Tài liệu về Thuế cho Người Hành Nghề Tự Do và Tư Doanh nhỏ

 

Nhánh Small Business & Self-Employed (Tiểu Thương và Tư Doanh) phục vụ người đóng thuế nào nộp Mẫu Đơn 1040 (Bản Khai C, E, F) hoặc Mẫu Đơn 2106, và cả những doanh nghiệp nhỏ có tài sản dưới $10 triệu.

Hướng Dẫn Thuế Vụ cho Doanh Nghiệp Nhỏ

Mục đích của ấn phẩm này là để cung cấp thông tin tổng quát về luật thuế liên bang áp dụng cho chủ doanh nghiệp nhỏ vốn là chủ nhân duy nhất và cho nhân viên pháp định. Ấn bản này có những thông tin về lợi tức, chi phí chi kinh doanh, và tín thuế giúp quý vị nộp bản khai thuế lợi tức.