Information For...

For you and your family
Standard mileage and other information

Forms and Instructions

Individual Tax Return
Instructions for Form 1040
Request for Taxpayer Identification Number (TIN) and Certification
Request for Transcript of Tax Return

 

Employee's Withholding Allowance Certificate
Employer's Quarterly Federal Tax Return
Employers engaged in a trade or business who pay compensation
Installment Agreement Request

Popular For Tax Pros

Amend/Fix Return
Apply for Power of Attorney
Apply for an ITIN
Rules Governing Practice before IRS

Tài liệu về Thuế cho Người Hành Nghề Tự Do và Tư Doanh nhỏ

Nhánh Small Business & Self-Employed (Tiểu Thương và Tư Doanh) phục vụ người đóng thuế nào nộp Mẫu Đơn 1040 (Bản Khai C, E, F) hoặc Mẫu Đơn 2106, và cả những doanh nghiệp nhỏ có tài sản dưới $10 triệu.

 

Hướng Dẫn Thuế Vụ cho Doanh Nghiệp Nhỏ

Mục đích của ấn phẩm này là để cung cấp thông tin tổng quát về luật thuế liên bang áp dụng cho chủ doanh nghiệp nhỏ vốn là chủ nhân duy nhất và cho nhân viên pháp định. Ấn bản này có những thông tin về lợi tức, chi phí chi kinh doanh, và tín thuế giúp quý vị nộp bản khai thuế lợi tức.