Tín thuế là gì?

Trừ các khoản tín thuế từ số tiền thuế quý vị nợ. Có hai loại tín thuế:

  • Một khoản tín thuế không hoàn lại có nghĩa là quý vị chỉ được hoàn lại tối đa là số tiền quý vị nợ.
  • Một khoản tín thuế có thể hoàn lại có nghĩa là quý vị được hoàn thuế, ngay cả khi số tiền đó nhiều hơn số tiền quý vị nợ.

Khoản khấu trừ thuế là gì?

Trừ các khoản khấu trừ thuế từ thu nhập của quý vị trước khi tính số tiền thuế quý vị nợ.

Người đóng thuế doanh nghiệp

Tìm tín thuế và các khoản khấu trừ cho doanh nghiệp

 

Tín thuế dành cho cá nhân