Bị hủy bỏ? Được phục hồi? Tìm hiểu thêm

Hầu hết các tổ chức được miễn thuế ngoài nhà thờ và một số tổ chức liên quan đến nhà thờ nhất định đều được yêu cầu nộp bản khai thông tin hoặc thông báo hàng năm cho IRS.

Các tổ chức mà không nộp hồ sơ trong ba năm liên tiếp sẽ tự động mất tình trạng được miễn thuế. Việc thu hồi tự động có hiệu lực vào ngày hết hạn nộp hồ sơ ban đầu của bản khai hoặc thông báo hàng năm lần thứ ba. (Mục 6033(j) của Bộ Luật Thuế Vụ)

Danh Sách Hủy Bỏ Tự Động Tình Trạng Miễn Thuế

IRS công bố danh sách (tiếng Anh) các tổ chức có tình trạng miễn thuế đã tự động bị thu hồi do không nộp Mẫu 990, 990-EZ, 990-PF hoặc Mẫu 990-N (Bưu thiếp điện tử) trong ba năm liên tiếp.

Danh sách này cung cấp tên, số nhận diện chủ hãng (EIN), loại tổ chức, địa chỉ được biết gần đây nhất mà tổ chức đã cung cấp cho IRS, ngày thu hồi có hiệu lực và ngày tổ chức được thêm vào danh sách. Đối với các tổ chức đã nộp đơn xin và được phục hồi tình trạng miễn thuế thì danh sách sẽ cung cấp ngày phục hồi. IRS cập nhật danh sách này hàng tháng.

Danh Sách Hủy Bỏ Tự Động Tình Trạng Miễn Thuế (tiếng Anh)

Ảnh Hưởng Của Việc Mất Tình Trạng Miễn Thuế

Nếu tình trạng miễn thuế của một tổ chức tự động bị thu hồi thì tổ chức đó không còn được miễn thuế thu nhập liên bang nữa. Do đó, họ có thể phải nộp một trong các tờ khai thuế thu nhập liên bang sau đây và nộp thuế thu nhập hiện hành:

Tổ chức bị thu hồi tự động không đủ điều kiện để nhận các khoản đóng góp được khấu trừ thuế và sẽ bị xóa khỏi danh sách các tổ chức được miễn thuế, Ấn Phẩm 78 (tiếng Anh). IRS cũng sẽ gửi thư thông báo cho các tổ chức về việc thu hồi.

Các nhà tài trợ có thể khấu trừ các khoản đóng góp thực hiện trước khi tên của tổ chức xuất hiện trên Danh Sách Thu Hồi Tự Động. Luật của tiểu bang và địa phương cũng có thể ảnh hưởng đến một tổ chức mà mất tình trạng được miễn thuế.

Khôi Phục Tình Trạng Miễn Thuế

Luật pháp cấm IRS hoàn tác việc thu hồi tự động thích hợp và không quy định về quy trình kháng nghị. Tổ chức bị thu hồi tự động phải đăng ký để được khôi phục tình trạng, ngay cả khi ban đầu tổ chức không được yêu cầu nộp đơn xin miễn trừ.

bốn cách để (tiếng Anh) được khôi phục.

Nếu IRS xác định rằng tổ chức đáp ứng các yêu cầu về tình trạng được miễn thuế thì sẽ ban hành một thư xác định mới. IRS cũng sẽ bao gồm tổ chức được phục hồi trong cập nhật tiếp theo của Tìm Kiếm Tổ Chức Miễn Thuế (tiếng Anh) (cơ sở dữ liệu Ấn phẩm 78), và chỉ ra trong trích xuất Hồ Sơ Kinh Doanh Chính (Business Master File hay BMF) của IRS rằng tổ chức đó đủ điều kiện nhận các khoản đóng góp được khấu trừ thuế. Các nhà tài trợ và những người khác có thể dựa vào thư xác định mới của IRS kể từ ngày có hiệu lực đã nêu và vào danh sách trích xuất Tìm Kiếm Tổ Chức Miễn Thuế và BMF được cập nhật.

Thông tin bổ sung