Correction to the 2017 and 2018 Instructions for Form 1099-B, Box 9 "Unrealized Profit or (Loss) on Open Contracts" -- 2018-JUN-21

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

If you have a copy of the 2017 and/or 2018 Instructions for Form 1099-B, please note the following.

For the 2017 Instructions for Form 1099-B on page 11, Box 9, the second sentence should read “Do not include amounts related to contracts that were open on 12/31/16 and were transferred to another broker during 2017.”

For the 2018 Instructions for Form 1099-B on page 11, Box 9, the second sentence should read “Do not include amounts related to contracts that were open on 12/31/17 and were transferred to another broker during 2018.”