Depi w fin swiv etap ki dekri sou paj sa a (an anglè), w ap bezwen detèmine ki kalte exanpsyon enpo ou vle.

Remak: Apati dat 31 Janvye 2020, yo dwe soumèt aplikasyon pou rekonesans egzanpsyon Fòm1023 yo pa vwa elektwonik, anliy sou Pay.gov (an anglè). Apati dat 5 Janvye 2021, yo dwe soumèt tou aplikasyon pou rekonesans pou egzanpsyon Fòm 1024-A yo pa vwa elektwonik tou anliy nan Pay.gov. Apati dat 3 Janvye 2022, yo dwe soumèt aplikasyon pou rekonesans pou egzanpsyon Fòm 1024 yo pa vwa elektwonik tou anliy nan Pay.gov tou. Ap gen yon peryòd ki ap pwolonje pou jis 30 avril 2022, kote ke yap toujou aksepte vèsyon papye fòm 1024 yo. Pou pi plis enfòmasyon, tanpri dirije w nan paj pwodui Fòm 1024 la (an anglè).

Òganizasyon Relijiez, Zèv Charitab, ak Edikasysonèl (501(c)(3)) (an anglè)

Òganizasyon Pwoteksyon Sosyal (òganizasyon 501(c)(4)) (an anglè)

Lòt Òganizasyon ki pa pou fè lajan oswa Òganizasyon ki gen Egzanpsyon Enpo (501(a)) (an anglè)

Enfòmasyon siplemantè

Fòmasyon vityèl