Bảo Vệ Dân Quyền của Người Đóng Thuế

Sở Thuế Vụ không dung thứ mọi hành động kỳ thị của nhân viên mình đối với bất cứ người nào do tuổi tác, màu da, tình trạng tàn tật, chủng tộc, trả đũa, nguồn gốc quốc gia, mức thông thạo Anh ngữ, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục hay tình trạng làm cha mẹ.

Quan điểm không dung thứ này cũng áp dụng cho bất cứ người nào tự nguyện hay hợp tác với người đóng thuế trong một phần của chương trình do liên bang hỗ trợ hoặc bất cứ chương trình nào do liên bang thực hiện. Điều này bao gồm giao tiếp với nhân viên IRS hay các hoạt động do IRS tài trợ hoặc một trong những trung tâm hỗ trợ cộng đồng này:

  • Nơi Tiếp Trợ Người Đóng Thuế Có Lợi Tức Thấp
  • Trợ Giúp Khai Thuế Lợi Tức Tự Nguyện (Volunteer Income Tax Assistance) hoặc
  • Các Địa Điểm Cố Vấn Thuế cho Người Cao Niên

Nếu người đóng thuế yêu cầu thì nhân viên IRS và nhân viên/người tự nguyện tại một trong những địa điểm hỗ trợ sẽ sắp xếp hợp lý hay trợ giúp ngôn ngữ.

Các Ấn Bản về Dân Quyền của Người Đóng Thuế (Taxpayer Civil Rights Publications)

Các ấn bản sau đây sẽ giải thích và củng cố cam kết bảo vệ dân quyền của người đóng thuế của IRS:

Nộp Đơn Than Phiền (Filing a Complaint)

Văn Phòng Bình Đẳng, Đa Dạng và Hòa Hợp của IRS, Phân Ban Dân Quyền có nhiệm vụ duy trì và bảo vệ dân quyền của tất cả những người đóng thuế, bao gồm những người bị tàn tật hay nói tiếng Anh ít thông thạo. Nếu quý vị bị nhân viên IRS kỳ thị trong chương trình do IRS thực hiện, hoặc bị nhân viên/người tự nguyện kỳ thị tại một trong những địa điểm do chương trình hỗ trợ, xin gởi đơn than phiền PDF (PDF) bằng văn bản đến:

Director, IRS Civil Rights Division

Room 2413

1111 Constitution Avenue, NW

Washington, DC 20224

Đối với tất cả những câu hỏi khác liên quan đến dân quyền của người đóng thuế, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ gửi thư hoặc gửi điện thư cho chúng tôi đến edi.civil.rights.division@irs.gov.

Đường nối trên trang này có dưới dạng Adobe PDF. Tải về miễn phí phiên bản mới nhất của Adobe Acrobat Reader từ Adobe Reader download page trên mạng của Adobe.

Khiếu nại chống quấy rối:

Bộ phận Chống Quấy rối thuộc Văn phòng Công bằng, Đa dạng và Toàn diện của IRS có trách nhiệm đảm bảo cho các nhân viên, người quản lý, giám sát viên, nhà thầu, nhà cung cấp và những người nộp đơn được bảo vệ khỏi sự quấy rối hay bắt nạt của nhân viên IRS. Để có thêm thông tin hoặc để thực hiện một khiếu nại, hãy liên lạc với bộ phận này qua email tại edi.ahp.mailbox@irs.gov.