IRS anonse alèjman penalite pou biznis ki te depoze yon seri deklarasyon 2019 oswa 2020 an reta

6 sektanm 2022

Anpil biznis ap batay toujou pou yo soti apre sa yo sibi nan pandemi COVID-19 la. Akoz sa, IRS la ap bay alèjman penalite pou bank yo, anplwayè yo ak lòt biznis ki gen ekzijans pou depoze plizyè deklarasyon ransèyman, tankou 1099 yo.

Yon deklarasyon 2019 t ap fasilite alèjman sa a pou yon biznis ki te depoze li anvan 3 dawout 2020, ak yon deklarasyon 2020, si li te fèt anvan 2 dawout 2021.

Genyen alèjman tou pou moun ki fè deklarasyon ransèyman entènasyonal yo, tankou sila yo k ap deklare tranzaksyon avèk twòst aletranje, resi don aletranje ak enterè sou pwopriyete nan sosyete aletranje yo. Pou kalifye pou alèjman sa a, kontribyab sa yo dwe soumèt deklarasyon taks ki elijib nan dat 30 sektanm 2022 oswa anvan sa. Biznis yo ap resevwa otomatikman ranbousman ak kredi.

Tout detay yo disponib nan Avi 2022-36 (an anglè)PDF sou IRS.gov