Tax Tips for November 2021

Important charitable giving reminders for taxpayers

Tax Tip 2021-176, November 30, 2021

Konprann ansanm dwa kontribyab yo: Dwa pou yo gen vi prive

Konsèy Fiskal IRS 2021-174, 24 Novanm, 2021--Youn nan pi gwo priyorite IRS se pwoteje vi prive kontribyab Ameriken yo. Ajans lan pran sa tèlman oserye ke dwa pou gen vi prive se youn nan 10 dwa Deklarasyon Dwa Kontribyab yo bay kontribyab yo.

Resous IRS yo ede kontribyab yo detèmine si yon pwopozisyon konpwomi se yon bon mwayen pou rezoud dèt taks yo

IRS Tax Tip 2021-172, 22 Novanm 2021— Kontribyab endividyèl yo ak pwopriyetè biznis yo kapab itilize Ti liv Pwopozisyon Konpwomi (an anglè) IRS la oswa nouvo seri video (an anglè) kòman yo pou aprannn kòman yon pwopozisyon konpwomi fonksyone epi deside si li ta ka ede yo rezoud dèt taks yo.

IRS announces changes to retirement plans for 2022

Tax Tip 2021-170, November 17, 2021

Poukisa li enpòtan pou kontribyab yo konnen ak konprann bon kondisyon fiskal yo

IRS Tax Tip 2021-168, 15 Novanm 2021 — Pandan kontribyab yo ap prepare yo pou sezon deklarasyon k ap vini an, li enpòtan pou yo konnen bon kondisyon fiskal yo.

Fanmi yo kapab deklare chanjman nan revni yo atravè Pòtal Ajou Kredi Enpo pou Timoun nan kounyea

COVID Tax Tip 2021-167, November 10, 2021 — IRS la te lanse yon nouvo fonksyonalite nan Pòtal Ajou Kredi Enpo pou Timoun nan, k ap pèmèt fanmi yo resevwa peman avans kredi enpo pou timoun mansyèl yo pou aktyalize revni yo.

Sèvis Defans Kontribyab: Èd pou kontribyab yo jere pwoblèm ak sousi IRS yo

Sèvis Defans Kontribyab la (TAS) se yon òganizasyon endepandan anndan IRS la k ap ede kontribyab yo epi k ap pwoteje dwa kontribyab yo.

Konprann dwa kontribyab yo: Dwa pou ou konsève yon reprezantasyon

Kontribyab yo gen dwa pou yo konsève yon reprezantan otorize yo chwazi pou reprezante yo lè yo an afè ak IRS la

Tax Tip Archive

IRS Tax Tips from January 2011 forward.