Topic 759 - Form 940 – Employer's Annual Federal Unemployment (FUTA) Tax Return – Filing and Deposit Requirements

Người Nào Phải Nộp Mẫu Đơn 940?

Hầu hết các hãng sở phải trả cả thuế thất nghiệp liên bang (FUTA) và tiểu bang. Có ba kiểm tra để xác định quý vị phải trả thuế FUTA hay không: kiểm tra tổng quát, kiểm tra nhân viên giúp việc nhà và kiểm tra nhân viên canh nông.

Theo kiểm tra tổng quát, quý vị phải nộp thuế FUTA trên lương bổng trả cho nhân viên không phải nhân viên giúp việc nhà hay canh nông và phải nộp Mẫu Đơn 940, Khai Thuế Thất Nghiệp Liên Bang (FUTA) Hàng Năm của Hãng Sở (FUTA), cho năm 2018 nếu:

  • Quý vị trả lương từ $1,500 trở lên cho nhân viên trong bất kỳ tam cá nguyệt nào trong suốt năm 2016 hoặc 2018, hay
  • Quý vị có một hoặc nhiều nhân viên trong ít nhất một số thời gian trong ngày trong thời gian của bất cứ 20 tuần trở lên trong năm 2017 hoặc 2018. Phải tính tất cả nhân viên toàn thời gian, bán thời gian và tạm thời. Tuy nhiên, nếu doanh thương của quý vị là hợp danh thì không tính các đối tác là nhân viên.

Nếu quý vị bán hay chuyển nhượng doanh thương của mình trong năm và một trong những điều kiện trên được áp dụng thì phải nộp Mẫu Đơn 940. Tuy nhiên, không gộp chung bất cứ lương bổng nào mà người chủ trước đó đã trả trên Mẫu Đơn 940 của quý vị trừ khi quý vị là người chủ kế nhiệm. Xem "Người chủ kế nhiệm" trong Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn 940 để biết thông tin chi tiết. Nếu trong tương lai, quý vị không phải điền Mẫu Đơn 940 thì xem "Sau cùng: Doanh nghiệp đóng cửa hoặc ngưng trả lương” thuộc mục Dạng Tờ Khai trong Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn 940.

Xem Chương 14 trong Ấn Bản 15, (Thông Tư E), Hướng Dẫn Thuế Vụ cho Hãng Sở) để biết thêm thông tin về kiểm tra nhân viên giúp việc nhà và nhân viên canh nông. Thông tin thêm về hãng chủ thuê nhân viên giúp việc nhà có trong Ấn Bản 926, Hướng Dẫn Thuế Vụ cho Hãng Chủ Thuê Nhân Viên Giúp Việc Nhà và Chủ Đề 756. Thông tin thêm về hãng sở canh nông có trong Ấn Bản 51, (Thông Tư A), Hướng Dẫn Thuế Vụ cho Hãng Sở Canh Nông, và Chủ Đề 760, Đòi Hỏi Khai Báo và Ký Thác cho Hãng Sở Canh Nông.

Mức thuế FUTA: Mức thuế FUTA là 6.0%. Thuế áp dụng cho $7,000 tiền lương đầu tiên quý vị trả cho mỗi nhân viên trong năm. $7,000 thường được gọi là mức lương căn bản liên bang hoặc FUTA.

Nói chung, nếu quý vị trả lương có thuế thất nghiệp của tiểu bang thì có thể được tín dụng đến 5.4% khi nộp Mẫu Đơn 940. Nếu quý vị được hưởng mức tín dụng tối đa 5.4% thì mức thuế FUTA sau tín dụng là 0.6%. Nói chung, quý vị có quyền được tín dụng tối đa nếu trả đầy đủ thuế thất nghiệp của tiểu bang đúng hẹn và tiểu bang không phải là tiểu bang giảm trừ tín dụng. Xem Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn 940 để biết được mức tín dụng.

Tiểu Bang Bị Giảm Trừ Tín Dụng: Đây là tiểu bang chưa hoàn trả tiền vay từ chánh phủ liên bang để trả quyền lợi thất nghiệp. Ban Lao Động điều hành các chương trình cho vay và xác định các tiểu bang bị giảm trừ tín dụng mỗi năm; xem Giảm Trừ Tín Dụng FUTA để biết thêm thông tin Nếu hãng sở trả lương chịu thuế thất nghiệp của tiểu bang bị giảm trừ tín dụng thì tín dụng hãng sở có thể được cho thuế thất nghiệp đã trả cũng bị giảm đi, do đó, tiền nợ thuế thất nghiệp liên bang sẽ lớn hơn khi đệ nộp Mẫu Đơn 940 và gồm cả Mẫu Đơn 940, Bản Khai A, Hãng Sở ở Nhiều Tiểu Bang và Thông Tin Giảm Trừ Tín Dụng. Quý vị phải dùng Mẫu Đơn 940, Bản Khai A nếu trả lương cho nhân viên ở nhiều tiểu bang hoặc nếu trả lương ở tiểu bang bị giảm trừ tín dụng.

Khi Nào Ðệ Nộp?

Ngày đáo hạn nộp Mẫu Đơn 940 là 31 tháng Giêng. Tuy nhiên, nếu quý vị ký thác tất cả thuế FUTA khi đáo hạn thì có thể đệ nộp đến ngày 10 tháng Hai. Nếu ngày đáo hạn khai thuế là Thứ Bảy, Chủ Nhật, hoặc ngày lễ hợp pháp, thì có thể khai thuế vào ngày làm việc kế tiếp. Thuật ngữ ngày nghỉ lễ hợp pháp là bất cứ ngày nghỉ lễ hợp pháp nào ở Quận Columbia.  Xem Chương 11 của Ấn Bản 15 (Thông Tư E), Hướng Dẫn về Thuế cho Hãng Sở để biết danh sách những ngày nghỉ lễ hợp pháp.

Lúc Nào và Cách Thức Quý Vị Phải Ký Thác Thuế FUTA?

Mặc dù Mẫu Đơn 940 là cho cả năm nhưng quý vị phải ký thác thuế FUTA trước khi khai thuế. Nếu tiền nợ thuế FUTA của quý vị lớn hơn $500 cho cả năm thì phải ký thác trả thuế cho ít nhất một tam cá nguyệt. Nếu tiền nợ thuế FUTA của quý vị bằng hoặc thấp hơn $500 trong một tam cá nguyệt thì được chuyển sang tam cá nguyệt tiếp theo. Tiếp tục chuyển tiền nợ thuế của quý vị cho đến khi thuế FUTA tích lũy cao hơn $500. Vào lúc đó, quý vị phải ký thác trả thuế FUTA cho một tam cá nguyệt. Ký thác thuế FUTA trước hạn chót là ngày cuối cùng của tháng sau khi hết tam cá nguyệt. Nếu tiền nợ thuế FUTA của quý vị cho tam cá nguyệt tiếp theo bằng hoặc thấp hơn $500 thì quý vị không phải ký thác thuế lại cho đến khi số thuế tích lũy cao hơn $500. Nếu tiền nợ thuế FUTA của quý vị trong năm bằng hoặc thấp hơn $500 thì có thể ký thác số tiền hoặc trả tiền thuế cùng Mẫu Đơn 940 trước ngày 31 tháng Giêng. Nếu quý vị phải ký thác vào ngày không phải ngày làm việc, thì có thể ký thác trước khi kết thúc ngày làm việc tiếp theo và được coi là ký thác đúng hạn. Ngày làm việc là bất cứ ngày nào ngoài thứ Bảy, Chủ Nhật, hay ngày lễ hợp pháp. Thí dụ, nếu quý vị phải ký thác vào ngày thứ Sáu và thứ Sáu là ngày nghĩ lễ hợp pháp thì việc ký thác được coi là đúng hạn nếu quý vị ký thác vào ngày thứ Hai của tuần sau đó (nếu ngày thứ Hai là ngày làm việc).

Khi tiền nợ thuế FUTA trong một tam cá nguyệt của quý vị (gồm cả bất cứ thuế FUTA nào được chuyển sang từ các tam cá nguyệt trước đó) hơn $500 thì quý vị phải ký thác trả thuế bằng cách chuyển tiền điện tử. Nói chung, quý vị chuyển tiền điện tử bằng cách dùng Hệ Thống Trả Tiền Điện Tử Thuế Liên Bang (Electronic Federal Tax Payment System, hay EFTPS). Xem Ấn Bản 966, Hệ Thống Trả Tiền Điện Tử Thuế Liên Bang, Hướng Dẫn để Bắt Đầu để biết thêm thông tin về hệ thống trả tiền điện tử thuế liên bang và Ấn Bản 15 để biết thêm thông tin về quy định ký thác.