Các Điều Khoản Thuế Vụ theo ACA - dành cho Hãng Sở Lớn

Một vài điều khoản của Đạo Luật Chăm Sóc với Giá Phải Chăng (Affordable Care Act, hay ACA), hoặc luật chăm sóc sức khỏe, chỉ áp dụng cho hãng sở lớn, nói chung là có 50 nhân viên  trở lên làm việc toàn  thời gian. Lấy thí dụ:, các hãng sở lớn  hiện dụng có trách nhiệm báo cáo hàng năm (annual reporting responsibilities) quan tâm là họ có nên chu cấp bảo hiểm sức khỏe  cho nhân viên làm việc toàn thời gian của họ hay không, và nếu có thì là dạng nào  (và những người thuộc quyền của họ).

Các hãng sở lớn có thể tìm tài nguyên và tin tức mới nhất tại Trung Tâm Thông Tin về Hãng Sở Lớn (Applicable Large Employer Information Center). 

Bảo Hiểm

Báo Cáo

Tiền Trả và Điều Khoản

  • Nếu quý vị có từ 100 nhân viên trở xuống thì có thể mua bảo hiểm giá phải chăng qua Thị Trường Chương Trình Lựa Chọn Bảo Hiểm cho Doanh Nghiệp Nhỏ (Small Business Health Options Program, hay SHOP).
  • Xin vào mạng lưới  HealthCare.gov để tìm hiểu thêm.

 

  • Quý vị phải khấu lưu và báo cáo 0.9 phần trăm tiền tính thêm trên lương hoặc tiền lương cho nhân viên vượt quá $200,000. Tìm hiểu thêm (Learn more).
  • Quý vị có thể phải báo cáo giá trị bảo hiểm (report the value of the health insurance coverage) sức khỏe quý vị cung cấp cho mỗi nhân viên trên Mẫu Đơn W-2 của họ.
  • Kể từ niên lịch 2015, quý vị phải nộp tờ khai hàng năm (annual return) để trình báo mình có chu cấp bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên hay không, và nếu có thì là dạng nào.
  • Nếu quý vị trả tiền tự bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên thì phải đệ nộp bản khai thường niên (annual return) báo cáo một số thông tin của từng nhân viên quý vị bảo hiểm.  
  • Quý vị phải cung cấp bảo hiểm  tối thiệu với giá phải chăng để cung cấp giá trị tối thiểu cho nhân viên làm việc toàn thời gian của mình (và cung cấp bảo hiểm cho người thuộc quyền của nhân viên làm việc toàn thời gian), hoặc có thể thiếu hãng sở số tiền họ có trách nhiệm phải trả. Tìm hiểu thêm về điều khoản trách nhiệm chia sẻ của hãng sở (employer shared responsibility provision).
  • Nếu quý vị tự bảo hiểm thì có thể đòi hỏi phải trả phí để tài trợ cho Quỹ Tín Nhiệm Nghiên Cứu Kết Quả Tập Trung cho Bệnh Nhân   (Patient- Centered Outcomes Research Trust Fund).