Verifikasyon Idantite pou Moun ki Resevwa Lèt IRS

Nan kèk okazyon, ou ap oblije verifye idantite ou nan je IRS. Sa ede nou anpeche yon pirat idantite vòlè kòb ranbousman w.

Kiyès Ki Oblije Itilize ID Verify

Itilize ID Verify sèlman si ou genyen yon:

Si ou resevwa yon lèt 4883C (an Anglè), suiv enstriksyon ki nan lèt la yo. Ou pa kapab itilize ID Verify.

Kisa Ou Bezwen pou Verifye Idantite Ou

Pou enskri epi itilize ID Verify, ou ap bezwen:

 • Nimewo kont pèsonèl ou apati yon:
  • Kat Kredi
  • Ipotèk
  • Prè Etidyan
  • Prè sou valè nèt kay la oswa maj kredi sou valè nèt kay la
  • Prè Otomobil
 • Yon telefòn pòtab ki asosye ak non ou
 • Lèt 5071C ou, lèt 5747C oubyen lèt 5447C
 • Deklarasyon taks sou revni ou (fòm 1040,1040-PR, 1040-NR, 1040-SR, elatrye) pou menm ane ki ekri nan lèt la.
  • Note Byen: Yon Fòm W-2 oubyen 1099 pa yon deklarasyon taks sou revni
 • Epi tou se pou w konnen adrès postal ki nan deklarasyon taks ou te fè ane pase a

Enstriksyon Espesyal pou Kondisyon Fiskal ak Adrès Postal

 • Si ou fèk soumèt yon deklarasyon taks ak yon nouvo adrès:
  • Antre ansyen adrès ane pase a, menm si se pa adrès aktyèl ou li ye. Nou itilize enfòmasyon sa a pou verifikasyon idantite
 • Si ou fèk soumèt premye deklarasyon taks ou:
  • Chwazi opsyon ki make “Mwen pa ko janm soumèt okenn deklarasyon taks pandan sèt ane ki sot pase la yo” kòm kondisyon fiskal ou.

Nòt sou Aksesibilite pou Verifikasyon Idantite Sou Entènèt

Genyen pwoblèm konpatibilite ak kèk teknoloji akomodasyon. Konsilte Gid sou Verifikasyon Idantite Aksesibilite a Sèvis (an Anglè) pou èd si ou sèvi ak yon lektè ekran, loup pou ekran oswa lojisyèl kòmand vokal.

iOS 13, iPadOS 13.5, ak macOS 10.13 ak vèsyon ki vin aprè yo Moun ki sèvi ak teknoloji VoiceOver yo ka gen difikilte pou yo aksede a aplikasyon sa a. Si problèm sa a touche w, gade sou paj Lòt Fason pou Verifye Idantite Ou.

Verifye Idantite W Kounye a (an Anglè)

Lòt Fason pou Verifye Idantite ou

Si ou pa arive a enskri nan ID Verify sou entènèt la osinon ou pa gen dokimantasyon yo mande w la, tanpri kontakte nou atravè nimewo telefòn gratis ki ekri nan lèt ou resevwa a.

Pou ka fè pwosesis la vin pi rapid lè ou ap rele, ou oblije gen:

 • Lèt 5071C ou, lèt 5747C oswa lèt 5447C
 • Deklarasyon taks sou revni (fòm 1040,1040-PR, 1040-NR, 1040-SR, elatrye) ou pou menm ane ki ekri nan lèt la
  • Note Byen: Yon Fòm W-2 ou 1099 pa yon deklarasyon taks sou revni
 • Nenpòt lòt pami deklarasyon taks sou revni pou ane pase yo
 • Nenpòt pyès jistifikasyon tankou W-2, 1099, Barèm C, Barèm F elatrye

Si ou pa reyisi a verifye idantite ou nan telefòn, nou kapab mande w pou pran randevou ak biwo lokal IRS ou pou verifye idantite w fas a fas.