Body

Quý vị có thể yêu cầu tín thuế và khấu trừ khi nộp tờ khai thuế.

Tín Thuế và Khấu Trừ Hoạt Động Như Thế Nào?

Khi quý vị yêu cầu các khoản tín thuế liên bang và khấu trừ trên tờ khai thuế của mình, quý vị có thể thay đổi số nợ thuế của mình.

  • Các khoản khấu trừ có thể làm giảm số thu nhập của quý vị trước khi quý vị tính thuế mình nợ.
  • Các khoản tín thuế có thể làm giảm số thuế quý vị nợ hoặc tăng số tiền hoàn thuế của quý vị và một số tín thuế có thể cung cấp cho quý vị tiền hoàn thuế ngay cả khi quý vị không nợ bất kỳ khoản thuế nào.

Tín Thuế và Khấu Trừ cho Doanh Nghiệp

Tìm tín thuế và khấu trừ cho doanh nghiệp.