Thông tin thuế, công cụ và tài nguyên cho các tổ chức từ thiện và các tổ chức được miễn thuế khác.

 

Tìm Kiếm Tổ Chức Được Miễn Thuế (TEOS)

Sử dụng công cụ TEOS để tìm thông tin về tình trạng của một tổ chức.
 
 

Khai Thuế Hàng Năm Và Các Mẫu Đơn

Loạt mẫu đơn 990, các yêu cầu và mẹo để giúp quý vị hoàn thành việc báo cáo và khai thuế hàng năm
 

Số Nhận Dạng Chủ Lao Động (EIN)

Nhận EIN để đăng ký tình trạng miễn thuế và nộp hồ sơ khai thuế. Hãy chắc chắn rằng quý vị là một tổ chức được thành lập hợp pháp trước khi đăng ký EIN

 

Miễn Thuế

Nộp Đơn Xin Tình Trạng Miễn Thuế
Cách nộp đơn xin IRS công nhận tình trạng miễn thuế

Khôi Phục Tình Trạng Miễn Thuế (Tiếng Anh)
Phải làm gì nếu tình trạng miễn thuế của quý vị bị hủy bỏ

Vòng đời của EO (tiếng Anh)
Thông tin về năm giai đoạn trong vòng đời của một tổ chức được miễn thuế

Đóng Góp Từ Thiện

Đóng góp từ thiện (tiếng Anh)
Tìm hiểu về đóng góp từ thiện được khấu trừ thuế

 

Đóng góp từ thiện không dùng tiền mặt (tiếng Anh)
Tìm hiểu về việc đóng góp từ thiện bằng tài sản

Các Loại Tổ Chức được Miễn Thuế

Tổ chức từ thiện - IRC 501 (c) (3) (tiếng Anh)
Các tổ chức được tổ chức và hoạt động dành riêng cho mục đích tôn giáo, từ thiện, khoa học, thử nghiệm về an toàn công cộng, văn học, giáo dục hoặc các mục đích cụ thể khác.

Nhà Thờ & Tổ Chức Tôn Giáo - IRC 501 (c) (3) (tiếng Anh)
Các nhà thờ và tổ chức tôn giáo nằm trong số các tổ chức từ thiện có thể đủ điều kiện để được miễn thuế thu nhập liên bang theo Mục 501 (c) (3).

Tổ Chức Tư Nhân - IRC 501 (c) (3) (tiếng Anh)
Các quỹ tư nhân thường có một nguồn tài trợ chính duy nhất (thường là quà tặng từ một gia đình hoặc công ty) và hầu hết chủ yếu là tài trợ thay vì trực tiếp điều hành các chương trình từ thiện.

Tổ Chức Chính Trị (tiếng Anh)
Một đảng, ủy ban, hiệp hội, quỹ hoặc tổ chức khác được tổ chức và hoạt động chủ yếu với mục đích trực tiếp hoặc gián tiếp nhận đóng góp hoặc thực hiện chi tiêu, hoặc cả hai, cho một chức năng được miễn trừ.

Các Tổ Chức Phi Lợi Nhuận Khác (tiếng Anh)
Các tổ chức đáp ứng các yêu cầu cụ thể có thể đủ điều kiện để được miễn trừ theo các tiểu mục ngoài Mục 501 (c) (3). Chúng bao gồm các tổ chức phúc lợi xã hội, liên đoàn công dân, câu lạc bộ xã hội, tổ chức lao động và liên đoàn kinh doanh.

Giáo Dục

Nguồn Tài Nguyên Giáo Dục và Hướng Dẫn (tiếng Anh)
Tìm các ấn phẩm, biểu mẫu và hướng dẫn chính thức.

StayExempt.IRS.gov (tiếng Anh)
Các khóa học nhỏ dựa trên web dành cho các tổ chức miễn thuế mới và hiện có.

Thông Tin Nhanh về Các Thực Thể Được Miễn Thuế và Thực Thể Chính Phủ (Tiếng Anh)Thông Tin Nhanh Về Các Thực Thể Được Miễn Thuế và Thực Thể Chính Phủ (tiếng Anh)
Issue Snapshots (Thông Tin Nhanh) là công cụ hỗ trợ nghề nghiệp cho nhân viên mà cung cấp các phân tích và nguồn tài nguyên cho một vấn đề kỹ thuật về thuế nhất định.