Topic 356 - Decedents

Đại diện cá nhân cho tài sản là người thừa hành, người điều hành, hay bất cứ người nào phụ trách tài sản của người quá cố. Đại diện cá nhân chịu trách nhiệm nộp (các) bản khai thuế lợi tức cá nhân sau cùng và bản khai thuế tài sản của người quá cố khi đáo hạn. Muốn biết thêm thông tin về trách nhiệm của đại diện cá nhân, xin tham khảo Ấn Bản 559, Người Còn Sống, Người Thừa Hành, và Người Điều Hành (Publication 559, Survivors, Executors, and Administrators).

Yêu Cầu Về Nộp Hồ Sơ

Các đòi hỏi phải đệ nộp áp dụng cho cá nhân sẽ xét xem đại diện cá nhân có phải khai thuế lợi tức cá nhân cho người quá cố hay không. Tham khảo Ấn Bản 17, Thuế Lợi Tức Liên Bang cho Cá Nhân (Publication 17, Your Federal Income Tax for Individuals), và Cách Nộp Đơn Khai Thuế của Người Quá Cố (How Do I File a Deceased Person’s Tax Return) để biết thêm thông tin.

Thu Nhập Bao Gồm

Phương pháp kế toán mà người quá cố sử dụng vào lúc qua đời sẽ xác định lợi tức và bao gồm tiền khấu trừ trong bản khai thuế cuối cùng. Phần lớn các cá nhân dùng biên nhận tiền mặt và phương pháp chi tiêu. Theo phương pháp này, bản khai thuế cá nhân sau cùng chỉ thể hiện những mục lợi tức người quá cố nhận được thực sự hay mang tính xây dựng, được khấu trừ vào trương mục của họ, hoặc có sẵn cho họ không giới hạn trước khi họ qua đời. Thông thường, bản khai thuế cá nhân sau cùng có thể yêu cầu khấu trừ cho các chi phí mà người quá cố đã trả trước khi qua đời. Nếu người quá cố dùng phương pháp cộng dồn, tham khảo Ấn Bản 559 (Publication 559), và Ấn Bản 538, Thời Hạn và Phương Pháp Kế Toán (Publication 538, Accounting Periods and Methods), để biết thêm thông tin.

Nộp Thông Tin

Khi nộp điện tử, làm theo hướng dẫn cụ thuể của nhu liệu cho đòi hỏi chữ ký và chú thích đúng. Nếu không, ghi từ “qua đời”, tên người quá cố, và ngày qua đời ngang phía trên bản khai thuế cá nhân sau cùng.Nếu khai thuế chung, thì ghi tên và địa chỉ của người quá cố và người hôn phối còn sống trong trường tên và địa chỉ. Nếu không khai thuế chung, ghi tên người quá cố trong trường tên và tên và địa chỉ của đại diện cá nhân trong trường địa chỉ. Nếu có tiền bồi hoàn đáo hạn cho người quá cố, có thể cần phải nộp Mẫu Đơn 1310, Tuyên Bố của Người Yêu Cầu Bồi Hoàn cho Người Đóng Thuế Quá Cố (Form 1310, Statement of Person Claiming Refund Due a Deceased Taxpayer), cùng với bản khai thuế. Nếu là người hôn phối còn sống khai thuế chung, hoặc đại diện cá nhân do tòa án chỉ định hay tòa án chứng nhận nộp bản khai thuế gốc cho người quá cố thì quý vị không cần phải nộp Mẫu Đơn 1310. Đại diện cá nhân được tòa án chỉ định hay tòa án chứng nhận phải đính kèm một bản tài liệu của tòa án chứng minh đã chỉ định bản khai thuế.

  • Nếu có đại diện cá nhân được chỉ định, thì vị này phải ký tên vào bản khai thuế. Nếu là bản khai thuế chung thì người hôn phối còn sống cũng phải ký tên vào.
  • Nếu là người hôn phối còn sống khai thuế chung và không có đại diện cá nhân được chỉ định, thì quý vị nên ký tên vào bản khai thuế và ghi vào chỗ chữ ký "Nộp với tư cách là người hôn phối còn sống." Người hôn phối còn sống có thể nộp bản khai thuế chung cho năm trả thuế nguời chồng/vợ mình qua đời và, nếu chết trước khi khai thuế, cho năm chịu thuế ngay trước năm qua đời.
  • Nếu không có đại diện cá nhân được chỉ địnhkhông có người hôn phối còn sống, thì người trông coi tài sản của người quá cố phải nộp và ký tên vào bản khai thuế với tư cách là "đại diện cá nhân."

Tham khảo Hướng cho Dẫn Mẫu Đơn 1041 (Form 1041 Instructions) để biết luật pháp có đòi hỏi đệ nộp Mẫu Đơn 1041, Bản Khai Thuế Lợi Tức Hoa Kỳ cho Tài Sản và Quỹ Tín Thác (Form 1041, U.S. Income Tax Return for Estates and Trusts) hay không.

Tham khảo Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn 706 (Form 706 Instructions) để xem tài sản của người quá cố có phải nộp Mẫu Đơn 706, Bản Khai Thuế Tài Sản (và Chuyển Sang Thế Hệ) Hoa Kỳ (Form 706, United States Estate (and Generation Skipping Transfer) Tax Return) hay không.