Filing and Furnishing Forms 1099-MISC and 1099-NEC for 2021

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

For tax year 2021 reporting, issuers must use the 2021 version for filing and furnishing Forms 1099-MISC and 1099-NEC.

For tax years beginning after December 31, 2021, issuers must use the January 2022 versions of Forms 1099-MISC and 1099-NEC for filing and furnishing in 2023.