cáo Tiền lương và Thuế (tiếng Anh)

Bạn cũng phải khai báo lương bổng trả cho nhân viên làm việc theo diện thị thực H-2A trên Mẫu W-2 nếu nhân viên đó có mã số thuế hợp lệ và được trả từ $600 trở lên trong năm.

Bạn không phải khai báo lương bổng cho an sinh xã hội hay Medicare hoặc thuế an sinh xã hội hay Medicare trong các ô áp dụng trên Mẫu W-2 của nhân viên làm việc theo diện thị thực H-2A.

Phải khấu lưu dự phòng lương bổng theo tỷ lệ 24% nếu nhân viên làm việc theo diện thị thực H-2A không có mã số thuế hợp lệ và gộp chung lương bổng cả năm trả cho nhân viên làm việc theo diện thị thực H-2A ít nhất $600. Nếu áp dụng khấu lưu dự phòng thì sau đó bạn phải khai báo lương bổng bị khấu lưu dự phòng và thuế thu nhập liên bang Hoa Kỳ bị khấu lưu từ lương bổng trên Mẫu 1099-MISC, Thông tin hỗn hợp (tiếng Anh) và Mẫu 945, Tờ khai khấu lưu thuế thu nhập Liên bang hàng năm (tiếng Anh). Nếu chủ lao động không khấu lưu đúng 24% từ lương bổng thì chủ lao động có thể phải trả số tiền thuế đáng ra bị khấu lưu.

Tài nguyên bổ sung