Yon PIN Pwoteksyon Idantite ede kontribyab yo pwoteje kontribyab yo kont vòl idantite ki gen rapò ak enpo

Konsèy Fiskal IRS 2023-70, 23 Me 2023

PIN Pwoteksyon Idantite yo anpeche vòlè idantite yo fè fo deklarasyon enpo. Yo bay kontribiyab ki patisipe nan pwogram sa a yon nimewo ki gen sis chif ke yo itilize pou pwouve idantite yo lè yo ranpli deklarasyon enpo federal yo a. PIN Pwoteksyon Idantite IRS la se yon kouch sekirite adisyonèl pou kontribyab yo. Sa gen yon ti tan, Komite Konsiltatif Administrasyon Fiskal Elektwonik la yo rele IP PIN, "Zouti sekirite nimewo en ki disponib kounye a pou kontribyab yo nan IRS la."

Ki jan pou mande yon PIN IP

Apre yon kontribyab fin verifye idantite yo, zouti Resevwa yon IP PIN lan pèmèt moun ki gen yon nimewo Sekirite Sosyal oswa nimewo idantifikasyon endividyèl kontribyab la mande yon IP PIN anliy. Kontribyab yo ta dwe gade ankò egzijans pou verifye idantite yo anvan yo eseye itilize zouti Resevwa Yon IP PIN nan.

Pwofesyonèl fiskal yo ta dwe konseye kliyan yo ki viktim vòl idantite yo pou yo mande yon PIN IP. Menmsi yon vòlè te deja ranpli yon fo deklarasyon enpo, yon PIN IP ta ka anpeche kontribyab la tounen viktim toujou de yon lòt vòl idantite ki gen rapò ak enpo.

Enfòmasyon Anplis konsènan PIN IP yo

  • Yon PIN IP valid pou yon lane. Pou rezon sekirite, yo pwodwi nouvo PIN IP chak ane. Gen kèk patisipan ki ap resevwa PIN IP yo a pa lapòs, pandan ke lòt yo ap oblije konekte nan zouti Resevwa yon PIN IP pou wè PIN IP aktyèl yo.
  • Kontribyab ki enskri yo ka konekte ankò nan zouti Resevwa yon PIN IP pou wè PIN IP aktyèl yo a.
  • Kontribyab ki gen yon PIN IP dwe itilize li lè y ap ranpli kèlkeswa deklarasyon enpo federal la pandan ane a, ki gen ladan deklarasyon enpo oswa deklarasyon enpo amande ane anvan yo. 
  • Itilizatè PIN IP yo ta dwe pataje nimewo yo a sèlman ak IRS la ak founisè preparasyon enpo yo a. IRS la p ap janm rele, voye imèl oswa mesaj tèks pou mande IP PIN nan.
  • Kontribyab yo ka jwenn yon PIN IP kounye a pou 2023. IRS la ap bay nouvo PIN IP apati mwa janvye 2024.

Kontribyab ki pa kapab valide idantite yo anliy kapab toujou resevwa yon PIN IP

Kontribyab ki pa kapab valide idantite yo anliy epi ki genyen revni yon anba yon sèten barèm kapab depoze Fòm 15227 (ANGLÈ-PANYÒL), Demann pou yon Nimewo Idantifikasyon Pèsonèl pou Pwoteksyon Idantite (an anglè) PDF. Barèm 2023 a se $73,000 pou patikilye yo oswa $146,000 pou yon moun marye ki ap ranpli ansanm.

Yon fwa IRS la resevwa fòm nan, yon reprezantan ap rele kontribyab la nan nimewo telefòn yo te bay la pou valide idantite yo. Depi li fin verifye, kontribyab la ap resevwa yon PIN IP nan bwat postal la, jeneralman ant nan kat (4) a sis (6) semenn.

Kontribyab ki pa kapab valide idantite yo anliy oswa pa telefòn, sila yo ki pa kalifye pou depoze yon Fòm 15227 , oswa ki gen difikilte teknik kapab pran yon randevou nan yon Sant Asistans pou Kontribyab. Y ap bezwen pote yon pyès idantite ki gen foto gouvènman an ba yo ak yon lòt dokiman idantifikasyon pou pwouve idantite yo. Depi li fin verifye, kontribyab la ap resevwa yon IP PIN nan bwat postal la nan lespas twa (3) semenn.

Plis enfòmasyon:

Abòne nan Konsèy Fiskal IRS yo (an anglè)