Tín Thuế Bảo Hiểm Y Tế (HCTC)

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Để biết thêm thông tin về những ai đủ điều kiện yêu cầu Tín Thuế Bảo Hiểm Y Tế cho niên thuế 2021, những chương trình nào là chương trình sức khỏe đủ điều kiện cho HCTC và cách xác định khoản tín thuế của quý vị, hãy xem Mẫu Đơn 8885, Tín Thuế Bảo Hiểm Y Tế (tiếng Anh).

Mẫu 1099-H (tiếng Anh), Các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Bảo Hiểm Y tế (HCTC), báo cáo phần của số tiền khoản ứng trước HCTC hàng tháng mà chúng tôi đã trả cho quyền lợi của quý vị vào năm 2021, sẽ được gửi trước ngày 31 tháng 1 năm 2022. Xem phần Hiểu Về Thư 6129 Gửi Cho Quý Vị (tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Quý vị PHẢI nộp Mẫu 8885 cùng với Mẫu 1040, 1040-NR, 1040-SS hoặc 1040-PR vào hoặc trước ngày 18 tháng 4 năm 2022, (ngày 19 tháng 4 năm 2022, nếu quý vị sống ở Maine hoặc Massachusetts), hoặc yêu cầu gia hạn nộp tờ khai thuế của quý vị vào hoặc trước ngày 18 tháng 4 năm 2022 (ngày 19 tháng 4 năm 2022, nếu quý vị sống ở Maine hoặc Massachusetts), ngay cả khi quý vị không yêu cầu bất kỳ HCTC bổ sung nào trên Mẫu 8885.

Đạo Luật Cứu Trợ Thuế Do Thiên Tai năm 2020, Mục 134 đã gia hạn chương trình HCTC đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Đối với những Người Tham Gia đã ghi danh vào Chương Trình HCTC Hàng Tháng, ngày đến hạn thanh toán cuối cùng là ngày 10 tháng 12 năm 2021 đối với bảo hiểm tháng 12. Hồ sơ thanh toán cuối cùng vào năm 2021 sẽ được gửi vào ngày 21 tháng 12 năm 2021.

IRS không có thẩm quyền hành chánh để gia hạn khoản tín thuế. Nếu Quốc Hội ban hành quy định cho phép việc gia hạn, thì IRS sẽ thực hiện thay đổi và thông báo cho những người đóng thuế bị ảnh hưởng. Các cá nhân cũng có thể theo dõi trang web này để cập nhật.

Đừng nộp bất kỳ khoản chi trả nào cho các tháng được bảo hiểm trong năm 2022. Nếu luật mới được thông qua, quý vị sẽ cần ghi danh lại vào chương trình cho năm 2022 để yêu cầu được chi trả trước và yêu cầu khoản hoàn trả được phép cho các khoản thanh toán mà quý vị đã trả trực tiếp cho người bán hoặc nhà cung cấp của mình đối với bảo hiểm sức khỏe đủ điều kiện năm 2022.

Hướng dẫn và lịch trình sẽ được cung cấp trên trang web này và thông qua các lá thư gửi người tham gia.