Change to the instructions for Individuals on Line 28 of the 2021 Form 4970

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

On the 2021 Form 4970, in the instructions for line 28, the text in the "Individuals" paragraph is rewritten as follows.

Include the amount from this line on Schedule 2 (Form 1040), line 17l.