Chủ đề số 759, Mẫu 940,Tờ khai thuế Thất nghiệp Liên bang (FUTA) hàng năm của Chủ lao động (tiếng Anh) – Yêu cầu nộp và ký gửi

Ai phải nộp Mẫu 940?

Hầu hết các chủ lao động phải trả cả thuế thất nghiệp liên bang (FUTA) và tiểu bang. Có ba thử thách để xác định xem bạn có phải trả thuế FUTA hay không: thử thách tổng quát, thử thách nhân viên tại gia và thử thách nhân viên nông nghiệp (nông dân).

Theo thử thách tổng quát, bạn phải nộp thuế FUTA đánh vào lương bổng trả cho nhân viên không phải là nhân viên tại gia hay nhân viên nông nghiệp và phải nộp Mẫu 940,Tờ khai thuế Thất nghiệp Liên bang (FUTA) hàng năm của Chủ lao động (tiếng Anh) cho năm 2023 nếu:

  • Bạn trả lương từ $1.500 trở lên cho nhân viên trong bất kỳ quý nào trong năm 2022 hoặc 2023, hoặc
  • Bạn có một hoặc nhiều nhân viên làm việc ít nhất là bán thời gian trong ngày trong 20 tuần khác nhau trở lên trong năm 2022 hoặc trong 20 tuần khác nhau trở lên trong năm 2022. Tính tất cả các nhân viên toàn thời gian, bán thời gian và tạm thời. Nếu doanh nghiệp của bạn là công ty hợp danh, không tính thành viên của công ty.

Nếu một doanh nghiệp được bán hoặc chuyển nhượng trong năm thì mỗi nhân viên đáp ứng một trong những điều kiện trên đều phải nộp Mẫu 940. Tuy nhiên, không gộp chung lương bổng mà người chủ trước đó đã trả trên Mẫu 940 của bạn, trừ khi bạn là người chủ kế nhiệm. Xem "Successor employer (Chủ lao động kế nhiệm)" trong Hướng dẫn cho Mẫu 940 (tiếng Anh) để biết thông tin chi tiết. Nếu bạn không có trách nhiệm nộp Mẫu 940 trong tương lai, hãy xem "Final: Business closed or stopped paying wages (Sau cùng: Doanh nghiệp đóng cửa hoặc ngưng trả lương)" trong Hướng dẫn cho Mẫu 940 (tiếng Anh).

Xem Chương 14 trong Ấn phẩm 15 (Thông tư E), Hướng dẫn thuế cho Chủ lao động (tiếng Anh)để biết thêm thông tin về thử thách của nhân viên tại gia và nhân viên nông nghiệp (nông dân). Thông tin bổ sung cho chủ lao động tại gia có trong Ấn phẩm 926, Hướng dẫn thuế cho Chủ lao động tại gia (tiếng Anh) và Chủ đề số 756. Thông tin bổ sung cho chủ lao động nông nghiệp có trong Ấn phẩm 51 (tiếng Anh)  và Chủ đề số 760, Yêu cầu khai báo và ký gửi cho Chủ lao động Nông nghiệp.

Mức thuế FUTA: Mức thuế FUTA là 6.0%. Thuế áp dụng cho $7.000 tiền lương đầu tiên bạn trả cho mỗi nhân viên trong năm. $7.000 thường được gọi là mức lương căn bản liên bang hoặc FUTA. Cơ sở tiền lương liên bang có thể thay đổi tùy vào quy định của tiểu bang tương ứng.

Nhìn chung, nếu bạn trả lương bổng bị tính thuế thất nghiệp của tiểu bang thì bạn có thể được hưởng tín thuế lên đến 5.4% lương bổng chịu thuế FUTA khi nộp Mẫu 940. Nếu bạn được hưởng tín thuế tối đa 5.4% thì mức thuế FUTA sau tín thuế là 0.6%. Nhìn chung, bạn sẽ được hưởng tín thuế tối đa nếu bạn trả đầy đủ thuế thất nghiệp của tiểu bang trước ngày đến hạn của Mẫu 940, và tiểu bang không phải là tiểu bang bị giảm trừ tín thuế. Xem Hướng dẫn cho Mẫu 940 (tiếng Anh) để biết tín thuế.

Tiểu bang bị giảm trừ tín thuế: Đây là tiểu bang chưa hoàn trả tiền vay từ chính phủ liên bang để chi trả quyền lợi thất nghiệp. Bộ Lao động (tiếng Anh) điều hành chương trình cho vay và xác định các tiểu bang bị giảm trừ tín thuế mỗi năm; xem Giảm trừ tín thuế FUTA (tiếng Anh) để biết thêm thông tin. Nếu chủ lao động trả lương chịu thuế thất nghiệp của tiểu bang bị giảm trừ tín thuế thì tín thuế mà chủ lao động có thể nhận được cho thuế thất nghiệp đã trả cũng bị giảm đi, từ đó dẫn đến nợ thuế thất nghiệp liên bang sẽ lớn hơn khi nộp Mẫu 940 và bao gồm cả Bảng A (Mẫu 940), Chủ lao động đa Bang và Thông tin về giảm trừ tín thuế (tiếng Anh) PDF. Bạn phải dùng Bảng A (Mẫu 940) nếu bạn trả lương cho nhân viên ở nhiều tiểu bang hoặc nếu bạn trả lương ở tiểu bang bị giảm trừ tín thuế.

Khi nào nộp?

Ngày đến hạn nộp Mẫu 940 là 31 tháng 1. Tuy nhiên, nếu bạn ký gửi toàn bộ thuế FUTA khi đến hạn thì bạn có thể đệ nộp đến ngày 10 tháng 2. Nếu ngày đến hạn khai thuế rơi vào thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày nghỉ lễ hợp pháp thì bạn có thể khai thuế vào ngày làm việc kế tiếp. Thuật ngữ ngày nghỉ lễ hợp pháp là bất kỳ ngày nghỉ lễ hợp pháp nào ở Đặc khu Columbia. Để biết danh sách các ngày nghỉ lễ hợp pháp, hãy xem Ấn phẩm 15 (tiếng Anh) (Phần 11, Ký gửi thuế - Tiền ký gửi chỉ đến hạn vào ngày làm việc).

Khi nào và cách thức ký gửi thuế FUTA?

Mặc dù Mẫu 940 dành cho cả năm nhưng bạn phải ký gửi thuế FUTA trước khi khai thuế. Nếu nợ thuế FUTA của bạn lớn hơn $500 trong năm thì bạn phải ký gửi trả thuế trong ít nhất một quý. Nếu nợ thuế FUTA của bạn là $500 trở xuống trong một quý thì bạn được chuyển sang quý tiếp theo. Tiếp tục chuyển nợ thuế của bạn cho đến khi thuế FUTA dồn tích cao hơn $500. Lúc đó bạn phải ký gửi tiền thuế FUTA trong quý đó. Ký gửi tiền thuế FUTA muộn nhất là vào ngày cuối cùng của tháng sau khi kết thúc quý đó. Nếu nợ thuế FUTA của bạn trong quý tiếp theo bằng hoặc thấp hơn $500 thì bạn không phải ký gửi tiền thuế lần nữa cho đến khi tiền thuế dồn tích cao hơn $500. Nếu nợ thuế FUTA của bạn cho quý thứ tư (cộng với bất kỳ số tiền chưa ký gửi nào từ các quý trước) bằng hoặc thấp hơn $500 thì bạn có thể ký gửi số tiền hoặc trả tiền thuế cùng Mẫu 940 muộn nhất là vào ngày 31 tháng 1. Nếu bạn phải ký gửi vào ngày không phải ngày làm việc thì có thể ký gửi trước khi kết thúc ngày làm việc tiếp theo và được coi là ký gửi đúng hạn. Ngày làm việc là bất kỳ ngày nào ngoài thứ Bảy, Chủ Nhật hay ngày nghỉ lễ hợp pháp. Ví dụ: nếu bạn phải ký gửi vào ngày thứ Sáu và thứ Sáu là ngày nghỉ lễ hợp pháp thì việc ký gửi được coi là đúng hạn nếu bạn ký gửi vào ngày thứ Hai của tuần sau đó (nếu thứ Hai là ngày làm việc).

Khi nợ thuế FUTA của bạn trong một quý (gồm cả bất kỳ khoản thuế FUTA nào được chuyển tiếp từ quý trước đó) hơn $500 thì bạn phải ký gửi tiền thuế bằng cách chuyển tiền qua phương tiện điện tử. Trong những năm có các tiểu bang giảm trừ tín thuế, bạn phải bao gồm các khoản nợ phải trả để giảm tín thuế với khoản tiền gửi quý thứ tư của bạn.

Bạn phải trích ngân điện tử (EFT) cho tất cả ký gửi thuế. Thông thường, EFT được thực hiện bằng cách dùng Hệ thống thanh toán thuế Liên bang bằng điện tử (EFTPS). Xem Ấn phẩm 966, Hệ thống thanh toán thuế Liên bang bằng điện tử: Hướng dẫn để bắt đầu (tiếng Anh) để biết thêm thông tin về hệ thống nộp thuế liên bang bằng phương tiện điện tử và Ấn Phẩm 15 (tiếng Anh) để biết thêm thông tin về quy tắc ký gửi.