Khi quý vị đã làm theo các bước được nêu ở trang này (tiếng Anh), quý vị sẽ cần xác định loại tình trạng miễn thuế mà quý vị muốn.

Lưu ý: Kể từ ngày 31 tháng 1, 2020, đơn xin công nhận tình trạng miễn thuế theo Mẫu 1023 phải được nộp trực tuyến qua đường điện tử tại Pay.gov (tiếng Anh). Kể từ ngày 5 tháng 1 năm 2021, đơn xin công nhận tình trạng miễn thuế theo Mẫu 1024-A cũng phải được gửi trực tuyến bằng phương thức điện tử tại Pay.gov. Kể từ ngày 3 tháng 1 năm 2022, đơn xin công nhận tình trạng miễn thuế theo Mẫu 1024 cũng phải được gửi trực tuyến bằng phương thức điện tử tại Pay.gov. Thời gian gia hạn sẽ kéo dài đến ngày 30 tháng 4 năm 2022, trong đó các phiên bản giấy của Mẫu 1024 sẽ tiếp tục được chấp nhận. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo trang sản phẩm Mẫu 1024 (tiếng Anh).

Các Tổ Chức Từ Thiện, Tôn Giáo Và Giáo Dục (501(c)(3)) (tiếng Anh)

Tổ Chức Phúc Lợi Xã Hội (các tổ chức 501(c)(4)) (tiếng Anh)

Các Tổ Chức Phi Lợi Nhuận Hoặc Miễn Thuế Khác (501(a)) (tiếng Anh)

Thông tin bổ sung

Đào tạo trực tuyến