Chủ Đề Số 759 Mẫu 940 – Tờ Khai Thuế Thất Nghiệp Liên Bang Hàng Năm (FUTA) của Chủ Lao Động – Yêu Cầu Nộp và Ký Gửi

Ai Phải Nộp Mẫu 940?

Hầu hết các chủ lao động phải trả cả thuế thất nghiệp liên bang (FUTA) và tiểu bang. Có ba thử thách để xác định xem quý vị có phải trả thuế FUTA hay không: thử thách tổng quát, thử thách chủ lao động tại gia và thử thách chủ lao động nông nghiệp.

Theo thử thách tổng quát, quý vị phải nộp thuế FUTA đánh vào lương bổng trả cho nhân viên không phải là nhân viên tại gia hay nhân viên nông nghiệp và phải nộp Mẫu 940, Tờ Khai Thuế Thất Nghiệp Liên Bang Hàng Năm (FUTA) của Chủ Lao Động (tiếng Anh) cho năm 2021 nếu:

  • Quý vị trả lương từ $1.500 trở lên cho nhân viên trong bất kỳ quý nào trong năm 2020 hoặc 2021, hoặc
  • Quý vị có một hoặc nhiều nhân viên làm việc ít nhất là bán thời gian trong ngày trong 20 tuần khác nhau trở lên trong năm 2020 hoặc 2021. Tính tất cả các nhân viên toàn thời gian, bán thời gian và tạm thời.

Nếu một doanh nghiệp được bán hoặc chuyển nhượng trong năm thì mỗi nhân viên đáp ứng một trong những điều kiện trên đều phải nộp Mẫu 940. Tuy nhiên, không gộp chung lương bổng mà người chủ trước đó đã trả trên Mẫu 940 của quý vị, trừ khi quý vị là người chủ kế nhiệm. Xem "Chủ lao động kế nhiệm" trong Hướng Dẫn cho Mẫu 940 (tiếng Anh) để biết thông tin chi tiết. Nếu quý vị không có trách nhiệm nộp Mẫu 940 trong tương lai, hãy xem "Sau cùng: Doanh nghiệp đóng cửa hoặc ngưng trả lương" trong mục Loại Khai Thuế  trong Hướng Dẫn cho Mẫu 940 (tiếng Anh)PDF.

Xem Chương 14 trong Ấn Phẩm 15, (Thông Tư E), Hướng Dẫn Thuế cho Chủ Lao Động (tiếng Anh) để biết thêm thông tin về thử thách của chủ lao động tại giachủ lao động nông nghiệp. Thông tin bổ sung cho chủ lao động tại gia có trong Ấn Phẩm 926, Hướng Dẫn Thuế cho Chủ Lao Động Tại Gia (tiếng Anh) và Chủ Đề Số 756. Thông tin bổ sung cho chủ lao động nông nghiệp có trong Ấn Phẩm 51, (Thông Tư A), Hướng Dẫn Thuế cho Chủ Lao Động Nông Nghiệp (tiếng Anh)  và Chủ Đề Số 760, Yêu Cầu Khai Báo và Ký Gửi cho Chủ Lao Động Nông Nghiệp.

Mức thuế FUTA: Mức thuế FUTA là 6.0%. Thuế áp dụng cho $7.000 tiền lương đầu tiên quý vị trả cho mỗi nhân viên trong năm. $7.000 thường được gọi là mức lương căn bản liên bang hoặc FUTA. Cơ sở tiền lương liên bang có thể thay đổi tùy vào quy định của tiểu bang tương ứng.

Nhìn chung, nếu quý vị trả lương bổng bị tính thuế thất nghiệp của tiểu bang thì quý vị có thể được hưởng tín thuế lên đến 5.4% lương bổng chịu thuế FUTA khi nộp Mẫu 940. Nếu quý vị được hưởng tín thuế tối đa 5.4% thì mức thuế FUTA sau tín thuế là 0.6%. Nhìn chung, quý vị sẽ được hưởng tín thuế tối đa nếu quý vị trả đầy đủ thuế thất nghiệp của tiểu bang đúng hạn và tiểu bang không phải là tiểu bang bị giảm trừ tín thuế. Xem Hướng Dẫn cho Mẫu 940 để biết tín thuế.

Tiểu Bang Bị Giảm Trừ Tín Thuế: Đây là tiểu bang chưa hoàn trả tiền vay từ chính phủ liên bang để chi trả quyền lợi thất nghiệp. Bộ Lao Động (tiếng Anh) điều hành chương trình cho vay và xác định các tiểu bang bị giảm trừ tín thuế mỗi năm; xem Giảm Trừ Tín Thuế FUTA (tiếng Anh) để biết thêm thông tin. Nếu chủ lao động trả lương chịu thuế thất nghiệp của tiểu bang bị giảm trừ tín thuế thì tín thuế mà chủ lao động có thể nhận được cho thuế thất nghiệp đã trả cũng bị giảm đi, từ đó dẫn đến nợ thuế thất nghiệp liên bang sẽ lớn hơn khi nộp Mẫu 940 và bao gồm cả Bảng A (Mẫu 940), Chủ Lao Dộng Đa Bang và Thông Tin về Giảm Trừ Tín Thuế (tiếng Anh). Quý vị phải dùng Bản Khai A (Mẫu 940) nếu quý vị trả lương cho nhân viên ở nhiều tiểu bang hoặc nếu quý vị trả lương ở tiểu bang bị giảm trừ tín thuế.

Khi Nào Ðệ Nộp?

Ngày đến hạn nộp Mẫu 940 là 31 tháng Một. Tuy nhiên, nếu quý vị ký gửi toàn bộ thuế FUTA khi đến hạn thì quý vị có thể đệ nộp đến ngày 10 tháng Hai. Nếu ngày đến hạn khai thuế rơi vào thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày nghỉ lễ hợp pháp thì quý vị có thể khai thuế vào ngày làm việc kế tiếp. Thuật ngữ ngày nghỉ lễ hợp pháp là bất kỳ ngày nghỉ lễ hợp pháp nào ở Dặc Khu Columbia. Xem Chương 11 của Ấn Phẩm 15, (Thông Tư E), Hướng Dẫn Thuế  cho Chủ Lao Động (tiếng Anh) để biết danh sách những ngày nghỉ lễ hợp pháp.

Khi Nào và Cách Thức Ký Gửi Thuế FUTA?

Mặc dù Mẫu 940 dành cho cả năm nhưng quý vị phải ký gửi thuế FUTA trước khi khai thuế. Nếu nợ thuế FUTA của quý vị lớn hơn $500 trong năm thì quý vị phải ký gửi trả thuế trong ít nhất một quý. Nếu nợ thuế FUTA của quý vị là $500 trở xuống trong một quý thì quý vị được chuyển sang quý tiếp theo. Tiếp tục chuyển nợ thuế của quý vị cho đến khi thuế FUTA dồn tích cao hơn $500. Lúc đó quý vị phải ký gửi tiền thuế FUTA trong quý đó. Ký gửi tiền thuế FUTA muộn nhất là vào ngày cuối cùng của tháng sau khi kết thúc quý đó. Nếu nợ thuế FUTA của quý vị trong quý tiếp theo bằng hoặc thấp hơn $500 thì quý vị không phải ký gửi tiền thuế lần nữa cho đến khi tiền thuế dồn tích cao hơn $500. Nếu nợ thuế FUTA của quý vị trong năm bằng hoặc thấp hơn $500 thì quý vị có thể ký gửi số tiền hoặc nộp thuế cùng Mẫu 940 muộn nhất là vào ngày 31 tháng Giêng. Nếu quý vị phải ký gửi vào ngày không phải ngày làm việc thì có thể ký gửi trước khi kết thúc ngày làm việc tiếp theo và được coi là ký gửi đúng hạn. Ngày làm việc là bất kỳ ngày nào ngoài thứ Bảy, Chủ Nhật hay ngày nghỉ lễ hợp pháp. Ví dụ: nếu quý vị phải ký gửi vào ngày thứ Sáu và thứ Sáu là ngày nghỉ lễ hợp pháp thì việc ký gửi được coi là đúng hạn nếu quý vị ký gửi vào ngày thứ Hai của tuần sau đó (nếu thứ Hai là ngày làm việc).

Khi nợ thuế FUTA của quý vị trong một quý (gồm cả bất kỳ khoản thuế FUTA nào được chuyển tiếp từ quý trước đó) hơn $500 thì quý vị phải ký gửi tiền thuế bằng cách chuyển tiền qua phương tiện điện tử. Trong những năm có các tiểu bang giảm trừ tín thuế, quý vị phải bao gồm các khoản nợ phải trả để giảm tín thuế với khoản tiền gửi quý thứ tư của quý vị.

Nhìn chung, quý vị chuyển tiền qua phương tiện điện tử bằng cách dùng Hệ Thống Nộp Thuế Liên Bang Điện Tử (EFTPS). Xem Ấn Phẩm 966, Hệ Thống Nộp Thuế Liên Bang Điện Tử: Hướng Dẫn để Bắt Đầu (tiếng Anh) để biết thêm thông tin về hệ thống nộp thuế liên bang bằng phương tiện điện tử và Ấn Phẩm 15 (tiếng Anh) để biết thêm thông tin về quy tắc ký gửi.