Deklarasyon Gratis IRS ka jere anpil deklarasyon enpo ki konplike

Konsèy Fiskal IRS 2023-31, 9 Mas 2023

Deklarasyon Gratis IRS ede plizyè milyon kontribyab ranpli deklarasyon enpo federal ak leta yo gratis chak ane. Pandan ke anpil kontribyab ki kalifye yo deja ap pwofite lojisyèl preparasyon enpo sa a, lòt kontribyab yo ka pa reyalize ke yo kalifye pou itilize Deklarasyon Gratis IRS – oswa yo ka itilize li pou deklarasyon ki konplike yo.

Kontribyab yo kapab mete lòt revni apa de salè yo, yo rapòte sou yon Fòm W-2

Deklarasyon Gratis IRS kapab jere revni kontribyab yo te resevwa apa de salè nan men yon anplwayè. Sa a gen ladan revni ki soti nan sous tankou:

  • Travay Endepandan.
  • Komès oswa biznis, ki gen ladan revni ki soti nan biznis a tan pasyèl yo.
  • Revni ki soti nan pastan.
  • Revni ki soti nan aktivite ti travay yo.

Kontribyab yo ka mete tou peman kontribyab la te fè pou enpo estime yo.

Deklarasyon Gratis IRS gen fòm ki nesesè pou reklamasyon kredi ki popilè yo

Tout founisè Deklarasyon Gratis IRS yo gen fòm ak anèks ki sèvi pi souvan yo (an anglè), tankou fòm ki nesesè pou reklame kredi enpo ki gen anpil valè tankou Kredi Enpo sou Revni, Kredi pou Swen Timoun ak Depandan, ak kredi enpo sou edikasyon yo.

Kontribyab yo ka dedwi depans biznis yo

Kontribyab yo kapab dedwi depans biznis yo, selon limit enpo ak règleman yo, menm si yo pa t resevwa yon Fòm 1099-MISC, Fòm 1099-K, W-2 oswa lòt deklarasyon revni.

Debite ak Deklarasyon Gratis IRS

Limit revni Deklarasyon Gratis IRS lan pou ane fiskal 2022 a se $73,000 pou fanmi ak patikilye yo. Chak founisè fikse pwòp kritè kalifikasyon yo, dapre laj, eta kote'w abite, ak revni, epi òf yo disponib an anglè ak nan lang panyòl. Kontribyab yo ka sèvi ak Zouti Rechèch Deklarasyon Gratis IRS pou jwenn òf ki bon pou yo a.

Kontribyab yo ka jwenn yon founisè Deklarasyon Gratis IRS nan IRS.gov/freefile.

Abòne nan Konsèy Fiskal IRS yo (an anglè)