Kredi Enpo sou Asirans Sante

Pou plis enfòmasyon sou kiyès ki elijib pou reklame Kredi Taks sou Asirans Sante a pou ane fiskal 2021 an, ki plan ki plan kalifye pou HCTC a, ak kijan pou ou kalkile kredi w la, gade Fòm 8885 (an anglè) PDF ak enstriksyon li yo (an anglè) PDF.

Lwa sou Sètitid Kontribyab la Alèjman Taks pou Dezas 2020 an, Seksyon 134 te pwolonje pwogram HCTC a rive 31 Desanm 2021. Pou Patisipan ki anwole nan Pwogram HCTC Mansyèl la, dat limit peman final la se 10 Desanm 2021 pou asirans mwa Desanm nan. Y ap voye dosye peman 2021 final la nan dat 21 desanm 2021.

IRS pa genyen otorite administrativ pou li elaji kredi a plis. Si Kongrè a adopte yon ekstansyon, ebyen IRS la ap mete an èv epi avize kontribyab ki konsène yo. Moun yo kapab kontwole sit sa tou pou mizajou yo.

Y ap bay enstriksyon ak delè yo sou paj wèb ak nan lèt patisipan yo.