Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Động (Earned Income Tax Credit--EITC hay EIC), là quyền lợi dành cho người đi làm có lợi tức từ mức thấp tới trung bình. Muốn hội đủ tiêu chuẩn, quý vị phải đáp ứng một số quy định và khai thuế, ngay cả khi không nợ thuế, hoặc không bị bắt buộc phải khai thuế. EITC hạ giảm số tiền thuế phải nộp, và còn có thể hoàn lại tiền cho quý vị.

Tiền Hoàn Thuế của Tôi Đâu?

Nếu quý vị xin hưởng Tín Thuế Lợi Tức do Lao Động (Earned Income Tax Credit, hay EITC) hoặc Tín Thuế Thêm cho Trẻ Em (Additional Child Tax Credit, hay ACTC) trên khai thuế thì IRS phải giữ lại tiền hoàn thuế của quý vị ít nhất cho đến ngày 15 tháng Hai – ngay cả khi phần tiền này không liên quan đến EITC hoặc ACTC. 

Cách tốt nhất để theo dõi tình trạng hoàn thuế của quý vị là sử dụng ứng dụng Tiền Hoàn Thuế của Tôi Đâu? hoặc ứng dụng IRS2Go trên điện thoại di động (IRS2Go mobile app).   

 
Ai Hội Đủ Tiêu Chuẩn?
Image of individuals icon

Tôi Có Đủ Điều Kiện Được EITC Không? (Do I Qualify for EITC?)

Muốn hội đủ tiêu chuẩn được EITC thì phải có lợi tức do lao động - nghĩa là đi làm cho người khác, hoặc tự điều hành hay sở hữu doanh nghiệp hoặc nông trại - và đáp ứng những quy tắc căn bản. Và quý vị cũng phải đáp ứng các quy tắc phụ trội đối với người lao động không có trẻ hợp thức, hoặc có trẻ đáp ứng mọi quy tắc cứu xét hợp thức. 

Trợ Tá EITC (EITC Assistant)

Nên dùng công cụ Trợ Tá EITC (EITC Assistant) để xem mình có đủ tiêu chuẩn cho các niên thuế sau đây không: 2015, 2014 và 2013. Trợ Tá EITC giúp xác định diện đệ nộp (cương vị khai thuế), xem con của quý vị có là trẻ hợp thức không, quý vị có đủ điều kiện không, và ước lượng EITC tín thuế có thể được.

Hạn Mức Lợi Tức và Bảng Liệt Kê (Income Limits and Table)

Xem EITC: Thông Tin Cập Nhật về Hạn Mức Lợi Tức, Tín Thuế Tối Đa và Luật Thuế cho niên thuế hiện tại, trước đó và sắp đến.   

Khai EITC
Picture of money icon

Làm Thế Nào Để Khai EITC?

Phải khai thuế để xin hưởng EITC. Hãy biết:

 • những tài liệu cần có
 • những sơ suất lầm lỗi thường gặp - để dè chừng
 • hậu quả nếu có sai sót khi nộp đơn khai EITC
 • cách tìm người giúp chuẩn bị & điền tờ khai
 • phải làm gì nếu đã bị bác tờ khai EITC trong năm trước đó
 • cách khai tín thuế cho những niên thuế đã qua
Đã Nhận Được Thông Báo?
Envelope icon

IRS Đã Gởi Thư về EITC Cho Tôi - Vậy Phải Làm Gì? (I Received a Letter from IRS about EITC, What Should I Do?)

Chúng tôi gởi thư báo về EITC, trong đó có thể:

 • đề nghị quý vị khai EITC - nếu hội đủ tiêu chuẩn
 • yêu cầu quý vị gởi thông tin để kiểm chứng đơn khai EITC
 • cho biết thông tin quan trọng về đơn khai trình của quý vị

Trang letter/notice này (letter/notice page) cho biết phải làm gì nếu quý vị nhận được thư tín hay thông báo về EITC từ chúng tôi. 


 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn Tài Nguyên Chuyên Biệt (Specialized Resources)

Nên đến Địa Điểm Trung Ương về EITC (EITC Central) để biết những công cụ và thông tin đặc biệt dành riêng cho các đối tác của IRS, tổ chức cộng đồng, hãng sở, cơ quan và văn phòng chánh phủ, và chuyên viên khai thuế.

Trẻ Mất Tích (Missing Children)

IRS hợp tác với NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children, hay Trung Tâm Quốc Gia về Trẻ Em Mất Tích & Bị Bóc Lột) để góp sức tìm kiếm những trẻ mất tích. Để biết thêm thông tin:

 • Đến mạng lưới NCMEC.
 • Gọi NCMEC theo số 1-800-843-5678

EITC Central

Tools and resources for IRS partners, community organizations, employers, government agencies and offices, and tax preparers.

Get EITC resources

Keep More of What You Earned

With an Earned Income Tax Credit

 • Earned Income Tax Credit

  A credit for people who work, have a Social Security number and have an income below specific thresholds. EITC is a refundable tax credit, which means you may get money back even if they have no tax withheld. Requirements vary for those with or without children.
 • Do I Qualify for Earned Income Tax Credit EITC

  You qualify for EITC if you have earned income and adjusted gross income within certain limits; you meet the basic rules; you either meet the rules for those without a qualifying child; or you have a child that meets all the qualifying child rules for you or your spouse, if you file a joint return.
 • Claiming Earned Income Tax Credit EITC

  A credit for people who work, have a Social Security number and have an income below specific thresholds. EITC is a refundable tax credit, which means you may get money back even if they have no tax withheld. Requirements vary for those with or without children.
 • Use the EITC Assistant

  Use our EITC Assistant to find out if you are eligible for EITC, determine if your child or children meet the tests for a qualifying child; and estimate the amount of your credit.
 • EITC Help and Assistance

  EITC Help and Assistance includes Common EITC Questions and Answers, EITC Glossary, EITC Publications, State and Local Credits, Effect on Other Public Benefits, Child Related Tax Benefits, Where's My Refund, and Taxpayer Assistance.
 • EITC Income Limits Maximum Credit Amounts

  A credit for people who work, have a Social Security number and have an income below specific thresholds. EITC is a refundable tax credit, which means you may get money back even if they have no tax withheld. Requirements vary for those with or without children.
 • Education Credits AOTC LLC

  If you or your student paid higher education expenses, find out if you qualify for an education credit, the American Opportunity Tax Credit or the Lifetime Learning Credit.
 • Premium Tax Credit Affordable Care Act

  A refundable tax credit designed to help eligible individuals and families with low or moderate income afford health insurance purchased through the Health Insurance Marketplace. To be eligible, your household income must be between one and four times the federal poverty line, adjusted for the size of your family.