Sèvis Verifikasyon Idantite

Nan kèk okazyon, ou ap oblije verifye idantite ou nan  IRS. Sa ede nou anpeche yon pirat idantite vòlè kòb ranbousman w.

Kiyès ki Dwe Itilize Sèvis Verifikasyon Idantite a

Itilize sèvis sa a sèlman si:

Si w resevwa yon lèt 4883C oswa yon lèt 6330C (an anglè), suiv enstriksyon ki nan lèt la. Ou pa kapab itilize sèvis anliy sa a.

Kisa Ou Bezwen pou Verifye Idantite Ou

Pou enskri epi verifye idantite w, w ap bezwen:

  • Foto idantite ou, si ou pa gen yon kont ID.me deja oswa yon non itilizatè nan IRS, ak
  • Deklarasyon taks seri Fòm 1040 yo pou ane ki mansyone nan lèt ou a
    • Note Byen: Yon Fòm W-2 oubyen 1099 pa yon deklarasyon taks

Verifye Idantite w Kounye a (an anglè)

Nòt sou Aksesibilite pou Verifikasyon Idantite Sou Entènèt

Genyen pwoblèm konpatibilite ak kèk teknoloji akomodasyon. Konsilte Gid pou Jwenn Aksè nan Sèvis  Verifikasyon Idantite  a (an anglè) pou èd si w ap sèvi ak yon lektè ekran, loup pou ekran oswa lojisyèl kòmand vokal.

Lòt Fason pou Verifye Idantite w

Si w pa ka verifye idantite w sou entènèt la osinon ou pa gen dokimantasyon yo mande w la, tanpri kontakte nou atravè nimewo telefòn gratis ki nan lèt ou resevwa a.

Pou ka fè pwosesis la vin pi rapid lè w ap rele, ou oblije genyen:

  • Lèt 5071C ou, lèt 5747C oswa lèt 5447C oswa lèt 6331C
  • Deklarasyon taks seri Fòm 1040 yo pou ane ki mansyone nan lèt la
    • Remak: Yon Fòm W-2 oswa 1099 pa yon deklarasyon taks
  • Nenpòt lòt fòm pami deklarasyon taks pou ane pase yo, si ou te depoze youn.
  • Nenpòt pyès jistifikasyon tankou W-2, 1099, Barèm C, Barèm F, elatriye

Si w pa kapab verifye idantitew nan telefòn, nou kapab mande w pou pran randevou ak biwo lokal IRS ou a pou verifye idantite w fas a fas.