Body

Quý vị có thể yêu cầu tín thuế và các khoản khấu trừ khi nộp tờ khai thuế.

Tín Thuế Là Gì?

Trừ các khoản tín thuế vào số thuế quý vị nợ. Có hai loại tín thuế:

  • Khoản tín thuế không hoàn lại có nghĩa là quý vị chỉ được hoàn lại số tiền cho đến số tiền quý vị nợ.
  • Tín thuế được hoàn lại có nghĩa là quý vị được hoàn lại tiền, ngay cả khi số tiền đó nhiều hơn số tiền quý vị nợ.

Khấu trừ thuế là gì?

Trừ các khoản khấu trừ thuế khỏi thu nhập của quý vị trước khi quý vị tính số thuế quý vị nợ.

Doanh Nghiệp Đóng Thuế

Tìm tín thuế và các khoản khấu trừ cho doanh nghiệp

Tín Thuế Dành Cho Cá Nhân