Body

Egzijans Egzanpsyon pou Òganizasyon - 501(c)(3) Yo (an anglè)

Ti deskripsyon byen kout sou egzijans egzanpsyon mande daprè Seksyon 501(c)(3) IRS la.

Aplikasyon pou Rekonesans Egzanpsyon (an anglè)

Pwosedi pou w pase pou ka ranpli dosye pou egzanpsyon anba Seksyon Revni Entèn 501(c)(3) .

Òganizasyon Egzante Yo - Deklarasyon ki Obligatwa (an anglè)

Deklarasyon taks anyèl federal pou òganizasyon ki gen egzanpsyon taks yo.

Piblikasyon 4573, Egzanpsyon Gwoup (an anglè)PDF

Yon piblikasyon ki dekri, sou fòma kesyon repons, règleman federal pou taks ki aplikab nan desizyon egzanpsyon gwoup daprè Kòd Revni Entèn seksyon 501.

Restriksyon Entèvansyon Kanpay Politik ki nan Seksyon 501(c)(3) Egzanpsyon Taks pou Òganizasyon (an anglè)

Aktivite Kanpay Politik ke Òganizasyon seksyon 501(c)(3) ki gen egzanpsyon taks yo fè

Taks sou Revni pou Aktivite ki Pa an Rapò ak Aktivite Nòmal yon Antrepriz (an anglè)

Egzijans taks sou revni pou aktivite ki pa an rapò ak aktivite nòmal pou òganizasyon ki gen egzanpsyon taks yo.

Taks sou Travay pou Òganizasyon ki gen Egzanpsyon Taks yo (an anglè)

Lyen k ap bay enfòmasyon sou taks sou travay pou òganizasyon ki gen egzanpsyon taks yo.

Enfòmasyon taks pou Legliz ak Òganizasyon Relijyez (an anglè)

Enfòmasyon taks pou Legliz ak Òganizasyon Relijyez

Enfòmasyon taks pou Kontribitè yo (an anglè)

Enfòmasyon taks pou Kontribitè yo (an anglè)

Lyen Eta (State) konsènan Òganizasyon Egzante yo (an anglè)

Yon koleksyon lyen k ap voye w sou sit gouvènman Eta yo epi ki plen bon jan enfòmasyon pou òganizasyon egzante yo.

Fòmasyon Vityèl pou Dirijan zèv Charitab epi pou moun ki Volontè

Ransenye plis sou benefis, limit epi atant òganizasyon egzante yo lè w swiv 10 leson entèraktif nan entènèt ki ofri Atelye Travay pou Ti Òganizasyon ak Òganizasyon Mwayen ki gen Egzanpsyon Taks (an anglè).