Enfòmasyon sou Taks, zouti, ak resous pou òganizasyon zèv charitab yo ak lòt ki ekzante de taks yo.

 

Rechèch Òganizasyon ki Ekzante de Taks yo (TEOS)

Itilize zouti TEOS la (Tax-Exempt Organization Search) pou ou jwenn enfòmasyon sou estati ak deklarasyon yon òganizasyon

 

 

Deklarasyon Anyèl ak Fòm yo

Fòm seri 990 yo, obligasyon ak konsèy pou ede w konplete dosye ak deklarasyon anyèl ou

 

 

 

 

Nimewo Idantifikasyon Anplwayè (EIN - Employer Identification Number)

 

 

Jwenn yon EIN pou w aplike pou estati ekzante de taks la epi fè deklarasyon. Rasire w ou se yon òganizasyon ki fòme dapre nòm yo anvan ou aplike pou yon EIN

Egzanpsyon Taks

Aplike pou Estati Ekzante de Taks
Kòman pou aplike pou IRS la Rekonèt estati ekzante de taks la

Sik Lavi yon Òganizasyon ki Ekzante (EO) (an anglè)
Enfòmasyon apwopo 5 etap nan sik lavi yon òganizasyon ki ekzante

Retabli Estati Ekzante de Taks la (an anglè)
Kisa pou ou fè si estati ekzante de taks ou revoke

Kontribisyon Charitab yo

Kontribisyon Charitab yo (an anglè)
Aprann apwopo kontribisyon charitab ki gen dediksyon taks sou yo

Kontribisyon Charitab ki Pa Lajan (an anglè)
Aprann kòman pou fè kontribisyon charitab ak pwopriyete

Kalite Òganizasyon ki Ekzante yo

Òganizasyon Zèv Charitab — IRC 501(c)(3)
Òganizasyon ki òganize epi yo eksplwate pou rezon relijyon, charite, lasyans, esè nan sekirite piblik, literati, edikasyon oswa lòt objektif espesifik.

Legliz ak Òganizasyon Relijye (an anglè) — IRC 501(c)(3)
Legliz yo ak òganizasyon relijye yo pami òganizasyon zèv charitab ki ka kalifye pou egzanpsyon taks sou revni federal nan Seksyon 501(c)(3).

Fondasyon Prive yo (an anglè) — IRC 501(c)(3)
Jeneralman, òganizasyon prive yo genyen yon sèl gwo sous k ap finanse yo (dabitid se don yon fanmi oswa yon sosyete) epi majorite ladan yo plis bay sibvansyon olye yo jere pwogram charite yo dirèkteman.

Òganizasyon Politik yo (an anglè)
Yon pati, yon komite, yon asosyasyon yon fon oswa lòt òganizasyon ki òganize epi y ap eksplwate pou yo aksepte, dirèkteman oswa pa entèmedyè, kontribisyon yo oswa fè depans, oswa toulède (2), pou yon aktivite ki ekzante.

Lòt Benevòl yo (an anglè)
Òganizasyon ki ranpli kondisyon espesifik yo ka kalifye pou egzanpsyon nan souseksyon yo ki pa Seksyon (501)(c)(3). Sa yo gen ladan yo, òganizasyon pou byennèt sosyal yo, kategori sivil yo, klèb sosyal yo, òganizasyon travay yo ak kategori antrepriz yo.

Edikasyon

Resous Edikasyon ak Gid (an anglè)
Jwenn Piblikasyon, fòm ak gid ofisyèl.

StayExempt.IRS.gov (an anglè)
Ti kou sou entènèt pou nouvo òganizasyon ki ekzante de taks ak pou sa ki te la deja yo.

Apèsi sou Anje Antite ki Ekzante de Taks yo ak Antite Gouvènmantal yo (an anglè)
Apèsi sou Anje yo se zouti travay anplwaye yo ki ba yo analiz ak resous pou yon pwoblèm teknik fiskal.