Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

English

Mục Lục (Table of Contents)


Giới Thiệu (Introduction)

Sau khi tính toán xong tổng tiền thu vào từ doanh nghiệp (chương 5) và giá tiền hàng hóa đã bán (chương 6), thì quý vị đã đủ dữ liệu để tính tổng lợi nhuận. Cần phải xác định tổng lợi nhuận trước khi khấu trừ bất cứ doanh phí nào. Những phí tổn này được bàn đến ở chương 8.

Nếu quý vị đệ nộp Danh Mục C-EZ thì tổng lợi nhuận là tổng tiền thu vào cộng với một số món tiền khác được trình bày trong đoạn Phần Gộp Vào Tổng Lợi Nhuận.

Doanh nghiệp bán sản phẩm (Businesses that sell products) - Nếu quý vị đệ nộp Danh Mục C, muốn tính tổng lợi nhuận thì trước hết phải biết số tiền thuần thu vào. Và cần tính toán tiền thuần thu vào (dòng 3) ở Danh Mục C bằng cách trừ mọi khoản mục hàng hóa trả lại và bớt giá (dòng 2) ra khỏi tổng tiền thu vào (dòng 1). Hàng hóa trả lại và bớt giá bao gồm phần tiền mặt hoặc tín dụng quý vị hoàn trả cho khách hàng, khoản chiết khấu, và dạng giảm bớt khác so với giá bán thật sự.

Kế tiếp, hãy trừ giá tiền hàng hóa đã bán (dòng 4) ra khỏi tiền thuần thu vào (dòng 3). Hiệu số này là tổng lợi nhuận của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp bán dịch vụ (Business that sell services) - Quý vị không phải tính toán giá tiền hàng hóa đã bán nếu việc bán hàng này không phải là yếu tố mang lại lợi tức cho doanh nghiệp. Tổng lợi nhuận nơi đây cũng bằng với tiền thuần thu vào (tổng tiền thu vào trừ đi mọi khoản hoàn trả, chiết khấu, hoặc bớt giá khác). Đa số ngành nghề và doanh nghiệp bán dịch vụ - thay vì sản phẩm - đều có thể trực tiếp tính tổng lợi nhuận từ tiền thuần thu vào theo cách này.

Minh họa (Illustration) - Đây là minh họa phần tổng lợi nhuận trong bản khai trình lợi tức của một doanh nghiệp bán lẻ cho thấy cách tính tổng này.

Khai Trình Lợi Tức trong Năm Kết Thúc vào Ngày 31 Tháng Chạp 2017 (Income Statement Year Ended December 31, 2017)

Tổng tiền thu vào  $400,000
Trừ đi: Hàng hóa trả lại và bớt giá  $  14,940
Tiền thuần thu vào  $385,060
Trừ đi: Giá tiền hàng hóa đã bán  $288,140
Tổng lợi nhuận  $  96,920

 

Giá tiền hàng hóa đã bán của doanh nghiệp này được tính như sau đây:

Lượng tồn vào đầu năm   $37,845
Cộng với: Vật phẩm mua thêm $285,900  
Trừ đi: Những mục đã lấy ra để dùng cho cá nhân $    2,650 $283,250
Hàng hóa có sẵn để bán   $321,095
Trừ đi: Lượng tồn vào cuối năm   $32,955
Giá tiền hàng hóa đã bán   $288,140

 

Lui về đầu


Những Mục Cần Kiểm Lại (Items To Check)

Cần biết những mục sau đây trước khi tính tổng lợi nhuận.

Tổng tiền thu vào (Gross Receipts) - Cuối mỗi ngày làm việc, hãy nhớ cân bằng hồ sơ sổ sách với lượng thật sự thu vào trong ngày - cả tiền mặt lẫn tín dụng. Dùng máy tính tiền thì sẽ dễ theo dõi luồng ngân khoản thu vào. Cũng phải sử dụng phương thức ghi nhận hóa đơn thích hợp và dành riêng một trương mục ngân hàng cho doanh nghiệp của quý vị.

Thuế bán hàng đã thu (Sales tax collected) - Kiểm lại để chắc chắn là hồ sơ có ghi đúng tiền thuế bán hàng đã thu.

Nếu quý vị thu thuế bán hàng cấp tiểu bang và địa phương - thuế này đánh trên quý vị với tư cách người bán hàng hóa hoặc dịch vụ - từ người mua, thì phải ghi số tiền đã thu trong tổng tiền thu vào. 

Nếu quý vị phải thu thuế tiểu bang và địa phương đánh trên người mua rồi giao lại cho chánh quyền tiểu bang hay địa phương, thì nói chung không cần ghi số tiền này trong lợi tức.

Lượng tồn vào đầu năm (Inventory at beginning of year) - Hãy so sánh con số này với lượng tồn cuối năm ngoái. Thường thì hai giá trị này phải y hệt nhau.

Vật phẩm mua thêm (Purchases) - Nếu quý vị lấy bất cứ vật phẩm tồn kho nào để dùng vào mục đích cá nhân (tự sử dụng, chu cấp cho gia đình, hoặc làm quà biếu, v.v...) thì nhớ trừ ra khỏi giá tiền hàng hóa đã bán. Muốn biết chi tiết về cách điều chỉnh giá tiền hàng hóa đã bán thì nên xem phần Hàng hóa đã lấy khỏi hoạt động kinh doanh ở chương 6.

Lượng tồn vào cuối năm (Inventory at end of year) - Kiểm lại để chắc chắn là phương thức kiểm kê vẫn còn thỏa đáng. Những phương thức này phải sử dụng kỹ thuật định giá thích hợp và bảo đảm ghi đủ mọi mục vào bản kiểm kê. 

Hãy dùng biểu mẫu kiểm kê - và thêm các dải ghi cần thiết - như là bằng chứng duy nhất về lượng tồn kho. Có thể lấy mẫu kiểm kê tại tiệm bán văn phòng phẩm. Những biểu mẫu này có nhiều cột để ghi phần mô tả, số lượng, đơn giá, và giá trị của mỗi mục tồn kho. Mỗi trang đều có chỗ để ghi rõ ai là người đếm trên thực tế, ai định giá các khoản mục, ai gia hạn, và ai kiểm lại phần tính toán. Biểu mẫu này giúp quý vị yên lòng là tổng lượng tồn kho vẫn chính xác, và còn là hồ sơ thường trực chứng tỏ hàng hóa có đủ giá trị. 

Các bản kiểm kê được nhắc đến ở chương 2.

Lui về đầu


Kiểm Thử Độ Chính Xác của Tổng Lợi Nhuận (Testing Gross Profit Accuracy)

Nếu quý vị làm trong lĩnh vực bán lẻ hay bán sỉ thì có thể kiểm lại phần tính toán tổng lợi nhuận xem có chính xác không. Trước hết, hãy chia tổng lợi nhuận cho món tiền thuần thu vào. Thương số là phần trăm dàn trải trung bình giữa hàng hóa, giá tiền hàng hóa đã bán và giá bán.

Kế tiếp, hãy so sánh con số phần trăm đó với mức biên lời. Nếu hai giá trị phần trăm này chỉ chênh lệch rất ít hoặc bằng nhau thì tổng lợi nhuận đã được tính đúng. Chênh lệch lớn giữa hai con số phần trăm này cho thấy quý vị tính chưa chính xác ở tiền bán, tiền mua, lượng tồn, hoặc những mục khác có giá trị. Phải định rõ lý do xảy ra khác biệt như thế.
 

Thí dụ:   Joe Able điều hành một doanh nghiệp bán lẻ. Thường thì anh tăng giá hàng hóa sao cho có được tổng lợi nhuận 331/3% khi bán. Tiền thuần thu vào (tổng tiền thu vào trừ đi phần hàng hóa trả lại và bớt giá) ghi trên bản khai trình lợi tức của anh là $300,000. Giá tiền hàng hóa đã bán là $200,000. Như vậy tổng lợi nhuận là $100,000 ($300,000 - $200,000). Muốn kiểm tra độ chính xác của kết quả trong năm nay, Joe chia tổng lợi nhuận ($100,000) cho tiền thuần thu vào ($300,000). Thương số 331/3% xác nhận mức phần trăm tăng giá là 331/3%.

Lui về đầu


Phần Gộp vào Tổng Lợi Nhuận (Additions to Gross Profit)

Nếu doanh nghiệp có lợi tức từ nguồn khác không phải là hoạt động thương mại bình thường thì ghi lợi tức này ở dòng 6 của Danh Mục C và gộp vào tổng lợi nhuận. Kết quả sẽ là tổng lợi tức kinh doanh. Nếu quý vị dùng Danh Mục C-EZ thì ghi lợi tức này vào dòng 1 của danh mục. Một vài thí dụ: lợi tức từ trương mục chi phiếu sanh lời, lợi tức do bán phế liệu, thu nhập từ một số dạng hoàn tiền và tín thuế nhiên liệu, và số tiền thu hồi từ những món nợ khó đòi.

Lui về đầu