Tax Tips for December 2021

Prepare w pou taks yo: Men kisa ki nouvo ak sa pou nou konsidere lè n ap deklare nan 2022 a

COVID Konsèy Fiskal 2021-187, 16 desanm 2021 — IRS la ankouraje kontribyab yo pou yo enfòme yo sou sijè ki an rapò ak depoze deklarasyon taks federal yo an 2022. Sijè sa yo gen ladan yo mezi espesyal ki an rapò ak kontribisyon charitab yo, peman enpak ekonomik yo ak peman avans kredi enpo pou timoun yo.

Piblikasyon yo ede kontribyab yo prepare yo epi rete pare pou sezon deklarasyon taks la

IRS Tax Tip 2021-186, 15 desanm 2021 - Avèk sezon deklarasyon taks li ki tou pre, kontribyab yo ta dwe verifye de (2) piblikasyon IRS ki disponib sou IRS.gov. Piblikasyon sa yo kapab ede moun yo prepare yo epi rete òganize avèk konsèy pou planifikasyon fiskal pou tout ane a.

Konsèy pou ede kontribyab yo chwazi yon moun ki konn prepare taks ki gen bon repitasyon

IRS Tax Tip 2021-185, 14 desanm 2021 - Pandan kontribyab yo ap prepare yo pou depoze deklarasyon taks 2022 yo, Yo ka ap anvizaje anplwaye yon moun ki konn prepare deklarasyon taks. IRS la ap raple kontribyab yo pou yo pran san yo lè y ap chwazi yon moun ki konn prepare taks.

Tax professionals should review data safeguards

Tax Tip 2021-184, December 13, 2021 — With the tax filing season around the corner, the IRS and its Security Summit partners remind tax pros to review their security measures. The Taxes-Security-Together Checklist can help tax professionals identify the basic steps they should take to safeguard their clients and their business.

Tax benefits of making a business accessible to workers and customers with disabilities

Tax Tip 2021-183, December 9, 2021 ― Businesses that make structural adaptations or other accommodations for employees or customers with disabilities may be eligible for tax credits and deductions.

Security tip for tax pros: Remember to safeguard EFINs

Tax Tip 2021-182, December 8, 2021 ― Tax professionals are prime targets for criminals. These criminals not only want to steal client data, but also the professionals' data, such as their electronic filing identification numbers.

Nouvo pwosesis verifikasyon idantite anliy pou aksede a zouti otoasistans IRS yo

Konsèy fiskal IRS 2021-181, 7 Desanm, 2021 - IRS lanse dènyeman an yon pwosesis verifikasyon idantite ak yon pwosesis enskripsyon ki pèmèt plis moun aksede epi itilize nan tout sekirite zouti anliy IRS yo ak aplikasyon li yo.

Highlights from 2021 National Tax Security Awareness Week

Tax Tip 2021-180, December 6, 2021 ― The IRS and its Security Summit partners recently held the annual National Tax Security Awareness Week. One of the key messages this year was even if someone doesn't file a tax return, their online interactions can lead to scammers stealing sensitive information and using it to try and get a tax refund.

Ansanm ti mezi sekirite ki fè yon gwo diferans nan sa ki pou wè ak sekirite anliy

Konsèy Fiskal IRS 2021-179, 3 Desanm, 2021 - Sibèkriminalite se yon preyokisayon konstan nan mond anliy lan, sa siyifi ke tout moun dwe konsyan de risk ki genyen lè yo pataje aparèy yo, achte anliy epi enteriaji ak sou medya sosyal yo. Menm si sa ka sanble akablan, li pa oblije sa. Kèk ti mezi sekirite kapab redui risk ekspozisyon kont menas ki lye ak sekirite anliy.

Holiday scam reminder: Gift cards are never used to make tax payments

Tax Tip 2021-178, December 2, 2021 ― This holiday season the IRS reminds taxpayers, the agency won't ask for or accept gift cards as payment for a tax bill. However, that doesn't stop scammers from targeting taxpayers by asking them to pay a fake tax bill with gift cards.

Kisa kontribyab yo ka fè pou mete yo prè pou depoze enpo yo pou ane 2022 an

Konsèy fiskal Kovid 2021-177, 1ye Desanm, 2021 - Gen yon ansanm etap moun, sa gen ladan yo sila yo ki te resevwa pèman relans oubyen pèman kredi enpo antisipe pou timoun, kapab kounya asire yo ke eksperyans deklarasyon revni yo dewoule san pwoblèm an 2022. Yo kapab kòmanse vizite paj Mete w Prè a sou IRS.gov.

Tax Tip Archive

IRS Tax Tips from January 2011 forward.