Các Câu Hỏi Thường Gặp Về Việc Nộp Đơn Xin Miễn Thuế

Lãnh đạo tổ chức có thể tìm hiểu thêm về các chủ đề này và về quyền lợi, hạn chế và kỳ vọng đối với các tổ chức được miễn thuế bằng cách tham dự 10 khóa học tại Hội Thảo về Tổ Chức Miễn Thuế Quy Mô Nhỏ đến Vừa (tiếng Anh) trực tuyến.


Sự khác biệt giữa phi lợi nhuận và miễn thuế là gì?

Tình trạng phi lợi nhuận là một khái niệm theo luật tiểu bang. Tình trạng phi lợi nhuận có thể làm cho một tổ chức đủ điều kiện nhận một số quyền lợi nhất định, chẳng hạn như miễn thuế doanh thu, thuế tài sản và thuế thu nhập tiểu bang. Mặc dù hầu hết các tổ chức được miễn thuế liên bang là tổ chức phi lợi nhuận, nhưng việc tổ chức như là một tổ chức phi lợi nhuận ở cấp tiểu bang không tự động cho phép tổ chức đó được miễn thuế thu nhập liên bang. Để đủ điều kiện được miễn thuế thu nhập liên bang, một tổ chức phải đáp ứng các yêu cầu được quy định trong Bộ Luật Thuế Vụ. Xin xem Các Loại Tổ Chức Miễn Thuế (tiếng Anh) hoặc Ấn Phẩm 557 (tiếng Anh)PDF để biết thêm thông tin.

Làm thế nào để một tổ chức được miễn thuế?

Để được công nhận là được miễn thuế thu nhập liên bang, hầu hết các tổ chức phải nộp đơn xin công nhận miễn thuế (tiếng Anh). Đối với các tổ chức thuộc đoạn 501(c)(3), luật chỉ cung cấp các ngoại lệ hạn chế (tiếng Anh) đối với yêu cầu này. Việc nộp đơn xin công nhận miễn thuế dẫn đến việc IRS chính thức công nhận tình trạng của tổ chức, và điều này có thể được ưa chuộn hơn vì lý do đó.

Làm cách nào để tôi có được đơn xin tình trạng miễn thuế?

Hầu hết các tổ chức xin miễn thuế đều phải sử dụng các mẫu đơn cụ thể. Bốn mẫu đơn hiện được IRS sử dụng là:

Đơn xin mà tổ chức của quý vị bắt buộc phải nộp được nêu rõ trong Ấn Phẩm 557. Lưu ý rằng đối với một số loại hình tổ chức, không có mẫu đơn xin nào được chỉ định (tiếng Anh). Quý vị có thể xem trước bản sao của Mẫu 1023, Mẫu 1023-EZ, Mẫu 1024, và Mẫu 1024-A tại www.pay.gov (tiếng Anh).

Có khoản phí nào khi nộp đơn xin tình trạng miễn thuế không?

Có, phí người dùng áp dụng cho tất cả các yêu cầu có thư xác nhận, bao gồm cả đơn xin miễn thuế. Xin xem Phí Người Dùng (tiếng Anh) để biết thông tin đầy đủ.

Tôi phải nộp đơn xin miễn thuế ở đâu?

Quý vị sẽ gửi đơn xin miễn thuế Mẫu 1023, Mẫu 1023-EZ, Mẫu 1024, hoặc Mẫu 1024-A đã điền đầy đủ bằng điện tử tại www.pay.gov (tiếng Anh).

Mất bao lâu để xử lý đơn xin miễn thuế?

Đơn xin được xử lý nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, quá trình này có thể bị trì hoãn vì các lý do khác nhau, từ các lỗi đơn giản trong đơn xin đến các vấn đề liên quan đến khả năng hội đủ điều kiện của tổ chức xin miễn thuế. Xin xem Mười Lý Do Hàng Đầu Khiến Việc Xử Lý Đơn Xin Bị Chậm Trễ (tiếng Anh). Để biết tình trạng của một đơn xin hiện tại, hãy xem Đơn Xin Của Tôi Đâu? (tiếng Anh)

Tôi có thể làm gì để giúp đảm bảo rằng đơn xin của tôi được xử lý nhanh nhất có thể không?

Việc trả lời đầy đủ tất cả các câu hỏi và gửi nộp tất cả các mục được yêu cầu sẽ đảm bảo các nhân viên xem xét đơn xin của quý vị có thể xử lý nhanh nhất có thể. Ngoài ra, xin xem Mười Mẹo Hàng Đầu để rút ngắn quy trình xin miễn thuế (tiếng Anh).

Đơn xin tình trạng được miễn thuế của tôi có thể được xúc tiến không?

Nói chung, các đơn đăng ký được xử lý (tiếng Anh) theo thứ tự mà IRS nhận được. Tuy nhiên, đôi khi IRS sẽ xử lý một đơn xin ngoài thứ tự thông thường. Tuy nhiên, để được xử lý xúc tiến, phải có một lý do thuyết phục để xử lý vụ việc trước những người khác. Lý do thuyết phục bao gồm những điều sau:

  • Một khoản tài trợ đang chờ xử lý, trong đó việc không đảm bảo khoản tài trợ sẽ có tác động tiêu cực đến khả năng tiếp tục hoạt động của tổ chức.
  • Một tổ chức mới được thành lập cung cấp cứu trợ thiên tai cho các nạn nhân trong trường hợp khẩn cấp.
  • Các lỗi của IRS đã gây ra sự chậm trễ quá mức trong việc phát hành thư xác nhận.

Đối với khoản tài trợ đang chờ xử lý, thông tin cụ thể sau đây sẽ giúp hỗ trợ yêu cầu xử lý nhanh:

  • Tên của cá nhân hoặc tổ chức cam kết trao tài trợ hoặc tài sản,
  • Số tiền tài trợ hoặc giá trị của tài sản,
  • Ngày mà khoản tài trợ sẽ bị tước bỏ hoặc chuyển hướng vĩnh viễn đến một tổ chức khác,
  • Tác động đến hoạt động của tổ chức nếu không nhận được tài trợ/tài sản, và
  • Chữ ký của cán bộ chính hoặc người đại diện theo ủy quyền.

Yêu cầu xử lý xúc tiến phải được thực hiện bằng văn bản và phải giải thích đầy đủ lý do thuyết phục. IRS có toàn quyền quyết định cấp phép xử lý xúc tiến.

Một tổ chức không thể yêu cầu xử lý xúc tiến Mẫu 1023-EZ, Đơn Xin Tinh Giản Để Được Công Nhận Miễn Thuế Theo Đoạn 501(c)(3) Của Bộ Luật Thuế Vụ.

Xin xem Xử Lý Xúc Tiến Đơn Xin (tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Điều gì sẽ xảy ra nếu mục đích hoặc chương trình thay đổi sau khi nộp đơn xin?

Nếu tài liệu tổ chức, mục đích, hoặc chương trình của tổ chức thay đổi trong khi IRS đang xem xét đơn xin thì quý vị nên khai báo thay đổi bằng văn bản cho văn phòng xử lý đơn xin của quý vị. Nếu quý vị không biết văn phòng đang xử lý đơn xin miễn thuế của mình thì hãy liên lạc với Dịch Vụ Tài Khoản Khách Hàng (tiếng Anh) của Tổ Chức Miễn Thuế.

Vì những thay đổi quan trọng trong cấu trúc hoặc hoạt động của tổ chức từ thiện có thể ảnh hưởng đến tình trạng miễn thuế hay tình trạng tổ chức từ thiện công, nên các tổ chức phải khai báo những thay đổi đó cho Bộ Phận Phụ Trách Tổ Chức Miễn Thuế của IRS. Xin xem quy trình khai báo thay đổi (tiếng Anh) để biết về các thảo luận đầy đủ.

Đơn xin miễn thuế có phải được công bố không?

Đơn xin miễn thuế phải được công bố sau khi đã được chấp thuận (tiếng Anh) hoặc bị từ chối (tiếng Anh).

Tôi có cần số miễn thuế cho tổ chức của mình không?

Không. Không giống như một số tiểu bang cấp các con số cho các tổ chức để cho biết rằng các tổ chức này được miễn thuế bán hàng của tiểu bang, IRS không cấp số cụ thể cho các tổ chức miễn thuế. Mặc dù IRS cấp Mã Số Thuế cho Chủ Lao Động (EIN), nhưng đây chỉ là một số nhận dạng duy nhất, tương tự như số An Sinh Xã hội cho một cá nhân. Việc nộp đơn xin và nhận được EIN không cho biết về tình trạng thuế của tổ chức; tuy nhiên, tổ chức của quý vị cần có EIN để xin miễn thuế.

Làm cách nào để xin mã số thuế cho chủ lao động cho tổ chức của tôi?

Quý vị có thể nộp đơn trực tuyến, hoặc xem trang xin mã số thuế cho chủ lao động (tiếng Anh).

Tổ chức có điều lệ công ty được phục hồi sau khi bị tiểu bang hủy bỏ hoặc đình chỉ hành chính có phải nộp đơn xin miễn thuế mới không?

Không. Nếu một công ty được tiểu bang phục hồi sau khi điều lệ công ty bị đình chỉ hoặc hủy bỏ về mặt hành chính thì tình trạng được miễn thuế của công ty có thể được khôi phục mà không cần công ty đó phải đăng ký lại. Tổ chức đó phải nộp bằng chứng từ tiểu bang rằng điều lệ của mình đã được khôi phục, trong đó cho biết ngày khôi phục có hiệu lực. Ngoài ra, tổ chức phải cung cấp bằng chứng rằng tổ chức đã tuân thủ bất kỳ yêu cầu nộp tờ khai thuế hàng năm nào trong thời gian mà tình trạng của công ty của tổ chức bị đình chỉ hoặc hủy bỏ về mặt hành chính.

Tuy nhiên, nếu tình trạng miễn thuế của một tổ chức đã tự động bị thu hồi do không nộp tờ khai thuế hàng năm thì tình trạng miễn thuế không thể được khôi phục, trừ khi tổ chức đó nộp đơn xin tình trạng miễn thuế mới, ngay cả khi nếu tiểu bang đó khôi phục lại tình trạng doanh nghiệp của họ.

Cơ quan chính phủ có cần phải nộp đơn xin tình trạng miễn thuế không?

Hầu hết các cơ quan chính quyền tiểu bang và địa phương không phải nộp thuế thu nhập liên bang. Tuy nhiên, vì các lý do không liên quan đến thuế, các tổ chức chính phủ đôi khi được yêu cầu cung cấp số miễn thuế hay thư xác nhận để chứng minh tư cách là một tổ chức được miễn thuế của họ. Tuy nhiên, chính quyền tiểu bang và địa phương không bắt buộc phải nộp đơn xin tình trạng miễn thuế này. Như đã thảo luận trong trang Xác Nhận Tình Trạng Miễn Thuế xủa Quý Vị (tiếng Anh), IRS sẽ phát hành một lá thư mô tả tình trạng thuế của các tổ chức chính phủ. Hầu hết các tổ chức và cá nhân sẽ chấp nhận lá thư này như là sự chứng minh mà họ cần. Không cần nộp đơn và không phải trả lệ phí nào cho lá thư này.

Thông tin bổ sung