Body

Quý vị có thể yêu cầu các khoản tín thuế và khấu trừ khi quý vị khai thuế.

Cách Các Khoản Tín Thuế Và Khấu Trừ Hoạt Động

Khi quý vị yêu cầu các khoản tín thuế và khấu trừ thuế liên bang trên tờ khai thuế của mình, quý vị có thể thay đổi số thuế quý vị nợ.

  • Các khoản khấu trừ có thể làm giảm số thu nhập của quý vị trước khi quý vị tính thuế mình nợ.
  • Các khoản tín thuế có thể làm giảm số thuế quý vị nợ hoặc tăng số tiền hoàn thuế của quý vị và một số tín thuế có thể cung cấp cho quý vị tiền hoàn thuế ngay cả khi quý vị không nợ bất kỳ khoản thuế nào.

Tín Thuế Dành Cho Cá Nhân

 

Khấu Trừ Dành Cho Cá Nhân

Tín Thuế Kinh Doanh Và Các Khoản Khấu Trừ

Tìm các khoản tín thuế và khấu trừ cho doanh nghiệp.