Nộp đơn xin tình trạng miễn thuế

Khi quý vị đã làm theo các bước được nêu ở trang này (tiếng Anh), quý vị sẽ cần xác định loại tình trạng miễn thuế mà quý vị muốn.

Lưu ý: Kể từ ngày 31 tháng 1, IRS yêu cầu rằng Mẫu 1023, Đơn xin công nhận tình trạng miễn thuế, phải được nộp trực tuyến qua đường điện tử tại www.pay.gov. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo trang sản phẩm Mẫu 1023 (tiếng Anh).

Các tổ chức từ thiện, tôn giáo và giáo dục (501(c)(3)) (tiếng Anh)

Tổ chức phúc lợi xã hội (các tổ chức 501(c)(4)) (tiếng Anh)

Các tổ chức phi lợi nhuận hoặc miễn thuế khác (501(a)) (tiếng Anh)

Thông tin bổ sung

Đào tạo trực tuyến