Chủ Đề Số 803 Miễn và Gia Hạn

Yêu Cầu Được Miễn

Mẫu 8508 - Những người phải nộp tờ khai thông tin để khai thuế bằng điện tử nhưng rơi vào hoàn cảnh khó khăn nếu họ làm như vậy thì họ có thể yêu cầu được miễn việc nộp bằng điện tử bằng cách nộp Mẫu 8508, Yêu Cầu Miễn Nộp Tờ Khai Thông Tin Bằn Điện Tử (tiếng Anh)PDF. Yêu cầu miễn được chấp thuận sẽ cho phép miễn nộp bằng điện tử chỉ cho năm thuế hiện tại. Người nộp vẫn phải nộp các mẫu trên giấy cho Sở Thuế Vụ hoặc Cơ Quan An Sinh Xã Hội (tiếng Anh).

Nộp Mẫu 8508 riêng cho từng số nhận diện người đóng thuế (TIN). Quý vị phải cung cấp cho IRS tất cả các thông tin được yêu cầu trên Mẫu 8508 để yêu cầu được xử lý. Quý vị nên nộp Mẫu 8508 cho bộ phận Điều Hành Dịch Vụ Kỹ Thuật (TSO) của Sở Thuế Vụ ít nhất 45 ngày trước ngày đến hạn nộp các tờ khai mà quý vị yêu cầu được miễn. Nhìn chung, TSO không xử lý các yêu cầu miễn cho đến tháng Một của năm mà các tờ khai đến hạn nộp. Gửi yêu cầu miễn qua đường bưu điện đến: Internal Revenue Service, Attn: Extension of Time Coordinator, 240 Murall Drive, Mail Stop 4360, Kearneysville, WV 25430, hoặc fax tới số: 877-477-0572 (nội địa Hoa Kỳ) hay 304-579-4105 (quốc tế). Vui lòng chỉ gửi qua fax hoặc đường bưu điện, chứ không gửi theo cả hai cách. Quý vị sẽ được thông báo về yêu cầu đó được chấp thuận hay bị từ chối.

Mẫu 8508-I - Để yêu cầu miễn việc nộp bằng điện tử Mẫu 8966, Báo Cáo FATCA (tiếng Anh), hãy dùng Mẫu 8508-I, Yêu Cầu Miễn Nộp Các Tờ Khai Thông Tin Bằng Điện Tử (Dành cho Mẫu 8966) (tiếng Anh)PDF. IRS sẽ đánh giá yêu cầu của quý vị và thông báo cho quý vị biết yêu cầu đó được chấp thuận hay bị từ chối. Hãy nộp mẫu đó cho bộ phận Điều Hành Dịch Vụ Kỹ Thuật (TSO) của Sở Thuế Vụ ít nhất 45 ngày trước ngày đến hạn nộp các tờ khai mà quý vị yêu cầu được miễn. Các yêu cầu miễn được xử lý bắt đầu từ ngày 1 tháng Một của năm mà các tờ khai đến hạn nộp. Gửi yêu cầu miễn qua đường bưu điện đến: Internal Revenue Service, FATCA, Stop 6052 AUSC, 3651 South IH 35, Austin, TX 78741.

Yêu Cầu Được Gia Hạn

Mẫu 8809 - Quý vị có thể yêu cầu gia hạn nộp Mẫu W-2, W-2G, 1042-S, 1094-C, Sê -ri 1095, 1097-BTC, Sê -ri 1098, Sê -ri 1099, 3921, 3922, Sê -ri 5498 và tờ khai thông tin 8027. Hãy dùng Mẫu 8809, Đơn Xin Gia Hạn Nộp Các Tờ Khai Thông Tin (tiếng Anh). Mẫu 8809 có thể được điền thông tin trực tuyến qua hệ thống Nộp Các Tờ Khai Thông Tin Bằng điện tử (FIRE) (tiếng Anh) chỉ để yêu cầu tự động gia hạn thời gian nộp, nhưng việc gia hạn này không có sẵn cho Mẫu W-2 và Mẫu 1099-NEC. (Nếu quý vị chưa có ID người dùng và mật khẩu, xin tham khảo FIRE.IRS.gov/Register.aspx (tiếng Anh) để được hướng dẫn kết nối lần đầu với hệ thống FIRE). Tại Main Menu (Menu ), hãy bấm vào "Extension of Time Request" (Yêu Cầu Gia Hạn Thời Gian) và sau đó bấm vào "Fill-in Extension Form" (Mẫu Gia Hạn để Điền Vào) và làm theo menu. Không có giới hạn về số lượng tờ khai thông tin mà quý vị có thể yêu cầu gia hạn nộp trực tuyến. Mỗi người nộp yêu cầu gia hạn đều phải hoàn thành Mẫu 8809 muộn nhất là vào ngày đến hạn tờ khai thông tin đó. Tùy chọn này chỉ được sử dụng để yêu cầu gia hạn 30 ngày một cách tự động. Các phê duyệt được hiển thị trực tuyến. Tùy chọn này sẽ khả dụng vào tuần đầu tiên của tháng Một cho năm mà các tờ khai thông tin đến hạn nộp. Quý vị cũng có thể yêu cầu gia hạn bằng điện tử thông qua hệ thống FIRE (tiếng Anh) trong một tài liệu được định dạng theo chỉ dẫn trong Ấn Phẩm 1220, Chi Tiết Kỹ Thuật để Nộp Mẫu 1097, 1098, 1099, 3921, 3922, 5498 và W-2G Bằng Điện Tử (tiếng Anh)PDF.

Mẫu 8809 không được dùng để yêu cầu gia hạn thêm thời gian nộp; những yêu cầu đó, và yêu cầu gia hạn thời gian nộp Mẫu W-2, Mẫu 1099-NEC, Mẫu 1099-QA, Phân Phối từ Tài Khoản ABLE Mẫu 5498-QA, Thông Tin Đóng Góp cho Tài Khoản ABLE (tiếng Anh) phải được gửi bằng cách sử dụng Mẫu 8809 trên giấy mà không phải thông qua FIREXin lưu ý rằng không có gia hạn tự động thời gian nộp Mẫu W-2 hoặc Mẫu 1099-NEC. Yêu cầu phải bằng văn bản và có chữ ký của người nộp/người gửi hoặc người được ủy quyền hợp lệ để ký tên vào tờ khai; không sẵn có tùy chọn gia hạn thời gian thêm để nộp bằng điện tử nữa. Ngoài ra, Mẫu W-2 và các Mẫu 1099-NEC khai báo có ngày đến hạn được đẩy nhanh là ngày 31 tháng 1, 2022.

Mặc dù TSO rất khuyến khích việc sử dụng hệ thống FIRE để yêu cầu gia hạn thời gian nộp khi có thể, nhưng quý vị cũng có thể sử dụng Mẫu 8809 trên giấy. Quý vị phải nộp Mẫu 8809 ngay khi nhận thấy rõ ràng rằng quý vị cần gia hạn thời gian nộp, nhưng không muộn hơn ngày đến hạn nộp tờ khai mà quý vị đang yêu cầu được gia hạn. TSO xử lý các yêu cầu gia hạn thời gian nộp bắt đầu vào tháng Một của năm mà các tờ khai đến hạn nộp. Hãy chờ TSO phản hồi trong 30 ngày đối với yêu cầu gia hạn nộp trên giấy. Gửi thư qua đường bưu điện đến: Department of the Treasury, Internal Revenue Service Center, Ogden, UT 84201-0209. Yêu cầu gia hạn được gửi trên Mẫu 8809 cũ và/hoặc qua fax đều không được chấp nhận.

Mẫu 8809-I – Sử dụng Mẫu 8809-(tiếng Anh) để yêu cầu gia hạn nộp Mẫu 8966 FATCA lần đầu hoặc bổ sung cho năm thuế hiện tại. Quý vị nên nộp Mẫu 8809-I ngay khi biết mình cần gia hạn thời gian nộp, nhưng không phải trước ngày 1 tháng Một của năm cần nộp và quý vị phải nộp mẫu này trước ngày đến hạn nộp Mẫu 8966. Nếu quý vị đang nộp Mẫu 8809-I thứ hai để yêu cầu gia hạn thêm do gặp khó khăn, hãy gửi Mẫu 8809-I trước ngày đến hạn nộp Mẫu 8966 được gia hạn lần đầu. Gửi một yêu cầu riêng cho mỗi người nộp mà yêu cầu gia hạn thời gian nộp. Gửi yêu cầu gia hạn qua đường bưu điện đến: Internal Revenue Service, FATCA, Stop 6052 AUSC, 3651 South IH 35, Austin, TX 78741.

Thông Tin Bổ Sung

Để biết thêm thông tin, xin tham khảo: