Chủ đề số, 356 Người quá cố

Đại diện cá nhân cho tài sản là người thừa hành, người điều hành, hay bất cứ người nào phụ trách tài sản của người quá cố. Đại diện cá nhân chịu trách nhiệm nộp các bản khai thuế thu nhập cá nhân sau cùng và bản khai thuế tài sản của người quá cố khi đáo hạn. Bạn có thể cần nộp Mẫu 56, Thông báo về mối quan hệ ủy thác (tiếng Anh) để thông báo cho IRS về sự tồn tại của mối quan hệ ủy thác. Muốn biết thêm thông tin về trách nhiệm của đại diện cá nhân, xin tham khảo Ấn phẩm 559, Người còn lại, Người thi hành, va Người quản lý (tiếng Anh).

Yêu cầu về nộp Tờ khai

Các yêu cầu nộp tờ khai áp dụng cho cá nhân sẽ xác định xem người đại diện cá nhân có phải chuẩn bị tờ khai thuế thu nhập cá nhân cuối cùng cho người quá cố hay không. Tham khảo Ấn phẩm 17 và Cách nộp Tờ khai thuế cho Người đã mất? (tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Thu nhập bao gồm

Phương pháp kế toán mà người quá cố sử dụng vào lúc qua đời sẽ xác định thu nhập được bao gồm và khấu trừ được phép trong tờ khai cuối cùng. Phần lớn các cá nhân dùng biên nhận tiền mặt và phương pháp chi tiêu. Theo phương pháp này, tờ khai cá nhân cuối cùng chỉ thể hiện những mục thu nhập người quá cố nhận được thực sự hay suy định, được ghi có vào tài khoản của người quá cố, hoặc có sẵn cho người quá có không giới hạn trước khi qua đời. Thông thường, tờ khai cá nhân cuối cùng có thể yêu cầu khấu trừ cho các chi phí mà người quá cố đã trả trước khi qua đời. Nếu người quá cố dùng phương pháp phát sinh, tham khảo Ấn phẩm 559 (Tiếng Anh) và Ấn phẩm 538, Thời hạn và Phương pháp kế toán (tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Thông tin để nộp

Khi nộp bằng điện tử, làm theo hướng dẫn cụ thuể của nhu liệu cho đòi hỏi chữ ký và chú thích đúng. Nếu không, ghi từ "Deceased" (qua đời), tên người quá cố, và ngày qua đời ngang phía trên của tờ khai thuế cá nhân cuối cùng. Nếu khai thuế chung, thì ghi tên và địa chỉ của người quá cố và người vợ/chồng còn lại trong trường tên và địa chỉ. Nếu không khai thuế chung, ghi tên người quá cố trong trường tên và tên và địa chỉ của đại diện cá nhân trong trường địa chỉ. Nếu có tiền hoàn thuế cho người quá cố, có thể cần phải nộp Mẫu 1310, Tuyên bố của Người yêu cầu tiền hoàn thuế của Người đóng thuế quá cố (tiếng Anh) cùng với tờ khai. Nếu là người vợ/chồng còn lại khai thuế chung, hoặc đại diện cá nhân do tòa án chỉ định hay tòa án chứng nhận nộp tờ khai thuế gốc cho người quá cố thì bạn không cần phải nộp Mẫu 1310. Đại diện cá nhân được tòa án chỉ định hay tòa án chứng nhận phải đính kèm một bản tài liệu của tòa án chứng minh đã chỉ định với tờ khai.

  • Nếu có đại diện cá nhân được chỉ định, thì người này phải ký tên vào tờ khai. Nếu là tờ khai thuế chung thì người vợ/chồng còn lại cũng phải ký tên vào.
  • Nếu bạn là người vợ/chồng còn lại khai thuế chung và không có đại diện cá nhân được chỉ định, thì bạn nên ký tên vào bản khai thuế và ghi vào chỗ chữ ký "Filing as surviving spouse" (Nộp với tư cách là người vợ/chồng còn lại). Người vợ/chồng còn lại có thể nộp tờ khai thuế chung cho năm tính thuế mà nguời chồng/vợ mình qua đời và, nếu mất trước nộp tờ khai thuế, cho năm tính thuế ngay trước năm qua đời.
  • Nếu không có đại diện cá nhân được chỉ định và không có người vợ/chồng còn lại, thì người trông coi tài sản của người quá cố phải nộp và ký tên vào tờ khai thuế với tư cách là "personal representative" (đại diện cá nhân).

Tham khảo Hướng dẫn cho Mẫu 1041 (tiếng Anh)PDF để xác định nếu luật pháp có yêu cầu nộp Mẫu 1041, Tờ khai thuế thu nhập Hoa Kỳ cho Di sản và Quỹ tín thác (tiếng Anh) hay không.

Tham khảo Hướng dẫn cho Mẫu 706 (tiếng Anh)PDF để xác định nếu di sản của người quá cố có yêu cầu nộp Mẫu 706, Tờ khai thuế Di sản (và Chuyển tiếp bỏ qua thế hệ) Hoa Kỳ (tiếng Anh) hay không.