About Schedule I (Form 1120-F), Interest Expense Allocation Under Regulations Section 1.882-5

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

File this schedule to report:

  • the amount of interest expense allocable to effectively connected income (“ECI”) and
  • the deductible amount of such allocation for the tax year under section 882(c) and Regulations section 1.882-5.

Current Revision


Recent Developments

None at this time.


Other Items You May Find Useful