Chủ Đề 313 Chương Trình Học Phí Hợp Lệ (QTP)

Chương Trình Học Phí Hợp Lệ (Qualified Tuition Program, QTP), còn được gọi là "chương trình 529", là chương trình được thành lập và duy trì bởi một tiểu bang, cơ quan hoặc phương tiện của tiểu bang, trong đó cho phép người đóng góp có thể trả trước chi phí giáo dục đại học hợp lệ của người thụ hưởng tại một cơ sở giáo dục đủ điều kiện hoặc đóng góp vào một trương mục được thiết lập để chi trả chi phí đó. Các cơ sở giáo dục đủ điều kiện cũng có thể thiết lập và duy trì chương trình QTP, nhưng chỉ để cho phép trả trước chi phí giáo dục đại học hợp lệ của người thụ hưởng. Chi phí giáo dục đại học hợp lệ bao gồm tiền học phí liên quan đến việc ghi danh hoặc tham gia của người thụ hưởng được chỉ định tại một trường tiểu học hoặc trung học công lập, trường tư thục hoặc trường tôn giáo, cụ thể là từ mẫu giáo đến lớp 12, với tổng cộng số tiền lên đến $10,000 mỗi năm từ tất cả các QTP của người thụ hưởng được chỉ định. Chi phí giáo dục hợp lệ cũng bao gồm chi phí sách vở, đồ dùng và thiết bị cần thiết cho quá trình tham gia chương trình học nghề được đăng ký và chứng nhận với Bộ Trưởng Lao Động (Secretary of Labor) và các khoản hoàn trả nợ vay giáo dục đủ điều kiện ở một mức độ hạn chế.

Cơ sở giáo dục đủ điều kiện thường là các trường cao đẳng, trường đại học, trường dạy nghề hoặc cơ sở giáo dục khác sau trung học đủ điều kiện để tham gia chương trình hỗ trợ sinh viên do Bộ Giáo Dục (Tiếng Anh) quản lý.

Tiền Đóng Góp

Tiền đóng góp vào chương trình học phí hợp lệ (QTP) thay mặt cho người thụ hưởng không thể nhiều hơn số tiền cần thiết để cung cấp cho chi phí giáo dục đại học hợp lệ của người thụ hưởng. Xin liên hệ với người giám quản hoặc người điều hành chương trình để biết giới hạn đóng góp. Tiền đóng góp vào chương trình học phí hợp lệ (QTP) không được khấu trừ.

Lợi ích của việc thiết lập chương trình học phí hợp lệ (QTP)

  • Thu nhập dồn tích được miễn thuế trong khi còn trong trương mục.
  • Người thụ hưởng thường không phải tính số tiền được hưởng từ chương trình QTP vào lợi tức.
  • Tiền phân phối không phải chịu thuế khi được dùng để trả chi phí giáo dục đại học hợp lệ (gồm cả học phí tại một trường tiểu học hoặc trường trung học công lập, trường tư thục hoặc trường tôn giáo). Tuy nhiên, nếu số tiền phân phối lớn hơn chi phí giáo dục đại học hợp lệ (bao gồm học phí tại một trường tiểu học hoặc trường trung học công lập, trường tư thục hoặc trường tôn giáo) của người thụ hưởng thì một phần thu nhập phải chịu thuế.
  • Số tiền có thể được rút ra để trả nợ gốc hoặc lãi tiền vay dành cho sinh viên của người thụ hưởng được chỉ định hoặc anh chị em ruột của họ. Số tiền phân phối để hoàn trả nợ vay của bất kỳ cá nhân nào được giới hạn ở mức trọn đời là $10,000. Tiền lãi được thanh toán bằng những khoản tiền này không đủ điều kiện được khấu trừ lãi tiền vay dành cho sinh viên.

Tiền Phân Phối

Quý vị sẽ nhận được Mẫu 1099-Q (Tiếng Anh) từ từng chương trình mà quý vị nhận tiền phân phối QTP. Tổng số tiền phân phối (ô số 1) thể hiện trên mỗi mẫu đơn sẽ được tính bằng cách lấy thu nhập (ô số 2) chia cho cơ sở hoặc lợi tức đầu tư (ô số 3). Chúng tôi sẽ cung cấp Mẫu 1099-Q cho quý vị chậm nhất là vào ngày 1 tháng Hai, 2021.

Thông Tin Khác

Tham khảo Chương 8 của Ấn Bản 970, Quyền Lợi Thuế cho Giáo Dục (Tiếng Anh) để biết thêm thông tin.