Tín Thuế và Khấu Trừ Hoạt Động Như Thế Nào

Điều quan trọng là xác định tính đủ điều kiện của quý vị để được khấu trừ thuế và tín thuế trước khi quý vị nộp tờ khai.

  • Các khoản khấu trừ có thể làm giảm số thu nhập của quý vị trước khi quý vị tính thuế mình nợ.
  • Các khoản tín thuế có thể làm giảm số thuế quý vị nợ hoặc tăng số tiền hoàn thuế của quý vị.
  • Một số tín thuế có thể cho quý vị tiền hoàn thuế ngay cả khi quý vị không nợ bất kỳ khoản thuế nào.

Tín Thuế Dành Cho Cá Nhân

Tín Thuế Kinh Doanh Và Các Khoản Khấu Trừ

Tìm các khoản tín thuế và khấu trừ cho doanh nghiệp.