Tín Thuế Đóng Góp cho Tiết Kiệm Hưu Trí (Tín Thuế cho Người Tiết Kiệm)

Kiểm tra các điều chỉnh chi phí sinh hoạt năm 2022 (tiếng Anh) cho các kế hoạch hưu trí và IRA.

Quý vị có thể được tín thuế khi có đóng góp đủ điều kiện cho IRA hoặc chương trình hưu trí được tài trợ bởi chủ lao động. Và  quý vị có thể đủ điều kiện nhận tín thuế cho các khoản đóng góp vào tài khoản Đạt Được Trải Nghiệm Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn (Achieving a Better Life Experience, ABLE), nếu quý vị là người thụ hưởng được chỉ định

Ai đủ điều kiện hưởng tín thuế?

  1. Từ 18 tuổi trở lên,
  2. Không được khai là người phụ thuộc trên tờ khai thuế của người khác , và
  3. Không phải là học sinh.

Quý vị là học sinh nếu trong bất kỳ phần nào của 5 tháng dương lịch trong năm thuế mà quý vị:

  • Đã đăng ký làm sinh viên toàn thời gian tại một trường học, hoặc
  • Đã tham gia một khóa đào tạo toàn thời gian, tại nông trại do trường học hoặc cơ quan chính quyền tiểu bang, quận, hoặc địa phương cung cấp.

Một trường học bao gồm các trường kỹ thuật, thương mại, và cơ khí. Nó không bao gồm các khóa đào tạo tại chỗ, các trường đào tạo liên thông hoặc các trường chỉ cung cấp các khóa học qua Internet.

Xem Mẫu 8880, Tín Thuế cho Đóng Góp Tiết Kiệm Hưu Trí Đủ Điều Kiện (tiếng Anh), để biết thêm thông tin.

Mức tín thuế

Tùy theo tổng thu nhập được điều chỉnh khai báo trên loạt tờ khai Mẫu 1040 của quý vị, mức tín thuế là 50%, 20% hoặc 10% của:

  • những đóng góp cho IRA truyền thống hoặc Roth,
  • các khoản đóng góp hoãn trả lương tự chọn cho gói 401 (k), 403 (b), 457 (b) của chính phủ, SARSEP, hoặc kế hoạch SIMPLE,
  • các khoản đóng góp tự nguyện của nhân viên sau thuế cho một kế hoạch hưu trí đủ tiêu chuẩn (bao gồm cả Kế Hoạch Tiết Kiệm của liên bang) hoặc kế hoạch 403 (b),
  • đóng góp cho kế hoạch 501 (c) (18) (D), hoặc
  • đóng góp cho tài khoản ABLE mà quý vị là người thụ hưởng được chỉ định (bắt đầu từ năm 2018).

Các khoản đóng góp chuyển không đủ điều kiện hưởng tín thuế. Ngoài ra, các khoản đóng góp đủ điều kiện của quý vị có thể bị giảm bớt bởi bất kỳ khoản phân phối nào gần đây mà quý vị nhận được từ kế hoạch hưu trí hoặc IRA, hoặc từ tài khoản ABLE (tiếng Anh).

Số tiền đóng góp tối đa có thể đủ điều kiện cho khoản tín thuế là $2.000 ($4.000 nếu là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế), vì thế tín thuế tối đa là $1.000 ($2.000 nếu là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế). Sử dụng bảng dưới đây để tính tín thuế của quý vị.

Ví dụ: Jill làm việc ở một cửa hàng bán lẻ, đã lập gia đình và kiếm được $41.000 vào năm 2021. Chồng của Jill bị thất nghiệp vào năm 2021 và không có bất kỳ khoản thu nhập nào. Jill đóng góp $2.000 vào IRA của cô ấy vào năm 2021. Sau khi trừ đi khoản đóng góp IRA, tổng thu nhập được điều chỉnh thể hiện trên tờ khai thuế chung của vợ chồng cô ấy là $39.000. Jill có thể yêu cầu 50% mức tín thuế là $1.000 cho khoản đóng góp $2.000 vào IRA của cô ấy trên tờ khai thuế năm 2021.

Tín Thuế cho Người Tiết Kiệm 2023

Tỷ lệ tín thuế Vợ Chồng Khai
Chung Hồ Sơ Thuế
Chủ gia đình Tất cả những người khai thuế khác*
50% đóng góp của quý vị AGI không nhiều hơn $43.000 AGI không nhiều hơn $32.625 AGI không nhiều hơn $21.750
20% đóng góp của quý vị $43.501- $47.500 $32.626- $35.625 $21.751 - $23.750
10% đóng góp của quý vị $47.501 - $73.000 $35.626- $54.750 $23.751 - $36.500
0% đóng góp của quý vị nhiều hơn $73.000 nhiều hơn $54.750 nhiều hơn $34.000

*Độc thân, vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế, người góa vợ/chồng đủ điều kiện

Tín Thuế cho Người Tiết Kiệm 2022

Tỷ lệ tín thuế Vợ Chồng Khai
Chung Hồ Sơ Thuế
Chủ gia đình Tất cả những người khai thuế khác*
50% đóng góp của quý vị AGI không nhiều hơn $41.000 AGI không nhiều hơn $30.750 AGI không nhiều hơn $20.500
20% đóng góp của quý vị $41.001- $44.000 $30.751- $33.000 $20.501 - $22.000
10% đóng góp của quý vị $44.000- $68.000 $33.001- $51.000 $22.001 - $34.000
0% đóng góp của quý vị nhiều hơn $68.000 nhiều hơn $51.000 nhiều hơn $34.000

*Độc thân, vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế, người góa vợ/chồng đủ điều kiện

Tín Thuế cho Người Tiết Kiệm 2021

Tỷ lệ tín thuế Vợ Chồng Khai
Chung Hồ Sơ Thuế
Chủ gia đình Tất cả những người khai thuế khác*
50% đóng góp của quý vị AGI không nhiều hơn $39.500 AGI không nhiều hơn $29.550 AGI không nhiều hơn $19.750
20% đóng góp của quý vị $39.501 - $43.000 $29.626 - $32.250 $19.751 - $21.500
10% đóng góp của quý vị $43.001 - $66.000 $32.251 - $49.500 $21.501 - $33.000
0% đóng góp của quý vị nhiều hơn $66.000 nhiều hơn $49.500 nhiều hơn $32.500

*Độc thân, vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế, người góa vợ/chồng đủ điều kiện

Tín Thuế cho Người Tiết Kiệm 2020

Tỷ lệ tín thuế Vợ Chồng Khai
Chung Hồ Sơ Thuế
Chủ gia đình Tất cả những người khai thuế khác*
50% đóng góp của quý vị AGI không nhiều hơn $39.000 AGI không nhiều hơn $29.250 AGI không nhiều hơn $19.500
20% đóng góp của quý vị $39.001 - $42.500 $29.250 - $31.875 $19.501 - $21.250
10% đóng góp của quý vị $42.501 - $65.000 $31.876 - $48.750 $21.251 - $32.500
0% đóng góp của quý vị nhiều hơn $65.000 nhiều hơn $48.750 nhiều hơn $32.500

*Độc thân, vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế, người góa vợ/chồng đủ điều kiện

Tín Thuế cho Người Tiết Kiệm 2019

Tỷ lệ tín thuế Vợ Chồng Khai
Chung Hồ Sơ Thuế
Chủ gia đình Tất cả những người khai thuế khác*
50% đóng góp của quý vị AGI không nhiều hơn $38.500 AGI không nhiều hơn $28.875 AGI không nhiều hơn $19.250
20% đóng góp của quý vị $38.501 - $41.500 $28.876 - $31.125 $19.251 - $20.750
10% đóng góp của quý vị $41.501 - $64.000 $31.126 - $48.000 $20.751 - $32.000
0% đóng góp của quý vị nhiều hơn $64.000 nhiều hơn $48.000 nhiều hơn $32.000

*Độc thân, vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế, người góa vợ/chồng đủ điều kiện

Tài nguyên bổ sung