Chủ Đề Số 313 Chương Trình Học Phí Đủ Điều Kiện (QTP)

Chương trình học phí đủ điều kiện (QTP), còn được gọi là kế hoạch đoạn 529, là chương trình được thành lập và duy trì bởi một tiểu bang, cơ quan hoặc phương tiện của tiểu bang, trong đó cho phép người đóng góp có thể trả trước chi phí giáo dục đại học hợp lệ của người thụ hưởng tại một cơ sở giáo dục đủ điều kiện hoặc đóng góp vào một trương mục được thiết lập để chi trả chi phí đó. Các cơ sở giáo dục đủ điều kiện cũng có thể thiết lập và duy trì chương trình QTP, nhưng chỉ để cho phép trả trước chi phí giáo dục đại học hợp lệ của người thụ hưởng. Chi phí giáo dục đại học đủ điều kiện thường bao gồm các chi phí cần thiết cho việc ghi danh hoặc tham dự của người thụ hưởng được chỉ định tại bất kỳ trường cao đẳng, đại học, trường dạy nghề hoặc cơ sở giáo dục sau trung học nào đủ điều kiện tham gia vào chương trình hỗ trợ sinh viên do Bộ Giáo Dục (tiếng Anh) quản lý. Ngoài ra, đối với mục đích của QTP, chi phí giáo dục đại học đủ điều kiện bao gồm chi phí học phí liên quan đến việc ghi danh hoặc đi học của người thụ hưởng được chỉ định tại một trường tiểu học hoặc trung học công lập, tư thục hoặc trường tôn giáo, tức là từ mẫu giáo đến lớp 12, lên đến tổng số $10.000 mỗi năm từ tất cả các QTP của người thụ hưởng được chỉ định. Chúng cũng bao gồm chi phí cho lệ phí, sách, vật tư và thiết bị cần thiết để tham gia một chương trình học nghề đã đăng ký và chứng nhận với Bộ Trưởng Bộ Lao Động và các khoản hoàn trả khoản vay giáo dục đủ điều kiện với số tiền hạn chế.

Đóng Góp

Tiền đóng góp vào chương trình học phí đủ điều kiện (QTP) thay mặt cho người thụ hưởng không thể nhiều hơn số tiền cần thiết để cung cấp cho chi phí giáo dục đại học hợp lệ của người thụ hưởng. Xin liên hệ với người giám quản hoặc người điều hành chương trình để biết giới hạn đóng góp. Tiền đóng góp vào chương trình học phí đủ điều kiện (QTP) không được khấu trừ.

Lợi ích của việc thiết lập QTP

  • Thu nhập dồn tích được miễn thuế trong khi còn trong trương mục.
  • Người thụ hưởng thường không phải tính số tiền được hưởng từ chương trình QTP vào thu nhập.
  • Tiền phân phối không phải chịu thuế khi được dùng để trả chi phí giáo dục đại học hợp lệ (gồm cả học phí tại một trường tiểu học hoặc trường trung học công lập, trường tư thục hoặc trường tôn giáo). Tuy nhiên, nếu số tiền phân phối lớn hơn chi phí giáo dục đại học hợp lệ (bao gồm học phí tại một trường tiểu học hoặc trường trung học công lập, trường tư thục hoặc trường tôn giáo) của người thụ hưởng thì một phần thu nhập phải chịu thuế.
  • Số tiền có thể được rút ra để trả nợ gốc hoặc lãi tiền vay dành cho sinh viên của người thụ hưởng được chỉ định hoặc anh chị em ruột của họ. Số tiền phân phối để hoàn trả nợ vay của bất kỳ cá nhân nào được giới hạn ở mức trọn đời là $10.000. Tiền lãi được thanh toán bằng những khoản tiền này không đủ điều kiện được khấu trừ lãi tiền vay dành cho sinh viên.

Tiền Phân Phối

Quý vị sẽ nhận được Mẫu 1099-Q, Các Khoản Thanh Toán từ Chương Trình Giáo Dục Đủ Điều Kiện (Theo Đoạn 529 và 530) (tiếng Anh) từ từng chương trình mà quý vị nhận tiền phân phối QTP. Tổng số tiền phân phối (ô số 1) thể hiện trên mỗi mẫu đơn sẽ được tính bằng cách lấy thu nhập (ô số 2) chia cho cơ sở hoặc lợi tức đầu tư (ô số 3). Mẫu 1099-Q sẽ được cung cấp cho quý trước ngày 31 tháng 1, 2024.

Thông Tin Bổ Sung

Để biết thông tin, xin tham khảo Ấn Phẩm 970, Lợi Ích Thuế cho Giáo Dục (tiếng Anh).