Tax Tips for February 2022

Chanjman ki gen pou wè ak kredi taks sou revni ou touche nan peryòd deklarasyon ane 2022 an.

Konsèy Fiskal COVID 2022-31, 28 fevriye 2022 — Kredi taks ous revni (EITC) se youn nan pi gwo kredi taks gouvènman federal ki ranbousab bay fanmi ki pa gen gwo revni yo ak sa ki gen revni modere yo. Kredi sa a fèk pran yon ekstansyon, sa k ap pemèt plis moun kalifye pou kapab jwenn plis lajan yo gen bezwen retoutnen nan pòch yo.

Filing season reminder for teachers: Some educator expenses may be tax deductible

COVID Tax Tip 2022-30, February 24, 2022 — The educator expense deduction allows eligible teachers and administrators to deduct part of the cost of technology, supplies and training from their taxes. They can only claim this deduction for expenses that were not reimbursed by their employer, a grant or other source.

Konsèy pou paran ki pataje gad yon timoun oswa ki benefisye lòt avantaj fiskal

Konsèy Fiskal COVID 2022-29, 23 fevriye 2022 - Pafwa, de paran ki gen yon akò legal sou kilès ki kapab reklame kredi taks pitit yo nan deklarasyon taks yo. Yo gendwa gen kèk kesyon ki gen pou wè ak kredi taks pou timoun ak kredi rekiperasyon 2021 yo pou sezon taks sa a. Men sa moun ki nan sitiyasyon sa a ap bezwen konnen anvan yo reyalize deklarasyon taks federal 2021 yo.

Deklarasyon gratis IRS la kapab pèmèt sezon deklarasyon taks la pi fasil sitou pou moun k ap reyalize deklarasyon taks yo pou lapremyè fwa

Konsèy Fiskal COVID 2022-28, 22 fevriye 2022 - Gen anpil moun ki pral reyalize deklarasyon taks federal yo pou lapremyè fwa ane sa a. Tankou moun ki pa gen abitid fè deklarasyon yo men konnya k ap oblije fè sa yon fason pou yo kapab reklame yon kredi rekiperasyon oswa rekonsilye avans peman kredi taks pou timoun yo.

Kontribyab yo kapab kòmanse ane fiskal 2022 a pandan y ap verifye prelèvman yo

Konsèy Fiskal IRS 2022-27, 17 fevriye 2022 — Yon fason moun yo kapab byen kòmanse ane fiskal la se verifye prelèvman tkas sou revni federal yo. Yo kapab fè sa avèk Estimatè Prelèvman Taks la sou IRS.gov.

Verifye estati yon ranbousman ak sèlman kèk klik avèk zouti Kote Ranbousman Mwen an?

Konsèy Fiskal IRS 2022-26, 16 fevriye 2022 — Swiv estati yon ranbousman fasil avèk zouti Kote Ranbousman Mwen an?. Li disponib tout lè sou IRS.gov oswa nan Aplikasyon IRS2Go.

IRS resources to help taxpayers through all stages of the filing process

COVID Tax Tip 2022-25, February 15, 2022 — Now that the filing season has begun, the IRS reminds taxpayers that IRS online tools and resources provide the fastest way to get information and answers they need to file their federal tax returns. IRS.gov tools are easy to use and available 24 hours a day.

Deklarasyon Gratis IRS kapab ede retire estrès sezon fiskal la pou pèsonaj yo ak retrete yo

Konsèy Fiskal IRS 2022-24, 14 fevriye 2022 - Pou kontribyan ki gen revni fiks yo, chak santim konte. Anpil nan moun sa yo se pèsonaj yo ak retrete yo ki kapab fè deklarasyon taks yo gratis. Deklarasyon Gratis IRS bay lojisyèl preparasyon taks anliy gratis pou kontribyab ki gen $73,000 revni oswa pi piti an 2021.

Kontribyab yo dwe deklare lajan poubwa yo antanke revni nan deklarasyon taks yo

Konsèy Fiskal IRS 2022-23, 10 fevriye 2022 - Pou sila yo k ap travay nan endistri sèvis la, souvan poubwa a se yon pati vital nan revni yo. Tankou majorite fòm revni yo, poubwa yo gen taks sou yo.

IRS ap raple kontribyab yo avantaj Sekirite Sosyal yo ka gen taks

Konsèy Fiskal IRS 2022-22, 9 fevriye 2022 - Yon nouvèl sezon fiskal kòmanse. IRS ap raple kontribyab k ap resevwa avantaj Sekirite Sosyal yo ke yo ka genyen pou yo peye taks sou revni federal sou yon pòsyon nan avantaj sa yo.

Top things all taxpayers need to remember when filing their 2021 tax return

COVID Tax Tip 2022-21, February 8, 2022 — Now that the filing season has begun, there are several key items all taxpayers should keep in mind when filing their federal income tax returns this year.

IRS resources and services for visually impaired taxpayers

Tax Tip 2022-20, February 7, 2022 — The IRS Alternative Media Center offers a variety of resources and accessibility services for visually impaired taxpayers.

Konsèy pou ede kontribyab yo diminye estrès delè deklarasyon taks yo

Konsèy Fiskal COVID 2022-19, 3 fevriye 2022 - Chak sezon taks vini ak pwòp defi yo e 2022 pa yon eksepsyon. IRS vle kontribyab yo jwenn enfòmasyon yo bezwen pi vit posib.

Pwogram IRS gratis yo la pou ede kontribiyab yo prepare epi ranpli deklarasyon yo

Konsèy Fiskal IRS 2022-18, 2 fevriye 2022 - Se yon nouvo sezon taks. Pandan kèk bagay diferan, yon bagay ki rete menm jan an se, kontribyab yo ka ka jwenn taks yo prepare gratis atravè youn nan de pwogram alontèm IRS.

Konprann dwa kontribyab yo: Dwa pou yo peye pa plis pase montan kòrèk taks

Konsèy Fiskal IRS 2022-17, 1 Fevriye 2022 - IRS angaje l pou l asire kontribyab pa peye plis pase montan kòrèk taks la.

Tax Tip Archive

IRS Tax Tips from January 2011 forward.