Điều quan trọng là xác định tính đủ điều kiện của bạn để được khấu trừ thuế và tín thuế trước khi bạn nộp tờ khai.

  • Các khoản khấu trừ có thể làm giảm số thu nhập của bạn trước khi bạn tính thuế mình nợ.
  • Các khoản tín thuế có thể làm giảm số thuế bạn nợ hoặc tăng số tiền hoàn thuế của bạn.
  • Một số tín thuế có thể cho bạn tiền hoàn thuế ngay cả khi bạn không nợ bất kỳ khoản thuế nào.

Tín thuế dành cho Cá nhân

Tín thuế và Khấu trừ dành cho Doanh nghiệp

Tìm các khoản tín thuế và khấu trừ cho doanh nghiệp.