Tín thuế đóng góp cho tiết kiệm hưu trí (Tín thuế Tiết kiệm)

Quý vị có thể được khấu trừ thuế khi thực hiện các khoản đóng góp đủ điều kiện cho IRA hoặc chương trình hưu trí được tài trợ bởi chủ thuê lao động. Và, bắt đầu từ năm 2018, nếu quý vị là người thụ hưởng được chỉ định thì quý vị có thể đủ điều kiện nhận tín thuế cho các khoản đóng góp vào tài khoản Cuộc sống Tươi đẹp Hơn (Achieving a Better Life Experience hay ABLE).

Ai đủ điều kiện hưởng tín thuế?

Quý vị đủ điều kiện hưởng tín thuế nếu quý vị:

  1. Từ 18 tuổi trở lên;
  2. Không phải là học sinh/sinh viên toàn thời gian; và
  3. Không được người khác khai là người phụ thuộc trên tờ khai thuế của họ.

Xem hướng dẫn cho Mẫu 8880, Tín thuế cho các Khoản đóng góp Tiết kiệm Hưu trí Đủ tiêu chuẩn (tiếng Anh), để biết định nghĩa về một học sinh/sinh viên toàn thời gian.

Mức tín thuế

Mức tín thuế là 50%, 20% hoặc 10% chương trình hưu trí hoặc các khoản đóng góp vào tài khoản IRA hoặc ABLE của quý vị, tùy thuộc vào tổng thu nhập đã điều chỉnh của quý vị (được báo cáo trên loạt tờ khai Mẫu 1040). Số tiền đóng góp tối đa có thể đủ điều kiện hưởng tín thuế là $2,000 ($4,000 nếu vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) và mức tín thuế tối đa là $1,000 ($2,000 nếu vợ chồng khai chung hồ sơ thuế). Sử dụng bảng dưới đây để tính toán tín thuế của quý vị.

Khoản đóng góp ABLE đủ điều kiện hưởng tín thuế

Bắt đầu từ năm 2018, quý vị có thể được hưởng Tín thuế Tiết kiệm cho khoản đóng góp vào tài khoản ABLE (tiếng Anh) nếu là người thụ hưởng được chỉ định.

Các khoản đóng góp chuyển qua (số tiền quý vị đã chuyển từ tài khoản ABLE khác hoặc từ tài khoản Chương trình Học phí Đủ điều kiện (Qualified Tuition Plan hay QTP)) không đủ điều kiện hưởng tín thuế. Ngoài ra, các khoản đóng góp đủ điều kiện của quý vị có thể bị giảm bớt bởi bất kỳ khoản phân phối nào gần đây mà quý vị nhận được từ tài khoản ABLE của mình.

*Độc thân, vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế hoặc người góa vợ/chồng

Tín thuế Tiết kiệm 2020

Tỷ lệ tín thuế Vợ chồng khai chung Chủ gia đình Tất cả những người khai thuế khác*
50% đóng góp của quý vị AGI không nhiều hơn $39,000 AGI không nhiều hơn $29,250 AGI không nhiều hơn $19,500
20% đóng góp của quý vị $39,001 - $42,500 $29,250 - $31,875 $19,501 - $21,250
10% đóng góp của quý vị $42,501 - $65,000 $31,876 - $48,750 $21,251 - $32,500
0% đóng góp của quý vị nhiều hơn $65,000 nhiều hơn $48,750 nhiều hơn $32,500

Tín thuế Tiết kiệm 2019

Tỷ lệ tín thuế Vợ chồng khai chung Chủ gia đình Tất cả những người khai thuế khác*
50% đóng góp của quý vị AGI không nhiều hơn $38,500 AGI không nhiều hơn $28,875 AGI không nhiều hơn $19,250
20% đóng góp của quý vị $38,501 - $41,500 $28,876 - $31,125 $19,251 - $20,750
10% đóng góp của quý vị $41,501 - $64,000 $31,126 - $48,000 $20,751 - $32,000
0% đóng góp của quý vị nhiều hơn $64,000 nhiều hơn $48,000 nhiều hơn $32,000

Tín thuế Tiết kiệm 2018

Tỷ lệ tín thuế Vợ chồng khai chung Chủ gia đình Tất cả những người khai thuế khác*
50% đóng góp của quý vị AGI không nhiều hơn $38,000 AGI không nhiều hơn $28,500 AGI không nhiều hơn $19,000
20% đóng góp của quý vị $38,001 - $41,000 $28,501 - $30,750 $19,001 - $20,500
10% đóng góp của quý vị $41,001 - $63,000 $30,751 - $47,250 $20,501 - $31,500
0% đóng góp của quý vị nhiều hơn $63,000 nhiều hơn $47,250 nhiều hơn $31,500

Tín thuế Tiết kiệm 2017

Tỷ lệ tín thuế Vợ chồng khai chung Chủ gia đình Tất cả những người khai thuế khác*
50% đóng góp của quý vị AGI không nhiều hơn $37,000 AGI không nhiều hơn $27,750 AGI không nhiều hơn $18,500
20% đóng góp của quý vị $37,001 - $40,000 $27,751 - $30,000 $18,501 - $20,000
10% đóng góp của quý vị $40,001 - $62,000 $30,001 - $46,500 $20,001 - $31,000
0% đóng góp của quý vị nhiều hơn $62,000 nhiều hơn $46,500 nhiều hơn $31,000

Tiết kiệm hưu trí đủ điều kiện hưởng tín thuế

Những khoản đóng góp của quý vị cho IRA truyền thống hoặc Roth IRA; chương trình 401(k), SIMPLE IRA, SARSEP, 403(b), 501(c)(18) hoặc chương trình 457(b) của chính phủ; và các khoản đóng góp tự nguyện sau thuế của nhân viên cho các chương trình hưu trí và 403(b) đủ tiêu chuẩn của quý vị đều có thể được hưởng Tín thuế Tiết kiệm.

Các khoản đóng góp chuyển qua (tiền mà quý vị đã chuyển từ một chương trình hưu trí hoặc IRA khác) không đủ điều kiện hưởng Tín thuế Tiết kiệm. Ngoài ra, các khoản đóng góp đủ điều kiện của quý vị có thể bị giảm bớt bởi bất kỳ khoản phân phối nào gần đây mà quý vị nhận được từ một chương trình hưu trí hoặc IRA của mình.

Ví dụ: Jill làm việc ở một cửa hàng bán lẻ, đã lập gia đình và kiếm được $38,500 vào năm 2019. Chồng của Jill bị thất nghiệp vào năm 2019 và không có bất kỳ khoản thu nhập nào. Jill đóng góp $1,000 vào IRA của cô ấy vào năm 2019. Sau khi trừ đi khoản đóng góp IRA, tổng thu nhập đã điều chỉnh được thể hiện trên tờ khai thuế chung của vợ chồng cô ấy là $37,500. Jill có thể yêu cầu mức tín thuế 50%, $500, cho khoản đóng góp $1,000 vào IRA của cô ấy.

Nguồn thông tin bổ sung