Chủ Đề 356 Người Quá Cố

Đại diện cá nhân cho tài sản là người thừa hành, người điều hành, hay bất cứ người nào phụ trách tài sản của người quá cố. Đại diện cá nhân chịu trách nhiệm nộp các bản khai thuế lợi tức cá nhân sau cùng và bản khai thuế tài sản của người quá cố khi đáo hạn. Quý vị có thể cần nộp Mẫu 56, Thông Báo về Mối Quan Hệ Ủy Thác (Tiếng Anh) để thông báo cho IRS về sự tồn tại của mối quan hệ ủy thác. Muốn biết thêm thông tin về trách nhiệm của đại diện cá nhân, xin tham khảo Ấn Phẩm 559, Người Còn Sống, Người Thừa Hành và Người Điều Hành (Tiếng Anh) .

Yêu Cầu về Nộp Hồ Sơ

Các đòi hỏi phải đệ nộp áp dụng cho cá nhân sẽ xét xem đại diện cá nhân có phải khai thuế lợi tức cá nhân cho người quá cố hay không. Tham khảo Ấn Phẩm 17 (Tiếng Anh)  Cách Nộp Đơn Khai Thuế của Người Quá Cố? (Tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Thu Nhập Bao Gồm

Phương pháp kế toán mà người quá cố sử dụng vào lúc qua đời sẽ xác định lợi tức và bao gồm tiền khấu trừ trong bản khai thuế cuối cùng. Phần lớn các cá nhân dùng biên nhận tiền mặt và phương pháp chi tiêu. Theo phương pháp này, bản khai thuế cá nhân sau cùng chỉ thể hiện những mục lợi tức người quá cố nhận được thực sự hay mang tính xây dựng, được khấu trừ vào trương mục của họ, hoặc có sẵn cho họ không giới hạn trước khi họ qua đời. Thông thường, bản khai thuế cá nhân sau cùng có thể yêu cầu khấu trừ cho các chi phí mà người quá cố đã trả trước khi qua đời. Nếu người quá cố dùng phương pháp cộng dồn, tham khảo Ấn Phẩm 559 (Tiếng Anh)Ấn Phẩm 538, Thời Hạn và Phương Pháp Kế Toán (Tiếng Anh)  để biết thêm thông tin.

Nộp Thông Tin

Khi nộp điện tử, làm theo hướng dẫn cụ thuể của nhu liệu cho đòi hỏi chữ ký và chú thích đúng. Nếu không, ghi từ "qua đời", tên người quá cố, và ngày qua đời ngang phía trên bản khai thuế cá nhân sau cùng. Nếu khai thuế chung, thì ghi tên và địa chỉ của người quá cố và người hôn phối còn sống trong trường tên và địa chỉ. Nếu không khai thuế chung, ghi tên người quá cố trong trường tên và tên và địa chỉ của đại diện cá nhân trong trường địa chỉ. Nếu có tiền bồi hoàn đáo hạn cho người quá cố, có thể cần phải nộp Mẫu 1310, Tuyên Bố của Người Yêu Cầu Bồi Hoàn cho Người Đóng Thuế Quá Cố (Tiếng Anh)  cùng với bản khai thuế. Nếu là người hôn phối còn sống khai thuế chung, hoặc đại diện cá nhân do tòa án chỉ định hay tòa án chứng nhận nộp bản khai thuế gốc cho người quá cố thì quý vị không cần phải nộp Mẫu 1310. Đại diện cá nhân được tòa án chỉ định hay tòa án chứng nhận phải đính kèm một bản tài liệu của tòa án chứng minh đã chỉ định bản khai thuế.

  • Nếu có đại diện cá nhân được chỉ định, thì vị này phải ký tên vào bản khai thuế. Nếu là bản khai thuế chung thì người hôn phối còn sống cũng phải ký tên vào.
  • Nếu là người hôn phối còn sống khai thuế chung và không có đại diện cá nhân được chỉ định, thì quý vị nên ký tên vào bản khai thuế và ghi vào chỗ chữ ký "Nộp với tư cách là người hôn phối còn sống". Người hôn phối còn sống có thể nộp bản khai thuế chung cho năm trả thuế nguời chồng/vợ mình qua đời và, nếu chết trước khi khai thuế, cho năm chịu thuế ngay trước năm qua đời.
  • Nếu không có đại diện cá nhân được chỉ địnhkhông có người hôn phối còn sống, thì người trông coi tài sản của người quá cố phải nộp và ký tên vào bản khai thuế với tư cách là "đại diện cá nhân".

Tham khảo Hướng Dẫn cho Mẫu 1041 (Tiếng Anh)PDF để biết luật pháp có đòi hỏi đệ nộp Mẫu 1041, Bản Khai Thuế Lợi Tức Hoa Kỳ cho Tài Sản và Quỹ Tín Thác (Tiếng Anh) hay không.

Tham khảo Hướng Dẫn cho Mẫu 706 (Tiếng Anh)PDF để xem tài sản của người quá cố có phải nộp Mẫu 706, Bản Khai Thuế Tài Sản (và Chuyển Sang Thế Hệ) Hoa Kỳ (Tiếng Anh)  hay không.